Opisi zavarovanj kreditov za podjetja

1. Zastava nepremičnine (hipoteka)

Lastnosti in pogoji zavarovanja

 • Zastavi se stanovanjska ali poslovna nepremičnina, vpisana v zemljiško knjigo.
 • Nepremičnina stoji na območju Republike Slovenije (izjemoma je sprejemljiva nepremičnina v tujini).
 • Predmet zastave je izjemoma lahko tudi nepremičnina, ki se kupuje s sredstvi kredita.
 • Zastavitelj je lahko kreditojemalec ali tretja oseba, ki je pripravljena zastaviti nepremičnino.
 • Zastavitelj in banka skleneta pogodbo o zastavi nepremičnine.
 • Vknjižba zastavne pravice banke se izvrši na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Zastavna pravica banke se vpiše v zemljiško knjigo.
 • Nepremičnina mora biti škodno zavarovana in zavarovalna polica vinkulirana v korist banke.

Potrebna dokumentacija:

 • zemljiškoknjižni izpisek, star največ 7 dni, z izpisom vseh plomb po njihovi vsebini;
 • cenitveno poročilo pooblaščenega cenilca vrednosti nepremičnin (skladno z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti) oziroma kupoprodajna pogodba.

2. Zastavna pravica na premičnini

Lastnosti in pogoji zavarovanja

 • Zastavi se premično premoženje (vozila, stroji, naprave, oprema itd.), če ga banka oceni kot primerno.
 • Premičnina sme biti ob zastavi stara največ tri leta in biti največ 50-odstotno amortizirana.
 • Predmet zastave je izjemoma lahko tudi premičnina, ki se kupuje s sredstvi kredita.
 • Premičnina mora biti bremen prosta (brez predhodnih vpisov zastavnih pravic tretjih oseb).
 • Zastavitelj je lahko kreditojemalec ali tretja oseba, ki je pripravljena zastaviti premičnino.
 • Zastavitelj in banka skleneta pogodbo o zastavi premičnine.
 • Vknjižba zastavne pravice banke se izvrši na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Zastavna pravica banke se vpiše v register neposestnih zastavnih pravic na premičninah, ki ga vodi AJPES.
 • Premičnina mora biti škodno zavarovana in zavarovalna polica vinkulirana v korist banke.

Potrebna dokumentacija:

 • poročilo o oceni tržne vrednosti premičnine (skladno z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti) oziroma kupoprodajna pogodba.

3. Zastava vrednostnih papirjev

Lastnosti in pogoji zavarovanja

 • Zastavijo se domači ali tuji tržni vrednostni papirji (delnice in obveznice), katerih izdajatelje banka oceni kot primerne.
 • Vrednostni papirji morajo biti bremen prosti (brez predhodnih vpisov zastavnih pravic tretjih oseb).
 • Zastavitelj je lahko kreditojemalec ali tretja oseba, ki je pripravljena zastaviti vrednostne papirje.
 • Zastavitelj in banka skleneta pogodbo o zastavi vrednostnih papirjev.
 • Zastavna pravica banke se vpiše v register vrednostnih papirjev pri Centralni klirinško depotni družbi (KDD).

Potrebna dokumentacija:

 • Izpis o stanju in vrsti vrednostnih papirjev iz registra KDD (ne starejši od 3 dni) ali drugo ustrezno potrdilo.

4. Zastava poslovnega deleža

Lastnosti in pogoji zavarovanja

 • Zastavi se poslovni delež v podjetju, če ga banka oceni kot primernega.
 • Poslovni delež, ki je predmet zastave, mora biti bremen prost (brez predhodnih vpisov zastavnih pravic tretjih oseb).
 • Zastavitelj mora biti lastnik poslovnega deleža.
 • Zastavitelj in banka skleneta pogodbo o zastavi poslovnega deleža.
 • Vknjižba zastavne pravice banke se izvrši na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Zastavna pravica banke se vpiše v sodni register.

Potrebna dokumentacija:

 • Izpis iz Poslovnega registra pri AJPES (ali ažuren izpis iz drugega ustreznega registra, skladno z lokalno zakonodajo, če gre za zastavo kapitalskega deleža v tujini) s podatki o višini zastavljenega deleža;
 • Statut družbe, iz katerega so razvidne morebitne omejitve glede zastave/odsvojitve deležev.

5. Zastava terjatev

Lastnosti in pogoji zavarovanja

 • Zastavijo se nezapadle, neplačane terjatve dolžnikovih dolžnikov, če jih banka oceni kot primerne (bonitetni dolžniki).
 • Terjatve morajo biti bremen proste (brez predhodnih vpisov zastavnih pravic tretjih oseb).
 • Zastavitelj in banka skleneta pogodbo o zastavi terjatev.
 • Če banka oceni, da je potrebno, se vknjižba zastavne pravice banke izvrši na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.

Potrebna dokumentacija:

 • Fakture, kupoprodajne pogodbe itd., iz katerih so razvidni tip terjatev, vrednost terjatev in njihova zapadlost.

6. Zastava bančne vloge

Lastnosti in pogoji zavarovanja

 • Zastavi se varčevanje ali depozit NLB, sklenjen v domači ali tuji valuti, z rokom dospelosti, daljšim od dospelosti naložbe, ki jo zavarujemo.
 • Za zastavo so primerne novosklenjene bančne vloge (sklenjene le zaradi zavarovanja kredita) in obstoječe bančne vloge.
 • Zastavitelj je lahko kreditojemalec ali tretja oseba, ki je pripravljena zastaviti bančno vlogo.
 • Zavarovanje se vzpostavi s sklenitvijo zastavne pogodbe.

Potrebna dokumentacija

 • Ob zastavi obstoječih vlog se predloži varčevalna pogodba oziroma pogodba o vezavi depozita.

7. Poroštvo

Lastnosti in pogoji zavarovanja

 • Porok je lahko fizična ali pravna oseba, ki s poroštvom prevzame obvezo za izpolnitev obveznosti dolžnika (kreditojemalca) in ga banka oceni kot primernega.
 • Zavarovanje se vzpostavi s podpisom poroštvene izjave in predložitvijo menic.
 • Pred podpisom poroštvene izjave lahko banka v sistemu SISBON preveri vašo kreditno sposobnost in korektnost poslovanja, s podpisom poroštvene izjave pa bo vaše poroštvo tudi zavedeno v sistemu SISBON. Več informacij o sistemu SISBON: SISBON. Več informacij v zvezi z uresničevanem pravic posameznika pa je na voljo tukaj

8. Garancija

Lastnosti in pogoji zavarovanja

 • Stranka predloži garancijo druge banke, zavarovalnice, države ali za banko sprejemljive razvojne agencije (npr. Slovenski podjetniški sklad).

Potrebna dokumentacija:

 • Pogodba o izdaji garancije, iz katere je razvidno, da je upravičenec NLB d.d.

NLB Kreditno posredovanje – povezani posli

Posebna ponudba kreditov - povezani posli

Želite izboljšati poslovne rezultate in hitreje doseči prodajne cilje?

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!