Pogosta vprašanja - Pogosta vprašanja podjetij

Računi

Dokumenti za zasebnika:

 • potrdilo o vpisu v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco

Podatki oziroma dokumenti, iz katerih so razvidni podatki o zakonitem zastopniku in pooblaščenih osebah:

 • osebni dokumenti – samo na vpogled;
 • davčne številke – samo na vpogled.

 

 • Za začetek poslovanja z banko se lahko dogovorite v kateri koli NLB Poslovalnici, kjer se oglasite z izpolnjeno vlogo za odprtje in vodenje NLB Poslovnega računa in vso zahtevano dokumentacijo.
 • Omejitve ni, pri naši banki imate lahko odprtih tudi več računov.

Skladno z ureditvijo FATCA je morala NLB:

 • pregledati vsa poslovna razmerja (račune, depozite itd.), odprta do 30. junija 2014;
 • od strank, pri katerih bo ugotovljena možna zavezanost ameriški davčni zakonodaji, zahtevati dodatno dokumentacijo, s katero bo stranka dokazala, da je oz. ni ameriški davčni zavezanec;
 • poročati davčnemu uradu Republike Slovenije (ta pa jih predloži davčnemu uradu ZDA – IRS) informacije o imetnikih računov, za katere bo na podlagi danih meril in pridobljene dokumentacije ugotovila, da se uvrščajo med ameriške davčne zavezance, in o imetnikih računov z ameriškimi pokazatelji, ki ne bodo zagotovili ustreznih dokazil, da se ne uvrščajo med ameriške davčne zavezance.

Več o FATCA

 • Ameriški kraj ustanovitve ali registracije poslovnega subjekta;
 • ameriški naslov poslovnega subjekta;
 • ameriška obvladujoča oseba.

Za fizično osebo kot obvladujočo osebo pravne osebe se upoštevajo naslednji podatki, ki kažejo, da je obvladujoča oseba potencialni ameriški davčni zavezanec:

 • ameriško državljanstvo ali rezidentstvo;
 • ameriški kraj rojstva;
 • ameriški naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
 • ameriška telefonska številka.

Več o FATCA

Plačila

SEPA je kratica za Single Euro Payments Area, ki predstavlja enotno območje plačil v evrih. Vključuje 19 držav evroobmočja, 9 preostalih držav EU, kjer evro še ni nacionalno plačilno sredstvo, Islandijo, Norveško, Liechtenstein, Švico, Monako, devet območij, ki so pod upravo držav EU ter Mayotte in Saint-Pierre-et-Miquelon. Podroben seznam držav in področij v SEPA.

Na tem območju potrošniki, gospodarske družbe in drugi uporabniki plačilnih storitev v bankah pristopnicah k SEPA lahko plačujete in prejemate plačila v evrih pod enakimi osnovnimi pogoji, z enakimi pravicami in obveznostmi tako znotraj posamezne države območja SEPA kot med državami območja SEPA.

Stranke imate možnost izbrati najboljšega ponudnika plačilnih storitev, ne glede na državo izvora. To omogoča učinkovito konkurenco ponudnikov plačilnih storitev znotraj notranjega trga EU in zahteva odpravo pravnih, poslovnih in tehničnih ovir, ki danes še ločujejo nacionalne trge.

Posamezniki in podjetja lahko znotraj območja SEPA izvajate negotovinska plačila z enega bančnega računa in z uporabo enega niza plačilnih instrumentov tako enostavno, učinkovito in varno, kot lahko plačujete znotraj državnih meja.

SEPA je prinesla večjo konkurenco s povezovanjem trga, na katerem lahko ponudniki nudijo svoje storitve. Zaradi večje izbire med ponudniki storitev imate stranke na voljo več konkurenčnih rešitev za plačila prilagojena vašim potrebam.

Plačilni instrumenti SEPA so/bodo na voljo na celotnem območju SEPA, kar bo na splošno olajšalo življenje vseh potrošnikov.

 • Potrošniki potrebujete en sam bančni račun. S tega računa lahko opravljate evrska kreditna plačila in direktne obremenitve kjer koli v območju SEPA prav tako enostavno, kot jih zdaj opravljate v Sloveniji. Pod takimi pogoji lahko s kreditnim plačilom SEPA plačate stroške počitnic v tujini, najemnino stanovanja za otroke, ki študirajo v tujini ali druge storitve gospodarskih družb, ki delujejo na območju SEPA (mobilni operaterji, zavarovalnice, javne gospodarske službe itd.). Vsi, ki živite, delate ali študirate v drugi državi, ne potrebujete dveh ali več bančnih računov, ampak zadostuje le eden.
 • Dolgoročni cilj je, da se plačilni instrumenti SEPA uporabljajo samo v elektronski obliki. Plačila bo mogoče enostavno uporabljati skupaj s storitvami, namenjenimi poenostavitvi postopka plačila pred poravnavo plačila in po njej, tako za stranke kot za podjetja. To vključuje elektronsko izdajanje računov, mobilno plačevanje, internetno plačevanje ali obvestila o plačilu. S tem boste za plačevanje porabili manj časa.

SEPA gospodarskim družbam omogoča poenostavitev upravljanje plačil.

 • Gospodarske družbe lahko svoje finančne transakcije v evrih opravite centralno z enega bančnega računa in z uporabo plačilnih instrumentov SEPA. Obdelava plačil je poenostavljena, saj se za prilive in odlive uporablja enaka struktura podatkov. Gospodarske družbe, ki poslujete na območju SEPA, lahko z združitvijo upravljanja plačil in likvidnosti na enem mestu prihranite ne le denar, ampak tudi čas.
 • Storitve, kot je npr. elektronsko izdajanje računov, bodo gospodarskim družbam omogočile nadaljnjo optimizacijo obdelave plačil. Danes so te storitve pogosto na voljo samo na nacionalni ravni, ker je zaradi različnih oblik plačil čezmejna uporaba zahtevna in nepredvidljiva. Zaradi standardiziranih plačilnih instrumentov SEPA bo to oviro laže premagati.

V SEPA sta razviti dve osnovni storitvi (plačilni shemi): kreditno plačilo in direktna obremenitev. Razlika med obstoječima storitvama in storitvama SEPA je predvsem v zagotovitvi enakih standardov, postopkov in pravil na ravni držav območja SEPA ter s tem strankam olajšanega izvajanja teh storitev na celotnem območju SEPA. Ključne lastnosti obeh storitev se nanašajo na skrajni rok izvedbe plačila in nabor podatkov, pri direktnih obremenitvah pa tudi na postopke ugovorov in reklamacij ter pravice strank.

Poleg opisanih storitev uvrščamo med storitve SEPA tudi plačilne kartice in gotovinsko poslovanje. V NLB smo vse mednarodne plačilne kartice prilagodili zahtevam SEPA. To pomeni, da so opremljene s čipom in da je pri plačevanju obvezna uporaba PIN številke. Pri gotovinskem poslovanju za stranke ne bo bistvenih sprememb. Zahteve SEPA pri gotovinskem poslovanju se nanašajo pretežno na vzpostavitev standardov, ki jih morajo upoštevati banke in drugi ponudniki gotovinskih storitev.

Uvedba plačilnih storitev SEPA je potekala postopno. Prve spremembe so bile na področju kreditnih plačil. V veljavo so stopile 28. januarja 2008, ko je večina evropskih in slovenskih bank uvedla kreditno plačilo SEPA. Direktna obremenitev SEPA je, skladno z zakonodajo, na voljo strankam od 1. novembra 2010.

Kreditno plačilo SEPA je standardizirano plačilo v evrih pri bankah v območju SEPA.

 • Vsebuje podatek o IBAN (mednarodno številko bančnega računa) plačnika in prejemnika.
 • Vsebuje BIC banke (SWIFT koda banke) plačnika in prejemnika.
 • Plačilo je lahko individualno ali množično. Pri individualnem plačilu je vsak plačilni nalog prikazan posebej v breme računa plačnika in v dobro računa prejemnika pri banki. Pri množičnem plačilu pa so vsi nalogi v breme računa plačnika knjiženi v skupnem znesku in z eno transakcijo, v dobro računov prejemnikov pri bankah pa posamično (kot npr. plače).
 • Praviloma gre za elektronsko plačilo, posamezna banka pa se, tako kot NLB, lahko odloči tudi za prejemanje papirnih nalogov.
 • Prejemnik plačila je odobren v celotnem znesku plačila.
 • Maksimalni čas odobritve računa prejemnika plačila ne sme biti daljši od enega delovnega dneva. V NLB tako kot v preteklosti, naloge za čezmejna plačila izvršujemo z datumom valutacije (poravnave) naslednji delovni dan (D+1). Za domača plačila SEPA pa smo obdržali obstoječi nivo plačilnih storitev v Sloveniji, to je odobritev računa prejemnika v istem delovnem dnevu.
 • Kreditno plačilo SEPA omogoča plačniku in prejemniku plačila medsebojno dogovorjen način identifikacije.
 • Komunikacija med bankami poteka na podlagi UNIFI (ISO 20022) XML standarda, zato za čezmejna plačila SEPA ne prejemate več SWIFT potrdila o izvršenem plačilu.

V NLB lahko pošiljate in prejemate čezmejna in domača kreditna plačila SEPA. Za plačevanje lahko že od 01.11.2010 uporabljate obrazec UPN, ki vsebuje vse podatke zahtevane po pravilih SEPA.

Univerzalni plačilni nalog (UPN), ki je prilagojen pravilom SEPA, je z 31.12.2011 nadomestil obstoječe papirne obrazce posebno položnico (PP02), plačilni nalog (BN02) in nalog za regulirano čezmejno plačilo (RP01).

Uporabnik namesto različnih starih obrazcev (PP02, BN02, RP01) za plačilo svojih obveznosti prejme obrazec UPN. Prednost obrazca UPN je možnost uporabe tako za domača, kot za čezmejna plačila, saj je možno izvesti plačilo v dobro prejemnika plačila pri bankah na celotnem območju SEPA.

UPN se lahko uporablja za negotovinska plačila, gotovinska plačila ter polog gotovine in dvig gotovine.

Prazen obrazec UPN v papirni obliki je na voljo v papirnicah in knjigarnah. Obrazec je na voljo tudi v NLB Kliku in NLB Prokliku, prav tako pa je možno izvesti plačilo z UPN preko NLB Teledoma, NLB Bankomata in v NLB Poslovalnicah. Navodila za izpolnjevanje obrazca UPN http://www.nlb.si/navodila-upn.

 

Za začetek uporabe novega obrazca vam ni treba storiti ničesar, saj je plačilni nalog UPN/SEPA v NLB Klik dodan avtomatično. Najdete ga v poglavju Plačila in prenosi.

Standard SEPA vsebuje obširnejši nabor podatkov o plačilu kot obstoječi. Uporabnikom NLB Proklika so v okviru pregleda prometnih postavk na voljo celotni podatki o plačilu SEPA. V NLB Prokliku je omogočen izvoz in uvoz podatkov v standardu ISO SEPA XML .

Plačilni nalog UPN/SEPA je možno pošiljati le znotraj območja SEPA, in sicer v banke, ki so pristopile k shemi SEPA. Za informacije o bankah, na katere je mogoče prek NLB pošiljati plačila SEPA, vam je na voljo iskalnik. Če boste želeli izvršiti plačilo SEPA na banko iz območja SEPA, ki še ni pristopila k shemi SEPA, vam naloga ne bomo zavrnili, ampak ga bomo obdelali po postopkih, ki veljajo za izvajanje ostalih čezmejnih plačil.

V primeru vračila plačila SEPA s strani prejemnikove banke, NLB po pravilih SEPA vrne sredstva nazaj na plačnikov račun. V NLB Kliku, NLB Prokliku in izpiskih prometa se v okviru prometnih postavk pri namenu plačila izpiše koda vračila in razlog vračila plačila.

Navedba oznake banke prejemnika plačila (Bank Indentifier Code - BIC) ni obvezna, saj jo banke lahko pridobimo oziroma generiramo na osnovi IBAN računa prejemnika plačila.

Banke in stranke urejajo opravljanje plačilnih storitev s pogodbo o opravljanju plačilnih storitev, s splošnimi pogoji in skladno z bilateralnimi dogovori. Vsaka banka samostojno ureja področje obračuna storitev, skladno s svojo poslovno politiko, zakonskimi in pogodbeno dogovorjenimi okviri in interesi ter obsegom poslovnega sodelovanja posamezne stranke v banki.

V Sloveniji se od 1.11.2010 poleg domače lahko uporablja še evropska referenca. V skladu z novimi Pravili za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev (www.zbs-giz.si) je potrebno pred zapisom slovenske reference dodati predpono SI, evropska referenca pa je označena s predpono RF.

Da. Evropska RF referenca poleg številk omogoča tudi zapis malih in velikih črk.

S 01.11.2010 so se spremenila pravila SEPA, ki pri plačilu prejemniku na drugo banko, onemogočajo istočasno prenos namena plačila in reference prejemnika plačila. To pomeni, da v primeru uporabe reference prejemnika ne prejmete podatka o namenu plačila. Izjema so plačila med računi v NLB, kjer je zagotovljen prenos vseh podatkov o plačilu. Dodatna pojasnila, glede navedenih sprememb.

Koda namena plačila omogoča opredelitev namena plačila v strukturirani obliki. Kode, ki so enotne za celotno območje SEPA, so štirimestne in povzete po ISO20022 standardu ter zaradi lažjega razumevanja prevedene v slovenščino.Kratek opis kod.

Prednosti uporabe UPN za izdajatelja so naslednje:

 • enotno procesiranje plačilnih transakcij
 • vplačana in izvršena plačila so še isti dan odobrena na računu prejemnika
 • opustitev vzdrževanja dveh ali več zalednih sistemov pri izdajateljih

Obrazec UPN lahko izpolni vsak uporabnik plačilnih storitev. Zapis OCR pa se lahko izpolni v primeru, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
 

 • račun prejemnika plačila v Republiki Sloveniji,
 • uporabljena referenca po modelu 12,
 • izdajatelj obrazca UPN z vrstico OCR je uspešno opravil brezplačno preverjanje pravilnosti podatkov v vrstici OCR, ki ga izvaja za to pooblaščeno podjetje.

Tiskarji morajo tisk obrazca UPN prilagoditi zahtevam Tehničnega standarda obrazca UPN (www.zbs-giz.si)

Obrazec UPN predvideva uporabo črtne kode izdajatelja na talonu (v skladu s Tehničnim standardom obrazca UPN - www.zbs-giz.si).

Da. Namenjen je izpisovanju papirnega obrazca UPN in je na voljo na portalu SEPA http://www.sepa.si//Sloprenova/UPN/ProgramIzpisUPN.htm

Stranke, ki ne uporabljate NLB Proklika, informacije o prejetih plačilih SEPA prejemate na dnevnih papirnih izpiskih NLB Poslovnega računa.

Dnevni papirni izpiski so večvalutni. Na njih so prikazane vse transakcije, ki ste jih izvedli na določen dan, ločeno za domačo in vse tuje valute. Skladno z zahtevami SEPA so dodana nova polja in razširjena obstoječa polja za prikazovanje podatkov o izvedenih transakcijah. Za lažje pregledovanje smo pred vsako polje dodali skrajšan naziv polja. Okrajšave in nazivi so razloženi na prvi strani vsakega izpiska in v spodnji tabeli.

 

Skrajšan naziv Naziv
KNM Koda namena
NAM namen plačila
REPL referenca plačnika
DPKP datum poravnave kreditnega plačila
ZPN znesek plačanega nadomestila
RPPL račun prejemnika/plačnika
NAZPL naziv plačnika
IDP identifikacija prejemnika
MENT menjalni tečaj
NAZP naziv prejemnika
IDPL identifikacija plačnika
REFP referenca prejemnika/plačnika
ŠTN številka naloga
SDB vrsta sheme SEPA direktne obremenitve
SDBS soglasje za SEPA direktno obremenitev
SDBV vračilo za SEPA direktno obremenitev


Na plačilnem nalogu UPN/SEPA v NLB Prokliku lahko v polja "identifikacija plačnika", "identifikacija prejemnika", "identifikacija dolžnika" in "identifikacija upnika" pravne osebe in potrošniki vpišete dodatne podatke, ki jih imenujemo identifikatorji. Na izpisku so identifikatorji označeni s skrajšanimi nazivi, ki so navedeni v spodnjih tabelah.

 

Identifikatorji, ki jih uporabljajo pravne osebe  
skrajšan naziv naziv
BIC Identifikacijska koda banke
BEI Identifikacijska koda podjetja
CBID Identifikacijska številka dodeljena s strani centralne banke - Izdajatelj
CHID Identifikacijska številka dodeljena s strani klirinške hiše - Izdajatelj
COID Identifikacijska številka dodeljena s strani vladne organizacije - Izdajatelj
SREN Identifikacijska številka dodeljena s strani INSEE (Francoski nacionalni inštitut za statistiko in ekonomska raziskovanja) - Izdajatelj
SRET Identifikacijska številka dodeljena s strani INSEE (Francoski nacionalni inštitut za statistiko in ekonomska raziskovanja) - Izdajatelj
DUNS Mednarodna standardizirana številka za označevanje podjetij pri Dun&Bradstreet
Ban.št. Bančna številka - BANK
Št.stranke Številka stranke - CUST
IŠ zap. Identifikacijska številka zaposlenega - EMPL
GS1G Globalna lokacijska številka po pravilih sheme GS1
Davčna številka - TXID
Ostale IŠ Številke ostale identifikacije
Tip id. Številka ostale identifikacije
Izd. Izdajatelj
Identifikatorji, ki jih uporabljajo potrošniki  
Skrajšan naziv Naziv
Št.VD Številka vozniškega dovoljenja - DRLC
Št.stranke Številka stranke - CUST
Št.soc.zav. Številka socialnega zavarovanja - SOSE
Reg.št.tujca Registracijska številka tujca - ARNU
Št.PL Številka potnega lista - CCPT
Davčna številka - TXID
Št.OI Številka osebne izkaznice - NIDN
IŠ zap. Identifikacijska številka zaposlenega - EMPL
Dat.roj. Datum rojstva
Pokr.roj. Pokrajina rojstva
Kraj roj. Kraj rojstva
Drž.roj. Država rojstva
Izd. Izdajatelj
Ostale IŠ Številka ostale identifikacije
Tip id. Tip identifikacije

 

Skladno s shemo SEPA vam bo celoten nabor podatkov o plačilu, ki je obširnejši od dosedanjih podatkov, prikazan v polju Opis spremembe. Za večjo preglednost plačil SEPA smo v polja s podatki dodali skrajšane nazive. V spodnji tabeli so prikazane razlage najpogostejših okrajšav:

 

Skrajšan naziv Naziv
KNM koda namena plačila
NAM namen plačila
REFPL referenca plačnika/prejemnika
DPKP datum poravnave kreditnega plačila
IBP IBAN računa prejemnika sredstev
NAZPL naziv plačnika
IDPL identifikacija plačnika
RPPL račun plačnika/prejemnika
MENT menjalni tečaj
OVZ originalna valuta in znesek
STRTB stroški tuje banke
IDP identifikacija prejemnika
RVS razlog vračila sredstev
SDB shema direktne obremenitve
NAZP naziv prejemnika
ERS enolična referenca soglasja

Okrajšave in nazivi so razloženi tudi na spodnjem delu prve strani izpiska NLB Osebnega računa.

Polji "identifikacija plačnika" in "identifikacija prejemnika" pa lahko vsebujeta tudi v spodnjih tabelah navedene identifikatorje, ki so na izpisku označeni s skrajšanim nazivom:

 

Identifikatorji, ki jih uporabljajo pravne osebe  
skrajšan naziv naziv
BIC Identifikacijska koda banke
BEI Identifikacijska koda podjetja
CBID Identifikacijska številka dodeljena s strani centralne banke - Izdajatelj
CHID Identifikacijska številka dodeljena s strani klirinške hiše - Izdajatelj
COID Identifikacijska številka dodeljena s strani vladne organizacije - Izdajatelj
SREN Identifikacijska številka dodeljena s strani INSEE (Francoski nacionalni inštitut za statistiko in ekonomska raziskovanja) - Izdajatelj
SRET Identifikacijska številka dodeljena s strani INSEE (Francoski nacionalni inštitut za statistiko in ekonomska raziskovanja) - Izdajatelj
DUNS Mednarodna standardizirana številka za označevanje podjetij pri Dun & Bradstreet
Ban.št. Bančna številka - BANK
Št.stranke Številka stranke - CUST
IŠ zap. Identifikacijska številka zaposlenega - EMPL
GS1G Globalna lokacijska številka po pravilih sheme GS1
Davčna številka - TXID
Ostale IŠ Številka ostale identifikacije
Tip id. Številka ostale identifikacije
Izd. Izdajatelj
Identifikatorji, ki jih uporabljajo potrošniki  
Skrajšan naziv Naziv
Št.VD Številka vozniškega dovoljenja - DRLC
Št.stranke Številka stranke - CUST
Št.soc.zav. Številka socialnega zavarovanja - SOSE
Reg.št.tujca Registracijska številka tujca - ARNU
Št.PL Številka potnega lista - CCPT
Davčna številka - TXID
Št.OI Številka osebne izkaznice - NIDN
IŠ zap. Identifikacijska številka zaposlenega - EMPL
Dat.roj. Datum rojstva
Pokr.roj. Pokrajina rojstva
Kraj roj. Kraj rojstva
Drž.roj. Država rojstva
Izd. Izdajatelj
Ostale IŠ Številka ostale identifikacije
Tip id. Tip identifikacije

Pomen oznak, uporabljenih v poljih Koda namena in v poljih Kategorija namena.

Priporočamo, da uporabite ISO SEPA XML standard, ki vam je na voljo v NLB Prokliku.

Direktna obremenitev SEPA je plačilna storitev, ki se izvaja v skladu z eno od shem SEPA za direktne obremenitve (shema SDD). Trenutno veljavni sta osnovna (CORE) shema SDD in podjetniška (B2B) shema SDD. Osnovna shema SDD je namenjena direktnim obremenitvam SEPA (SDD) predvsem v breme osebnih računov potrošnikov. B2B shema pa je namenjena izključno izvajanju SDD med pravnimi osebami, podjetniki in zasebniki.
SDD je namenjena plačevanju periodičnih (ponavljajočih se) obveznosti in enkratnih plačil v evrih. SDD se izvajajo na podlagi soglasja med prejemnikom plačila in plačnikom.

 • Osnovna shema SDD je namenjena direktnim obremenitvam predvsem v breme računov potrošnikov.
 • Soglasje za SDD uredita prejemnik plačila in plačnik.

   

 • Predhodno obveščanje plačnika o nameravani SDD izvede prejemnik plačila v roku, dogovorjenim s plačnikom.

   

 • Soglasja hrani in upravlja prejemnik plačila.

   

 • Del podatkov iz soglasja je sestavni del vsakega plačilnega naloga SDD.

   

 • Osnovna shema SDD je namenjena izvajanju periodičnih in enkratnih SDD.

   

 • Osnovna shema SDD ne omejuje maksimalnega zneska posamezne SDD.

   

 • Izvajanje SDD je možno vsak bančni delovni dan.

   

 • Roki za posredovanje SDD banki prejemnika plačila so opredeljeni v urniku banke.

   

 • Postopki, povezani z zavrnitvami SDD pred poravnavo in povračila po poravnavi, se izvajajo v skladu s shemo SDD.
 • B2B shema SDD je namenjena izključno izvajanju SDD med pravnimi osebami, podjetniki in zasebniki.

   

 • Soglasje za SDD uredita prejemnik plačila in plačnik.

   

 • Soglasja hrani in upravlja prejemnik plačila.

   

 • Predhodno obveščanje plačnika o nameravani SDD izvede prejemnik plačila v roku, dogovorjenem s plačnikom.

   

 • Del podatkov iz soglasja je sestavni del vsakega plačilnega naloga SDD.

   

 • Plačnik mora o danem soglasju za SDD obvestiti svojo banko. Če se podatki v SDD ne ujemajo s podatki v soglasju, se SDD zavrne.

   

 • B2B shema SDD je namenjena izvajanju periodičnih in enkratnih SDD.

   

 • B2B shema SDD ne omejuje maksimalnega zneska posamezne SDD.

 • Izvajanje SDD je možno vsak delovni dan.

   

 • Roki za posredovanje vseh vrst SDD (prva, enkratna, periodična) banki prejemnika plačila so opredeljeni v urniku banke.

   

 • Postopki, povezani z zavrnitvami SDD pred poravnavo, se izvajajo v skladu s shemo SDD.
 • Povračila že izvršenih SDD v shemi B2B niso možna.

Plačnik sklene soglasje pri prejemniku plačila v papirni ali v elektronski obliki. Soglasje v papirni obliki mora biti fizično podpisano s strani plačnika. Soglasje v elektronski obliki mora biti podpisano na varen in zanesljiv elektronski način.

Plačnik spremembe in ukinitev soglasja ureja pri prejemniku plačila. Pri B2B shemi mora plačnik o spremembi ali ukinitvi soglasja obvestiti tudi svojo banko.

Predpogoj za izvajanje SDD je, da imata plačnik in prejemnik plačila plačilni račun odprt pri banki, ki je pristopila k ustrezni shemi SDD. Prejemnik plačila preko svoje banke pošlje plačilni nalog SDD banki plačnika. Vsak poslani plačilni nalog SDD mora vsebovati podatke o danem soglasju plačnika. Banka plačnika izvrši SDD, če je na računu plačnika dovolj sredstev, če plačnik ni prepovedal izvajanje SDD na svojem računu in plačnik ni preklical napovedane SDD.

V shemi SDD je opredeljeno obveščanje plačnika 14 koledarskih dni pred SDD, razen če se prejemnik plačila in plačnik dogovorita drugače. Tak dogovor naj bo sklenjen v pisni obliki. Banke ne urejajo in ne preverjajo obstoja in vsebine dogovorov med plačniki in prejemniki plačil.

Potrošnik lahko pri prejemniku plačila ali pri svoji banki ugovarja izvršitev SDD že po prejemu predhodnega obvestila od prejemnika. V tem primeru SDD ne bo izvršena. Zahtevo za vračilo že izvršene SDD pa lahko vloži v skladu z določili ZPlaSS.

Vračilo denarnih sredstev za že izvršene SDD je urejeno z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS), na osnovi katerega imajo potrošniki možnost povračila zneska za že izvršene SDD. Banka v postopku plačil pri SDD ne posega v razmerja med plačnikom in prejemnikom plačila, ampak postopajo v skladu z ZPlaSS. Določba je povzeta po evropski plačilni direktivi (PSD), gre za evropsko usmeritev za čim večjo zaščito potrošnikov. Po B2B shemi vračila že izvršenih SDD niso možna.

Prejemnik plačila prejme izvršena plačila SDD na svoj poslovni račun. O plačilih je obveščen z izpiskom. Znesek nadomestila se zaračuna v skladu s Tarifo in sklenjeno pogodbo.

Preverjanje računov potrošnikov ni možno. Prejemnik plačila, ki je sklenil posel s potrošnikom, odgovarja za pravilnost podatkov, ki jih lahko preverja ob sklenitvi posla.

Ločevanje transakcij ni potrebno, če prejemnik plačila upošteva roke za pošiljanje posameznih vrst plačilnih nalogov SDD, ki so določeni v urniku banke.

Prejemnik plačila bo v izpisku prejel vsako plačilo SDD z vsemi podatki, ki jih je posredoval za obremenitve računov plačnikov. O neuspešnih SDD bo prejemnik obveščen z istimi podatki, skupaj z razlogom zavrnitve. Prejemnik plačil se bo s svojo banko dogovoril o načinu posredovanja podatkov o zavrnjenih SDD.

Ključne značilnosti so:
- poleg transakcij za izplačilo plač in ostalih osebnih prejemkov (regres za letni dopust, povračilo, dividende, podjemna pogodba, avtorska pogodba, najemnina, davek iz dejavnosti - normirani stroški) lahko izvajate tudi transakcije za plačila davkov in prispevkov,
- pošiljanje podatkov poteka v predpisanem podatkovnem standardu SEPA in sicer v standardu ISO SEPA XML, ki temelji na standardu UNIFI (ISO 20022) XML. Standard omogoča prenos širšega nabora podatkov o plačilu, kot obvezen podatek pa je tudi račun prejemnika v strukturi IBAN in navedba banke prejemnika s kodo BIC/SWIFT ter koda namena plačila,
- za poslane podatke banka na podlagi zbirnega naloga na datum valute plačila, avtomatsko izvede eno obremenitev NLB Poslovnega računa v skupnem znesku vseh prometnih transakcij iz datoteke, v odobritev pa se posredujejo individualni nalogi z zneski posameznih prometnih transakcij. Če na računu ni dovolj stanja, se izvedbo množičnega plačila SEPA zavrne v skladu z urnikom izvajanja plačilnih transakcij,
- nadomestilo za izvršene prometne transakcije se takoj ob uspešni izvedbi zbirnega naloga zaračuna z obremenitvijo NLB Poslovnega računa v skladu z NLB Tarifo,
- plačnik lahko pošilja podatke z datumom valute vnaprej (do 180 dni), plačila z datumi za nazaj niso možna,
- podatki, ki jih plačnik posreduje izven urnika za množična plačila SEPA, se v skladu z zakonodajo obravnavajo kot plačilne transakcije, ki so bile prejete naslednji delovni dan,
- v isto datoteko lahko plačnik vključi domača in čezmejna plačila SEPA za isti datum valute,
- o izvedbi množičnih plačil SEPA je plačnik v primeru uspešne izvedbe obveščen s prometnimi postavkami bremenitve v NLB Prokliku in z izpiski o prometu na NLB Poslovnem računu,
- v primeru posamezne neuspešne transakcije plačnik na račun prejme vračilo v obliki priliva s kodo napake, z vsemi podatki o plačilu (naziv plačnika, naziv prejemnika, znesek, ). V izogib vračilom je ključnega pomena, da plačnik navaja točne podatke o računu in nazivu ter naslovu prejemnika in te podatke tekoče vzdržuje,
- v primeru zavrnitve celotnega paketa, račun ni bremenjen, plačnik pa prejme spremembo statusa poslane datoteke ter prometno postavko zavrnitve, ki je vidna v pregledu prometa v NLB Prokliku,
- za domača in čezmejna množična plačila SEPA je posamezno individualno plačilo v paketu omejeno na 50.000 EUR,


- odprt NLB Poslovni račun,
- elektronsko banko NLB Proklik verzija 16.0.0.00 ali višjo,
- sklenitev Pogodbe o izvajanju množičnih plačil SEPA in podpis Izjave - množična plačila Sepa, ki je sestavni del te pogodbe,
- prilagoditev tehnološke podpore za pošiljanje podatkov v standardu ISO SEPA XML, ki je na voljo v NLB Prokliku.

 

Izmenjavo množičnih plačil v NLB podpiramo v NLB Prokliku kot izmenjavo datotek v standardu ISO SEPA XML (SEPA Rulebook ver. 7.0), ki ga lahko uporabljate tudi za posredovanje individualnih plačil SEPA. Standard ISO SEPA XML za množična plačila se od individualnih razlikuje le v nekaj podatkih v vodilnem zapisu. Opis standardov ISO SEPA XML je na voljo na spletnih straneh družbe Halcom d.d.
 

Za lažje preverjanje pravilnosti novega standarda ISO SEPA XML smo dopolnili demo verzijo NLB Proklika tako, da omogoča preverjanje datotek z nalogi za množična plačila SEPA.

Množična plačila SEPA je možno izvajati na vse delovne dneve v Sloveniji. Vsa plačila SEPA se preko plačilnih sistemov SEPA procesirajo na dan valute/poravnave plačila, ki ga določi poslovni partner. To pomeni, da so računi prejemnikov plačil oz. njihovih bank odobreni:
- račun prejemnika v NLB - v jutranjih urah (do 8.00 ure) oziroma med delovnim dnem, če datoteka s plačili ni bila posredovana vnaprej,
- račun prejemnika pri drugi slovenski banki - med delovnim dnem glede na preseke v plačilnem sistemu SEPA IKP in način obdelave prejetih plačil v banki prejemnika,
- račun prejemnika pri banki na SEPA območju izven Slovenije - praviloma isti delovni dan, če so podatki posredovani skladno z urnikom za izvajanje plačilnih transakcij.

Datoteko z množičnimi plačili SEPA lahko posreduje vnaprej do 180 dni. V primeru napak v strukturi datoteke boste o napaki obveščeni takoj. Ker se procesiranje množičnih plačil SEPA prične na datum valute/poravnave, ki ste ga določili v datoteki, tudi povratne informacije o morebitnih neizvedenih odobritvenih plačilih prejmete na dan valute/poravnave.

Zavarovanje poslovanja

Čim prej, najbolje že v fazi sklepanja pogodbe, ko vam lahko pomagamo pri izbiri instrumenta zavarovanja in svetujemo pri strukturi posla.

• Slovenskem,
• angleškem,
• nemškem,
• italijanskem,
• hrvaškem,
• srbskem,
• bosanskem in
• črnogorskem.

Stečaj naročnika oziroma upravičenca garancije na veljavnost garancije ne vpliva, razen če je to navedeno v samem besedilu garancije, kar pa ni skladno z dobro bančno prakso (garancija denimo preneha veljati, če pride do stečaja naročnika oziroma upravičenca garancije).

• Kadar od poslovnega partnerja prejmete garancijo v obliki garancijskega pisma in si želite zagotoviti strokovni pregled besedila ter potrditev podpisnikov in avtentičnosti garancije;
• z notifikacijo si zagotovite verodostojnost izdanega dokumenta in se izognete tveganju posedovanja ponarejenega dokumenta;
• pravočasno ste opozorjeni na morebitne nevarnosti, ki izhajajo iz besedila garancije.

- Kadar besedilo prejete garancije zahteva, da je zahtevek za plačilo predložen garantu prek vaše poslovne banke s potrditvijo  podpisnikov na zahtevku;

- Kadar se želite izogniti zavrnitvi zahtevka za plačilo po garanciji zaradi neujemanja s pogoji v garancijskem besedilu.

V takem primeru vam svetujemo, da nam izročite izvirnik prejete garancije in za vas bomo opravili notifikacijo garancije. Z notifikacijo prejete garancije preverimo podpisnike na garanciji in verodostojnost dokumenta. Hkrati strokovno pregledamo besedilo garancije in vas opozorimo na morebitne nevarnosti, ki izhajajo iz samega besedila garancije.

Nepreklicnost akreditiva pomeni, da se akreditiv lahko spremeni ali prekliče le ob soglasju vseh strank.

Po predložitvi pravilnih dokumentov po akreditivu vam akreditivna banka potrdi plačilni rok in datum priliva je znan. Če sredstva potrebujete prej, se lahko pozanimate o možnosti odkupa pričakovanega priliva po akreditivu.

 

Ko vam kupčeva banka odpre dokumentarni akreditiv, vas boniteta kupca ne zanima več. Plačilo vam namreč jamči banka. Tako lahko poslujete tudi s kupci, s katerimi sicer ne bi želeli ali bi od njih zahtevali avans. Bodisi ker jih manj poznate, njihove bonitete ne morete preveriti ali so že v preteklosti zamujali s plačili.

Kot posredniku bi vam svetovali uporabo prenosnega akreditiva, ki je bil namensko oblikovan za posredniške posle. Prenosni akreditiv je urejen z mednarodnimi pravili, omejuje plačilno tveganje, hkrati pa vam, posredniku, omogoča varno in neposredno izplačilo vašega deleža.

Preberite več http://www.nlb.si/nlb/nlb-portal/slo/podjetja/nasveti/bele-knjige/bela_knjiga_mednarodno_poslovanje_2_izdaja.pdf

• Morda kupec ni pripravljen prevzeti stroškov. Kupcu lahko ponudite prevzem vseh stroškov po akreditivu.

• Kupčeva banka kupcu ne odobri naložbe za odprtje akreditiva. NLB lahko posredno kreditira vašega kupca s postfinanciranjem pri njegovi banki in mu omogoči odprtje akreditiva.

• Kupec ne pozna instrumenta dokumentarnega akreditiva. NLB lahko predlaga partnersko banko v državi uvoza ali pa vašemu partnerju svetujemo neposredno strokovnjaki iz NLB.

Možnosti za samo zavarovanje posla je mnogo. Katera je za vaš posel najprimernejša, je odvisno od narave posla in njegove vrednosti ter od tega, kaj želite zavarovati.

Tovrstnim tveganjem se izognete s potrditvijo ali konfirmacijo akreditiva. Potrditev ali konfirmacija akreditiva pomeni, da vaša banka akreditivu doda samostojno obvezo za plačilo, dodatno k obvezi akreditivne banke. S tem nase prevzemamo tveganje, če akreditivna banka zaradi kakršnega koli razloga ne bo mogla izplačati vrednosti pravilnih dokumentov.

Potrditev ali konfirmacija akreditiva je samostojna obveza potrdilne banke, dodana obvezi akreditivne banke. Konfirmiran ali potrjen akreditiv torej nosi obvezo dveh bank in vas ščiti pred tveganjem, da akreditivna banka zaradi katerega koli razloga ne plača pravilne predložitve.

Preberite več http://www.nlb.si/bk-mednarodno-poslovanje

 

Če želite cenovno ugodno rešitev, vam priporočamo, da dobaviteljem odstopite pripadajoče deleže pričakovanih prilivov po akreditivu z asignacijsko izjavo. To lahko uredite pri nas.

Z akreditivom se izvoznik izogne plačilnemu tveganju, saj ima bančno jamstvo, da bo dobil plačilo po dobavi. Poleg tega lahko izvozniku na podlagi prejetega izvoznega akreditiva ponudimo financiranje. Premostitev likvidnosti med plačilom za surovine in prejetim prihodkom od prodanega izdelka lahko uredimo na različne načine. Npr. z odkupom, predizvoznim financiranjem, asignacijami.

Preberite več http://www.nlb.si/bk-mednarodno-poslovanje.

Za sklenitev posla je treba imeti sklenjeno pogodbo za poslovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti, pridobljeno LEI kodo, vplačano začetno kritje oziroma zavarovanje in opravljeno bonitetno preverbo.

Skladno z uredbo EMIR morajo vse nasprotne stranke pri poslovanju z IFI poročati sklenjene posle vnaprej določenim repozitorijem sklenjenih poslov. Za poročanje je treba pridobiti LEI (angl. Legal Entity Identifier) kodo. LEI koda je nadnacionalna identifikacijska oznaka pravnega subjekta, ki jo lahko pridobi vsaka pravna oseba, in je namenjena poročanju finančnih transakcij.

LEI koda se pridobi pri pooblaščenem registratorju. Za dodatne informacije se obrnite na sodelavce za poslovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti v banki.

Z dokumentarnim akreditivom se plačilna obveza prenese z vas, kupca, na nas, vašo banko. Prodajalec ima torej jamstvo banke za plačilo, če bo le izpolnil akreditivne pogoje. S tem se njegovo plačilno tveganje bistveno zmanjša.

Za svetovanje o pripravi dokumentacije, potrebne za odprtje akreditiva, se lahko kadar koli obrnete na strokovne sodelavke z Oddelka za akreditivno in inkasno poslovanje na telefonski številki 01 425 21 05. Z veseljem vam bomo pomagali. Svetovanje in pomoč pri pripravi dokumentov sta za akreditive, odprte pri NLB, povsem brezplačna.

Plačilno jamstvo banke prodajalcu ne zagotavlja le, da bo plačilo zagotovo prejel, ampak tudi to, da bo plačilo prejel na točno določen rok. S tem prejeti dokumentarni akreditiv prodajalcu omogoča cenejše financiranje pri njegovi banki. Naše izkušnje kažejo, da pri plačilu z dokumentarnim akreditivom kupci dosegajo daljše plačilne roke in v nekaterih primerih tudi nižje cene.

Res je, da banke skladno z mednarodnimi pravili za dokumentarne akreditive izpolnitev prodajalčeve obveze presojamo zgolj na podlagi dokumentov. Izredno malo primerov je, da bi bili po akreditivu predloženi skladni dokumenti, blago pa bi bilo neustrezno (po podatkih Mednarodne trgovinske zbornice je takih primerov v svetovnem merilu manj kot odstotek). Če bi se to kljub vsemu zgodilo, je na voljo instrument začasne sodne prepovedi plačila.

Kakovost dobavljenega materiala najlaže zavarujete z dokumentarnim akreditivom, pri katerem se s prodajalcem dogovorite, da se plačilo sproži po predložitvi dokumentov, ki izkazujejo kakovost blaga (npr. potrdilo o kakovosti, ki ga izda neodvisna ustanova, kot je mednarodno priznana inšpekcijska hiša SGS). NLB bo dokumente pregledala in ob kakršnih koli odstopanjih od zahtev (akreditivnih pogojev) se odločitev o izplačilu akreditivnega zneska prenese nazaj na vas, kupca. Torej se lahko s prodajalcem pogajate o plačilu nižjega zneska ali o opustitvi plačila in vračilu blaga. Morebitni izpad dohodka zavarujete tako, da se s partnerjem že v pogodbi o osnovnem poslu dogovorita, da vam ta v vašo korist predloži garancijo za dobro izvedbo posla.

Akreditiv je univerzalen instrument, ki se lahko uporablja na najrazličnejše načine, tudi za kupoprodajo storitev v mednarodnem in tudi domačem prometu. Narava predmeta prodaje narekuje le izbiro dokumentov, ki sprožijo plačilo po akreditivu. Uporaben je tudi v domačem okolju in celo za fizične osebe.

Pri običajnem kreditu nastanejo stroški in obresti nemudoma s črpanjem kredita, plačilo dobavitelju pa ostane nezavarovano.

Kredit za kritje akreditiva se odobri ob odprtju akreditiva, črpa pa se po potrebi (če ne zagotovite lastnih sredstev) šele ob plačilu dobavitelju. Če prodajalec želi plačilo za izvoženo blago takoj, bo tak kredit črpan nemudoma po odpremi blaga in predložitvi pravilnih dokumentov banki, uvoznik pa ima možnost vračila kredita v roku 180 dni.

Tako uvoznik dobi hkrati financiranje in posel zavaruje z akreditivom.

Bančna plačilna obveza je sorazmerno nov instrument. Nastala je kot odgovor na potrebe trga po instrumentu zavarovanja, ki bi varoval kupca in prodajalca, hkrati pa bi bil hiter, varen in preprost. BPO največkrat primerjamo z dokumentarnim akreditivom in prostim plačilom, pri čemer povzema glavne prednosti obeh načinov plačila: varnost, primerljivo z dokumentarnim akreditivom, ter hitrost in preprostost, primerljivi s prostim plačilom.

Trenutno BPO procesira pribl. 40 bančnih skupin po svetu.

Ne. Aplikacija za primerjavo podatkov je namenjena bankam. Vi nam boste podatke sporočali po ustaljenih poteh.

Primerjajo se podatki, za katere se dogovorita kupec in prodajalec. To so vsaj podatki iz fakture, lahko pa tudi podatki iz prevoznih dokumentov, zavarovalnih dokumentov, raznih certifikatov in podobno.

Lahko. Trenutno smo v Sloveniji sicer edina banka, ki procesira BPO.

Ob odprtju BPO obe stranki (kupec in prodajalec) prek svojih bank pošljeta podatke iz naročila. Obveza banke postane veljavna šele, ko se podatki iz naročila med seboj ujemajo.

Ob črpanju podatke pošlje prek svoje banke le prodajalec in podatki se primerjajo z odprto BPO. Tu prevar, goljufij in ponaredkov ne moremo izključiti z nobenim bančnim instrumentom zavarovanja. Vsaka banka sicer pozna svojo stranko, vendar neka stopnja zaupanja med partnerjema mora kljub temu obstajati.
Če bi prišlo do goljufije, je na voljo sodna pot.

Namen BPO je omejevanje tveganj in olajšanje financiranja dobavnih verig. Pri tem elektronska primerjava podatkov, ki sproži plačilo, omogoča veliko hitrost procesiranja, hkrati pa objektivnost, predvidljivost in transparentnost.

Ko pošiljate dokumente, ki imajo dejansko vrednost za kupca (npr. ladijski tovorni list).

Ko tveganje, da kupec ne bo odkupil dokumentov in prevzel blaga, ni veliko.

Če ne želite vlagati veliko časa v zapletenejše postopke zavarovanja plačila.

Dokumenti vam zagotavljajo, da je bilo blago dejansko odpremljeno.
Ko ni tveganja kakovosti blaga, temveč samo dejanske odpreme.
Ko niste pripravljeni plačati višjih stroškov zavarovanja plačila.
Če ne želite vlagati veliko časa v zapletenejše postopke zavarovanja plačila.

CAD pomeni izročitev dokumentov proti plačilu (angl. cash against documents).
Inkasna banka (uvoznikova banka) izroči dokumente le proti plačilu blaga ali storitev.

Menico skupaj s spremnim dopisom pošljite k nam. Mi jo bomo predali inkasni banki v unovčenje.

Največje prodajalčevo tveganje je, da kupec ne odkupi dokumentov.

Je nakazilo z navodilom banki, da se plačilo sprosti šele ob predložitvi določenih dokumentov.

Odkup terjatev

Banka odkupuje samo nezapadle terjatve. Račun za dobavljeno blago ali opravljeno storitev mora biti že izdan. Rok dospelosti terjatve praviloma ne sme biti daljši od 180 dni.

Na podlagi vašega povpraševanja po odkupu terjatve in predložitvi zahtevane dokumentacije, vam pripravimo ponudbo za odkup terjatev. Po odobritvi posla s strani pristojnega organa banke, z odstopnikom podpišemo pogodbo o odkupu terjatev in vam pripravimo obvestilo o odstopu terjatev, ki ga predložite v potrditev osnovnemu dolžniku. Podpisana pogodba o odkupu terjatev in izjava dolžnika sta osnovi za realizacijo posla odkupa terjatev.

Od zneska fakture (skupaj z DDV) si odštejemo diskont in nadomestilo za odkup terjatev in vam razliko izplačamo na vaš račun. Diskont in nadomestilo za odkup terjatev se določita na podlagi bonitetne ocene prodajalca in dolžnika. Pri tem naj poudarimo, da je smiselna prodaja terjatev tudi do kupcev z odlično bonitetno oceno, saj si na podlagi bonitete kupca lahko zagotovite ugodnejše financiranje (odkup terjatev).

Sredstva lahko prejmete še isti dan, ko je pogodba za odkup terjatev sklenjena in potrjena izjava dolžnika.

Glede na boniteto prodajalca terjatve in boniteto dolžnika določimo najvišji znesek terjatev, ki jih je banka pripravljena odkupiti. Zaradi stroškov pri odkupu terjatev ocenjujemo, da ni smiselna prodaja terjatev nižjih od 10.000 EUR.

Prednost odkupa terjatev pri banki je, da lahko prodate terjatve , ko potrebujete denarna sredstva in niste zavezani k prodaji vseh trenutnih in bodočih terjatev do določenega kupca. V kolikor pa imate sklenjeno letno pogodbo z vašim kupcem in si želite zagotoviti financiranje skozi celo leto, imate možnost sklenitve letne pogodbe za odkupe terjatev. V okviru pogodbe lahko prodajate terjatve do dogovorjenega kupca v okviru enega leta.

Ne, banka odkupi znesek fakture skupaj z DDV in vam izplača celotni znesek fakture zmanjšan za diskont in nadomestilo.

Ponujamo vam tako odkup terjatev z regresno pravico do vas kot prodajalca terjatev, kot tudi odkup terjatev brez regresne pravice. Regresna pravica pomeni, da se ima banka pravico regresirati pri prodajalcu terjatev v kolikor ne prejme plačila na dogovorjeno valuto s strani dolžnika. V primeru odkupa terjatev brez regresne pravice pa celotno tveganje neplačila prevzame banka. V kolikor se dogovorimo za odkup terjatev brez regresne pravice, vam teh terjatev ni potrebno zavarovati pri zavarovalnici, saj s prodajo terjatev ne nosite več tveganja neplačila dolžnika.

Kartice

Poslovna kartica BA Maestro je vezana na poslovni račun, zato jo lahko uporabljate le v okviru razpoložljivega stanja na računu. Namenjena je gotovinskemu in negotovinskemu poslovanju. Uporabljate jo lahko na bankomatih in POS-terminalih, ki so označeni z nalepko BA in /ali Maestro, doma in v tujini. Omogoča avtomatski polog gotovine na določenih NLB bankomatih.

V primeru dviga gotovine na bančnem avtomatu z NLB Plačilnimi karticami banka zaračuna stroške po vsakokrat veljavni Tarifi NLB. Vse stroške, povezane z dvigom gotovine na bankomatih, si lahko ogledate na NLB Portalu http://www.nlb.si/stroski-obrestne. Stroški dviga gotovine na bankomatih so odvisni od več dejavnikov. Svetujemo vam, da za dvig gotovine na bančnih avtomatih uporabljate vašo BA Maestro kartico, saj so stroški dviga gotovine na bančnih avtomatih doma in v tujini bistveno nižji, kot če za dvig gotovine uporabite NLB Plačilni kartici Mastercard ali Visa, pri katerih so stroški dviga gotovine enaki, ne glede na to, v katerem kraju in na bankomatu katere banke opravite dvig. Opozorili bi še, da imate v tujini pri dvigu gotovine na bankomatih lahko tudi dodatne stroške, ki jih zaračuna banka lastnica bankomata. Na te stroške NLB nima vpliva. Svetujemo vam, da pri izvedbi dviga gotovine na bankomatu v tujini pozorno spremljate ekranske slike, saj vas bankomat opozori, da boste plačali dodatno nadomestilo.

Svetujemo vam, da si pred nakupom pogledate, katere kartice sprejemajo na prodajnem mestu, kjer boste opravili nakup. Prodajno mesto mora biti označeno z ustreznimi nalepkami vseh kartic, ki jih sprejemajo. Če prodajno mesto nima sklenjene pogodbe za plačilo z Maestro kartico, s to kartico ne boste mogli plačati nakupa. Prav zato priporočamo, da poleg kartice vašega osebnega računa s seboj vzamete tudi vsaj eno izmed kartic z odloženim plačilom, NLB Plačilno kartico Mastercard in/ali Visa.

V tem primeru je nadaljnja uporaba kartice zaradi varnostnih razlogov onemogočena. PIN številko si lahko "odklenete" na najbližjem bankomatu z avtorizirano transakcijo - opravite vpogled v stanje ali dvignete gotovino. Na ta način se bo blokacija PIN številke sprostila. To lahko storite tako na bankomatih doma kot tudi v tujini. Žal se lahko v tujini izjemoma, zaradi odvisnosti od tehnične podpore tujih bank, PIN številka kljub uspešno avtorizirani transakciji ne deblokira, zato priporočamo, da na potovanje v tujino vzamete s sabo vsaj dve mednarodni plačilni kartici.

Če je poslovanje z vašo kartico še naprej onemogočeno, vas prosimo, da pokličete v vašo NLB Poslovalnico ali na telefonsko številko 01/477 20 00. Če se blokacija PIN številke ne sprosti je potrebno poleg nove PIN številke naročiti tudi novo kartico.

Na spletu je možna uporaba NLB Poslovne kartice Mastercard in NLB Poslovne BA Maestro.

"3-D Secure" je mednarodni varnostni standard, ki ga podpirata Mastercard (Mastercard "SecureCode") in Visa ("Verified by Visa") in se uporablja za preverjanje istovetnosti uporabnikov kartic pri spletnem plačevanju. Razvit je bil z namenom zmanjšanja tveganj nepooblaščene uporabe kartic s strani tretjih oseb. 

Če želite uporabljati "3-D Secure", ga morate najprej aktivirati, kar preprosto in enostavno storite že ob prvem spletnem nakupu na spletnem prodajnem mestu, ki omogoča uporabo "3-D Secure". 

Za aktivacijo in uporabo 3-D Secure ni potrebno nameščati nobene strojne ali programske opreme. Pri aktivaciji uporabe »3-D Secure« je potrebno vpisati davčno številko in datum rojstva ter ustvariti geslo in lastno osebno sporočilo (namenjeno nadaljnji kontroli pristnosti spletne strani). Po aktiviranju posamezne plačilne kartice za »3-D Secure«, je potrebno s strani imetnika kartice ob vsakem nadaljnjem spletnem plačilu pri spletnem trgovcu pred dokončno izvedbo plačila vnesti dodatno 3-D Secure geslo in preveriti pravilnost izpisa lastnega osebnega sporočila.

Po zapadlosti vaše obstoječe debetne kartice BA Maestro boste uporabniki poslovnihračunov avtomatsko prejeli novo Poslovno debetno kartico Mastercard. Vse nove stranke bodo kartico prejele takoj ob sklenitvi računa, obstoječi naročniki, ki pa bi kartico želeli zamenjati še pred iztekom, pa to lahko storijo ob obisku poslovalnice.  Zamenjava kartice je brezplačna.
Naročilo nove kartice izvedete preprosto v vsaki NLB Poslovalnici z oddajo vloge.

Kartico prejmete po navadni pošti na naslov v Republiki Sloveniji ali v izbrano NLB Poslovalnico, v roku 30 dni od naročila kartice, kar predstavlja najdaljši rok. Običajno kartico prejmete v osmih dneh od naročila. Številko PIN lahko prejmete prek SMS-sporočila.

Novo kartico boste prejeli do konca meseca, ki je naveden na stari kartici. Novo kartico lahko pričnete uporabljati takoj. Pred uporabo kartice je potrebno le to aktivirati. To lahko storite na način, da kartico vstavite v režo bankomata ali v POS terminal in vtipkate pravilno PIN številko. Po izvedeni aktivaciji boste kartico lahko uporabljali tudi brezstično in tudi za spletne nakupe. Takrat staro kartico tudi uničite. S priporočeno pošiljko boste prejeli tudi novo PIN številko.

Poslovna debetna kartica Mastercard je vezana na poslovni račun, zato jo lahko uporabljate le v okviru razpoložljivega stanja na računu. Namenjena je gotovinskemu in negotovinskemu poslovanju in plačevanju na spletu. Uporabljate jo lahko pri plačevanju na spletu, na bankomatih in POS-terminalih, ki so označeni z nalepko Mastercard, doma in v tujini. Omogoča avtomatski polog gotovine na določenih NLB bankomatih.

V primeru dviga gotovine na bančnem avtomatu z NLB Plačilnimi karticami banka zaračuna stroške po veljavni Tarifi NLB. Vse stroške, povezane z dvigom gotovine na bankomatih, si lahko ogledate na NLB Portalu http://www.nlb.si/stroski-obrestne. Stroški dviga gotovine na bankomatih so odvisni od več dejavnikov. Svetujemo vam, da za dvig gotovine na bančnih avtomatih uporabljate vašo Poslovno debetno kartico Mastercard, saj so stroški dviga gotovine na bančnih avtomatih doma in v tujini bistveno nižji, kot če za dvig gotovine uporabite NLB Plačilno kartico Mastercard, pri kateri so stroški dviga gotovine enaki, ne glede na to, v katerem kraju in na bankomatu katere banke opravite dvig. Opozorili bi še, da imate v tujini pri dvigu gotovine na bankomatih lahko tudi dodatne stroške, ki jih zaračuna banka lastnica bankomata. Na te stroške NLB nima vpliva. Svetujemo vam, da pri izvedbi dviga gotovine na bankomatu v tujini pozorno spremljate sliko zaslona, saj vas bankomat opozori, da boste plačali dodatno nadomestilo. Na NLB bankomatih je dvig gotovine z debetno kartico Mastercard brezplačen.

Prodajna mesta

Pri sprejemanju plačilnih kartic prodajno mesto:

 • za plačila blaga in storitev v okviru lastne dejavnosti sprejema plačilne kartice, za katere je sklenjena pogodba,
 • poravna obveznosti skladno s pogodbo,
 • ravna v skladu z navodili banke,

na vidnem mestu označi logotipe plačilnih kartic, ki jih sprejema.

Banka prodajnemu mestu odda najsodobnejši POS terminal, ki je skladen z vsemi tehničnimi in varnostnimi standardi. Skrb za skladnost z varnostnimi in tehničnimi standardi je domena banke, ki skrbno nadgrajuje POS terminale. Potrebne nadgradnje POS terminalov izvajamo na daljavo, če pa je potrebna zamenjava POS terminala na lokaciji prodajnega mesta, se le- ta izvede v terminu, ki je usklajen s prodajnim mestom.

Prekinitve in okvare terminalov POS lahko sporočite servisnemu centru Bankart na telefonsko številko (01) 583 41 13, ki je prodajnim mestom na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu.

Plačilo izdelkov ali storitev pri spletnih nakupih je mogoče s plačilnimi karticami Maestro, Mastercard in Visa.

Ob naročanju izdelka prejmete podrobna navodila, hkrati pa lahko računate na tehnično podporo pri uporabi plačilne platforme NLB E-commerce.

3D Secure tehnologija:

3D Secure je varnostni standard, ki se uporablja za preverjanje istovetnosti uporabnikov kartic pri spletnem plačevanju, z njegovo pomočjo pa se zmanjša tveganje nepooblaščene uporabe kartic s strani tretjih oseb, torej morebitnega tatu kartice ali nekoga, ki je nepooblaščeno pridobil informacije o vaši kartici. 3D Secure varnostni standard podpirata Mastercard, s tehnologijo Mastercard Identity Check, in Visa, s tehnologijo Visa Secure.

 Močna avtentikacija strank (SCA):

Nova evropska Direktiva o plačilnih storitvah PSD2 zahteva Močno avtentikacijo strank (SCA) za vsa elektronsko izvedena plačila. Ponudniki finančnih storitev morajo obvezno uporabljati vsaj dve od treh obstoječih vrst avtentikacije identitete za potrditev plačila. Metode avtentikacije lahko temeljijo na znanju (npr. geslo), lastništvu (npr. naprava) ali identiteti (biometrična avtentikacija, npr. prstni odtis). Nova uredba bo vplivala na brezstična plačila tako na spletu kot tudi v trgovini.

Depoziti

»Jamstvo za vloge« je z zakonom določeno jamstvo za vloge v posamezni banki in hranilnici s sedežem v Republiki Sloveniji  - do višine 100.000,00 EUR. Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani Banke Slovenije: https://www.bsi.si/financna-stabilnost/jamstvo-za-vloge-v-bankah in dokumentu: Informacija vlagateljem o zaščiti vlog

NLB Proklik

Preden se odločite za prvo namestitev ali nadgradnjo enouporabniške verzije prek NLB Spletnega portala, vas prosimo, da upoštevate nekaj pomembnih navodil:

 • predlagamo vam, da najprej nadgradite operacijski sistem na najnovejšega in potem namestite oz. nadgradite še NLB Proklik, ki deluje na OS WIN verzij 7, 8 in10,
 • Microsoft podpore za starejše operacijske sisteme Windows 95/98/NT/2000/Vista ne nudi več, zato verzija na starejših OS ne deluje,
 • vse napotke za prvo namestitev ali nadgradnjo najdete v Kratkem vodniku.

 

V vsaki novi verziji poskrbimo, da so uporabnikom na voljo nove funkcionalnosti in nadgrajene obstoječe funkcionalnosti, ki so skladne z veljavno zakonodajo. To velja tudi pri vseh z e-poslovanjem povezanih direktivah, pobudah in priporočil EU, ki jih skušamo v verzijo NLB Proklika umestiti takoj, ko so novosti vsebinsko potrjene na EU.

Pomembno za vse, ki ste prejeli novo kartico/USB ključek Ena za vse ali obnovili kvalificirano potrdilo
Z novimi in obnovljenimi kvalificiranimi potrdili morate obvezno uporabljati najnovejšo verzijo.
 

Pri večuporabniški verziji se podatki shranjujejo v skupno bazo podatkov in so tako na voljo vsem uporabnikom, ki so vključeni v večuporabniško različico v podjetju. V ozadju deluje IBM DB2 podatkovna baza, ki omogoča skupno rabo podatkov. Za uporabo večuporabniške verzije se lahko odločite kadarkoli.

Pred prvo namestitvijo ali nadgradnjo prosimo, če upoštevate naslednje napotek:

 • predlagamo vam, da najprej nadgradite operacijski sistem na najnovejšega in potem namestite oz. nadgradite še NLB Proklik, ki deluje na OS WIN verzij 7, 8 in 10,
 • Microsoft podpore za starejše operacijske sisteme Windows 95/98/NT/2000/Vista ne nudi več, zato verzija na starejših OS ne deluje,
 • vse napotke za prvo namestitev ali nadgradnjo najdete na http://www.nlb.si/proklik#tab-prevzem-nove-nadgrajene-verzije.

Za prvo namestitev večuporabniške verzije se povežite s podjetjem Halcom www.halcom.si,  s katerim uredite brezplačne licence za uporabo IBM DB2 podatkovne baze in se dogovorite za postopek namestitve celotne programske rešitve na računalnike v podjetju.

Namestitev lahko po navodilih Halcoma opravi vaš IT strokovnjak ali pa se za namestitev dogovorite s strokovnjaki podjetja Halcom.
Pri prvi namestitvi in kasnejših nadgradnjah večuporabniške verzije upoštevajte opozorilo, da mora biti za nemoteno delovanje verzija nameščena pri vseh pooblaščencih podjetja, ki večuporabniško verzijo uporabljajo.

Nadgradnjo opravite po navodilu, ki ga najdete na povezavi http://www.nlb.si/proklik#tab-prevzem-nove-nadgrajene-verzije.

Nadgradnja po korakih - večuporabniška verzija:
Na vseh delovnih postajah mora biti nameščena enaka različica programa. Med nadgradnjo naj bodo vsi uporabniki mrežne verzije v podjetju odjavljeni iz programa - podatkovne baze. Nadgradnjo naredite pri vsakem uporabniku na računalniku posebej. Postopek je opisan v Kratkem vodniku za nadgradnjo večuporabniške verzije, ki ga najdete na http://www.nlb.si/proklik#tab-prevzem-nove-nadgrajene-verzije
1. Na delovni postaji z delujočo mrežno verzijo zaženite Setup.exe. Izberite namestitev Večuporabniške verzije.
2. Na prvi delovni postaji, kjer nadgrajujete mrežno verzijo, izberite Namestitev po meri. Namestite komponenti Program Files in E-Obrazci.
3. Določite direktorij, v katerem je nameščena starejša verzija programa. Zaženite novo različico večuporabniške verzije.
4. Na ostalih delovnih postajah izberite "Namestitev po meri", namestite pa le "Program Files".
Koristno:
Če nadgradnja ni bila pravilno izvedena, se šifranti in "Imenik bank " ne bodo samodejno posodobili. V tem primeru je prav tako potrebno s skupne podatkovne baze odjaviti vse uporabnike, nato pa le pri enem uporabniku iz menija "Orodja - Servisni programi" zagnati servisni program "Uvozi imenik bank". In seveda ne pozabite, da je potrebno program nadgraditi pri vseh pooblaščencih podjetja, ki program uporabljajo!!

 

Naredite dve namestitvi NLB Proklika v dva različna direktorija (za prvo podjetje; c:\halcom\proklik firma1),
Nato je treba v c:\halcom\proklik firma1\PersonalEBank.ini popraviti vnos DBName

Navodilo za verzijo 20
[Params]
DBName=FIRMA1
ABName=EIMENIK1

Enako naredite za drugo namestitev:
c:\halcom\proklik firma2\PersonalEBank.ini
[Params]
DBName=FIRMA2
ABName=EIMENIK2

Nato greste v nadzorno ploščo v Skrbniška orodja, kjer izberete ODBC Data Source (32-bit) ter pod zavihkom "SYSTEM DSN" dodate (Add) Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb) in pritisnete "Dokončaj (Finish)".
V naslednjem oknu vpišete FIRMA1 pod "Data Source Name". Nato kliknete na Izberi (Select) in postavite pot na c:\halcom\proklik firma1\ ter izberete PERSONALEBANK in potrdite z "OK". Po enakem postopku, ter povezano na isto lokacijo, naredite povezavo tudi na EIMENIK1.
Enako naredite za drugo podjetje, seveda mora biti enkrat vpisana FIRMA2, drugič pa EIMENIK2 ter v obeh primerih izbrana pot c:\halcom\proklik firma2\.
Če potrebujete namestitev za več podjetij, samo ponavljate postopek.

Navodilo za verzijo 21
Params]
DBName=N_FIRMA1
ABName=N_EIMENIK1
ALName=N_EAUDITLOG1

Enako naredite za drugo namestitev:
c:\halcom\proklik firma2\PersonalEBank.ini

Params]
DBName=N_FIRMA2
ABName=N_EIMENIK2
ALName=N_EAUDITLOG2

Nato greste v nadzorno ploščo v Skrbniška orodja, kjer izberete ODBC Data Source (32-bit) ter pod zavihkom "SYSTEM DSN" dodate (Add) Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb) in pritisnete "Dokončaj (Finish)".
V naslednjem oknu vpišete N_FIRMA1 pod "Data Source Name". Nato kliknete na Izberi (Select) in postavite pot na c:\halcom\proklik firma1\ ter izberete PERSONALEBANK.ACCDB in potrdite z "OK". Po enakem postopku, ter povezano na isto lokacijo, naredite povezavo tudi na N_EIMENIK1, kjer izberete bazo EIMENIK.ACCDB in N_EAUDITLOG1 ter povezavo na bazo EAUDITLOG.ACCDB.
Enako naredite za drugo podjetje, seveda mora biti enkrat vpisana N_FIRMA2, drugič pa N_EIMENIK2 in N_EAUDITLOG2  ter v obeh primerih izbrana pot c:\halcom\proklik firma2\.
Če potrebujete namestitev za več podjetij, samo ponavljate postopek.

Pred prenosom NLB Proklika na nov računalnik:
- na starem računalniku vstopite v Orodja  - Servisni programi - Migracija podatkov,
- sledite navodilom na ekranu in izberite gumb Shrani - kreirala sem vam bo datoteka s celotnim naborom starih podatkov v zip. obliki, ki jo shranite na disk.

Na novem računalniku namestite NLB Proklik in preverite delovanje, nato pa:
- iz starega računalnika prenesite zip. datoteko s podatki,
- na novem računalniku v NLB Prokliku vstopite v Orodja - Servisni programi - Migracija podatkov in podatke iz zip. datoteke kopirajte po navodilu,
- podatke imate prenešene na nov računalnik v NLB Proklik.

Nova verzija NLB Proklika 21.0.0.00 omogoča dodatno varnostno nadgradnjo, ki je skladna z varnostno direktivo GDPR, ki opredeljuje smernice varovanja osebnih podatkov.

Priporočamo vam, da obstoječo podatkovno bazo MDB, preoblikujete v novo ACCDB bazo in s tem povečate varnost vaših podatkov, shranjenih v podatkovni bazi NLB Proklika: osebni podatki o pooblaščencih na računih pravnih oseb in podatki o poslovnih partnerjih.

Uporabniki enouporabniške (Hal E-bank Personal) različice vse podatke hranite v MS Access podatkovnih bazah. Obstoječi uporabniki, ki še vedno uporabljate MDB bazo, boste varnost podatkov dodatno povečali z uporabo servisnega programa, ki spremeni obliko baze iz MDB v ACCDB.

Prek Orodja / Nastavitve / Razno / Podatkovna baza v NLB Prokliku preverite, kateri tip baze uporabljate. V primeru, da je to MDB baza, vam priporočamo, da opravite preoblikovanje prek Orodja/Servisni programi/Nadgradnja baze podatkov.

Uporabniki večuporabniške (Hal E-bank Corporate) in B2B različice vse podatke elektronske banke hranite v DB2 podatkovni zbirki na način, da so podatki že zdaj ustrezno zaščiteni v skladu z novimi varnostnimi direktivami.

 

Tukaj boste našli aktualne informacije o gonilnikih za vse bralnike pametnih kartic, ki jih uporabljamo v NLB.
 

Na strežnik banke se z NLB Proklikom povezujete prek interneta. Za nemoteno poslovanje morate uporabljati pametno kartico/ključek s časovno veljavnim kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Če uporabljate požarni zid (firewall), bodo za vas pomembni naslednji podatki:
- NLB Proklik za povezavo s strežnikom uporablja HTTPS povezavo na portu 443. Naslov strežnika na bančni strani je ( https://193.201.214.55 ) ali ( https://proklik.nlb.si ).
 

Možnih vzrokov za to sporočilo je več. Najpogostejši so:
- nastavitve in omejitve na Proxy Client-u,
- vklopljen Firewall (Požarni zid),
- nekateri antivirusni programi, če imajo vklopljeno preverjanje internetnega prometa,
- manjka nam informacija o vašem veljavnem kvalificiranem digitalnem potrdilu, zato nujno posredujte izpolnjeno in podpisano skenirano Potrdilo o istovetnosti kvalificiranega potrdila v NLB d.d. na info@nlb.si ali po pošti na naslov NLB d.d., NLB Kontaktni center, Šmartinska 132, 1000 Ljubljana. Potrdilo generirate po navodilu.

Ta napaka se pojavi, če nimate nameščenega programa Nexus Personal.

Napačni vnosi PIN številke se beležijo na kartici in jih ponovni zagon računalnika ne zbriše. Če ste številko dvakrat vpisali napačno, morate v tretje vnesti pravilno številko PIN in števec napačnih vnosov se bo ponovno postavil na nič.

Uporabniki pametne kartice/USB ključka Ena za vse ste PUK kodo za odklepanje kartice/ključka prejeli v isti pošiljki, kjer je bil natisnjen originalen PIN.
Postopek  za odklepanje je naslednji: v programu za odklepanje pametne kartice/ključka uporabite številko za odklepanje pametne kartice (PUK). Trikratni napačen vnos številke za odklepanje (PUK) trajno uniči pametno kartico/ključek.

V tem primeru morate pri skrbniku v banki naročiti novo pametno kartico/ključek.
 

Za vse ponudnike in uporabnike plačilnih storitev je  dovoljena izmenjava podatkov za plačila in izpiske izključno v standardu ISO 20022 XML.


 

Za računovodstvo lahko natisnite izpiske za posamezne dneve. Lahko pa tudi označite promet v pregledu prometa in ga ravno tako natisnete. Za računovodstvo ti podatki zadoščajo.

Splošni napotki
Pri čezmejnih in plačilih s tretjimi državami v kanalu "Čezmejna plačila" v NLB Prokliku je zelo pomembno, da upoštevate naslednje napotke, saj se boste s tem izognili morebitni zavrnitvi naloga ali dodatnim stroškom:
1. Želeni datum bremenitve ali valutacije: elektronska banka NLB Proklik vam, glede na vrsto naloga, avtomatsko ponudi:
- UPN/SEPA nalog: datum poravnave isti delovni dan, če je nalog v izvršitev poslan do 15. ure,
- VP70: datum valute v tujini plus en dan (D+ 1) ali plus dva dni (D+2) od tekočega dne - v verziji 20. tekoči datum bremenitve NLB Poslovnega računa.
Plačila na nalogih VP70 za sprejem isti dan je možno oddati do 15. ure. Če nalog oddajate po 15. uri in plačila ne želite izvesti s skrajšanjem datuma valutacije, morate željeni datum valutacije obvezno popraviti. V primeru, da datuma v nalogu, oddanem po 15. uri ne popravite, bomo nalog obdelali s skrajšanim rokom valutacije, kar za vas pomeni višje nadomestilo. Prosimo vas, da pred oddajo naloga v plačilo še enkrat preverite želeni datum valutacije plačila.
2. Nujnost plačila: če želite, da imajo nalogi skrajšani rok valutacije oz. da se izvršijo v najkrajšem možnem času, to označite na posameznem nalogu na naslednji način:
- VP 70: označite polje »nujnost« s kljukico,
- UPN/SEPA: označite polje »nujnost« s kljukico.
Za naloge s skrajšanim datumom valutacije oz. označene z nujnostjo, vam v skladu z NLB Tarifo zaračunamo višje nadomestilo.
3. Namen plačila: vpisano vsebino prenesemo v plačilni nalog (VP70, UPN/SEPA) v nespremenjeni obliki. Predlagamo, da polje "namen plačila" izpolnite in posredujete v plačilo v jeziku, ki bo razumljiv tudi prejemniku plačila.
4. Valute kritja: v valuti, ki jo izberete in označite v polju "Valuta kritja", morate na računu zagotoviti dovolj sredstev za plačilo in nadomestilo, sicer bo nalog avtomatsko zavrnjen, zaračunali pa vam bomo tudi stroške zavrnitve.
5. Podatki o prejemniku: pri zneskih, ki presegajo protivrednost 15.000 EUR, morajo biti v nalog, skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranje terorizma, vpisani vsi zahtevani podatki. Za take zneske je potrebno navesti popoln naslov, ki je sestavljen iz imena in priimka oz. naziva, ulice, hišne številke, kraja in države. Če podatkov ne bo, vam bomo nalog zavrnili in vam obračunali stroške zavrnitve.

POMEMBNO: V primeru, da izpolnjujete podatke o prejemniku preko Imenika vam svetujemo, da pri uvozu podatkov v obrazec VP70 preverite, če so se  izpisali vsi podatki o prejemniku. Imenik je namreč skupen za vsa plačila (domača in tuja), problem pa nastane zaradi različnih standardov, ki jih zahteva posamezen plačilni sistem. Tako je pri SEPA plačilih omogočen standard, ki omogoča zapis 70 znakov v prvo vrstico za naziv prejemnika in 2 x 70 znakov za zapis naslova prejemnika, medtem ko SWIFT sistem, preko katerega so običajno procesirana ostala kreditna plačila in jih izpolnite na obrazcu VP70, omogoča za zapis prejemnika le 4 vrstice po 35 znakov, zato se v SWIFT sistem prenese le 140 vpisanih znakov. Imenik je prilagojen SEPA standardom. 

Univerzalni plačilni nalog UPN
Podrobna navodila za izpolnjevanje najdete tu.

Dodatne povezave
V primeru, da ob plačilu ne razpolagate z računom partnerja v IBAN strukturi ali vam ni znana SWIFT/BIC banke, pri kateri ima prejemnik račun, lahko plačilo še vedno izvršite z "nalogom VP70".
Za plačila v valuti EUR v države na območju EGP je navedba računa v IBAN strukturi obvezna, navedba BIC kode pa ne.

Obrazec VP70 je namenjen plačilom v državi in čezmejnim plačilom v tujih valutah ter plačilom s tretjimi državami v vseh valutah, ki so objavljene na NLB Tečajni listi za podjetja.
Za pravilno izvedbo plačil je pomembno, da podatke vpisujete v pravilna polja.

Plačnik
Vsi podatki se v nalog prenesejo avtomatsko.

Prejemnik
V polje račun vpišete računa prejemnika (za plačila v EGP obvezen zapis računa v IBAN strukturi).

V polja naziv, naslov in  kraj vpišete podatke o vašem poslovnem partnerju. Če zaradi dolgega naziva prejemnika zmanjka prostora v prvi vrstici, nadaljujete z vnosom v drugo vrstico. Naslov lahko vpišete tudi v tretjo vrstico. Pri zneskih, ki presegajo protivrednost 15.000 EUR, morajo biti v nalog, skladno z zakonodajo, vpisani vsi zahtevani podatki. Za take zneske je, poleg imena in priimka oz. naziva, potrebno navesti popoln naslov, ki je sestavljen iz ulice, hišne številke, kraja in države. Če podatkov ne bo oz. bodo pomanjkljivi, bomo nalog zavrnili.
V polju Država prejemnika podatek izberite iz spustnega menija. POZOR: Če podatke o prejemniku prenašate iz Imenika, prenesene podatke še enkrat preverite!

Banka prejemnika
V polje Swift BIC vpišete BIC oz. SWIFT kodo prejemnikove banke, če z njo razpolagate. Vpišite tudi podatek o nazivu, naslovu in kraju banke.

Polje »ID banke« oz. identifikator banke je neobvezno in vanj vpišete nacionalno strukturirano kodo za banke (t.i. bank sort code). Praviloma se lahko vnese do 11-mestno klirinško kodo pri plačilih izven Evrope. Najpogostejše klirinške kode so:

 • FW v dolžini 9 mest pri plačilih v ZDA,
 • CC v dolžini 9 mest pri plačilih v Kanado,
 • AU v dolžini 6 mest pri plačilih v Avstralijo (t.i. BSB koda).

POZOR: Če podatka o ID banke nimate, v to polje ne vpisujete drugih podatkov (npr. IBAN prejemnika ali BIC kode banke)!
V polju Država prejemnika podatek izberite iz spustnega menija.

Podatki o plačilu
V polje valuta/znesek vpišite valuto in znesek, ki ga želite plačati.

Polje Datum bremenitve pomeni datum, ko je obremenjen vaš račun. Na dan bremenitve je izvršeno tudi plačilo. Če je nalog oddan po uri, ki je objavljena v veljavnem Urniku - Izvajanje plačilnih transakcij, se za datum bremenitve upošteva naslednji delovni dan.
Krajšanje datuma poravnave označite z vnosom v polje „Nujno/krajšanje poravnave”:

 • če želite krajšati datum poravnave za en dan, izberete v polju „nujno/krajšanje poravnave” opcijo „1 dan”. Za valute EUR, USD, SEK in RON to pomeni, da je datum poravnave enak datumu bremenitve, za ostale valute pa je datum poravnave naslednji delovni dan,
 • če izberete opcijo „2 dni” je datum poravnave, ki velja za vse valute plačila , enak datumu bremenitve računa.
 • POMEMBNO: V primeru izbire opcije „1 dan” ali „2 dneva” vam v skladu z NLB Tarifo obračunamo višje nadomestilo.

V polju Valuta kritja, izberite valuto, za katero morate na računu zagotoviti dovolj sredstev za plačilo. Ne pozabite zagotoviti tudi zadostnega zneska kritja v EUR za plačilo nadomestila, sicer bo nalog avtomatsko zavrnjen.

Podatki o stroških
V polju je že vpisana opcija plačnika stroškov SHA oz. deljeni stroški, na podlagi katere nadomestilo, ki ga zaračunamo v NLB, plača plačnik, vsa ostala nadomestila prejemnikove in morebitnih posredniških bank pa plača prejemnik plačila.

Izbirate lahko še med opcijo BEN in OUR, ki pomenita:

 • Opcija BEN (vsi stroški za prejemnika) pomeni, da prejemnik plačila plača vse stroške, tudi stroške plačnika. NLB plačilo izvrši tako, da znesek za prejemnika zmanjša za nadomestilo NLB. V primeru plačila preko posredniškega ponudnika, si provizijo zaračuna tudi posrednik, ki dodatno zmanjša znesek za prejemnika.
 • Opcija OUR (vsi stroški za plačnika) pomeni, da vse stroške, vključno s stroški prejemnikovega ponudnika in posrednikov, plača plačnik. Stroški so plačniku obračunani naknadno.

Za plačila v države EGP v valutah EGP je dovoljena le oznaka SHA.

Namen plačila
Celotno vsebino, ki jo vpišete v to polje, prenesemo v plačilni nalog v nespremenjeni obliki. Zato polje "namen plačila" izpolnite v jeziku, ki bo razumljiv tudi prejemniku plačila.

Banka posrednica
Polje ni obvezno, vanj pa lahko vpišete podatke o morebitni posredniški banki. NLB bo izvršila nalog po najučinkovitejši poti, neodvisno od teh podatkov. V to polja ne vpisujete podatkov o NLB.

Dodatna navodila
Polje izpolnite le v primeru, če nam želite sporočiti npr. višino individualnega tečaja, ki je obvezen za plačila v tuji valuti nad 10.000 EUR protivrednosti, kadar izberete valuto kritja EUR in morebitne ostale napotke, ki jih ne morete zapisati v nobeno drugo polje (npr. navodilo, da je plačilo izvršeno na podlagi inkasa, garancije, …).

Plačilo na račun tuje osebe pri domači banki lahko izvršite s plačilnim nalogom UPN/SEPA v kanalu "Plačila v domovini".
 

Za plačila v domovini lahko nerezident izpolni plačilni nalog v kanalu »Plačila v domovini«.

Na nadzorni plošči/Control Panel vašega računalnika morate opraviti nastavitev za prikaz šumnikov. Pri regijskih nastavitvah Regional and Language Options/Regional Settings v izbiri Administrative v poglavju Language for non Unicode programs, izberite Slovenian/Central Europe in potrdite nastavitev ter ponovno zaženite računalnik. Nastavitev non Unicode se lahko razlikuje glede na vaš operacijski sistem.

Pametna kartica/USB ključek Ena za vse s kvalificiranim digitalnim potrdilom Halcom CA vam poleg poslovanja z elektronsko banko NLB Proklik, z isto kartico/ključkom omogoča tudi poslovanje z vsemi bankami, ki uporabljajo Halcomovo rešitev elektronskega bančništva Hal E-bank. S kvalificiranim digitalnim potrdilom na kartici/ključku lahko elektronsko poslujete s storitvami, ki jih nudi eUprava, Intrastat, Zavod RS za zaposlovanje, Klirinško depotna družba, Ajpes in drugimi.

Da. Mesec dni pred potekom veljavnosti kvalificiranega digitalnega potrdila na kartici/ključku vas bodo o tem obvestili iz Halcom CA. Obvestilo o poteku in načinu obnove boste prek NLB Proklika prejeli tudi od banke. Iz Halcom CA vam bodo v obvestilu poslali tudi povezavo do vseh navodil in postopka obnove na istem mediju (na obstoječi kartici ali ključku) ali za postopek obnove s hkratnim naročilom nove kartice/ključka.

Kvalificirano digitalno potrdilo na kartici/ključku je veljavno tri leta, potem je potrebna obnova za nadaljna 3 leta in po preteku 6 let, zamenjava kartice/ključka za novo.

Cena pametne kartice ali pametnega ključka, ki jo/ga naročite prek NLB, je cenejša od konkurenčnih bank ali naročila na Halcom CA. Veljavne cene za NLB uporabnike najdete tu.

1. Zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila za pooblaščeno osebo  - zahtevek lahko izpolnite sami prek računalnika ali to opravite pri skrbniku v banki,
2. Krovno naročilnico za podjetje - izpolnite jo lahko sami prek računalnika ali to opravite pri skrbniku v banki,
3. obrazec Proklik 4b -Spremembe za uporabo NLB Proklika za pooblaščeno osebo/zakonitega zastopnika,
4. potrdilo o vpisu v enega od registrov, ki ne sme biti starejše od 60 dni. Potrdilo o vpisu iz registra lahko v večini primerov opravimo v banki sami, izjema so poslovni subjekti, ki jih ne vodijo v registru AJPES (iPRS).

PODJETJA
- Izpis iz sodnega registra, ki sme biti star največ 60 dni (ob identifikaciji).

Možne izjeme za podjetja:
v primeru zamenjave zakonitega zastopnika v firmi in obdobju, ko firma čaka na vpis teh sprememb v register, velja:
- pri d.d. in k.d.d. sklep nadzornega sveta,
- pri d.o.o. sklep skupščine ali družbenika,
- pri d.n.o. in k.d. sklep družbenikov in priložiti akt, na katerem takšna sprememba temelji.
Poleg tega je potrebno pri d.d., k.d.d. in d.o.o. priložiti tudi overjen podpis novih zastopnikov, pri d.n.o. in k.d. pa akt, na katerem takšna sprememba temelji. Ti pogoji so enaki, kot so pogoji za vpis spremembe v sodni register, tako da se s tem zagotovi zanesljivost podatkov o spremembi.

SAMOSTOJNI PODJETNIKI
S 1.7.2005 se na podlagi sprememb, ki jih je uvedla novela Zakona o gospodarskih družbah spreminja registrski organ za samostojne podjetnike posameznike. Po novem za vodenje registra samostojnih podjetnikov tako ni več pristojen Davčni urad Republike Slovenije (DURS), pač pa Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES).
Pomembno!! Od 19.6.2007 za vse zasebnike, ki so v Poslovnem registru Slovenije, katerega skrbnik je AJPES, vpisani kot zasebniki, banka sama pridobi izpis prek spletnega naslova ( http://www.ajpes.si/prs/ ).

DRUŠTVA
Potrdilo iz upravne enote oz. izpostave, pri kateri je društvo registrirano da je društvo vpisano v register društev. Potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni.

ODVETNIKI
Odvetniška zbornica Slovenije izda odvetniku na njegovo zahtevo potrdilo o vpisu v Register odvetnikov, ob predložitvi ne sme biti starejše od 60 dni.

ZDRAVNIKI
V primeru zdravnikov je potrebno pridobiti potrdilo o vpisu v register zdravnikov star največ 60 dni, ki ga izda Zdravniška zbornica Slovenije.

ZASEBNI RAZISKOVALEC
Zasebni raziskovalec, ki zaprosi za kvalificirano potrdilo, mora svoji vlogi priložiti izpisek iz registra zasebnih raziskovalcev, ki ne sme biti starejši od 60 dni. Samo odločba o vpisu v register zasebnih raziskovalcev ne zadostuje, saj je izdana le enkrat in morebitne spremembe iz nje niso razvidne.

SAMOSTOJNI NOVINAR
Samostojni novinar, ki zahteva kvalificirano potrdilo, mora svoji zahtevi priložiti izpisek iz razvida, ki mu ga izdajo na Ministrstvo za kulturo, in ne sme biti starejši od 60 dni. Kot dokazilo statusa ne zadostuje odločba o vpisu v register, ker iz nje niso razvidne spremembe.

SINDIKAT
Iz sklepa o imenovanju poimensko določene osebe ugotovimo, kdo je pooblaščen za zastopanje sindikata. Iz predloženega statuta ugotovimo, ali je zastopnika imenoval organ, ki ima to pristojnost. Morebitni zapisnik dogodka, na katerem je bil imenovan zastopnik, je pomemben v primerih, ko zastopnika imenuje večje število posameznikov z glasovanjem v organu. Potrdilo iz evidence statutov sindikatov dokaže, da je sindikat pravna oseba (da torej sploh sme zahtevati kvalificirano potrdilo) in pa, ali in kolikokrat ter kdaj je bil statut sindikata spremenjen.

VERSKE SKUPNOSTI
Zahtevo za kvalificirano potrdilo za versko skupnost torej lahko vloži tista oseba, ki predloži potrdilo verske skupnosti, da je pooblaščena za zastopanje. V kakšni obliki bodo ta potrdila in kdo jih izdaja, je popolnoma odvisno od posamezne verske skupnosti. V večini primerov je to Urad za verska vprašanja pri Vladi RS. Javnih potrdil, razen o tem, da je verska skupnost prijavila delovanje, ni mogoče dobiti.

1. Ko je kartica/ključek izdelana, Halcom CA pametno kartico/ključek pošlje uporabniku na naslov, ki je naveden na krovni naročilnici.

2. Naslednji dan se v ločeni pošiljki pošlje uporabniku- priporočeno:
- CD na katerem je: Program za izvoz kvalificiranega potrdila, Program za odklepanje zaklenjene pametne kartice/ključka, Smart Trust Personal, Acrobat Reader, Gonilniki za čitalce, Navodila za namestitev zaščitnega paketa, Obvestilo uporabnikom kvalificiranih potrdil in Javni del notranjih pravil Halcom CA PO 3,
- PIN koda,
- vsebina digitalnega potrdila na papirju,
- obvestilo o PIN in PUK kodi.

3. Postopek, ki ga mora opraviti uporabnik, ko prejme celotno pošiljko:
- na papirni izvod vsebine digitalnega potrdila (Pisno potrdilo o istovetnosti digitalnega potrdila) pripišete svojo davčno številko, se podpišete in vsebino po pošti nujno pošljete na naslednji naslov: Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Oddelek za pomoč uporabnikom, Šmartinska 132, 1520 Ljubljana.

Ko banka prejme pisno portrdilo z vsebino digitalnega potrdila, aktivira uporabnika za delo z NLB Proklikom.

Izdajatelj pametnih kartic/USB ključkov in kvalificiranih digitalnih potrdil za polovanje prek elektronske banke NLB Proklik je certifikatska agencija Halcom CA. Nova Ljubljanska banka za agencijo opravlja delo prijavne službe. Obnova v celoti teče na spletnih straneh Halcom CA.
Opis prve obnove KDP na isti kartici/ključku v sedmih korakih:
1. približno 30 dni pred potekom veljavnosti KDP prejme imetnik obvestilo prek elektronske pošte od Halcom CA ter v nadaljevanju tudi prek NLB Proklika od banke,
2. uporabnik na spletni strani ( http://obnova.halcom.si ) naroči predračun,
3. uporabnik prek elektronskega naslova, ki ga navede v prejšnjem koraku, prejme predračun,
4. uporabnik plača predračun za obnovljen KDP v vrednosti 50,02 EUR in že vključuje DDV.
5. po plačilu predračuna prejme uporabnik potrditev prejema plačila in obvestilo da obišče spletno stran ( http://obnova.halcom.si ) z nadaljnimi postopki- obvestilo prejme od Halcoma CA prek elektonske pošte,
6. na spletni strani uporabnik požene program za obnovo in prevzame obnovljeno KDP z veljavnostjo tri leta.
7. v NLB uporabniku z novo serijsko številko kvalificiranega digitalnega potrdila omogočimo nemoteno poslovanje prek NLB Proklika z novim potrdilom.

Če uporabnik zamudi rok za obnovo in mu kvalificirano digitalno potrdilo že poteče, obnova ni več možna. V tem primeru uporabniku izdamo novo kartico/ključek. Uporabnik potrebuje novo dokumentacijo, ki jo mora oddati pri skrbniku v banki. Celoten postopek izdaje je opisan med pogostimi vprašanji v točki 8.

Kvalificirano digitalno potrdilo na kartici/ključku je možno obnoviti le enkrat - to pomeni, da sta ista kartica ali ključek veljavna skupaj 6 let. Po obdobju šestih let uporabe iste kartice/ključka, je potrebno kartico/ključek zamenjati. Na voljo vam je enostaven postopek obnove prek interneta, ki ga lahko opravite v času, ko vam staro KDP na kartici/ključku še velja. O obvezni obnovi/zamenjavi vas obvestimo iz NLB in iz Halcom CA certifikatske agencije približno mesec dni pred potekom KDP.

Ker je obnova KDP na isti kartici/ključku možna le enkrat, je potrebno ob drugi obnovi KDP, kartico/ključek zamenjati. Da bi vam postopek čim bolj olajšali in vam za obnovo ne bo potrebno obiskati banke, je certifikatska agencija Halcom CA pripravila postopek obnove prek interneta. Tak način obnove, ki vključuje naročilo nove kartice/ključka s KDP, je možen ob predpogoju, da so matični podatki pooblaščenca/firme ostali nespremenjeni, saj se ob naročilu, podatki elektronsko preverijo. Predlagamo vam, da vse spremembe matičnih podatkov sproti sporočate v banko in ob tem obvezno zamenjate tudi kartico/ključek. S tem si zagotovite enostavno elektronsko obnovo, ki jo izvedete na spletnih straneh Halcom CA ( www://obnova.halcom.si). Pooblaščenec firme mora o obnovi seznaniti zakonitega zastopnika firme.

Opis druge obnove KDP z naročilom nove kartice/ključka v sedmih korakih:
1. približno 30 dni pred potekom veljavnosti KDP prejme imetnik obvestilo prek elektronske pošte od Halcom CA ter v nadaljevanju tudi prek NLB Proklika od banke,
2. uporabnik na spletni strani ( http://obnova.halcom.si ) naroči predračun,
3. uporabnik prek elektronskega naslova, ki ga navede v prejšnjem koraku, prejme predračun,
4. uporabnik plača predračun za novo kartico z obnovljenim KDP v vrednosti 66,09 EUR oz. nov ključek z obnovljenim KDP v vrednosti 79,30 EUR. Cena kartice/ključka že vključuje DDV.
5. po plačilu predračuna prejme uporabnik prek elektronske pošte potrditev prejema plačila z obvestilom, da bo novo kartico/ključek prejel na uradni naslov firme v roku petih delovnih dni. Uporabnik v ločeni pošiljki prejme tudi novo PIN kodo za novo kartico/ključek,
6. v NLB uporabniku prek avtomatskega prevzema podatkov od Halcom CA, z novo serijsko številko kvalificiranega digitalnega potrdila omogočimo nemoteno poslovanje prek NLB Proklika z novo kartico/kljkučkom in novim KDP,
7. po prejemu nove kartice/ključka in nove PIN kode uporabnik nemoteno vstopi v elektronsko banko.

Pri elektronskem poslovanju je najpomembneje, da sami dobro poskrbite za varnost poslovanja. NLB uporabnikom NLB Proklika prek elektronske pošte NE pošilja programske opreme, navodil in zahtev po spremembi gesel ipd. Zato bodite pozorni in e-pošte neznanih pošiljateljev ne odpirajte oziroma ne aktivirajte priponk v primeru, če ste sporočilo odprli, saj priponke lahko vsebujejo zlonamerne programe, ki omogočajo vdor v računalnik na daljavo!

Podrobno si o varnosti in zlatih pravilnih poslovanja prek e-banke preberite tu.

Izmed številnih proizvajalcev proti virusne programske opreme jih navajamo nekaj v abecednem vrstnem redu:
- F-Secure,
- McAfee,
- NOD32,
Sophos,
- TrendMicro,
in drugi.

Večino navedenih produktov prodajajo v trgovinah z računalniško in informacijsko opremo.
Dodatne informacije o posameznih proizvajalcih in njihovih proizvodih ter osnovnih principih računalniških varnostnih in zaščitnih ukrepov ter proti-virusne zaščite pa dobite na njihovih spletnih straneh, kjer so dostopne tudi najbolj sveže informacije s tega področja. Večina proizvajalcev ponuja še brezplačne preizkusne (demo) verzije, ki pa imajo omejeno časovno uporabnost, nekatere funkcionalnosti pa so omejene. Popolne so le pri kupljenih proizvodih!

Dodatne informacije so dosegljive tudi na spletnih straneh podjetja http://www.microsoft.com/slovenija/security/">Microsoft in različnih računalniških revij http://www.virusbtn.com/http://www.infoworld.com/http://techrepublic.com, ki obravnavajo računalniške proti-virusne programe in varnostno zaščitne ukrepe.

Zakoniti zastopnik ima možnost, da pooblaščencem, ki v NLB Prokliku podpisujejo plačila, določi limit, do katerega zneska mu naloge dovoljuje podpisovati.
Izbira lahko med dvema vrstama limita, pooblaščencu lahko dodeli enega ali oba:

 • limit na transakcijo - pooblaščencu dodeli omejitev višine zneska posamezne transakcije in/ali
 • dnevni limit - pooblaščencu dodeli omejitev, kakšen skupni znesek nalogov lahko pooblaščenec podpiše in posreduje v plačilo v enem dnevu.

Limit, ki za zakoniti zastopnik dodeli pooblaščencu, velja za:

 • plačila v domovini, čezmejna plačila in množična plačila SEPA,
 • plačila, podpisana na namestitveni verziji in plačila, podpisana prek oddaljenega podpisovanja,
 • plačila v domači in tujih valutah - v primeru transakcij v drugih valutah se te preračunajo v EUR po vsakokrat veljavnem srednjem tečaju Banke Slovenije.

Pomembno:  V dnevni limit za dan pošiljanja nalogov se štejejo tudi nalogi posredovani za datum bremenitve v bodoče (primer: pooblaščenec ima odobren dnevni limit 1.000 EUR. Z valuto vnaprej +3 dni danes podpiše naloge v višini 800 EUR, naknadno podpiše še nalog za 300 EUR z današnjim datumom valute. Ta nalog je zavrnjen, ker je za ta dan limit prekoračen za 100 EUR).

E-račun

E-račun nadomešča klasično papirno obliko računa z elektronsko obliko. Je klasičen račun, ki ga izdajatelj računa izda svojemu dolžniku - prejemniku računa v e-obliki. Za enostavno izmenjavo e-računov med izdajatelji in prejemniki smo v NLB nadgradili oba sistema za elektronsko poslovanje - spletno poslovalnico NLB Klik in elektronsko banko NLB Proklik.
E-računi med izdajateljem in prejemnikom potuje ali znotraj posamezne banke, če sta izdajatelj in prejemnik stranke iste banke ali po medbančnem Sistemu e-račun, v katerega so vključene skoraj vse banke v Sloveniji in Uprava za javna plačila ter nebančni udeleženci. Vlogo centralnega posrednika v sistemu ima družba Bankart.

Prek Sistema e-račun je poleg e-računa možno izmenjevati vse e-dokumente, ki so neposredno povezani z e-računi (e-dobavnica, e-naročilnica, e-dobropis, e-bremepis, e-opomin, e-predračun...). Prejemniki lahko prejeti e-dokument prek sistema zavrnejo izdajatelju.

Sistem vsem udeležencem ponuja poenostavitve, ki jih omogoča elektronska izmenjava podatkov (uvoz, izvoz, avtomatska obdelava podatkov). Z elektronsko izmenjavo računov in ostalih e-dokumenotv, prijav na prejem e-računa, e-povratnic in dostavnic, udeleženci sistema ne potrebujete več izmenjave podatkov na papirju.
Poleg izmenjave e-računov, e-prijav in ostalih e-dokumentov v NLB lahko poskrbimo tudi za vlaganje e-računov v e-arhiv, če podjetje pred tem sklene pogodbeno razmerje za e-arhiviranje s podjetjem Mikrocop.

V Sistemu e-račun vam e-prijave pošiljajo tudi prejemniki, ki želijo e-račune prejemati prek nebančnih udeležencev.
Pri obdelavi e-prijave upoštevajte podatek BIC kode pošiljatelja e-prijave/bodočega prejemnika e-računov:

 • v primeru, da je e-prijava poslana prek ene izmed bank, je BIC koda pošiljatelja BIC koda banke, kateri pripada račun (TRR).;
 • v primeru, da je e-prijava poslana prek nebančnega udeleženca, je BIC koda pošiljatelja BIC koda nebančnega udeleženca.

V Sistemu E-račun imamo vključene naslednje nebančne udeležence:

 • podjetje ZZI d.o.o. z BIC kodo BIZBSI20ICL,
 • podjetje Bass d.o.o. z BIC kodo BASSSI2DICL (vključitev 1. 2. 2019).

Enostavna izmenjava vseh e-dokumentov, ki smo jih podprli za izmenjavo v medbančnem Sistemu e-račun. Dodatno pa uporabnikom, vključenim prek NLB, omgočamo še nekaj funkcionalnosti, ki jih druge banke nimajo podprte!

Vključitev prek NLB vam omogoča:

 • pošiljanje e-dokumentov z ovojnico ali brez ovojnice: v primeru, da izdajatelj pošlje e-dokumente brez ovojnice v eSlogu, se ovojnica ob uvozu e-dokumentov v NLB Proklik formira avtomatsko,
 • elektronski podpis izdanih e-računov ob uvozu v NLB Proklik,
 • več možnost pošiljanja e-dokumentov svojim prejemnikom:
 • z uvozom v NLB Proklik iz računovodskega programa,
 • z uvozom prek B2B rešitve,
 • z ročno pripravo e-dokumentov v NLB Prokliku,
 • brezplačno odlaganje prejetih in izdanih e-računov v e-arhiv podjetja Mikrocop, če pred tem sklenete z njimi pogodbeno razmerje za izvajanje e-arhiviranja.

Prejemniki lahko prek Sistema e-račun prejete e-dokumetne zavrnejo izdajatelju.

E-račune in ostale e-dokumente lahko uporabljajo vsi segmenti strank v banki, vsak za svoje potrebe.

Izdajatelji računov - podjetja vzpostavijo elektronsko pripravo e-dokumentov v svoji računovodski aplikaciji, ki mora formiranje e-dokumentov omogočati. Izdajatelj lahko za pripravo e-dokumentov najame tudi zunanje podjetje, ki se s tovrstnimi storitvami ukvarja.
Manjšim izdajateljem e-dokumentov je na voljo ročni vnos v NLB Prokliku.

Prejemniki računov- fizične in pravne osebe morajo biti za prejem e-računa in r-dokumrntov aktivirani kot uporabniki elektronskega poslovanja (NLB Klik in NLB Proklik za stranke NLB) in se na prejem e-računa prijaviti. Prijava velja za vse vrste e-dokumentov.
Prejemniki prek NLB Proklika morajo v banki svojim pooblaščencem določiti dodatna pooblastila za delo z e-računi!
Uporabnikom NLB Klika in NLB Proklika je na voljo e-prijava, ki je enostavna. Če izdajatelj e-prijave prek e-banke ne omogoča, se zainteresirani prejemnik e-računa lahko prijavi neposredno pri izdajatelju.
Ali izdajatelj, na katerega se želite prijaviti, omogoča e-prijavo prek e-banke, lahko preverite v medbančnem Registru izdajateljev.

Proces izmenjave e-dokumentov v Sistemu e-račun
1. Izdajatelj e-računa v svoji računovodski aplikaciji pripravi e-dokumente in jih uvozi v NLB Proklik ter pošlje prejemnikom ali pa e-dokumente pripravi neposredno v NLB Prokliku z ročnim vnosom e-dokumenta.
2. NLB za vse e-dokumente, prejete od izdajatelja za stranke z računom v NLB, preveri obstoj prejemnika (po BIC/IBAN + vključenosti v e-banko) in e-dokumente za prejemnike posreduje v NLB Klik ali v NLB Proklik.
3. NLB za vse e-dokumente, prejete od izdajatelja za prejemnike v drugih bankah, pri nebančnih udeležencih in pri UJP, posreduje v obdelavo centralnemu posredniku - podjetju Bankart, ki v sistemu izvaja izmenjavo med vključenimi udeleženci.
4. NLB v primeru, da e-dokumentov, namenjenih prejemnikom v NLB, ne more dostaviti (prejemnik nima e-banke, TRR je ukinjen ipd.), formira e-dostavnico in za nedostavljene e-dokumetnet posreduje izdajatelju negativno dostavnico, za dostavljene e-dokumente pa pozitivno dostavnico izdajatelju neposredno v NLB Proklik,
5. Centralni posrednik e-dokumetne glede na BIC udeleženke posreduje ostalim udeleženkam v sistemu.
6. Udeleženke prejemnice e-dokumentov preverijo obstoj prejemnikov (po BIC+ vključenosti v e-banko) in e-račune za prejemnike fizične osebe posredujejo v svojo rešitev e-banke za fizične osebe in e-račune za pravne osebe v svojo rešitev e-banke za pravne osebe.
7. Udeleženke prejemnice v primeru, da e-dokumentov, namenjenih prejemnikom v tej banki ne more dostaviti (prejemnik nima e-banke, TRR je ukinjen ipd.), formira e-dostavnico in za nedostavljene e-dokumente posreduje negativno dostavnico za dostavljene e-dokumente pa pozitivno dostavnico centralnemu posredniku.
8. Centralni posrednik prejete pozitivne in negativne dostavnice informacije posreduje udeleženki izdajatelja, ta pa izdajatelju v elektronsko banko.

Proces izmenjave e-prijav na prejem e-računa
1. Izdajatelj e-računov s svojo banko sklene poslovno razmerje za izmenjavo e-računov in se ob vključitvi v Sistem e-račun odloči, ali bo prek sistema prejemal e-prijave ali ne.
2. Banka izdajatelja vključi v Sistem e-račun in mu s tem omogoči nemoteno izmenjavo e-računov in ostalih e-dokumentov, podatke o izdajatelju pa posreduje centralnemu posredniku Bankart.
3. Centralni posrednik Bankart vključi izdajatelja v medbančni Register izdajateljev. V podatkih izdajatelja v registru je razvidno, če izdajatelj prek sistema sprejema e-prijave ali ne.
4. Banka za vse izdajatelje v sistemu, ki sprejemajo e-prijave, v svoji e-bančnih rešitvah omogoči svojim uporabnikom možnost oddaje e-prijave.
5. Zainteresirani prejemnik e-računa - fizična ali/in pravna oseba prek elektronske banke odda e-prijavo. E-prijavo lahko prek sistema odda za vse izdajatelje, vključene v medbančni Sistem e-račun.
6. Banka prejemnika prejeto e-prijavo posreduje izdajatelju v elektronsko banko, če je ta vključen prek te banke ali jo usmeri na Bankart, če je izdajatelj vključen prek druge banke.
7. Centralni posrednik prejete e-prijave usmeri do banke izdajatelja, ta pa jih posreduje izdajatelju v elektronsko banko.
8. Izdajatelj vsem novim prejemnikom, ki so se prijavili, v naslednjem obračunskem obdobju pošlje e-račun namesto papirnega.

Proces posredovanja e-povratnic
E-povratnice na prejete e-prijave posredujejo le izdajatelji z velikim številom svojih naročnikov in so procese za aktiviranje novih prejemnikov e-računov za svoje storitve, v svojih aplikacijah avtomatizirali. E-povratnica v sistemu izmenjave ni obvezen dokument v sistemu izmenjave.
1. Izdajatelj v svojo e-banko prejme e-prijavo in jo izvozi v svoj program naročnikov, kjer preveri pravilnost podatkov iz e-prijave.
2. V primeru, da se podatki na e-prijavi ujemajo s podatki v naročniški bazi izdajatelja, izdajatelj pripravi e-povratnico in v njej potrdi uspešen prejem.
3. V primeru, da se podatki na e-prijavi ne ujemajo s podatki v naročniški bazi izdajatelja, izdajatelj pripravi e-povratnico in v njej zavrne prejem in v polje z opisom zavrnitve, pošiljatelju e-prijave sporoči, zakaj je e-prijavo zavrnil.
4. Izdajatelj e-povratnice posreduje prek e-banke v sistem do pošiljateljev e-prijav, ki jih prejmejo v svojo e-banko. V e-banki lahko pošiljatelj e-prijave preveri status poslane e-prijave in jo v primeru zavrnitve, ponovo pošlje s popravljenimi podatki.

V Sistem e-račun se poleg poslovnih bank in Uprave za javna plačila lahko vključijo tudi nebančni udeleženci. Prek nebančnih udeležencev, ki imajo tako kot banke in UJP, vključene svoje izdajatelje in prejemnike, teče izmenjava e-dokumentov po enakih pravilih, kot to velja za obstoječe udeleženke sistema.

Prvi nebančni udeleženec je podjetje ZZI d.o.o.

Če želite izmenjavo izvajati tudi s prejemniki in izdajatelji, vključeni prek ZZI d.o.o. v vlogi nebančnega udeleženca, si morate namestiti najnovejšo verzijo NLB Proklika.

 

Ministrstvo za finance je v uradnem listu konec decembra 2013 izdalo zakon, ki predpisuje, da morajo od 1. januarja 2015 naprej, vsi pravni subjekti, ki izvajajo storitve ali svoje proizvode prodajajo podjetjem iz javnega sektorja, za opravljeno storitev/produkt obvezno izdati elektronski račun in ga v javni sektor posredovati/poslati v e-obliki.

Za pravi elektronski račun šteje račun, pripravljen v xml standardu ali enem od elektronsko berljivih standardov za avtomatsko nadaljnjo obdelavo. E-računov od 1. 1. 2015 v javni sektor ni dovoljeno poslati po elektronski pošti. Od 1.1.2016 naprej je potrebno v e-račun (eSlog 1.5, 1.6 ali 1.6.1) vnašati tudi obvezne dodatne podatke, ki jih zahteva UJP.

Testiranje
UJP omogoča, da e-račune, pripravljene za javni sektor, pred prvim produkcijskim pošiljanjem prejemnikom, testirate. Podrobnosti najdete na spletnem naslovu.

Priloge e-računu, ki presegajo 2 MB - prek UJP ovd
E-račun pošljete prek svoje e-banke, priloge e-računu, ki presegajo 2MB pa, skladno z navodili UJP, odložite na odložišče velikih datotek. Dostop in navodila najdete na vstopni spletni strani UJP.

Elektronska zavrnitev e-računa v medbančnem Sistemu e-račun ni podprta. Podprta je le interno v aplikaciji UJP Net, ki jo uporabljajo proračunski uporabniki (PU) in si na relaciji PU-PU račune lahko zavračajo. V primeru, da PU elektronsko zavrne e-račun, ki ga prejme od izdajatelja v NLB, taka zavrnitev ne pride do uporabnika NLB Proklika in zavrnjeni e-račun ostaja v statusu izvršen. PU mora zavrnitev e-računa še naprej pošiljati v pisni obliki.

Izmenjava e-dobropisov v sistemu ni uradno podprta, dobropisa uporabniki NLB Proklika ne morete pripraviti prek ročnega vnosa e-računa. Dobropise zato še naprej pripravljajte in izmenjujte v do sedaj uporabljani obliki.

Vsi izdajatelji e-računov, ki e-račune posredujete prejemnikom proračunskim uporabnikom (račun prejemnika SI56 01), morate od 1. januarja 2016 naprej upoštevati dopolnjena določila Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP).

Vsi izdajatelji e-računov, ki e-račune za prejemnike v javni sektor uvažate oz. ročno pripravljate v NLB Prokliku, morate poleg do sedaj veljavnih obveznih podatkov v e-računu v eSlogu 1.5, 1.6 ali 1.6.1, obvezno dodati tudi dodatne zahtevane podatke. Ob uvozu e-računov za prejemnike v javnem sektorju v elektronsko banko NLB Proklik, dodatnih kontrol za nove obvezne UJP podatke NE BOMO UVAJALI.
 

Dodatni kontaktni podatki na UJP
Elektronski naslov UJP: e-racun@ujp.gov.si,
Telefonska pomoč UJP: 01/4751 640, 01/4751 635

Ustreznost e-računov za prejemnike v javnem sektorju lahko testirate na spletni strani UJP.

Ne spreglejte:
 

ŠTEVILKA BANČNEGA RAČUNA IZDAJATELJA

V sklopu elementa <PodatkiPodjetja>, ki opredeljuje izdajatelja e-računa (šifra II iz šifranta VRSTA PARTNERJA) se vpiše podatek o IBAN oziroma številki bančnega računa izdajatelja.

 

<FinancniPodatkiPodjetja>

<BancniRacun>

<StevilkaBancnegaRacuna>SI56012616030661691</StevilkaBancnegaRacuna>

</BancniRacun>

</FinancniPodatkiPodjetja>

 

VRSTA RAČUNA

V sklopu elementa <GlavaRacuna> se vpiše podatek o vrsti računa oziroma koda iz šifranta VRSTA RAČUNA (koda 380 za račun).

 

<GlavaRacuna>

<VrstaRacuna>380</VrstaRacuna>

</GlavaRacuna>

 

FUNKCIJA RAČUNA

V sklopu elementa <GlavaRacuna> se vpiše podatek o funkciji računa oziroma koda iz šifranta FUNKCIJA RAČUNA (npr. koda 9 za original, koda 31 za kopijo).

 

<GlavaRacuna>

<FunkcijaRacuna>9</VrstaRacuna>

</GlavaRacuna>
 

VRSTA IN ŠTEVILKA REFERENČNEGA DOKUMENTA

V sklopu elementa <ReferencniDokumenti VrstaDokumenta='koda'> se vpiše podatek o vrsti referenčnega dokumenta oziroma koda iz šifranta VRSTA DOKUMENTA (npr. koda CT za pogodbo, koda ON za naročilo kupca) ter podatek o številki referenčnega dokumenta. Praviloma sta vrednosti podatkov vrsta referenčnega dokumenta in številka referenčnega dokumenta dogovorjeni med prejemnikom in izdajateljem e-računa. V kolikor dogovora ni je lahko uporabljena vedno ista vrednost iz šifranta VRSTA DOKUMENTA. Lahko pa so uporabljene različne vrednosti, in sicer se za izdan e-račun npr. uporabi vrednost CT za pogodbo.

 

<ReferencniDokumenti VrstaDokumenta="CT">

<StevilkaDokumenta>020-33/2014-1</StevilkaDokumenta>

</ReferencniDokumenti>

 

ZNESEK Z VSOTO VREDNOSTI POSTAVK S POPUSTI IN DDV

V sklopu elementa <PovzetekZneskovRacuna> se vpiše podatek o vrsti zneska s kodo 86 iz šifranta VRSTA ZNESKA (vsota vrednosti postavk s popusti in DDV) in znesek računa.

 

<PovzetekZneskovRacuna>

<ZneskiRacuna>

<VrstaZneska>86</VrstaZneska>

<ZnesekRacuna>10.95</ZnesekRacuna>

</ZneskiRacuna>

 

DODATNI PODATKI O NAKAZILU

V sklopu elementa <PoljubnoBesedilo> se vpiše karkoli je za izdajatelja ali prejemnika pomembno oziroma dodatne podatke o nakazilu.

<PoljubnoBesedilo>

<VrstaBesedila>AAI</VrstaBesedila>

<Besedilo>

<Tekst1>GLAVA_TEKST</Tekst1>

<Tekst2>Plačilo računa št. 60-2015</Tekst2>

</Besedilo>

</PoljubnoBesedilo>

V nadaljevanju so praktični napotki za razvijalce računovodskih programov za pravilno pripravo e-računov, ki jih izdajatelji posredujejo prejemnikom v javni sektor.

1. UJP od 1. 1. 2016 vsebino prejetih e-računov kontrolira po priročniku za eSlog (verzija 1.5, 1.6 ali 1.6.1) in v pripravljenih e-računih od izdajateljev zahteva še dodatne obvezne podatke (ki pa po priročniku niso obvezni). Podrobnosti so objavili na spletni strani UJP. UJP vse e-račune, ki ne vsebujejo prej navedenih obveznih podatkov, striktno zavrača.

2. Primera e-računov v standardu eSlog, verzija 1.5 in verzija 1.6, z vsemi obveznimi podatki po standardu eSlog ter dodatno obveznimi podatki v skladu s Pravilnikom:

Podrobnejši opisi obveznih podatkov, šifrantov in shem:

3. Povezava do UJP rešitve za testiranje

4. Predlagamo vam, da celovito testiranje ustreznosti prilagoditev, ki jih boste uvedli v vaše računovodske rešitve, izvedete prek spletnega servisa na UJP, kjer je potrebno narediti nekaj tehničnih prilagoditev, ki smo jih morali opraviti tudi mi, da smo lahko preverili pravilnost vsebine e-računov, ki jih NLB kot izdajatelj e-računov, posreduje svojim prejemnikom na UJP.

V e-računu za testiranje (xml eSlog) je potrebno zapisati lokacijo prave GZS sheme, iz katere UJP v fazi testa razbere, katera verzija eSloga se preverja.
!!E-računov, ki so poslani v produkciji, s tem dodatnim podatkom ni potrebno dopolnjevati in jih UJP sprejme.

V datoteko eSlog obvezno dodajte oz. ustrezno spremenite naslednji zapis:
<IzdaniRacunEnostavni xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gzs.si/e-poslovanje/sheme/eSLOG_1-6_EnostavniRacun.xsd">


Celovito testiranje pravilnosti strukture e-računov (eSlog verzija 1.5 in 1.6) za vse izdajatelje e-računov (pravne in fizične osebe) izvedite prek spletne strani UJP - Kotiček za razvijalce IT.

Kontaktni podatki na UJP
Tehnična pomoč

telefon: 05/3386-304
e-pošta: podpora@ujp.gov.si

Vsebinska pomoč
telefon: 01/4751-640 in 01/4751-635
e-pošta: e-racun@ujp.gov.si

Lahko postanete uporabnik NLB Proklika in e-dokumente posredujete proračunskim uporabnikom prek medbančnega Sistema e-račun. NLB Proklik vam omogoča uvoz e-dokumentov ali ročno pripravo e-dokumentov ne enak način, kot ste ga uporabniki vajeni pri delu s plačilnimi nalogi.

Če letno izdate minimalno število računov proračunskim uporabnikom (do največ 5 mesečno in ne več kot 60 letno), je Uprava za javna plačila vzpostavila spletni Portal UJP e-račun, kjer lahko prek interneta, račun za proračunskega uporabnika vnesete ročno in pošljete. Potrebujete veljavno kvalificirano digitalno potrdilo enega od overiteljev.

Izdajatelji e-dokumentov so lahko pravne osebe, tako mala kot velika podjetja ter zasebniki in samostojni podjetniki.
Izdajatelje računov lahko delimo na velike izdajatelje, ki večinoma svojo računalniško infrastrukturo razvijejo do te mere, da v svojih računovodskih programih formirajo e-dokumente.
Manjši izdajatelji k izdajanju e-dokumentov pristopajo na različne načine.E-račune lahko formirajo v svoji računovodski aplikaciji ali to za njih opravi računovodski servis ali pa e-dokumente v svoji e-banki pripravijo ročno.

Izdajateljem e-dokumentov v NLB je prek NLB Proklika na voljo več načinov uvoza/priprave e-računov:
- neposredna izmenjava prek B2B rešitve,
- uvoz iz računovodske aplikacije v NLB Proklik ali
- ročna priprava v NLB Prokliku.
 

Če želite postati izdajatelj e-računa in ostalih e-dokumentov, morate uporabljati NLB Proklik in znati pripraviti e-dokumetne v eSlog 1.6 ali 2.0
Podjetje se pri pripravi lahko odloči za eno od možnosti:

 • e-dokumente lahko pripravljate v svojem programu, ki vam kreira e-dokumente v eSlogu in ovojnico,
 • e-dokumente pripravljate v svojem programu, kjer kreirate samo e-dokument v eSlogu. Ovojnica se kreira v NLB Prokliku ob uvozu,
 • v svojem programu pripravljate podatke za račun, e-dokumente v eSlogu vam kreira zunanji izvajalec,
 • e-dokumente ročno vnašate v NLB Proklik,
 • e-dokumente vam kreira in pošilja zunanji izvajalec, ki je v sistemu definiran kot pošiljatelj za izdajatelja,
 • če ste izdajatelji direktnih obremenitev SEPA za svoje poslovne partnerje, polege-dokumente pripravite tudi ovojnico za e-dokumente.
 • v primeru, ko pripravljate dokumente za proračunske uporabnike in še vedno uporabljate eSlog 1.6 potrebujete pretvornik za eSlog 2.0 (https://www.pretvornik-eracun.si/)

Celotno specifikacijo za pripravo e-dokumentov najdete tu.
Tehnične podrobnosti za eSlog najdete tu.

Ko znate pripraviti e-dokumente oz. ste se odločili, da jih boste pripravljali v NLB Prokliku, obiščite svojega poslovnega skrbnika v NLB:

 • tu boste sklenili poslovno razmerje, na podlagi podpisanega pogodbenega razmerja vas bomo vključili v medbančni Sistem e-račun,
 • svojim pooblaščencem, ki bodo delali z e-dokumenti v NLB Prokliku, boste dodelili pooblastilo za delo z e-računi, kjer lahko izbirate med delom s prejetimi in/ali izdanimi e-dokumenti,
 • za podjetja, ki boste z e-dokumenti  v celoti prenehali poslovati papirno, je priporočljivo, da vzpostavite tudi e-arhiviranje.

Prek NLB lahko pravni subjekti že danes izmenjujete e-račune s podjetji v javnem sektorju!
Tak način je obvezen od 1. 1. 2015, saj ga predpisuje zakon Ministrstva za finance (veljaven od decembra 2013) ki zahteva, da morajo od predpisanega datuma vsi pravni subjekti, ki izvajajo storitve ali svoje proizvode prodajajo podjetjem iz javnega sektorja, za opravljeno storitev/produkt obvezno izdati elektronski račun in ga v javni sektor posredovati/poslati v e-obliki.

Vključitev prek NLB vam omogoča:
 

 • pošiljanje e-računov z ovojnico ali brez ovojnice: v primeru, da izdajatelj pošlje e-račune brez ovojnice v eSlogu, se ovojnica ob uvozu e-računov v NLB Proklik formira avtomatsko,
 • elektronski podpis izdanih e-računov ob uvozu v NLB Proklik,
 • več možnost pošiljanja e-računov svojim prejemnikom:
 • z uvozom e-računov v NLB Proklik iz računovodskega programa,
 • z uvozom e-računov prek B2B rešitve,
 • z ročno pripravo e-računa v NLB Prokliku,
 • brezplačno odlaganje prejetih in izdanih e-računov v e-arhiv podjetja Mikrocop, če pred tem sklenete z njimi pogodbeno razmerje za izvajanje e-arhiviranja.

Kaj v medbančnem Sistemu e-račun ni med podprtimi funkcionalnostmi:

 • elektronsko zavračanje e-računov, zato morate v primeru, ko se s prejetim e-računom ne strinjate, e-ačun zavrniti kot do sedaj - pisno, prek e-pošte...,
 • pošiljanje dobropisov, saj dobropisi kot samostojni e-dokumenti v sistemu še niso uvedeni in določene udeleženke dobropise v obliki e-računa z negativnim zneskom, upravičeno zavračajo.

V Sistemu e-račun vam e-prijave pošiljajo tudi prejemniki, ki želijo e-račune prejemati prek nebančnih udeležencev.
Pri obdelavi e-prijave upoštevajte podatek BIC kode pošiljatelja e-prijave/bodočega prejemnika e-računov:

 • v primeru, da je e-prijava poslana prek ene izmed bank, je BIC koda pošiljatelja BIC koda banke, kateri pripada račun (TRR).;
 • v primeru, da je e-prijava poslana prek nebančnega udeleženca, je BIC koda pošiljatelja BIC koda nebančnega udeleženca.

V Sistemu E-račun imamo vključene naslednje nebančne udeležence:

 • podjetje ZZI d.o.o. z BIC kodo BIZBSI20ICL,
 • podjetje Bass d.o.o. z BIC kodo BASSSI2DICL (vključitev 1. 2. 2019).

Podjetje ima za pripravo e-računov različne možnosti. Odloči naj se za tisto, ki mu najbolj ustreza.

 • E-račune pripravlja v svojem programu, ki mu kreira eSlog in ovojnico za uvoz v NLB Proklik.
 • E-račune pripravlja v svojem programu, kjer kreira samo eSlog. Ovojnica se kreira ob uvozu v NLB Proklik.
 • V svojem programu pripravlja podatke o izdanih računih, e-račune v eSlog in ovojnice mu kreira zunanji izvajalec.
 • E-račune ročno vnaša v NLB Proklik.
 • E-račune mu kreira in pošilja zunanji izvajalec, ki je v sistemu definiran kot pošiljatelj za tega izdajatelja (kot e-biro).

Da, za preverjanje pravilne strukture e-računa je Uprava za javna plačila odprla možnost testiranja na spletni povezavi, uporabniki NLB Proklika pa nam testne e-dokumente z ali brez ovojnic lahko pošljete na pomoc_proklik@nlb.si. Tehnična pomoč pri delu z NLB Proklikom in e-računi vam je na voljo na telefonski številki +386 1 477 20 60 vsak delavnik med 8. in 20. in ob sobotah med 9. in 19. uro.

Vse izdajatelje in prejemnike e-računov obveščamo o naslednjih spremembah pri uporabi standarda eSlog:

 • od 1. oktobra 2020 naprej bosta v veljavi eSlog verziji 1.6 in 2.0

Elektronska banka NLB Proklik je za izmenjavo v eSlog verziji 2.0 že prilagojena. Ročni vnos e-računa prek NLB Proklika na možnost vnosa podatkov za davčne blagajne NE bo prilagojen.

V izogib morebitnim težavam zaradi trenutnih okoliščin in nepravočasne implementacije standarda e-SLOG 2.0, je Združenje bank Slovenije pripravilo pretvornik iz standarda e-SLOG 1.6 v e-SLOG 2.0 in obratno.

Pretvornik je od 1.9.2020 brezplačno dosegljiv na naslovu: https://www.pretvornik-eracun.si/ za vse izdajatelje in prejemnike e-računov pogodbeno vezane na banke in hranilnice. Na spletnem naslovu je objavljeno tudi Navodilo za uporabo pretvornika.

 • O obveznem izdajanju e-računov proračunskim uporabnikom

Uprava Republike Slovenije za javna plačila je konec januarja sporočila,  od 1. oktobra 2020 dalje Uprava Republike Slovenije za javna plačila ne bo več sprejemala e-računov v standardu e-SLOG 1.6 in 1.6.1. Navedeno pomeni, da bodo proračunski uporabniki po tem datumu lahko prejemali in izdajali e-račune samo v standardu e-SLOG 2.0.

 • Napotki razvijalcem računovodskih programov - e-računi in e-dokumenti za prejemnike v javnem sektorju

V nadaljevanju so praktični napotki za razvijalce računovodskih programov za pravilno pripravo e-računov, ki jih izdajatelji posredujejo prejemnikom v javni sektor.

1. UJP od 1. 10. 2020 vsebino prejetih e-računov kontrolira po priročniku za eSlog verzija 2.0 . Podrobnosti so objavili na spletni strani UJP. UJP vse e-račune, ki ne vsebujejo prej navedenih obveznih podatkov, striktno zavrača.

2. Navodilo do povezave UJP net (https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UJP/datoteke/storitve/ujpnet/dokumenti/UJPnet-Navodilo-za-delo.pdf)

3. Povezava do UJP rešitve za testiranje

Kontaktni podatki na UJP
Tehnična pomoč

telefon: 05/3386-304
e-pošta: podpora@ujp.gov.si

Vsebinska pomoč
telefon: 01/4751-640 in 01/4751-635
e-pošta: e-racun@ujp.gov.si
 

Ko pošiljate e-račune in v svoj sistem še niste implementirali novega e-Slog-a 2.0, potrebujete pretvornik. Pretvornik pretvarja standard e-Slog iz 1.6 na 2.0. E-Slog 2.0. je obvezen, ko pošiljate e-račune proračunskim uporabnikom.

Pretvornik je od 1.9.2020 brezplačno dosegljiv na naslovu: https://www.pretvornik-eracun.si/ za vse izdajatelje in prejemnike e-računov pogodbeno vezane na banke in hranilnice. Na spletnem naslovu je objavljeno tudi Navodilo za uporabo pretvornika.

Uporabnik v nastavitvah izbere način uvoza (z ali brez ovojnic). Če se uporabnik odloči za uvoz z ovojnicami, ob uvozu uporabnik NLB Proklika za uvoz označi vse ovojnice e-dokumentov. V ovojnicah so navedene vse priponke. Program sam poišče in doda priponke. Ob uvozu lahko hkrati označi in s tem uvozi tudi več ovojnic.

Če pa uporabnik uvaža e-dokumente brez ovojnic, ob uvozu označi e-račune v XML eSlog, v procesu uvoza pa NLB Proklik formira ovojnice.

V medbančnem Sistemu e-račun lahko e-računu priložite različne tipe prilog. Pri tem morate razlikovati, ali e-dokument s prilogami pošiljate fizični ali pravni osebi.

Za pošiljanje pravnim osebam so dovoljeni tipi priponk XML, TIFF, JPG, PDF, TXT, CSV. Število prilog je praviloma omejeno, saj je omejena skupna velikost prilog. Vse priloge skupaj stisnjene v *.zip so lahko velike največ 2 MB, vključno z e-računom v XML eSlog.

Za pošiljanje fizičnim osebam so omejitve strožje. Prva priponka mora biti XML eSlog, dovoljena je le še ena priponka, ki je lahko le *.pdf. Ostali tipi priponk ali dodatne priponke niso dovoljene. Omejitev velikosti je enaka – največ 2 MB.

Priporočljivo je, da izdajatelji e-dokumentov, ki bodo račune izdajali izključno v elektronski obliki, zagotovijo tudi elektronsko arhiviranje izdanih elektronskih računov. E-arhiviranje predpisujeta ZVDAGA in ZDDV, zato je prav, da se podjetje ob prehodu na e-račune, o tem pozanima in uredi tudi e-arhiv.
V NLB imam urejeno povezavo do E-arhiva podjetja Mikrocop. Podjetje, ki se odloči za e-arhiviranje, lahko poslovno razmerje sklene neposredno z e-arhivarjem Mikrocop, v NLB pa na podlagi podatka o vključitvi v storitev Arhiviraj.si, ki nam jo sporoči arhivar, poskrbimo za brezplačno odlaganje izdanih in/ali prejetih e-računov v arhiv.

Vsa tehnična navodila za pripravo e-računov, delo z e-prijavami in e-povratnicami in sprejemom dostavnic smo za vas objavili na spletnem naslovu NLB E-račun - za izdajatelje v poglavju Tehnična dokumentacija.

Izdajatelj e-dokumentov mora od prejemnikov, ki bodo e-dokumente prejemali, pridobiti soglasje, ki po obliki ni predpisano. Za vodenje evidence, kateremu prejemniku bo poslan e-dokument in kateremu papirna oblika, je odgovoren izdajatelj. O tem govori ZDDV-1 v 84. členu: "Račun se lahko izda v papirni obliki, lahko pa tudi v elektronski obliki, če s tem soglaša kupec oziroma naročnik in če je zajamčena pristnost izvora in celovitost vsebine. Naslov za usmerjanje e-dokumentov do končnih prejemnikov v sistemu za izmenjavo e-računov je TRR prejemnika v IBAN obliki."
Izjema pri prijavi na prejem e-dokumentov so proračunski uporabniki, ki so dolžni sprejemati e-dokumente in od njih e-prijave ni potrebno pridobivati!

Najenostavnejši način pridobvanja novih prejemnikov e-dokumentov je neposredno prek medbančnega Sistema e-račun, saj se na prejem e-računov, ki velja za vse tipe e-dokumentov od izdajatelja, lahko prijavijo stranke fizične in pravne osebe v vseh vključenih bankah.

Če izdajatelj e-računa ob e-računu nudi tudi možnost plačila prek direktne obremenitve SEPA, tako možnost izkoristite, saj z njo poenostavite plačilo in privarčujete - plačila prek SDD so cenovno najugodnejša.

Način plačila prejetega računa ostane še naprej odločitev prejemnika, ki se lahko odloča, kako bo prejeti e-račun plačal. E-račun je zato primeren za vsakega prejemnika ne glede na način plačila obveznosti (prek e-banke, z direktno obremenitvijo ...).
Izdajatelj e-računa, ki svojim plačnikom ponuja tudi direktne obremenitve, v ovojnici e-računa določi način plačila e-računa.

V NLB Kliku in NLB Prokliku uporabnik e-računa, ki obveznosti poravnava z direktno obremenitvijo SEPA (SDD), ob prejemu e-računa nima možnosti avtomatske priprave plačilnega naloga - e-račun ima status, da bo plačan z DB.

Da, banka vas po prejemu dokumentacije v Sistem e-račun vključi v naslednje registre:

 • v medbančni javni Register izdajateljev, kjer je razvidno, ali boste prek sistema sprejemali tudi e-prijave,
 • če ste se kot izdajatelj odločili, da prek NLB Proklika sprejemate e-prijave prek sistema, ste s teksti iz Izjave izdajatelja, kot izdajatelj vključeni v vse elektronske bančne rešitve pri vseh udeleženkah Sistema e-račun (poslovne banke in Uprava za javna plačila). Stranke se lahko v vseh e-bankah prijavijo na prejem e-računa, e-prijave pa boste prejeli v svoj NLB Proklik.

Oglejte si delo z e-računi v demo NLB Proklik verziji in neposredno v NLB Kliku.

Ministrstvo za finance je v uradnem listu konec decembra 2013 izdalo zakon, ki predpisuje, da morajo od 1. januarja 2015 naprej, vsi pravni subjekti, ki izvajajo storitve ali svoje proizvode prodajajo podjetjem iz javnega sektorja, za opravljeno storitev/produkt obvezno izdati elektronski račun in ga v javni sektor posredovati/poslati v e-obliki.

Za pravi elektronski račun šteje račun, pripravljen v xml standardu ali enem od elektronsko berljivih standardov za avtomatsko nadaljnjo obdelavo. E-računov od 1. 1. 2015 v javni sektor ni dovoljeno poslati po elektronski pošti. Od 1.1.2016 naprej je potrebno v e-račun (eSlog 1.5, 1.6 ali 1.6.1) vnašati tudi obvezne dodatne podatke, ki jih zahteva UJP.

Testiranje
UJP omogoča, da e-račune, pripravljene za javni sektor, pred prvim produkcijskim pošiljanjem prejemnikom, testirate. Podrobnosti najdete na spletnem naslovu.

Priloge e-računu, ki presegajo 2 MB - prek UJP ovd
E-račun pošljete prek svoje e-banke, priloge e-računu, ki presegajo 2MB pa, skladno z navodili UJP, odložite na odložišče velikih datotek. Dostop in navodila najdete na vstopni spletni strani UJP.

Elektronska zavrnitev e-računa v medbančnem Sistemu e-račun ni podprta. Podprta je le interno v aplikaciji UJP Net, ki jo uporabljajo proračunski uporabniki (PU) in si na relaciji PU-PU račune lahko zavračajo. V primeru, da PU elektronsko zavrne e-račun, ki ga prejme od izdajatelja v NLB, taka zavrnitev ne pride do uporabnika NLB Proklika in zavrnjeni e-račun ostaja v statusu izvršen. PU mora zavrnitev e-računa še naprej pošiljati v pisni obliki.

Izmenjava e-dobropisov v sistemu ni uradno podprta, dobropisa uporabniki NLB Proklika ne morete pripraviti prek ročnega vnosa e-računa. Dobropise zato še naprej pripravljajte in izmenjujte v do sedaj uporabljani obliki.

Lahko postanete uporabnik NLB Proklika in e-dokumente posredujete proračunskim uporabnikom prek medbančnega Sistema e-račun. NLB Proklik vam omogoča uvoz e-dokumentov ali ročno pripravo e-dokumentov ne enak način, kot ste ga uporabniki vajeni pri delu s plačilnimi nalogi.

Če letno izdate minimalno število računov proračunskim uporabnikom (do največ 5 mesečno in ne več kot 60 letno), je Uprava za javna plačila vzpostavila spletni Portal UJP e-račun, kjer lahko prek interneta, račun za proračunskega uporabnika vnesete ročno in pošljete. Potrebujete veljavno kvalificirano digitalno potrdilo enega od overiteljev.

V nadaljevanju so praktični napotki za razvijalce računovodskih programov za pravilno pripravo e-računov, ki jih izdajatelji posredujejo prejemnikom v javni sektor.

1. UJP od 1. 1. 2016 vsebino prejetih e-računov kontrolira po priročniku za eSlog (verzija 1.5, 1.6 ali 1.6.1) in v pripravljenih e-računih od izdajateljev zahteva še dodatne obvezne podatke (ki pa po priročniku niso obvezni). Podrobnosti so objavili na spletni strani UJP. UJP vse e-račune, ki ne vsebujejo prej navedenih obveznih podatkov, striktno zavrača.

2. Primera e-računov v standardu eSlog, verzija 1.5 in verzija 1.6, z vsemi obveznimi podatki po standardu eSlog ter dodatno obveznimi podatki v skladu s Pravilnikom:

Podrobnejši opisi obveznih podatkov, šifrantov in shem na eSlog.

3. Povezava do UJP rešitve za testiranje

4. Predlagamo vam, da celovito testiranje ustreznosti prilagoditev, ki jih boste uvedli v vaše računovodske rešitve, izvedete prek spletnega servisa na UJP, kjer je potrebno narediti nekaj tehničnih prilagoditev, ki smo jih morali opraviti tudi mi, da smo lahko preverili pravilnost vsebine e-računov, ki jih NLB kot izdajatelj e-računov, posreduje svojim prejemnikom na UJP.

V e-računu za testiranje (xml eSlog) je potrebno zapisati lokacijo prave GZS sheme, iz katere UJP v fazi testa razbere, katera verzija eSloga se preverja.
!!E-računov, ki so poslani v produkciji, s tem dodatnim podatkom ni potrebno dopolnjevati in jih UJP sprejme.

V datoteko eSlog obvezno dodajte oz. ustrezno spremenite naslednji zapis:
<IzdaniRacunEnostavni xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gzs.si/e-poslovanje/sheme/eSLOG_1-6_EnostavniRacun.xsd">


Celovito testiranje pravilnosti strukture e-računov (eSlog verzija 1.5 in 1.6) za vse izdajatelje e-računov (pravne in fizične osebe) izvedite prek spletne strani UJP - Kotiček za razvijalce IT.

Kontaktni podatki na UJP
Tehnična pomoč

telefon: 05/3386-304
e-pošta: podpora@ujp.gov.si

Vsebinska pomoč
telefon: 01/4751-640 in 01/4751-635
e-pošta: e-racun@ujp.gov.si

E-račun počasi in vztrajno zamenjuje papirne račune. Zato si moramo vsi udeleženci Sistema e-račun prizadevati k temu, da bomo za uporabo e-računa navdušili prav vse naše poslovne partnerje in uporabljati e-račune za osebne in poslovne potrebe.

Če vaši prejemniki niso uporabniki elektronske banke, jim e-računov prek medbančnega Sistema e-račun ne morete pošiljati.

Seveda pa jih lahko sami prepričate v prednosti e-računa in bodo postali uporabniki e-banke in e-računa, v nasprotnem primeru pa boste takim prejemnikom še vedno morali pošiljati račun v papirni obliki.
 

Pri svojem poslovnem skrbniku v banki oddajte pooblastila za delo s prejetimi e-računi prek NLB Proklika za vaše pooblaščence. Pooblastilo velja za izmenjavo vseh tipov e-dokumentov v Sistemu e-račun.

V banki vam aktiviramo kanal E-račun. Ob osvežitvi vaših podatkov v NLB Prokliku, vam bo novi kanal za delo z e-računi na voljo.

V levem meniju aktivirajte povezavo "Prijava na e-račun" in vstopite v WEB aplikacijo, kjer se prek iskalnika izdajateljev, prijavite na prejem e-računov. Priporočamo vam, da imate ob prijavi pri sebi zadnji papirni račun od izdajatelja.

Po oddani e-prijavi vas bo izdajatelj vključil med svoje prejemnike in vam v novem obračunskem mesecu že poslal e-račune in ostale e-dokumente v NLB Proklik.

Podrobna navodila so vam na voljo na spletnem naslovu NLB E-račun - za prejemnike v poglavju Postanite prejemnik.

Finančna uprava RS (FURS) po novem omogoča plačevanje vseh prispevkov za socialno varnost zaposlenih (prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in za primer brezposelnosti) z enim plačilom na podlagi izdanega e-računa. Plačilo akontacije dohodnine ostaja ločeno, ker obveznost ne zapade v plačilo istočasno kot prispevki za socialno varnost.

FURS plačevanje obveznosti na podlagi e-računa uvaja postopoma. Rešitev je od 15. 6. 2019 naprej na voljo družbenikom in samozaposlenim, to je osebam, ki samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost (npr. samostojnim podjetnikom, kulturnikom, športnikom, odvetnikom itd.) in so sami dolžni obračunavati prispevke za socialno varnost. V naslednjih mesecih bo zbirni e-račun za prispevke FURS zaživel tudi za ostale pravne subjekte.

Če želite od FURS prejeti e-račun za plačilo prispevkov, se morate na prejem prijaviti prek elektronske banke NLB Proklik (poslovni račun) ali spletne banke NLB Klik (osebni ali osebno-poslovni račun), odvisno od tega, prek katerega računa opravljate dejavnost.

E-prijavo oddate izdajatelju: Ministrstvo za finance Finančna uprava Republike Slovenije, naslov Šmartinska cesta 055, 1000 Ljubljana, davčna številka 77695771.

Podrobnosti o uvedbi e-računa FURS za prispevke

Da, saj DURS dovoljuje prejem v e-obliki in nadaljne dolgoročno hranjenje računov v natisnjeni papirni obliki do trenutka, ko podjetje vzpostavi tudi vlaganje prejetih e-računov v e-arhiv.

Seveda pa je smiselno e-arhiviranje uvesti, ko se odločite za prehod iz papirja na e-obliko.
Prejemniki v NLB lahko prejete e-račune elektronsko arhivirate, saj vam v primeru, da ste poslovno razmerje za e-arhiv sklenili s podjetjem Mikrocop. Ko sklenete pogodbo, v NLB poskrbimo, da prejete e-račune brezplačno vložimo v e-arhiv.

Preden se uporabnik na prejem e-računov lahko prijavi, mora poskrbeti za dopolnitev pooblastil za pooblaščence, ki bodo v NLB Prokliku z e-računi poslovali. Uporabnik mora ob tem uporabljati najnovejšo verzijo NLB Proklika. Podrobno so vsi koraki opisani na spletnem naslovu NLB E-račun - za prejemnike.

Register v sistem vključenih izdajateljev e-računa je uporabnikom NLB Proklika na voljo v kanalu E-računi in na NLB Spletnem portalu, kjer najdete povezavo do javnega medbančnega Registra izdajateljev in Register proračunskih uporabnikov, ki od 1. 1. 2015 sprejemajo izključno e-dokumente.

Zakonodaja

Kot vloga, za katero velja jamstvo do 100.000 evrov, se šteje skupno stanje terjatev, ki jih ima imetnik vloge (vlagatelj) do posamične banke* in ki izhaja iz pozitivnih stanj sredstev na računu vlagatelja ter jih mora banka vlagatelju vrniti skladno z zakoni in pogodbami.
Zajamčena vloga se izračuna na presečni datum za izračun jamstva in vključno z obrestmi do tega datuma ne presega 100.000 evrov.

Gre zlasti za sredstva, ki jih ima vlagatelj pri banki na podlagi pogodb o vodenju transakcijskega računa, hranilne vloge, denarnega depozita in potrdila o depozitu oziroma blagajniškega zapisa, če sta izdana kot imenski vrednostni papir.

Banke, hranilnice in podružnice bank držav članic in podružnice bank tretjih držav so dolžne na svojih javnih spletnih straneh in v vseh prostorih, v katerih poslujejo s strankami, na vidnem mestu in na razumljiv način objaviti informacijo o sistemu jamstva za vloge.

V informaciji mora biti opredeljeno:
• višina in obseg jamstva,
• katere vloge niso upravičene do jamstva,
• rok za izplačilo kritja zajamčenih vlog,
• valuta izplačila (EUR) in
• kontaktni podatki sistema jamstva za vloge.
Podrobnejšo vsebino informacij predpiše Banka Slovenije v podzakonskem aktu.

Jamstvo vlog je namenjeno zaščiti vlagateljev, ki nimajo potrebnih znanj in informacij za presojo o tem, komu zaupati svoje prihranke. Če vloge v bankah ne bi bile zajamčene, bi nezmožnost izplačila ob morebitnem stečaju banke, povzročila padec zaupanja v bančni in ekonomski sistem države. Zato je pomembno, da se v vsaki državi z zakonom opredeli kdo, kdaj in kje je upravičen do uveljavljanja jamstva za svoje vloge v bankah in hranilnicah.

Do jamstva v okviru sistema jamstva za vloge so upravičene vloge fizičnih oseb, fizičnih oseb, ki samostojno opravljajo dejavnost, samostojnih podjetnikov in pravnih oseb – podjetij. Gre zlasti za sredstva, ki jih ima vlagatelj pri banki na podlagi pogodbe o vodenju transakcijskega računa, hranilne vloge, denarnega depozita in potrdila o depozitu oziroma blagajniškega zapisa, če sta izdana kot imenski vrednostni papir. Kot vloga ne štejejo terjatve vlagatelja do banke, ki imajo eno od naslednjih lastnosti:

• izhajajo iz finančnih instrumentov (razen, če gre za varčevalni produkt, za katerega obstaja ustrezno potrdilo, ki se glasi na ime, in ki obstaja 2. julija 2014);
• glavnica se ne izplača po nominalni vrednosti;
• glavnica se izplača v nominalni vrednosti samo, če obstaja poroštvo, garancija ali drugo podobno pogodbeno jamstvo banke ali tretje osebe;
• se štejejo kot dolžniški vrednostni papir banke ali izvirajo iz naslova akceptov in menic banke;
• se lahko na podlagi dogovora ali predpisa uporabijo izključno za poplačilo obveznosti vlagatelja do banke
• se glede na svoje lastnosti lahko upoštevajo pri izračunu kapitala banke, skladno z Uredbo (EU) št.575/2013

Do jamstva v okviru sistema jamstva za vloge v Republiki Sloveniji so upravičene vloge, ki so vplačane pri:
banki ali hranilnici s sedežem v Republiki Sloveniji in
banki tretje države, ki so pridobile dovoljenje za ustanovitev EU podružnice v Republiki Sloveniji. Banka Slovenije od bank tretje države zahteva, da se njihova EU podružnica vključi v sistem jamstva za vloge RS, če ta država ne zagotavlja enakovredne zaščite kot je v Sloveniji oziroma državah EU. Trenutno v Sloveniji ni podružnice banke tretje države. 

Vloge v bankah iz držav članic EU, ki bančne storitve v Republiki Sloveniji opravljajo preko podružnice ali neposredno, pa so zajamčene po sistemu zajamčenih vlog v državi članici, kjer je sedež banke. Vsi sistemi jamstva za vloge v drugih državah EU zagotavljajo enake bistvene pogoje glede jamstva in je torej položaj vlagateljev v vseh sistemih jamstva v državah EU bistveno enak (glede opredelitve vlog, višine jamstva in glede maksimalnih rokov za izplačila).

Banke, ki so vključene v sistem jamstva v Republiki Sloveniji imajo nalepko "Banka Slovenije: Dovoljenje za opravljanje bančnih storitev". Podružnice bank držav članic zadevne nalepke nimajo, ker so dovoljenje za opravljanje bančnih storitev pridobile v matični državi.

Pozor: Nalepka z napisom "Menjalnica izpolnjuje pogoje za menjalniško poslovanje, Banka Slovenije" ni tista, ki bi jamčila za izplačilo vlog. Ta nalepka pomeni le, da ima menjalnica dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje menjalniških poslov. Menjalnice sicer ne smejo sprejemati vlog (depozitov) od javnosti (35. člen v povezavi z 8. členom Zakona o bančništvu).

Ne, vloge vseh vlagateljev niso zajamčene. Zajamčene niso:

 • vloge, ki se glasijo na prinosnika, vključno z vlogami za katere banka do presečnega datuma za izračun jamstva ni pridobila ustreznih podatkov za identifikacijo dejanskih upravičencev;
 • vloge bank in investicijskih podjetij ter drugih finančnih institucij, ki so jih vložile v svojem imenu in za svoj račun,
 • vloge zavarovalnic, pozavarovalnic in zavarovalnih holdingov;
 • vloge kolektivnih naložbenih podjemov, vključno z naložbenimi podjemi zaprtega tipa;
 • vloge pokojninskih skladov in pokojninskih družb; 
 • vloge držav, centralnih bank ter vloge subjektov, ki so neposredni ali posredni uporabniki državnega proračuna;
 • vloge lokalnih skupnosti in vloge neposrednih ali posrednih uporabnikov proračuna lokalnih skupnosti.

Ta rok se bo postopoma skrajšal iz 20 na 7 delovnih dni od objave odločbe Banke Slovenije o tem, da so vloge pri posamični banki, ki je propadla, nerazpoložljive. Odločbe o nerazpoložljivosti vlog
 
Zajamčene vloge se izplačajo v evrih, pri čemer se vloge v drugih valutah preračunajo po menjalnih tečajih, ki jih določi Banka Slovenije.

Do 31.12.2018 bo tako ostal rok 20 delovnih dni, od 1.1. 2019 do 31.12.2020 bo rok 15 delovnih dni, od 1.1.2021 do 31.12.2023 bo rok 10 delovnih dni, od 1.1.2024 pa mora biti rok 7 delovnih dni od objave Odločbe o nerazpoložljivosti vlog.

Zakonodaja prav tako določa, da se izplačilo ne izvede, če v 24 mesecih pred presečnim datumom za izračun jamstva ni bilo nobene transakcije, povezane z vlogo, in je hkrati njena vrednost nižja, kot bi bilo strošek izplačila te vloge. 

Prav tako vlagatelj ni upravičen do izplačila zajamčene vloge iz sistema jamstva za vloge, če vloga izvira iz poslov, zaradi katerih je bil storilec pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje pranja denarja ali financiranja terorizma.

Zakon določa, da so v sistemu jamstva za vloge v celoti, torej nad zneskom 100.000 EUR, do jamstva upravičena  sredstva, ki so neposredna posledica:
• nakupa oziroma prodaje stanovanjske nepremičnine (vključno s subvencijo mladi družini za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja iz nacionalne stanovanjske varčevalne sheme),
• izplačila iz naslova socialnega, zdravstvenega ali življenjskega zavarovanja;
• izplačila invalidnin;
• izplačila odškodnin v zvezi s storjenimi kaznivimi dejanji;
• izplačila denarne pomoči, izplačane zaradi naravne ali druge nesreče (razen pomoči, izplačane v zvezi z opravljanjem dejavnosti),
• izplačila odškodnine neupravičeno obsojenim in priprtim, denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo, in odškodnine žrtvam kaznivih dejanj (razen odškodnine za izgubljeni dohodek);
• izplačila premoženjskega zavarovanja za škodo na osebnem premoženju;
• izplačila solidarnostne in podobne pomoči ob smrti, preživnine na podlagi sodne odločbe, ali dogovora o preživljanju ter nadomestila preživnine;
• izplačila odpravnine ob upokojitvi ali odpovedi delovnega razmerja iz poslovnih razlogov. 

Našteta izplačila vlagatelj v primeru propada banke prejme izplačane v celoti, če so mu bila nakazana največ 6 mesecev pred izdajo odločbe Banke Slovenije o nerazpoložljivosti vlog.

Podrobnejše informacije so na voljo v NLB Poslovalnici. Podrobnejše informacije s kontaktnimi podatki sistema jamstva za vloge v RS so na voljo na spletni strani Banke Slovenije:
https://www.bsi.si/financna-stabilnost/jamstvo-za-vloge-v-bankah

V prostorih bank in hranilnic je objavljena tudi osnovna informacija o jamstvu za vloge Obvestilo Združenja bank Slovenije in Banke Slovenije.

Strankam, pravnim osebam in zasebnikom, pri katerih smo ob pregledu podatkov o računu ugotoviameriških pokazateljev, smo poslali pismo, v katerem smo jim pojasnili uvedbo ureditve FATCA za potencialne ameriške davčne zavezance. Hkrati smo jih prosili za dodatne informacije in dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče potrditi ali ovreči predpostavljeno zavezanost ameriški davčni zakonodaji.

Če smo ob pregledu podatkov za vaš račun ugotovili ameriške pokazatelje, vendar se ne uvrščate med zavezance ureditve FATCA, vas prosimo, da banki predložite ustrezna dokazila:

 • Če niste ameriška pravna oseba, predložite samopotrdilo na obrazcu W-8BEN-E ali morebitni drugi enakovredni dokument.
 • Za obvladujoče osebe z ameriškimi pokazatelji, ki dokazujejo, da niso ameriški davčni zavezanci – poleg obrazca je treba predložiti tudi veljaven osebni dokument, ki ga je izdal pooblaščen državni organ, iz katerega nedvoumno izhaja, da niste ameriški državljan; ali kopijo potrdila o izgubi ameriškega državljanstva, če ste rojeni na ozemlju ZDA. Podrobnejše so dokazila za obvladujoče osebe navedena pri odgovoru na vprašanje »Kaj lahko storite kot fizična oseba, če menite, da se kljub podatkom, ki jih vodimo za vas, ne uvrščate med ameriške davčne zavezance?«.

Če so obvladujoče osebe ameriški davčni zavezanci, lahko pravna oseba ali zasebnik z obrazcem ali drugo ustrezno dokumentacijo dokaže, da je »aktivna« pravna oseba. Pri tem se upošteva, da je vsaj 50 % dohodkov doseženih iz prodaje, da ima podjetje zaposlene delavce in da so osnovna sredstva namenjena opravljanju osnovne dejavnosti. Podrobnejšo opredelitev »aktivne« pravne osebe lahko najdete v objavljenem sporazumu na spletni strani MF.

 

 • Ameriški kraj ustanovitve ali registracije poslovnega subjekta;
 • ameriški naslov poslovnega subjekta;
 • ameriška obvladujoča oseba. 

Za fizično osebo kot obvladujočo osebo pravne osebe se upoštevajo naslednji podatki, ki kažejo, da je obvladujoča oseba potencialni ameriški davčni zavezanec: 

 • ameriško državljanstvo ali rezidentstvo;
 • ameriški kraj rojstva;
 • ameriški naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
 • ameriška telefonska številka.

Da. Vse banke, zavarovalnice in druge finančne ustanove v Sloveniji morajo izpolnjevati obveznosti, ki jih nalaga meddržavni sporazum IGA in s tem tudi ureditev FATCA, vendar se te lahko razlikujejo v svojem pristopu pri izvajanju ureditve FATCA.

Banka bo informacije o računih strank z ameriškimi pokazatelji:

·         ki se bodo opredelili kot ameriški davčni zavezanci,

in za stranke:

·         ki ne bodo predložile dokazil oz. se opredelile glede davčne zavezanosti,

poročala Finančni upravi Republike Slovenije (FURS), ki bo tako zbrane podatke nato predložila ameriški davčni upravi (IRS).

Skladno s podpisanim meddržavnim sporazumom IGA se finančne ustanove v Sloveniji obravnavajo kot finančne ustanove poročevalke (angl. Reporting Slovenian Financial Institutions) ter so zavezane pridobiti in letno poročati informacije o:

 • ameriških imetnikih računov in imetnikih neskladnih računov (angl. Recalctirant account holders);
 • njihovih stanjih in
 • dohodkih na te račune.

NLB bo za stranke, ki izpolnjujejo merila, poročala naslednje informacije:

 

• ime in priimek/naziv, naslov in ameriško davčno številko (TIN) oz. datum rojstva fizične osebe, če fizična oseba nima TIN;

• številko bančnega računa;

• stanje sredstev na računu in dohodke na njem.

Ureditev FATCA je uveljavljena z meddržavnim sporazumom IGA in velja do prekinitve ali spremembe tega sporazuma. To pomeni, da je NLB dolžna spremljati vse podatke o obstoječih in na novo odprtih računih, ki se na podlagi meril uvrščajo med ameriške račune, zagotavljati podatke za poročanje in od strank pridobivati ustrezna dokazila.

Izvajanje zahtev iz podpisanega meddržavnega sporazuma se je začelo s 1. julijem 2014, prvo poročanje davčnim organom pa je bilo izvedeno v letu 2015 za leto 2014.

Za fizične osebe bo banka predložila naslednje podatke:

 • ime in priimek, naslov in ameriško davčno številko (TIN);
 • številko bančnega računa fizične osebe;
 • stanje sredstev na računu in dohodke na računu fizične osebe. 

Za pravne osebe bo banka predložila naslednje podatke:

 • naziv, naslov in ameriško davčno številko (TIN);
 • obvladujoče osebe:
  • ime in priimek, naslov in ameriško davčno številko (TIN);
 • številko bančnega računa pravne osebe;
 • stanje sredstev na računu in dohodke na računu pravne osebe.

FATCA ne nadomešča obstoječih davčnih pravil, lahko pa pomeni dodatne zahteve v zvezi z vašimi računi v Sloveniji, če obstaja možnost, da je stranka potencialni ameriški davčni zavezanec.

Če ste uvrščeni med ameriške davčne zavezance, vas prosimo, da v svoji NLB Poslovalnici sporočite svojo ameriško davčno številko (TIN) na obrazcu W-9. Obrazec je objavljen na spletnih straneh ameriške davčne uprave http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx

Skladno z ureditvijo FATCA mora NLB:

 • pregledati vsa poslovna razmerja (račune, depozite itd.), odprta do 30. junija 2014 (obstoječi računi) ali po 30. juniju 2014 (novi računi);
 • od strank, pri katerih bo ugotovljena možna zavezanost ameriški davčni zakonodaji, zahtevati dodatno dokumentacijo, s katero bo stranka dokazala, da je oz. ni ameriški davčni zavezanec;

poročati Finančni upravi (ta pa jih predloži davčnemu uradu ZDA – IRS) informacije o imetnikih računov, za katere bo na podlagi danih meril in pridobljene dokumentacije ugotovila, da se uvrščajo med ameriške davčne zavezance, in o imetnikih računov z ameriškimi pokazatelji, ki ne bodo zagotovili ustreznih dokazil, da se ne uvrščajo med ameriške davčne zavezance.

Izvajanje zahtev iz podpisanega meddržavnega sporazuma se bo začelo s 1. julijem 2014, prvo poročanje davčnim organom pa je predvideno v letu 2015 za leto 2014.

Sprejet meddržavni sporazum IGA in uveljavljena ureditev FATCA vplivata na ameriške davčne zavezance. Banke, zavarovalnice in druge finančne ustanove v državah s sklenjenim meddržavnim sporazumom so obvezane na podlagi razpoložljivih podatkov identificirati svoje stranke, ki bi bile lahko potencialni ameriški davčni zavezanci.

NLB se je na svoje stranke, pri katerih je pregled njihovih podatkov v bančnih evidencah pokazal možnost, da bi bila stranka lahko ameriški davčni zavezanec, obrnila s pismom in jih seznanila z zahtevami ureditve FATCA. Hkrati je banka stranke zaprosila za dodatno dokumentacijo, na podlagi katere bo bodisi vključena med zavezance ureditve FATCA bodisi med stranke, za katere ureditev FATCA ne velja.

Podrobneje so podatki, na podlagi katerih obstaja možnost, da je stranka ameriški davčni zavezanec, navedeni v odgovorih k vprašanjem »Kateri podatki se upoštevajo kot pokazatelji, da bi lahko bila stranka fizična oseba možni/potencialni ameriški davčni zavezanec?«, »Kateri podatki se upoštevajo kot pokazatelji, da bi lahko bila stranka pravna oseba možni/potencialni ameriški davčni zavezanec?« in »Kakšna pravila ravnanja do strank izhajajo iz sprejetega meddržavnega sporazuma?«.

Pri vprašanjih »Kaj lahko storite kot fizična oseba, če menite, da se kljub podatkom, ki jih vodimo za vas, ne uvrščate med ameriške davčne zavezance?« in »Kaj lahko storite kot pravna oseba ali zasebnik, če menite, da se poslovni subjekt kljub ameriškim pokazateljem, ki jih vodimo zanj, ne uvršča med ameriške davčne zavezance?« je navedena tudi zahtevana dokumentacija, na podlagi katere bo stranka lahko dokazala ne/zavezanost ameriški davčni zakonodaji. Za več informacij o zakonodaji FATCA obiščite spletne strani ameriške davčne uprave http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx

in Ministrstva za finance RS, uradni list – mednarodne pogodbe http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Mp/m2014049.pdf#!/m2014049-pdf oz. se obrnite na davčne svetovalce.

Ameriška davčna pravila kot ameriške davčne zavezance opredeljujejo osebe, ki so:

 • ameriški državljani, ne glede na to, kje prebivajo;
 • ameriški davčni rezidenti, ki so lahko tudi državljani drugih držav, denimo Slovenije, vendar se zaradi rojstnega kraja, bivanja in delovanja v ZDA štejejo za ameriške davčne zavezance.

Za ameriške davčne zavezance se pod enakimi pravili štejejo rezidenti naslednjih držav: Ameriška Samoa, Guam, Zveza Severni Marianski otoki, Zveza Portoriko ali Deviški otoki ZDA.

Kot potencialni ameriški davčni zavezanci so upoštevane tudi osebe, ki imajo tako imenovane ameriške pokazatelje (podrobneje so ti pokazatelji opredeljeni pod vprašanjem; Kateri podatki se upoštevajo kot pokazatelji, da bi lahko bila stranka fizična oseba možni/potencialni ameriški davčni zavezanec? za fizične osebe ter; Kateri podatki se upoštevajo kot pokazatelji, da bi lahko bila stranka pravna oseba možni/potencialni ameriški davčni zavezanec? za pravne osebe in zasebnike.

Za več informacij o ureditvi FATCA obiščite spletno stran ameriške davčne uprave http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx, ali se obrnite na davčne strokovnjake.

Sporazum IGA dopolnjuje že obstoječo ureditev sodelovanja med Republiko Slovenijo in ZDA na področju izogibanja dvojnega obdavčevanja dohodkov in izmenjave davčnih informacij (Konvencija med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BUSIDO), dosegljiva na http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlmpid=200127). 

Po sporazumu IGA bodo finančne ustanove v Sloveniji dolžne poročati informacije o strankah, ki bodo opredeljene kot ameriški davčni zavezanci, slovenskim davčnim organom, ti pa bodo te informacije sporočali ameriški davčni upravi – Uradu za notranje prihodke ZDA (angl. IRS – Internal Revenue Service). 

Identifikacija in opredelitev strank kot ameriških davčnih zavezancev

Ameriška davčna pravila opredeljujejo kot ameriške davčne zavezance osebe, ki so:

 1. ameriški državljani, ne glede na to, kje na svetu prebivajo;
 2. ameriški davčni rezidenti, ki so lahko tudi državljani drugih držav, denimo Slovenije, vendar zaradi rojstnega kraja, bivanja in delovanja v ZDA pridobijo status ameriškega davčnega zavezanca. 

Pravila v zvezi z dokumentiranjem identitete oseb so za slovenske finančne ustanove podrobneje določena v Prilogi 1 k Sporazumu IGA. Postopek skrbnega pregleda oz. identificiranja oseb temelji na predpostavki, da so vse osebe ameriški davčni zavezanci, če ne dokažejo drugače

Za identifikacijo oseb so opredeljeni določeni pokazatelji, ki kažejo možnost, da je oseba (fizična ali pravna oseba) ameriški davčni zavezanec.

Finančne ustanove so dolžne pri fizičnih osebah upoštevati naslednje pokazatelje:

 • ameriško državljanstvo ali rezidentstvo;
 • ameriški kraj rojstva;
 • ameriški naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
 • ameriška telefonska številka;
 • veljavno splošno pooblastilo za zastopanje ali pooblastilo za podpisovanje, dano osebi z naslovom v ZDA;
 • oseba ima v finančni ustanovi trajni nalog za prenos sredstev na račun, ki se vodi v ZDA;
 • naslov »in-care-of« ali »hold mail«, ki je edini razpoložljivi naslov osebe. 

Pri pravnih osebah so finančne ustanove dolžne upoštevati naslednje pokazatelje:

 • ameriški kraj ustanovitve ali organizacije;
 • ameriški naslov;
 • ameriška obvladujoča oseba. 

Če ni nobenega pokazatelja, se oseba šteje kot neameriška oseba, za katero ne velja obveznost poročanja po ureditvi FATCA. Če pa obstaja kateri od pokazateljev, je treba z ustrezno dokumentacijo potrditi ali ovreči predpostavljeni status osebe kot ameriškega davčnega zavezanca

Slovenske finančne ustanove ne smejo izvajati pravnega in davčnega svetovanja v zvezi z ameriško davčno ureditvijo ali ponujati storitev v zvezi z urejanjem davčnih obveznosti oseb v Združenih državah Amerike.

Dodatne informacije lahko dobite na spletnih straneh ameriške davčne uprave http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx

in na strani Ministrstva za finance RS, uradni list – mednarodne pogodbe http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Mp/m2014049.pdf#!/m2014049-pdf.

Ker je Republika Slovenija z ZDA podpisala meddržavni sporazum, so te zahteve postale tudi del domače zakonodaje, ki jih morajo vse finančne ustanove, tako tudi NLB, pri svojem poslovanju upoštevati in spoštovati. 

Za finančne ustanove, ki teh določb ne bodo upoštevale, bo veljal 30-odstotni davčni odtegljaj za vsa prejeta plačila iz ZDA, ne glede na to, ali bo prejemnik plačila finančna ustanova sama ali bodo prejemniki plačila njene stranke.

Na podlagi podpisanega sporazuma, ki vsem finančnim ustanovam nalaga izvajanje določil ureditve davčne skladnosti FATCA, je NLB dolžna pridobiti potrebno dokumentacijo od imetnikov računov, ki imajo ameriške pokazatelje. Na podlagi dokumentacije, ki jo predloži komitent, bo NLB o takem računu poročala oz. ga bo izvzela iz poročanja Finančni upravi Republike Slovenije, ki bo nato poročala ameriški davčni upravi (IRS). Prejmete lahko več kot en zahtevek za predložitev dokazil, če imate več poslovnih razmerij z različnimi članicami NLB Skupine. Zato je pomembno, da se odzovete na vse prošnje, tudi če menite, da ste zahtevane informacije že predložili.

 • ameriški kraj ustanovitve ali registracije poslovnega subjekta;
 • ameriški naslov poslovnega subjekta;
 • ameriška obvladujoča oseba.

Za fizično osebo kot obvladujočo osebo pravne osebe se upoštevajo naslednji podatki, ki kažejo, da je obvladujoča oseba potencialni ameriški davčni zavezanec:

 • ameriško državljanstvo ali rezidentstvo;
 • ameriški kraj rojstva;
 • ameriški naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
 • ameriška telefonska številka.

Strankam, pravnim osebam in zasebnikom, pri katerih smo ob pregledu podatkov o računu ugotovili katerega od ameriških pokazateljev, smo poslali pismo, v katerem smo jim pojasnili uvedbo ureditve FATCA za potencialne ameriške davčne zavezance. Hkrati smo jih prosili za dodatne informacije in dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče potrditi ali ovreči predpostavljeno zavezanost ameriški davčni zakonodaji.

Če smo ob pregledu podatkov za vaš račun ugotovili ameriške pokazatelje, vendar se ne uvrščate med zavezance ureditve FATCA, vas prosimo, da banki predložite ustrezna dokazila:

 • Če niste ameriška pravna oseba, predložite samopotrdilo na obrazcu W-8BEN-E ali morebitni drugi enakovredni dokument.
 • Za obvladujoče osebe z ameriškimi pokazatelji, ki dokazujejo, da niso ameriški davčni zavezanci – poleg obrazca je treba predložiti tudi veljaven osebni dokument, ki ga je izdal pooblaščen državni organ, iz katerega nedvoumno izhaja, da niste ameriški državljan; ali kopijo potrdila o izgubi ameriškega državljanstva, če ste rojeni na ozemlju ZDA. Podrobnejše so dokazila za obvladujoče osebe navedena pri odgovoru na vprašanje »Kaj lahko storite kot fizična oseba, če menite, da se kljub podatkom, ki jih vodimo za vas, ne uvrščate med ameriške davčne zavezance?

Če so obvladujoče osebe ameriški davčni zavezanci, lahko pravna oseba ali zasebnik z obrazcem ali drugo ustrezno dokumentacijo dokaže, da je »aktivna« pravna oseba. Pri tem se upošteva, da je vsaj 50 % dohodkov doseženih iz prodaje, da ima podjetje zaposlene delavce in da so osnovna sredstva namenjena opravljanju osnovne dejavnosti.

Podrobnejša pojasnila so na voljo na spletni strani FURS: http://www.fu.gov.si/nadzor/podrocja/mednarodna_izmenjava/fatca/

 

SISBIZ je informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov. Članom sistema omogoča dostop do individualiziranih podatkov o zadolženosti posameznega poslovnega subjekta. Vzpostavljen je z namenom učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja pri kreditodajalcih, vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje ter vzdržno zadolževanje in preprečevanje prekomerne zadolženosti poslovnih subjektov. Podatki iz sistema SISBIZ so zgolj dodatna informacija pri ugotavljanju zadolženosti in kreditne sposobnosti poslovnih subjektov. Upravljalec sistema je Banka Slovenije.

Več o SISBIZ

SISBON je sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti fizičnih oseb. Vzpostavljen je z namenom učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja pri kreditodajalcih, vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje ter vzdržno zadolževanje in preprečevanje prekomerne zadolženosti fizičnih oseb. Podatki iz sistema SISBON  so zgolj dodatna informacija pri ugotavljanju zadolženosti in kreditne sposobnosti fizičnih oseb. Upravljalec sistema je Banka Slovenije.

Več o SISBON

Enotni standard poročanja (CRS) je sprejela Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) leta 2014 in je tudi sestavni del Direktive Sveta 2014/107/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja. To je zahteva za finančne institucije v sodelujočih državah/jurisdikcijah, da zbirajo informacije v zvezi z davčnim statusom svojih strank in davčnemu organu poročajo podatke o predpisanih računih in dohodkih, ki jih imajo tuji davčni rezidenti. Nato lokalni davčni organi avtomatsko izmenjajo te podatke z ustrezno pristojno jurisdikcijo CRS.
To prispeva k boju proti davčnim utajam in zaščiti celovitost davčnih sistemov.

Da. Vsebina OECD standarda avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih za namene obdavčevanja in Direktive Sveta 2014/107/EU sta bila v slovenski pravni red prenesena z  Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2).

Z uvedbo te zakonodaje je banka dolžna Finančni upravi Republike Slovenije (FURS) sporočati informacije o finančnih računih nerezidentov. V ta namen mora banka od strank, pridobiti predpisane podatke, med drugim tudi podatek o rezidentstvu stranke za davčne namene in njeni davčni številki. Te podatke sporoči stranka banki na posebnem obrazcu – samopotrdilu. FURS predpisane informacije o finančnih računih letno sporoča pristojnemu organu druge države, v kateri je stranka rezident za davčne namene.

Da. Vse banke, zavarovalnice in druge finančne ustanove
Samopotrdilo  mora izpolniti vsaka stranka oziroma imetnik računa, ki se poroča, če želi  vzpostaviti poslovno razmerje z banko.
Slovenija je v svojo zakonodajo sprejela t. i. »širši pristop« (wider approach), kar pomeni, da ima banka v zvezi z izvajanjem CRS enake obveznosti pregledovanja in poročanja o svojih imetnikih računov ne glede na državo rezidentstva.
Banka poroča sledeče podatke:
Za fizične osebe
 • ime imetnika računa;
 • naslov;
 • državo (oziroma države) rezidentstva za davčne namene;
 • identifikacijsko številko (številka za davčne namene davčnega zavezanca);
 • datum in kraj rojstva.
Za pravne osebe/subjekte
 • državo (oziroma države) rezidentstva za davčne namene;
 • identifikacijsko številko (številka za davčne namene davčnega zavezanca)
   
Za obvladujoče osebe
 • ime obvladujoče osebe;
 • naslov;
 • državo (oziroma države) rezidentstva za davčne namene;
 • datum in kraj rojstva obvladujoče osebe;
 • identifikacijsko številko obvladujoče osebe (številka za davčne namene) in
 • naziv, naslov, davčno številko ter državo rezidentstva subjekta, v kateri je obvladujoča oseba.
Poleg predhodno navedenih podatkov (ki so na samopotrdilu) se za vse vrste strank poroča še številka računa, stanje na računu ter dohodki na računu.
Pogosta vprašanja so namenjena le splošni seznanitvi o davčnega rezidentstva za stranke in niso namenjena za določitev vašega konkretnega davčnega rezidentstva. V nadaljevanju je sicer zelo na splošno obrazloženo določanje davčnega rezidentstva, vendar vaše davčno rezidentstvo temelji na vaših osebnih okoliščinah. Če niste prepričani o svojem davčnem statusu, se obrnite na davčno upravo ali na davčnega svetovalca. Več informacij o določitvi davčnega rezidentstva najdete na spletnih straneh FURS: 
https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/mednarodno_obdavcenje/
Kot finančna institucija ne smemo dajati davčnih nasvetov. Za več informacij o davčnem rezidentstvu, davčnih ali pravnih posledicah se lahko posvetujte s svojim davčnim svetovalcem ali davčnim organom. To bo odvisno od tega, kje živite in od vaših okoliščin. Prosimo, obrnite se na davčno upravo, davčnega svetovalca ali obiščite spletno stran FURS.
https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/mednarodno_obdavcenje/
Merila za določanje davčnega rezidentstva se lahko razlikujejo od države do države. Za posameznike lahko davčno rezidentstvo v državi temelji na številnih dejavnikih (lahko velja en ali več), kot so stalno prebivališče, državljanstvo, število dni, ki jih preživite v državi, kraj dela, nastanitev in finančni interesi. Na primer, v velikem številu držav posameznikovo davčno rezidentstvom temelji na številu dni, ko je ostal v državi. Običajno bo posameznik rezident za davčne namene samo v eni državi (državi, v kateri živi). Nekateri posamezniki so lahko davčni rezidenti v več državah.
Pojasnila o pravilih določanja davčnega rezidentstva v posameznih državah so objavljena na spletni strani OECD: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/

 

 

Iz samopotrdila mora biti razvidna država rezidentstva za davčne namene. V večini primerov je posameznik rezident ene države. Načeloma se država rezidentstva za davčne namene s strani pristojnega finančnega organa določa po nacionalnih predpisih posamezne države in ne zgolj zato, ker stranka tam dosega dohodke.

Rezidentstvo za davčne namene je v davčnih predpisih držav običajno opredeljeno na podlagi določenih osnovnih kriterijev. Posameznik je rezident v tisti državi, v kateri:

 • ima prebivališče (države lahko pri tem pogoju v svojih zakonodajah razlikujejo oz. opredeljujejo več vrst prebivališč, kot je stalno, trenutno, formalno prijavljeno, dejansko itd.),
 • je prisoten več kot 183 dni v davčnem letu ali kateremkoli obdobju dvanajstih mesecev,
 • ima center življenjskih interesov oz. običajno prebivališče (v državi živi s svojo družino, ima zaposlitev ali druge ekonomske interese v državi ter druge pomembne vezi z državo – zavarovanje, bančni računi, interesne dejavnosti ipd., ki kažejo na to, da je njegov dejanski oz. primarni dom v tej državi).

Kadar izpolnjuje navedene pogoje v več državah hkrati, se lahko šteje tudi za rezidenta dveh ali več držav.

 Pri pravnih osebah oziroma subjektih je načeloma vezni element, ki določa davčno rezidentstvo, sedež Subjekta ali sedež uprave Subjekta ali drug podoben kriterij.

V primeru dvoma, za rezidenta katere države se štejete, se navedeta obe rezidentstvi ali več rezidentstev za davčne namene, kar pomeni, da se bodo podatki pošiljali v vse navedene države. Po naknadni razrešitvi potencialne dileme glede dvojnega rezidentstva, ki jo morate opraviti pri pristojnem davčnem organu, se predloži novo samopotrdilo zaradi spremenjenih okoliščin.

Pojasnila o pravilih določanja davčnega rezidentstva v posameznih državah so objavljena na spletni strani OECD: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/

 

V skladu s sistemom CRS moramo pridobiti podatke na samopotrdila od vseh strank, tudi če ste davčni rezident v isti državi, kjer imate svoj račun.
Identifikacijska številka davčnega zavezanca ali TIN je edinstvena kombinacija črk ali številk, ki jih davčni organ države dodeli posamezniku ali subjektu za davčne namene. Za dodatne informacije o TIN, ki velja za vašo državo/jurisdikcijo, obiščite spletno stran OECD;
informacije o strukturi identifikacijske številke (davčne številke) so objavljene na naslednjih spletnih straneh:
Za države, ki niso na seznamu sodelujočih jurisdikcij, pa primeroma navajamo spletne stran bosanske, srbske in kosovske davčne administracije, kjer so objavljene informacije glede izdajanja TIN oz. enakovredne oznake, ki se uporablja za davčne namene:
V skladu z zakonom moramo preveriti podatke, ki ste jih navedli na samopotrdilu.
Dodatno mora banka preveriti navedbe na samopotrdilu, če dokumentacija ni skladna z navedbami na samopotrdilu, oziroma če ne vsebuje dovolj informacij, da bi se lahko določil poročevalski status. Praviloma se šteje, da banka ne more potrditi sprejemljivosti samopotrdila brez dodatnih pojasnil, če naslov prebivališča posameznika, ki ga stranka navede na samopotrdilu, ni v isti državi/jurisdikciji, za katero imetnik računa trdi, da je rezident za davčne namene.

Primeroma se šteje kot ustrezno dokazilo o statusu rezidentstva potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, volilna karta, potrdilo o prebivališču ipd.; dokument davčnega organa – davčna odločba ali potrdilo o rezidentstvu za davčne namene idr.

Trenutni naslov prebivališča, ki ga ima banka v svojih evidencah, mora biti enak naslovu v dokaznih listinah navedenih predhodno oziroma mora biti enak naslovu v najnovejših dokumentih, ki jih izda pooblaščeni državni organ ali gospodarska javna služba (tudi računi za vodo, elektriko, telefon, izdani preko komunalnih podjetij, če vsebujejo naslov prebivališča). Enako velja tudi glede upoštevanja dovoljenja za začasno/stalno prebivanje kot ustrezne listine.

Da. Posameznik, ki ima trenutno prebivališče (začasni naslov) prijavljeno v Sloveniji in razpolaga z odločbo FURS o davčnem rezidentstvu Slovenije, pri čemer se na samopotrdilu izreče za slovenskega davčnega rezidenta, se za namene poročanja obravnava kot rezidenta Slovenije in ga ni potrebno obravnavati hkrati kot rezidenta države, ki je navedena kot država stalnega bivanja na dokumentu.

 • dokumentom za začasno bivanje ali
 • dokumentom za stalno bivanje ali
 • Potrdilom o prijavi prebivanja za državljane EU in EGP ali
 • z odločbo/potrdilom FURS o davčnem rezidentstvu posameznika v Sloveniji in se na samopotrdilu izreče samo za slovenskega davčnega rezidenta, se za namene poročanja obravnava kot rezident samo Slovenije.

Med zgoraj navedene dokumente ne sodi Potrdilo o prijavi začasnega prebivališča v Sloveniji.

»Obvladujoča oseba« pomeni fizično osebo, ki opravlja nadzor nad pravno osebo oziroma subjektom. Izraz ustreza izrazu dejanski lastnik, določen po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

»Nadzor« nad subjektom je običajno izveden preko fizične osebe, ki ima v subjektu obvladujoči lastniški delež (običajno na podlagi določenega številčnega praga npr. 25%). V primeru, ko nobena fizična oseba nima nadzora nad subjektom preko lastniškega deleža, se obvladujoča oseba ugotavlja preko drugih sredstev. Za obvladujočo osebo se tako šteje fizična oseba, ki je na položaju upravljalca Subjekta (npr. direktorji in drugi, ki imajo pooblastilo za vodenje subjekta).

Ne, so tudi izjeme. Oseba, o kateri se poroča, je nerezident, ki ni:
 • družba, s katere delnicami se redno trguje na enem ali več organiziranih trgih vrednostnih papirjev in kakršna koli družba, ki je Povezani subjekt te družbe;
 • državni subjekt;
 • mednarodna organizacija;
 • centralna banka;
 • finančna institucija;
Ne. Samo pri pravnih osebah/subjektih, ki se opredelijo kot pasivni subjekt, morajo obvladujoče osebe izpolniti samopotrdilo.

Kot pasivne dohodke je mogoče opredeliti naslednje dohodke:

 • dividende in dohodki, ki so podobni dividendam,
 • obresti,
 • najemnine in licenčnine, razen najemnin in licenčnin, ki jih subjekt doseže v okviru svojega poslovanja,
 • anuitete,
 • dobiček iz naslova prodaje in menjave finančnih sredstev, ki so podlaga za pasivni dohodek iz prejšnjih točk,
 • dobiček iz naslova transakcij v zvezi s katerimi koli finančnimi sredstvi,
 • presežki iz naslova valutnega trgovanja,
 • neto dohodek iz naslova »swap« dogovorov,
 • sredstva, prejeta na podlagi odkupne vrednosti ali vrednosti ob odstopu v primeru zavarovalne pogodbe z odkupno vrednostjo ali pogodbe rentnega zavarovanja.

V zvezi z ugotavljanjem sredstev, ki ustvarjajo pasivni dohodek, je treba upoštevati, da se za takšna sredstva ne štejejo samo sredstva, ki dejansko ustvarjajo pasivni dohodek, temveč tudi sredstva, iz katerih bi pasivni dohodek lahko nastajal. Vrednost sredstev se določi na podlagi poštene vrednosti ali knjigovodske vrednosti, kot izhaja iz bilance stanja.

Banka potrdi sprejemljivost samopotrdila na podlagi podatkov, ki jih pridobi v okviru postopka odpiranja računa, vključno z dokumentacijo, ki jo pridobi v skladu s Postopki za preprečevanje pranja denarja ali poznavanja strank ter na podlagi podatkov, ki so javno dostopni.

Ko imamo v evidenci veljavno samopotrdilo, bo le to veljavno, razen če se spremenijo okoliščine, ki vplivajo na vaš status davčnega rezidentstva ali če kateri koli podatek, naveden na samopotrdilu, postane napačen. Banko morate nemudoma obvestiti o vsaki takšni spremembi okoliščin.

Klikpro

Mobilno aplikacijo lahko namestite na mobilne naprave z operacijskima sistemoma Android  in iOS. Obiščite trgovino App Store ali Google Play in si namestite mobilno aplikacijo Klikpro.

Prevzem za Android

Prevzem za iOS

Aplikacijo lahko prevzamtete tudi s QR kodo, ki vam je na voljo na NLB Spletnem portalu

Če želite uporabljati mobilno banko, se povežite z vašim poslovnim skrbnikom oz. obiščite NLB Poslovalnico, kjer vodijo vaš poslovni račun.

 

Navodila za delo z mobilno banko Klikpro so vam na voljo na NLB Spletnem portalu.

Na spletni strani o Klikpro boste poleg navodil našli tudi uporabne vsebine za enostavno poslovanje.

Za uporabo mobilne banke Klikpro pravna oseba in pooblaščenci pravne osebe potrebujejo:

 • odprt transakcijski račun – NLB Poslovni račun za pravne osebe v NLB d.d.,
 • ustrezno mobilno napravo z operacijskim sistemom iOS (9.0 ali novejši) ali Android (5.0 ali novejši) z omogočeno povezavo do interneta (podatkovni prenos ali Wi-Fi),
 • dokumentacijo za pristop k mobilni banki Klikpro, s katero vas kot pravno osebo in pooblaščence pravne osebe vključimo v poslovanje.

Vsak pooblaščenec za uporabo mobilne banke Klikpro potrebuje varnostni paket z generatorjem enkratnih gesel OTP, s katerim aktivira mobilno banko.

 • Uporabnik po prejemu serijske številke (po e-pošti) in aktivacijske kode (prek SMS) aktivira mobilno banko in si določi vstopno geslo – PIN.

Uporabniki, ki ste zamenjali napravo, odstranili aplikacijo Klikpro ali nadgradili operacijski sistem, za ponovno aktivacijo aplikacije potrebujete nove kode, ki jih naročite:

Postopek ponovne aktivacije po prejemu novih kod izvedete po naslednjem postopku:

 • zaženite/odprite aplikacijo Klikpro in kliknite na »Prijava«.
 • Vnesite serijsko številko in aktivacijsko kodo ter si določite vstopno PIN številko (štiri številke), s katero boste vstopali v mobilno banko Klikpro.

Uporabniki, ki ste pozabili ali zaklenili svojo PIN kodo za vstop v mobilno banko Klikpro,  postopek ponovne aktivacije izvedete po naslednjem postopku:

 • zaženite/odprite aplikacijo Klikpro in kliknite na meni, ikona s tremi črticami levo zgoraj, ter izberite poglavje OTP.
 • Vnesite PIN številko, lahko vnesete naključne štiri številke.
 • V desnem zgornjem kotu kliknite na ikono s tremi pikami (Android) oz. na kvadrat s puščico (iPhone, iPad).
 • Izberite Deaktiviraj OTP in izbiro potrdite.
 • Na vstopni strani Klikpro aplikacije kliknite na »Prijava« in vnesite serijsko številko ter aktivacijsko kodo.
 • Ponovno si določite vstopno PIN številko (štiri številke), s katero boste vstopali v mobilno banko Klikpro.

Da, če želite uporabljati mobilno banko, potrebujete naslednjo dokumentacijo:

Vlogo za podjetje - s katero za delo z mobilno banko aktiviramo vsako posamezno podjetje. Podjetje lahko v mobilni bamnki uporablja več svojih računov, če so ti odprti pri NLB.

Vlogo za pooblaščenca in varnostni paket - s katero za delo v mobilni banki aktiviramo vsakega posameznega pooblaščenca in zanj naročimo varnostni paket. Pooblaščenec je lahko pooblaščen na računih različnih podjetij, za vsako podjetje potrebuje ločeno vlogo. Za delo z različnimi računi istega ali različnih podjetij potrebuje pooblaščenec samo en generator enkratnih gesel.

Vse elemente za aktivacijo mobilne banke prejme vsak pooblaščenec na naslednji način:

 • serijsko številko na elektronski naslov (na službeni elektronski naslov),
 • aktivacijsko kodo prek SMS sporočila (na službeni GSM).

Za aktivacijo in uporabo mobilne banke je nujno potrebna povezava v internet ali uporaba mobilnih podatkov, kjer pa upoštevajte, da pri uporabi lahko nastanejo dodatni stroški vašega mobilnega operaterja!

Če vključujete podjetje in sp in bi želeli omogočiti delo z mobilno banko sebi in pooblaščencu, potrebujete:

- vlogo za podjetje - ločeno vlogo za podjetje in ločeno vlogo za s.p. (2 vlogi)

- vlogo za pooblaščenca in varnostni paket - ločeno za vsakega pooblaščenca za podjetje in za s.p. (4 vloge)

Če imate na podjetju in ali s.p. v NLB odprtih več računov, vse račune podjetja in pooblaščencev aktivirate na isti vlogi.

 

Spletna aplikacija Administracija avtentikacijskih metod (AAM) https://aam.nlb.si vam omogoča, da brezplačno in samostojno upravljate z vašo mobilno banko in varnostnim elementom - vašim generatorjem enkratnih gesel in v primeru zamenjave mobilne naprave, pozabljenega PIN, izgube ali kraje mobilne naprave, brez obiska banke, naročite nove aktivacijske kode za nemoteno delo z mobilno banko.

Prvo prijavo izvedite po korakih, ki so zapisani v navodilu za prvo prijavo v AAM: http://www.nlb.si/prijava-aam. Podrobno navodilo z opisanimi koraki najdete v Navodilih za uporabnike Klikpro.

Uporabniki v mobilni banki Klikpro lahko vidijo le aktivne račune.

Na blokiranem računu v mobilni banki poslovanje ni omogočeno. To pomeni, da uporabnik do podatkov o blokiranem računu v mobilni banki Klikpro ne more dostopati.
Če je blokirani račun edini, ki ga ima uporabnik aktiviranega v mobilni banki Klikpro, je s tem onemogočen dostop do mobilne banke Klikpro.

Zamude

Če imate aktivirano možnost pošiljanja e-računov in ostalih e-dokumentov, dobite račun za provizijo v e-obliki v Proklik in ga morate poravnati sami. Skrb za pravočasno plačilo obveznosti pa lahko prepustite banki tako, da v poslovalnici izpolnite soglasje za izvedbo direktne obremenitve SEPA (SDD). V tem primeru bodo obveznosti ob zapadlosti poravnane z avtomatsko bremenitvijo vašega bančnega računa.

Najem POS terminalov se plačuje za en mesec nazaj, in sicer terjatev nastane v začetku meseca za pretekli mesec ter se zapira v tekočem mesecu iz ustvarjenega prometa po POS terminalu. Če promet po POS terminalu v tem mesecu ne zadošča za poplačilo celotne najemnine, preostanek terjatve konec meseca zapade in jo je najemnik dolžan poravnati sam.

Do vseh zaračunanih in plačanih zneskov najemnin ter pripadajočih računov lahko dostopate na Trgovskem portalu na povezavi https://www.nlb.si/prodajna-mesta/izpiski/nlb/sl/login (navodila za dostop dobite na isti povezavi).

Predlagamo, da najprej preverite prejete e-račune v Prokliku, če ste morda katerega spregledali. Če imate aktivirano možnost pošiljanja e-računov, dobite račun za provizijo v e-obliki v Proklik in ga morate poravnati sami. Priporočamo ureditev avtomatske direktne obremenitve SEPA (SDD), kar lahko storite z oddajo ustreznega soglasja pri poslovnem skrbniku.

Če imate v najemu POS terminal, preverite račune za najemnino na Trgovskem portalu na povezavi https://www.nlb.si/prodajna-mesta/izpiski/nlb/sl/login (navodila za dostop dobite na isti povezavi). Če promet v tekočem mesecu ne zadošča za poplačilo celotne najemnine POS terminala, morate preostanek terjatve poravnati sami.

Za dodatno pomoč se lahko obrnete na nlbizdaniracuni@nlb.si

Vse komitente, ki so najem sefa plačevali preko t.i. trajnega naloga, smo novembra 2020 obvestili, da NLB trajnih nalogov ne izvaja več, in jih pozvali k podpisu soglasja za izvedbo direktne obremenitve SEPA (SDD).

SDD še vedno lahko uredite tako, da v poslovalnici pri skrbniku sefa oddate ustrezno soglasje. Na ta način bo najemnina za sef vsakokrat avtomatsko poravnana z bremenitvijo vašega bančnega računa.
V nasprotnem primeru boste morali račun za najemnino sefa poravnati sami na podlagi prejetega računa.

Za vsa dodatna pojasnila v zvezi s terjatvami za najem sefov nam lahko pišete na sefireklamacije@nlb.si.

NLB Smart POS

Mobilna plačilna aplikacija za prodajna mesta, ki omogoča sprejem brezstičnih (Visa in Mastercard) plačil z ali brez PIN.

NLB Smart POS omogoča:

 • sprejem brezstičnih plačil s karticami (Mastercard, Visa) na mobilni napravi, s katero trgovec že uporablja, in ima Android operacijski sistem ter vzpostavljeno NFC funkcionalnost,
 • storno (void) odobrene/izvedene transakcije (ob prisotnosti fizične kartice),
 • posredovanje potrdila o transakciji stranki/imetniku kartice na digitalni način (na e-mail, SMS, ali Viber, Whatsup, itn.),
 • pregled preteklih izvedenih transakcij
 • nastavitve, trenutno:
  • menjava PIN
  • pregled osnovnih podatkov o trgovcu/prodajnem mestu (kot npr.naziv, ulica, mesto, TI)
  • pregled Splošnih pogojev uporabe menjava jezika

                      

Ustrezna mobilna naprava za aplikacijo NLB Smart POS je:

 • Android mobilna naprava z:
  • Android OS (min.10.0)
  • NFC
  • dostop do Google storitev

 

Da, uporaba aplikacije NLB Smart POS zahteva internetno povezavo (wi-fi, mobilne podatke...).

Predpogoj za uporabo NLB Smart POS je sklenitev pogodbe z NLB.

Banka bo potrebovala:

 • vaš elektronski naslov, kamor vam bo poslala uporabniško ime, in
 • vašo telefonsko številko, zapisano v formatu: 00 386 XX XXX XXX, na katero boste prejeli enkratno aktivacijsko kodo.

 

Oboje boste prejeli v roku par dni po podpisu pogodbe z banko.

Da, na vsaki napravi imate lahko nameščeno samo eno NLB Smart POS aplikacijo, ki predstavlja en Soft POS terminal. Banka vam bo na vaš e-mail za vsako mobilno napravo posredovala uporabniško ime, ki je vezano na točno določen Soft POS terminal.

Ni potrebno. Lahko imate en e-poštni naslov in telefonsko številko za vse mobilne naprave, na katere lahko prejemate registracijske podatke.

V tem primeru boste za potrebe registracije vseh aplikacij NLB Smart POS, prejeli uporabniška imena na isti elektronski naslov in SMS sporočila z aktivacijskimi kodami na isto številko mobilnega telefona.

Po sklenitvi pogodbe z banko je postopek hiter in enostaven.

To lahko storite v le nekaj korakih:

 • Poiščite aplikacijo NLB Smart POS v mobilni trgovini Google Play in jo prenesite na svoj telefon oziroma sledite povezavi v e-mail sporočilu, ki vam je bilo poslano s strani NLBSmartPOS@bankart.si za potrebe namestitve aplikacije in izvedbo registracije.
 • Odprite aplikacijo in sledite korakom postopka registracije v aplikaciji.
 • Vnesite svoje uporabniško ime, ki ste ga prejeli na vaš e-mail naslov (e-mail sporočilo bo poslano iz naslova:  NLBSmartPOS@bankart.si in vašo aktivacijsko kodo, ki ste jo prejeli v SMS sporočilu.

Pomembno: Prosimo, da teh podatkov ne delite s tretjimi osebami, niti z NLB ne.

 • V naslednjem koraku nastavite geslo/PIN za vstop v aplikacijo in ga potrdite s ponovnim vnosom.
 • Začel se bo postopek izdelave NLB Smart POS terminala.
 • V zadnjem koraku se na zaslonu izpiše informacija o uspešni namestitvi aplikacije NLB Smart POS na vašo napravo.

Postopek registracije si lahko ogledate v video predstavitvi na povezavi: https://youtu.be/FSmFq6ekpNM

NLB Smart POS ne zahteva posebnega dostopa do funkcij na mobilni napravi.

Plačilne bančne kartice VISA in Mastercard sprejemamo enako kot na klasičnih POS terminalih, le da je NLB Smart POS vedno brezkontakten. To pomeni, da fizično kartico oziroma napravo, v kateri ima imetnik kartico digitalizirano, preprosto prislonimo na vašo napravo, z nameščeno  aplikacijo NLB Smart POS.

Nasvet: Na spletu preverite, kje na modelu vaše naprave se nahaja NFC antena – zgoraj, na sredini ali spodaj. Odvisno je od tega, na kateri del vaše naprave mora imetnik prisloniti kartico za pravilno zaznavo.

Postopek plačila si lahko ogledate v video predstavitvi na povezavi: https://youtu.be/Xzfz7_zAU-o

V aplikaciji NLB Smart POS kliknete na gumb Nova transakcija, vnesete znesek ter potrdite.

Imetnik kartice v aplikacijo NLB Smart POS vnese PIN na tipkovnici naprave.

Pomembno: Zaradi zagotavljanja višje stopnje varnosti so številke na tipkovnici naključno premešane, na kar je priporočljivo opozoriti tudi vaše stranke ob vnosu PIN kode.

Imetnik kartice lahko potrditev nakupa prejme preko SMS sporočila, elektronske pošte, preko aplikacije Viber ali katere koli druge aplikacije, ki jo vaša naprava omogoča in za katero vam imetnik kartice posreduje svoje kontaktne podatke. Aplikacija NLB Smart POS ne omogoča tiskanja papirnatih računov.

Zgodovina vseh opravljenih transakcij je v meniju »Promet« v aplikaciji NLB Smart POS. Tam so vidne vse transakcije, opravljene v zadnjih 3 mesecih na tem terminalu.

Preko aplikacije NLB Smart POS se lahko izvedejo naslednje transakcije:

 • NAKUP s PIN ali brez, in
 • STORNO odobrenega nakupa.

Storno transakcije je možno izvesti samo s kartico, s katero je bil opravljen prvotni nakup.

Geslo/PIN lahko spremenite v meniju Nastavitve v aplikaciji NLB Smart POS.

Na strani za vnos gesla/PIN za prijavo v aplikacijo NLB Smart POS je na voljo možnost »Pozabljen PIN«. Po kliku na gumb boste na telefonsko številko, ki ste jo navedli ob podpisu pogodbe, prejeli SMS sporočilo z novo aktivacijsko kodo.

V primeru menjave mobilne naprave je potrebno poklicati številko, ki je navedena v registracijskem e-mailu ter v nastavitvah aplikacije, kjer se po identifikaciji ponovno sproži postopek kreiranja in pošiljanja nove aktivacijske kode za obstoječe uporabniško ime  NLB Smart POS.

 

Na svojo telefonsko številko prejmete nov SMS z novo aktivacijsko kodo. Uporabniško ime ostane nespremenjeno in se vnese skupaj z novo aktivacijsko kodo ob registraciji v aplikacijo NLB Smart POS na novi mobilni napravi. Pregled zgodovine transakcij na prejšnji napravi ni ohranjen.

Uporaba aplikacije NLB Smart POS je enako varna kot uporaba klasičnega POS terminala. Na mobilni napravi se ne shranjujejo nobeni podatki, v aplikaciji so le prikazani.

Prav tako mobilni operaterji ne prejemajo informacij o plačilih ali plačilnih karticah.

NLB Smart POS aplikacija je skladna z vsemi regulatornimi zahtevami mednarodnih kartičnih shem in regulatorjev na področju kartičnega poslovanja.

V primeru težav vam svetujemo, da preverite:

 • ali je v vaši napravi omogočena funkcija NFC,
 • ali ste prijavljeni v aplikacijo NLB Smart POS,
 • ali ima kupec brezstično kartico,
 • ali ima imetnik digitalizirane kartice ustrezne nastavitve na svoji napravi (omogočen NFC, omogočeno plačilo z odprto aplikacijo) in nastavitve v mobilni denarnici za plačevanje,
 • Ali so se tovarniške nastavitve vašega telefona spremenile ali spremenile pred nastavljeno vdelano programsko opremo ("rooted" mobilni telefoni)?

Zaradi varnostnih zahtev kartičnih sistemov NLB Smart POS na tovrstnih mobilnih telefonih ne deluje.

Če težave ne morete rešiti sami, pokličite  na telefonsko številko navedeno v e-pošti, v aplikaciji ali na dnu tega dokumenta.

 

 

 

Kot pri klasičnih POS terminalih je potrebno o prekinitvi uporabe obvestiti banko, prekiniti pogodbo in izbrisati aplikacijo NLB Smart POS iz naprave. Na podlagi tega se nato vaša aplikacija NLB Smart POS deaktivira.

Za prekinitev pogodbenega razmerja z banko ni dovolj samo odjava iz aplikacije NLB Smart POS ali odstranitev le-te iz naprave.

Za vse dodatne informacije in pomoč smo vam na voljo 24/7 na telefonski številki 01 5834 102.

Niste našli odgovora na svoje vprašanje?

Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje.

Pišite nam

Skrita vsebina

Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Če želite prejeti odgovor, vnesite svoje kontaktne podatke.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Vaše osebne podatke z obrazca bomo uporabili samo za posredovanje odgovora na vaše vprašanje. Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Zaradi varovanja zasebnosti v obrazec ne vpisujete svojih zaupnih podatkov, kot so PIN številka, številka kartice, številka osebnega računa ...

Hvala.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!