Izvršnica

Izvršnica je listina, ki vsebuje izjavo dolžnika, s katero se dolžnik zaveže upniku plačati določen denarni znesek.

Kaj je izvršnica?

 • Je listina, ki vsebuje nepreklicno pooblastilo dolžnika upniku, da zahteva izvršitev obveznosti iz izvršnice v breme dolžnikovih sredstev pri dolžnikovi banki.
 • Je nepreklicno dolžnikovo soglasje vsem njegovim bankam, da izvršnico plačajo iz sredstev na dolžnikovem računu.
 • Izda jo lahko le gospodarski subjekt ali javni organ.
 • V plačilo jo je treba predložiti v treh letih od dospelosti terjatve.
 • Nujen je notarsko ali upravno overjen podpis.
 • Če na dolžnikovem računu v roku 1 leta od predložitve v plačilo ni sredstev, banka izvršnico vrne upniku.

Vsebina izvršnice

Skladno z zakonom mora izvršnica vsebovati:

 • navedbo, da gre za izvršnico;
 • davčno številko ter firmo ali ime dolžnika in njegov sedež ali poslovni naslov;
 • davčno številko ter firmo ali ime upnika in njegov sedež ali poslovni naslov;
 • v evrih navedeno ter s številko in besedo zapisano denarno obveznost dolžnika, če se obveznost obrestuje, pa tudi podatke o začetku teka obresti in obrestni meri;
 • dan dospelosti obveznosti;
 • kraj in datum izdaje izvršnice;
 • kraj in datum izdaje;
 • podatke o pogodbi oziroma drugem pravnem temelju nastanka obveznosti in
 • notarsko ali upravno overjen podpis dolžnika iz izvršnice.

Izvršnica - obrazec

Na Združenju bank Slovenije je bil oblikovan obrazec Izvršnica z namenom, da ga lahko uporabijo upniki kot zahtevo za unovčitev izvršnice pri ponudniku plačilnih storitev. Upnik in dolžnik lahko za zavarovanje obveznosti uporabita obrazec "Izvršnica", ali pa oblikujeta svoj dokument oziroma obrazec, saj sama oblika obrazca ni predpisana, pomembni so podatki, ki jih zakonodajalec predpisuje.

Unovčevanje izvršnice

Upniki pravni subjekti in javni organi lahko izvršnico v unovčenje predložijo v poslovalnicah.

Pogoji za sprejem izvršnice

Za sprejem in unovčitev izvršnice morajo biti izpolnjeni ti pogoji:

 • Dolžnik mora imeti odprt transakcijski račun, s katerega se lahko vršijo bremenitve njegovega računa. Ta račun mora biti aktiven in ne sme biti v insolventnem postopku.
 • Datum obveznosti iz izvršnice mora že dospeti. Izvršnice banka ne sme prejeti, če obveznosti za plačilo še niso zapadle.
 • Datum dospelosti obveznosti iz izvršnice ne sme biti starejši od treh let. Upnik mora predložiti izvršnico v unovčenje v treh letih po dospelosti obveznosti iz izvršnice.
 • Izvršnica mora vsebovati vse elemente, ki jih zahteva zakon.

Obrazec Zahteva za plačilo izvršnice

Zahteva za plačilo izvršnice

Ob predložitvi izvršnice na unovčenje v NLB d.d. mora upnik izpolniti obrazec Zahteva za plačilo izvršnice (v nadaljevanju: Zahteva). S predložitvijo Zahteve predlagatelj izvršnice jamči za točnost in resničnost navedenih podatkov. Na Zahtevo navede transakcijski račun upnika, na katerega naj se poravnajo obveznosti in v primeru, da upnik želi unovčitev nižjega zneska, kot je naveden na izvršnici, mora na obrazec Zahteva navesti znesek. Zahteva mora biti izpolnjena v dveh izvodih, en izvod bančni komercialist vrne upniku oz. predlagatelju izvršnice, ko vpiše datum in uro prevzema in s podpisom potrdi prevzem izvršnice.

Stroški

poslovni racun 01

Poslovni račun

Hitra in pregledna ureditev vaših financ.

NLB Proklik

NLB Proklik

Omogoča hitro, preprosto, cenovno ugodno in varno poslovanje.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!