Pogosta vprašanja - E-račun

Splošno

E-račun nadomešča klasično papirno obliko računa z elektronsko obliko. Je klasičen račun, ki ga izdajatelj računa izda svojemu dolžniku - prejemniku računa v e-obliki. Za enostavno izmenjavo e-računov med izdajatelji in prejemniki smo v NLB nadgradili oba sistema za elektronsko poslovanje - spletno poslovalnico NLB Klik in elektronsko banko NLB Proklik.
E-računi med izdajateljem in prejemnikom potuje ali znotraj posamezne banke, če sta izdajatelj in prejemnik stranke iste banke ali po medbančnem Sistemu e-račun, v katerega so vključene skoraj vse banke v Sloveniji in Uprava za javna plačila ter nebančni udeleženci. Vlogo centralnega posrednika v sistemu ima družba Bankart.

Prek Sistema e-račun je poleg e-računa možno izmenjevati vse e-dokumente, ki so neposredno povezani z e-računi (e-dobavnica, e-naročilnica, e-dobropis, e-bremepis, e-opomin, e-predračun...). Prejemniki lahko prejeti e-dokument prek sistema zavrnejo izdajatelju.

Sistem vsem udeležencem ponuja poenostavitve, ki jih omogoča elektronska izmenjava podatkov (uvoz, izvoz, avtomatska obdelava podatkov). Z elektronsko izmenjavo računov in ostalih e-dokumenotv, prijav na prejem e-računa, e-povratnic in dostavnic, udeleženci sistema ne potrebujete več izmenjave podatkov na papirju.
Poleg izmenjave e-računov, e-prijav in ostalih e-dokumentov v NLB lahko poskrbimo tudi za vlaganje e-računov v e-arhiv, če podjetje pred tem sklene pogodbeno razmerje za e-arhiviranje s podjetjem Mikrocop.

V Sistemu e-račun vam e-prijave pošiljajo tudi prejemniki, ki želijo e-račune prejemati prek nebančnih udeležencev.
Pri obdelavi e-prijave upoštevajte podatek BIC kode pošiljatelja e-prijave/bodočega prejemnika e-računov:

 • v primeru, da je e-prijava poslana prek ene izmed bank, je BIC koda pošiljatelja BIC koda banke, kateri pripada račun (TRR).;
 • v primeru, da je e-prijava poslana prek nebančnega udeleženca, je BIC koda pošiljatelja BIC koda nebančnega udeleženca.

V Sistemu E-račun imamo vključene naslednje nebančne udeležence:

 • podjetje ZZI d.o.o. z BIC kodo BIZBSI20ICL,
 • podjetje Bass d.o.o. z BIC kodo BASSSI2DICL (vključitev 1. 2. 2019).

Enostavna izmenjava vseh e-dokumentov, ki smo jih podprli za izmenjavo v medbančnem Sistemu e-račun. Dodatno pa uporabnikom, vključenim prek NLB, omgočamo še nekaj funkcionalnosti, ki jih druge banke nimajo podprte!

Vključitev prek NLB vam omogoča:

 • pošiljanje e-dokumentov z ovojnico ali brez ovojnice: v primeru, da izdajatelj pošlje e-dokumente brez ovojnice v eSlogu, se ovojnica ob uvozu e-dokumentov v NLB Proklik formira avtomatsko,
 • elektronski podpis izdanih e-računov ob uvozu v NLB Proklik,
 • več možnost pošiljanja e-dokumentov svojim prejemnikom:
 • z uvozom v NLB Proklik iz računovodskega programa,
 • z uvozom prek B2B rešitve,
 • z ročno pripravo e-dokumentov v NLB Prokliku,
 • brezplačno odlaganje prejetih in izdanih e-računov v e-arhiv podjetja Mikrocop, če pred tem sklenete z njimi pogodbeno razmerje za izvajanje e-arhiviranja.

Prejemniki lahko prek Sistema e-račun prejete e-dokumetne zavrnejo izdajatelju.

E-račune in ostale e-dokumente lahko uporabljajo vsi segmenti strank v banki, vsak za svoje potrebe.

Izdajatelji računov - podjetja vzpostavijo elektronsko pripravo e-dokumentov v svoji računovodski aplikaciji, ki mora formiranje e-dokumentov omogočati. Izdajatelj lahko za pripravo e-dokumentov najame tudi zunanje podjetje, ki se s tovrstnimi storitvami ukvarja.
Manjšim izdajateljem e-dokumentov je na voljo ročni vnos v NLB Prokliku.

Prejemniki računov- fizične in pravne osebe morajo biti za prejem e-računa in r-dokumrntov aktivirani kot uporabniki elektronskega poslovanja (NLB Klik in NLB Proklik za stranke NLB) in se na prejem e-računa prijaviti. Prijava velja za vse vrste e-dokumentov.
Prejemniki prek NLB Proklika morajo v banki svojim pooblaščencem določiti dodatna pooblastila za delo z e-računi!
Uporabnikom NLB Klika in NLB Proklika je na voljo e-prijava, ki je enostavna. Če izdajatelj e-prijave prek e-banke ne omogoča, se zainteresirani prejemnik e-računa lahko prijavi neposredno pri izdajatelju.
Ali izdajatelj, na katerega se želite prijaviti, omogoča e-prijavo prek e-banke, lahko preverite v medbančnem Registru izdajateljev.

Proces izmenjave e-dokumentov v Sistemu e-račun
1. Izdajatelj e-računa v svoji računovodski aplikaciji pripravi e-dokumente in jih uvozi v NLB Proklik ter pošlje prejemnikom ali pa e-dokumente pripravi neposredno v NLB Prokliku z ročnim vnosom e-dokumenta.
2. NLB za vse e-dokumente, prejete od izdajatelja za stranke z računom v NLB, preveri obstoj prejemnika (po BIC/IBAN + vključenosti v e-banko) in e-dokumente za prejemnike posreduje v NLB Klik ali v NLB Proklik.
3. NLB za vse e-dokumente, prejete od izdajatelja za prejemnike v drugih bankah, pri nebančnih udeležencih in pri UJP, posreduje v obdelavo centralnemu posredniku - podjetju Bankart, ki v sistemu izvaja izmenjavo med vključenimi udeleženci.
4. NLB v primeru, da e-dokumentov, namenjenih prejemnikom v NLB, ne more dostaviti (prejemnik nima e-banke, TRR je ukinjen ipd.), formira e-dostavnico in za nedostavljene e-dokumetnet posreduje izdajatelju negativno dostavnico, za dostavljene e-dokumente pa pozitivno dostavnico izdajatelju neposredno v NLB Proklik,
5. Centralni posrednik e-dokumetne glede na BIC udeleženke posreduje ostalim udeleženkam v sistemu.
6. Udeleženke prejemnice e-dokumentov preverijo obstoj prejemnikov (po BIC+ vključenosti v e-banko) in e-račune za prejemnike fizične osebe posredujejo v svojo rešitev e-banke za fizične osebe in e-račune za pravne osebe v svojo rešitev e-banke za pravne osebe.
7. Udeleženke prejemnice v primeru, da e-dokumentov, namenjenih prejemnikom v tej banki ne more dostaviti (prejemnik nima e-banke, TRR je ukinjen ipd.), formira e-dostavnico in za nedostavljene e-dokumente posreduje negativno dostavnico za dostavljene e-dokumente pa pozitivno dostavnico centralnemu posredniku.
8. Centralni posrednik prejete pozitivne in negativne dostavnice informacije posreduje udeleženki izdajatelja, ta pa izdajatelju v elektronsko banko.

Proces izmenjave e-prijav na prejem e-računa
1. Izdajatelj e-računov s svojo banko sklene poslovno razmerje za izmenjavo e-računov in se ob vključitvi v Sistem e-račun odloči, ali bo prek sistema prejemal e-prijave ali ne.
2. Banka izdajatelja vključi v Sistem e-račun in mu s tem omogoči nemoteno izmenjavo e-računov in ostalih e-dokumentov, podatke o izdajatelju pa posreduje centralnemu posredniku Bankart.
3. Centralni posrednik Bankart vključi izdajatelja v medbančni Register izdajateljev. V podatkih izdajatelja v registru je razvidno, če izdajatelj prek sistema sprejema e-prijave ali ne.
4. Banka za vse izdajatelje v sistemu, ki sprejemajo e-prijave, v svoji e-bančnih rešitvah omogoči svojim uporabnikom možnost oddaje e-prijave.
5. Zainteresirani prejemnik e-računa - fizična ali/in pravna oseba prek elektronske banke odda e-prijavo. E-prijavo lahko prek sistema odda za vse izdajatelje, vključene v medbančni Sistem e-račun.
6. Banka prejemnika prejeto e-prijavo posreduje izdajatelju v elektronsko banko, če je ta vključen prek te banke ali jo usmeri na Bankart, če je izdajatelj vključen prek druge banke.
7. Centralni posrednik prejete e-prijave usmeri do banke izdajatelja, ta pa jih posreduje izdajatelju v elektronsko banko.
8. Izdajatelj vsem novim prejemnikom, ki so se prijavili, v naslednjem obračunskem obdobju pošlje e-račun namesto papirnega.

Proces posredovanja e-povratnic
E-povratnice na prejete e-prijave posredujejo le izdajatelji z velikim številom svojih naročnikov in so procese za aktiviranje novih prejemnikov e-računov za svoje storitve, v svojih aplikacijah avtomatizirali. E-povratnica v sistemu izmenjave ni obvezen dokument v sistemu izmenjave.
1. Izdajatelj v svojo e-banko prejme e-prijavo in jo izvozi v svoj program naročnikov, kjer preveri pravilnost podatkov iz e-prijave.
2. V primeru, da se podatki na e-prijavi ujemajo s podatki v naročniški bazi izdajatelja, izdajatelj pripravi e-povratnico in v njej potrdi uspešen prejem.
3. V primeru, da se podatki na e-prijavi ne ujemajo s podatki v naročniški bazi izdajatelja, izdajatelj pripravi e-povratnico in v njej zavrne prejem in v polje z opisom zavrnitve, pošiljatelju e-prijave sporoči, zakaj je e-prijavo zavrnil.
4. Izdajatelj e-povratnice posreduje prek e-banke v sistem do pošiljateljev e-prijav, ki jih prejmejo v svojo e-banko. V e-banki lahko pošiljatelj e-prijave preveri status poslane e-prijave in jo v primeru zavrnitve, ponovo pošlje s popravljenimi podatki.

V Sistem e-račun se poleg poslovnih bank in Uprave za javna plačila lahko vključijo tudi nebančni udeleženci. Prek nebančnih udeležencev, ki imajo tako kot banke in UJP, vključene svoje izdajatelje in prejemnike, teče izmenjava e-dokumentov po enakih pravilih, kot to velja za obstoječe udeleženke sistema.

Prvi nebančni udeleženec je podjetje ZZI d.o.o.

Če želite izmenjavo izvajati tudi s prejemniki in izdajatelji, vključeni prek ZZI d.o.o. v vlogi nebančnega udeleženca, si morate namestiti najnovejšo verzijo NLB Proklika.

 

Ministrstvo za finance je v uradnem listu konec decembra 2013 izdalo zakon, ki predpisuje, da morajo od 1. januarja 2015 naprej, vsi pravni subjekti, ki izvajajo storitve ali svoje proizvode prodajajo podjetjem iz javnega sektorja, za opravljeno storitev/produkt obvezno izdati elektronski račun in ga v javni sektor posredovati/poslati v e-obliki.

Za pravi elektronski račun šteje račun, pripravljen v xml standardu ali enem od elektronsko berljivih standardov za avtomatsko nadaljnjo obdelavo. E-računov od 1. 1. 2015 v javni sektor ni dovoljeno poslati po elektronski pošti. Od 1.1.2016 naprej je potrebno v e-račun (eSlog 1.5, 1.6 ali 1.6.1) vnašati tudi obvezne dodatne podatke, ki jih zahteva UJP.

Testiranje
UJP omogoča, da e-račune, pripravljene za javni sektor, pred prvim produkcijskim pošiljanjem prejemnikom, testirate. Podrobnosti najdete na spletnem naslovu.

Priloge e-računu, ki presegajo 2 MB - prek UJP ovd
E-račun pošljete prek svoje e-banke, priloge e-računu, ki presegajo 2MB pa, skladno z navodili UJP, odložite na odložišče velikih datotek. Dostop in navodila najdete na vstopni spletni strani UJP.

Elektronska zavrnitev e-računa v medbančnem Sistemu e-račun ni podprta. Podprta je le interno v aplikaciji UJP Net, ki jo uporabljajo proračunski uporabniki (PU) in si na relaciji PU-PU račune lahko zavračajo. V primeru, da PU elektronsko zavrne e-račun, ki ga prejme od izdajatelja v NLB, taka zavrnitev ne pride do uporabnika NLB Proklika in zavrnjeni e-račun ostaja v statusu izvršen. PU mora zavrnitev e-računa še naprej pošiljati v pisni obliki.

Izmenjava e-dobropisov v sistemu ni uradno podprta, dobropisa uporabniki NLB Proklika ne morete pripraviti prek ročnega vnosa e-računa. Dobropise zato še naprej pripravljajte in izmenjujte v do sedaj uporabljani obliki.

Vsi izdajatelji e-računov, ki e-račune posredujete prejemnikom proračunskim uporabnikom (račun prejemnika SI56 01), morate od 1. januarja 2016 naprej upoštevati dopolnjena določila Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP).

Vsi izdajatelji e-računov, ki e-račune za prejemnike v javni sektor uvažate oz. ročno pripravljate v NLB Prokliku, morate poleg do sedaj veljavnih obveznih podatkov v e-računu v eSlogu 1.5, 1.6 ali 1.6.1, obvezno dodati tudi dodatne zahtevane podatke. Ob uvozu e-računov za prejemnike v javnem sektorju v elektronsko banko NLB Proklik, dodatnih kontrol za nove obvezne UJP podatke NE BOMO UVAJALI.
 

Dodatni kontaktni podatki na UJP
Elektronski naslov UJP: e-racun@ujp.gov.si,
Telefonska pomoč UJP: 01/4751 640, 01/4751 635

Ustreznost e-računov za prejemnike v javnem sektorju lahko testirate na spletni strani UJP.

Ne spreglejte:
 

ŠTEVILKA BANČNEGA RAČUNA IZDAJATELJA

V sklopu elementa <PodatkiPodjetja>, ki opredeljuje izdajatelja e-računa (šifra II iz šifranta VRSTA PARTNERJA) se vpiše podatek o IBAN oziroma številki bančnega računa izdajatelja.

 

<FinancniPodatkiPodjetja>

<BancniRacun>

<StevilkaBancnegaRacuna>SI56012616030661691</StevilkaBancnegaRacuna>

</BancniRacun>

</FinancniPodatkiPodjetja>

 

VRSTA RAČUNA

V sklopu elementa <GlavaRacuna> se vpiše podatek o vrsti računa oziroma koda iz šifranta VRSTA RAČUNA (koda 380 za račun).

 

<GlavaRacuna>

<VrstaRacuna>380</VrstaRacuna>

</GlavaRacuna>

 

FUNKCIJA RAČUNA

V sklopu elementa <GlavaRacuna> se vpiše podatek o funkciji računa oziroma koda iz šifranta FUNKCIJA RAČUNA (npr. koda 9 za original, koda 31 za kopijo).

 

<GlavaRacuna>

<FunkcijaRacuna>9</VrstaRacuna>

</GlavaRacuna>
 

VRSTA IN ŠTEVILKA REFERENČNEGA DOKUMENTA

V sklopu elementa <ReferencniDokumenti VrstaDokumenta='koda'> se vpiše podatek o vrsti referenčnega dokumenta oziroma koda iz šifranta VRSTA DOKUMENTA (npr. koda CT za pogodbo, koda ON za naročilo kupca) ter podatek o številki referenčnega dokumenta. Praviloma sta vrednosti podatkov vrsta referenčnega dokumenta in številka referenčnega dokumenta dogovorjeni med prejemnikom in izdajateljem e-računa. V kolikor dogovora ni je lahko uporabljena vedno ista vrednost iz šifranta VRSTA DOKUMENTA. Lahko pa so uporabljene različne vrednosti, in sicer se za izdan e-račun npr. uporabi vrednost CT za pogodbo.

 

<ReferencniDokumenti VrstaDokumenta="CT">

<StevilkaDokumenta>020-33/2014-1</StevilkaDokumenta>

</ReferencniDokumenti>

 

ZNESEK Z VSOTO VREDNOSTI POSTAVK S POPUSTI IN DDV

V sklopu elementa <PovzetekZneskovRacuna> se vpiše podatek o vrsti zneska s kodo 86 iz šifranta VRSTA ZNESKA (vsota vrednosti postavk s popusti in DDV) in znesek računa.

 

<PovzetekZneskovRacuna>

<ZneskiRacuna>

<VrstaZneska>86</VrstaZneska>

<ZnesekRacuna>10.95</ZnesekRacuna>

</ZneskiRacuna>

 

DODATNI PODATKI O NAKAZILU

V sklopu elementa <PoljubnoBesedilo> se vpiše karkoli je za izdajatelja ali prejemnika pomembno oziroma dodatne podatke o nakazilu.

<PoljubnoBesedilo>

<VrstaBesedila>AAI</VrstaBesedila>

<Besedilo>

<Tekst1>GLAVA_TEKST</Tekst1>

<Tekst2>Plačilo računa št. 60-2015</Tekst2>

</Besedilo>

</PoljubnoBesedilo>

V nadaljevanju so praktični napotki za razvijalce računovodskih programov za pravilno pripravo e-računov, ki jih izdajatelji posredujejo prejemnikom v javni sektor.

1. UJP od 1. 1. 2016 vsebino prejetih e-računov kontrolira po priročniku za eSlog (verzija 1.5, 1.6 ali 1.6.1) in v pripravljenih e-računih od izdajateljev zahteva še dodatne obvezne podatke (ki pa po priročniku niso obvezni). Podrobnosti so objavili na spletni strani UJP. UJP vse e-račune, ki ne vsebujejo prej navedenih obveznih podatkov, striktno zavrača.

2. Primera e-računov v standardu eSlog, verzija 1.5 in verzija 1.6, z vsemi obveznimi podatki po standardu eSlog ter dodatno obveznimi podatki v skladu s Pravilnikom:

Podrobnejši opisi obveznih podatkov, šifrantov in shem:

3. Povezava do UJP rešitve za testiranje

4. Predlagamo vam, da celovito testiranje ustreznosti prilagoditev, ki jih boste uvedli v vaše računovodske rešitve, izvedete prek spletnega servisa na UJP, kjer je potrebno narediti nekaj tehničnih prilagoditev, ki smo jih morali opraviti tudi mi, da smo lahko preverili pravilnost vsebine e-računov, ki jih NLB kot izdajatelj e-računov, posreduje svojim prejemnikom na UJP.

V e-računu za testiranje (xml eSlog) je potrebno zapisati lokacijo prave GZS sheme, iz katere UJP v fazi testa razbere, katera verzija eSloga se preverja.
!!E-računov, ki so poslani v produkciji, s tem dodatnim podatkom ni potrebno dopolnjevati in jih UJP sprejme.

V datoteko eSlog obvezno dodajte oz. ustrezno spremenite naslednji zapis:
<IzdaniRacunEnostavni xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gzs.si/e-poslovanje/sheme/eSLOG_1-6_EnostavniRacun.xsd">


Celovito testiranje pravilnosti strukture e-računov (eSlog verzija 1.5 in 1.6) za vse izdajatelje e-računov (pravne in fizične osebe) izvedite prek spletne strani UJP - Kotiček za razvijalce IT.

Kontaktni podatki na UJP
Tehnična pomoč

telefon: 05/3386-304
e-pošta: podpora@ujp.gov.si

Vsebinska pomoč
telefon: 01/4751-640 in 01/4751-635
e-pošta: e-racun@ujp.gov.si

Lahko postanete uporabnik NLB Proklika in e-dokumente posredujete proračunskim uporabnikom prek medbančnega Sistema e-račun. NLB Proklik vam omogoča uvoz e-dokumentov ali ročno pripravo e-dokumentov ne enak način, kot ste ga uporabniki vajeni pri delu s plačilnimi nalogi.

Če letno izdate minimalno število računov proračunskim uporabnikom (do največ 5 mesečno in ne več kot 60 letno), je Uprava za javna plačila vzpostavila spletni Portal UJP e-račun, kjer lahko prek interneta, račun za proračunskega uporabnika vnesete ročno in pošljete. Potrebujete veljavno kvalificirano digitalno potrdilo enega od overiteljev.

Izdajatelji e-računa

Izdajatelji e-dokumentov so lahko pravne osebe, tako mala kot velika podjetja ter zasebniki in samostojni podjetniki.
Izdajatelje računov lahko delimo na velike izdajatelje, ki večinoma svojo računalniško infrastrukturo razvijejo do te mere, da v svojih računovodskih programih formirajo e-dokumente.
Manjši izdajatelji k izdajanju e-dokumentov pristopajo na različne načine.E-račune lahko formirajo v svoji računovodski aplikaciji ali to za njih opravi računovodski servis ali pa e-dokumente v svoji e-banki pripravijo ročno.

Izdajateljem e-dokumentov v NLB je prek NLB Proklika na voljo več načinov uvoza/priprave e-računov:
- neposredna izmenjava prek B2B rešitve,
- uvoz iz računovodske aplikacije v NLB Proklik ali
- ročna priprava v NLB Prokliku.
 

Če želite postati izdajatelj e-računa in ostalih e-dokumentov, morate uporabljati NLB Proklik in znati pripraviti e-dokumetne v eSlog 1.6 ali 2.0
Podjetje se pri pripravi lahko odloči za eno od možnosti:

 • e-dokumente lahko pripravljate v svojem programu, ki vam kreira e-dokumente v eSlogu in ovojnico,
 • e-dokumente pripravljate v svojem programu, kjer kreirate samo e-dokument v eSlogu. Ovojnica se kreira v NLB Prokliku ob uvozu,
 • v svojem programu pripravljate podatke za račun, e-dokumente v eSlogu vam kreira zunanji izvajalec,
 • e-dokumente ročno vnašate v NLB Proklik,
 • e-dokumente vam kreira in pošilja zunanji izvajalec, ki je v sistemu definiran kot pošiljatelj za izdajatelja,
 • če ste izdajatelji direktnih obremenitev SEPA za svoje poslovne partnerje, polege-dokumente pripravite tudi ovojnico za e-dokumente.
 • v primeru, ko pripravljate dokumente za proračunske uporabnike in še vedno uporabljate eSlog 1.6 potrebujete pretvornik za eSlog 2.0 (https://www.pretvornik-eracun.si/)

Celotno specifikacijo za pripravo e-dokumentov najdete tu.
Tehnične podrobnosti za eSlog najdete tu.

Ko znate pripraviti e-dokumente oz. ste se odločili, da jih boste pripravljali v NLB Prokliku, obiščite svojega poslovnega skrbnika v NLB:

 • tu boste sklenili poslovno razmerje, na podlagi podpisanega pogodbenega razmerja vas bomo vključili v medbančni Sistem e-račun,
 • svojim pooblaščencem, ki bodo delali z e-dokumenti v NLB Prokliku, boste dodelili pooblastilo za delo z e-računi, kjer lahko izbirate med delom s prejetimi in/ali izdanimi e-dokumenti,
 • za podjetja, ki boste z e-dokumenti  v celoti prenehali poslovati papirno, je priporočljivo, da vzpostavite tudi e-arhiviranje.

Prek NLB lahko pravni subjekti že danes izmenjujete e-račune s podjetji v javnem sektorju!
Tak način je obvezen od 1. 1. 2015, saj ga predpisuje zakon Ministrstva za finance (veljaven od decembra 2013) ki zahteva, da morajo od predpisanega datuma vsi pravni subjekti, ki izvajajo storitve ali svoje proizvode prodajajo podjetjem iz javnega sektorja, za opravljeno storitev/produkt obvezno izdati elektronski račun in ga v javni sektor posredovati/poslati v e-obliki.

Vključitev prek NLB vam omogoča:
 

 • pošiljanje e-računov z ovojnico ali brez ovojnice: v primeru, da izdajatelj pošlje e-račune brez ovojnice v eSlogu, se ovojnica ob uvozu e-računov v NLB Proklik formira avtomatsko,
 • elektronski podpis izdanih e-računov ob uvozu v NLB Proklik,
 • več možnost pošiljanja e-računov svojim prejemnikom:
 • z uvozom e-računov v NLB Proklik iz računovodskega programa,
 • z uvozom e-računov prek B2B rešitve,
 • z ročno pripravo e-računa v NLB Prokliku,
 • brezplačno odlaganje prejetih in izdanih e-računov v e-arhiv podjetja Mikrocop, če pred tem sklenete z njimi pogodbeno razmerje za izvajanje e-arhiviranja.

Kaj v medbančnem Sistemu e-račun ni med podprtimi funkcionalnostmi:

 • elektronsko zavračanje e-računov, zato morate v primeru, ko se s prejetim e-računom ne strinjate, e-ačun zavrniti kot do sedaj - pisno, prek e-pošte...,
 • pošiljanje dobropisov, saj dobropisi kot samostojni e-dokumenti v sistemu še niso uvedeni in določene udeleženke dobropise v obliki e-računa z negativnim zneskom, upravičeno zavračajo.

V Sistemu e-račun vam e-prijave pošiljajo tudi prejemniki, ki želijo e-račune prejemati prek nebančnih udeležencev.
Pri obdelavi e-prijave upoštevajte podatek BIC kode pošiljatelja e-prijave/bodočega prejemnika e-računov:

 • v primeru, da je e-prijava poslana prek ene izmed bank, je BIC koda pošiljatelja BIC koda banke, kateri pripada račun (TRR).;
 • v primeru, da je e-prijava poslana prek nebančnega udeleženca, je BIC koda pošiljatelja BIC koda nebančnega udeleženca.

V Sistemu E-račun imamo vključene naslednje nebančne udeležence:

 • podjetje ZZI d.o.o. z BIC kodo BIZBSI20ICL,
 • podjetje Bass d.o.o. z BIC kodo BASSSI2DICL (vključitev 1. 2. 2019).

Podjetje ima za pripravo e-računov različne možnosti. Odloči naj se za tisto, ki mu najbolj ustreza.

 • E-račune pripravlja v svojem programu, ki mu kreira eSlog in ovojnico za uvoz v NLB Proklik.
 • E-račune pripravlja v svojem programu, kjer kreira samo eSlog. Ovojnica se kreira ob uvozu v NLB Proklik.
 • V svojem programu pripravlja podatke o izdanih računih, e-račune v eSlog in ovojnice mu kreira zunanji izvajalec.
 • E-račune ročno vnaša v NLB Proklik.
 • E-račune mu kreira in pošilja zunanji izvajalec, ki je v sistemu definiran kot pošiljatelj za tega izdajatelja (kot e-biro).

Da, za preverjanje pravilne strukture e-računa je Uprava za javna plačila odprla možnost testiranja na spletni povezavi, uporabniki NLB Proklika pa nam testne e-dokumente z ali brez ovojnic lahko pošljete na pomoc_proklik@nlb.si. Tehnična pomoč pri delu z NLB Proklikom in e-računi vam je na voljo na telefonski številki +386 1 477 20 60 vsak delavnik med 8. in 20. in ob sobotah med 9. in 19. uro.

Vse izdajatelje in prejemnike e-računov obveščamo o naslednjih spremembah pri uporabi standarda eSlog:

 • od 1. oktobra 2020 naprej bosta v veljavi eSlog verziji 1.6 in 2.0

Elektronska banka NLB Proklik je za izmenjavo v eSlog verziji 2.0 že prilagojena. Ročni vnos e-računa prek NLB Proklika na možnost vnosa podatkov za davčne blagajne NE bo prilagojen.

V izogib morebitnim težavam zaradi trenutnih okoliščin in nepravočasne implementacije standarda e-SLOG 2.0, je Združenje bank Slovenije pripravilo pretvornik iz standarda e-SLOG 1.6 v e-SLOG 2.0 in obratno.

Pretvornik je od 1.9.2020 brezplačno dosegljiv na naslovu: https://www.pretvornik-eracun.si/ za vse izdajatelje in prejemnike e-računov pogodbeno vezane na banke in hranilnice. Na spletnem naslovu je objavljeno tudi Navodilo za uporabo pretvornika.

 • O obveznem izdajanju e-računov proračunskim uporabnikom

Uprava Republike Slovenije za javna plačila je konec januarja sporočila,  od 1. oktobra 2020 dalje Uprava Republike Slovenije za javna plačila ne bo več sprejemala e-računov v standardu e-SLOG 1.6 in 1.6.1. Navedeno pomeni, da bodo proračunski uporabniki po tem datumu lahko prejemali in izdajali e-račune samo v standardu e-SLOG 2.0.

 • Napotki razvijalcem računovodskih programov - e-računi in e-dokumenti za prejemnike v javnem sektorju

V nadaljevanju so praktični napotki za razvijalce računovodskih programov za pravilno pripravo e-računov, ki jih izdajatelji posredujejo prejemnikom v javni sektor.

1. UJP od 1. 10. 2020 vsebino prejetih e-računov kontrolira po priročniku za eSlog verzija 2.0 . Podrobnosti so objavili na spletni strani UJP. UJP vse e-račune, ki ne vsebujejo prej navedenih obveznih podatkov, striktno zavrača.

2. Navodilo do povezave UJP net (https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UJP/datoteke/storitve/ujpnet/dokumenti/UJPnet-Navodilo-za-delo.pdf)

3. Povezava do UJP rešitve za testiranje

Kontaktni podatki na UJP
Tehnična pomoč

telefon: 05/3386-304
e-pošta: podpora@ujp.gov.si

Vsebinska pomoč
telefon: 01/4751-640 in 01/4751-635
e-pošta: e-racun@ujp.gov.si
 

Ko pošiljate e-račune in v svoj sistem še niste implementirali novega e-Slog-a 2.0, potrebujete pretvornik. Pretvornik pretvarja standard e-Slog iz 1.6 na 2.0. E-Slog 2.0. je obvezen, ko pošiljate e-račune proračunskim uporabnikom.

Pretvornik je od 1.9.2020 brezplačno dosegljiv na naslovu: https://www.pretvornik-eracun.si/ za vse izdajatelje in prejemnike e-računov pogodbeno vezane na banke in hranilnice. Na spletnem naslovu je objavljeno tudi Navodilo za uporabo pretvornika.

Uporabnik v nastavitvah izbere način uvoza (z ali brez ovojnic). Če se uporabnik odloči za uvoz z ovojnicami, ob uvozu uporabnik NLB Proklika za uvoz označi vse ovojnice e-dokumentov. V ovojnicah so navedene vse priponke. Program sam poišče in doda priponke. Ob uvozu lahko hkrati označi in s tem uvozi tudi več ovojnic.

Če pa uporabnik uvaža e-dokumente brez ovojnic, ob uvozu označi e-račune v XML eSlog, v procesu uvoza pa NLB Proklik formira ovojnice.

V medbančnem Sistemu e-račun lahko e-računu priložite različne tipe prilog. Pri tem morate razlikovati, ali e-dokument s prilogami pošiljate fizični ali pravni osebi.

Za pošiljanje pravnim osebam so dovoljeni tipi priponk XML, TIFF, JPG, PDF, TXT, CSV. Število prilog je praviloma omejeno, saj je omejena skupna velikost prilog. Vse priloge skupaj stisnjene v *.zip so lahko velike največ 2 MB, vključno z e-računom v XML eSlog.

Za pošiljanje fizičnim osebam so omejitve strožje. Prva priponka mora biti XML eSlog, dovoljena je le še ena priponka, ki je lahko le *.pdf. Ostali tipi priponk ali dodatne priponke niso dovoljene. Omejitev velikosti je enaka – največ 2 MB.

Priporočljivo je, da izdajatelji e-dokumentov, ki bodo račune izdajali izključno v elektronski obliki, zagotovijo tudi elektronsko arhiviranje izdanih elektronskih računov. E-arhiviranje predpisujeta ZVDAGA in ZDDV, zato je prav, da se podjetje ob prehodu na e-račune, o tem pozanima in uredi tudi e-arhiv.
V NLB imam urejeno povezavo do E-arhiva podjetja Mikrocop. Podjetje, ki se odloči za e-arhiviranje, lahko poslovno razmerje sklene neposredno z e-arhivarjem Mikrocop, v NLB pa na podlagi podatka o vključitvi v storitev Arhiviraj.si, ki nam jo sporoči arhivar, poskrbimo za brezplačno odlaganje izdanih in/ali prejetih e-računov v arhiv.

Vsa tehnična navodila za pripravo e-računov, delo z e-prijavami in e-povratnicami in sprejemom dostavnic smo za vas objavili na spletnem naslovu NLB E-račun - za izdajatelje v poglavju Tehnična dokumentacija.

Izdajatelj e-dokumentov mora od prejemnikov, ki bodo e-dokumente prejemali, pridobiti soglasje, ki po obliki ni predpisano. Za vodenje evidence, kateremu prejemniku bo poslan e-dokument in kateremu papirna oblika, je odgovoren izdajatelj. O tem govori ZDDV-1 v 84. členu: "Račun se lahko izda v papirni obliki, lahko pa tudi v elektronski obliki, če s tem soglaša kupec oziroma naročnik in če je zajamčena pristnost izvora in celovitost vsebine. Naslov za usmerjanje e-dokumentov do končnih prejemnikov v sistemu za izmenjavo e-računov je TRR prejemnika v IBAN obliki."
Izjema pri prijavi na prejem e-dokumentov so proračunski uporabniki, ki so dolžni sprejemati e-dokumente in od njih e-prijave ni potrebno pridobivati!

Najenostavnejši način pridobvanja novih prejemnikov e-dokumentov je neposredno prek medbančnega Sistema e-račun, saj se na prejem e-računov, ki velja za vse tipe e-dokumentov od izdajatelja, lahko prijavijo stranke fizične in pravne osebe v vseh vključenih bankah.

Če izdajatelj e-računa ob e-računu nudi tudi možnost plačila prek direktne obremenitve SEPA, tako možnost izkoristite, saj z njo poenostavite plačilo in privarčujete - plačila prek SDD so cenovno najugodnejša.

Način plačila prejetega računa ostane še naprej odločitev prejemnika, ki se lahko odloča, kako bo prejeti e-račun plačal. E-račun je zato primeren za vsakega prejemnika ne glede na način plačila obveznosti (prek e-banke, z direktno obremenitvijo ...).
Izdajatelj e-računa, ki svojim plačnikom ponuja tudi direktne obremenitve, v ovojnici e-računa določi način plačila e-računa.

V NLB Kliku in NLB Prokliku uporabnik e-računa, ki obveznosti poravnava z direktno obremenitvijo SEPA (SDD), ob prejemu e-računa nima možnosti avtomatske priprave plačilnega naloga - e-račun ima status, da bo plačan z DB.

Da, banka vas po prejemu dokumentacije v Sistem e-račun vključi v naslednje registre:

 • v medbančni javni Register izdajateljev, kjer je razvidno, ali boste prek sistema sprejemali tudi e-prijave,
 • če ste se kot izdajatelj odločili, da prek NLB Proklika sprejemate e-prijave prek sistema, ste s teksti iz Izjave izdajatelja, kot izdajatelj vključeni v vse elektronske bančne rešitve pri vseh udeleženkah Sistema e-račun (poslovne banke in Uprava za javna plačila). Stranke se lahko v vseh e-bankah prijavijo na prejem e-računa, e-prijave pa boste prejeli v svoj NLB Proklik.

Oglejte si delo z e-računi v demo NLB Proklik verziji in neposredno v NLB Kliku.

Ministrstvo za finance je v uradnem listu konec decembra 2013 izdalo zakon, ki predpisuje, da morajo od 1. januarja 2015 naprej, vsi pravni subjekti, ki izvajajo storitve ali svoje proizvode prodajajo podjetjem iz javnega sektorja, za opravljeno storitev/produkt obvezno izdati elektronski račun in ga v javni sektor posredovati/poslati v e-obliki.

Za pravi elektronski račun šteje račun, pripravljen v xml standardu ali enem od elektronsko berljivih standardov za avtomatsko nadaljnjo obdelavo. E-računov od 1. 1. 2015 v javni sektor ni dovoljeno poslati po elektronski pošti. Od 1.1.2016 naprej je potrebno v e-račun (eSlog 1.5, 1.6 ali 1.6.1) vnašati tudi obvezne dodatne podatke, ki jih zahteva UJP.

Testiranje
UJP omogoča, da e-račune, pripravljene za javni sektor, pred prvim produkcijskim pošiljanjem prejemnikom, testirate. Podrobnosti najdete na spletnem naslovu.

Priloge e-računu, ki presegajo 2 MB - prek UJP ovd
E-račun pošljete prek svoje e-banke, priloge e-računu, ki presegajo 2MB pa, skladno z navodili UJP, odložite na odložišče velikih datotek. Dostop in navodila najdete na vstopni spletni strani UJP.

Elektronska zavrnitev e-računa v medbančnem Sistemu e-račun ni podprta. Podprta je le interno v aplikaciji UJP Net, ki jo uporabljajo proračunski uporabniki (PU) in si na relaciji PU-PU račune lahko zavračajo. V primeru, da PU elektronsko zavrne e-račun, ki ga prejme od izdajatelja v NLB, taka zavrnitev ne pride do uporabnika NLB Proklika in zavrnjeni e-račun ostaja v statusu izvršen. PU mora zavrnitev e-računa še naprej pošiljati v pisni obliki.

Izmenjava e-dobropisov v sistemu ni uradno podprta, dobropisa uporabniki NLB Proklika ne morete pripraviti prek ročnega vnosa e-računa. Dobropise zato še naprej pripravljajte in izmenjujte v do sedaj uporabljani obliki.

Lahko postanete uporabnik NLB Proklika in e-dokumente posredujete proračunskim uporabnikom prek medbančnega Sistema e-račun. NLB Proklik vam omogoča uvoz e-dokumentov ali ročno pripravo e-dokumentov ne enak način, kot ste ga uporabniki vajeni pri delu s plačilnimi nalogi.

Če letno izdate minimalno število računov proračunskim uporabnikom (do največ 5 mesečno in ne več kot 60 letno), je Uprava za javna plačila vzpostavila spletni Portal UJP e-račun, kjer lahko prek interneta, račun za proračunskega uporabnika vnesete ročno in pošljete. Potrebujete veljavno kvalificirano digitalno potrdilo enega od overiteljev.

V nadaljevanju so praktični napotki za razvijalce računovodskih programov za pravilno pripravo e-računov, ki jih izdajatelji posredujejo prejemnikom v javni sektor.

1. UJP od 1. 1. 2016 vsebino prejetih e-računov kontrolira po priročniku za eSlog (verzija 1.5, 1.6 ali 1.6.1) in v pripravljenih e-računih od izdajateljev zahteva še dodatne obvezne podatke (ki pa po priročniku niso obvezni). Podrobnosti so objavili na spletni strani UJP. UJP vse e-račune, ki ne vsebujejo prej navedenih obveznih podatkov, striktno zavrača.

2. Primera e-računov v standardu eSlog, verzija 1.5 in verzija 1.6, z vsemi obveznimi podatki po standardu eSlog ter dodatno obveznimi podatki v skladu s Pravilnikom:

Podrobnejši opisi obveznih podatkov, šifrantov in shem na eSlog.

3. Povezava do UJP rešitve za testiranje

4. Predlagamo vam, da celovito testiranje ustreznosti prilagoditev, ki jih boste uvedli v vaše računovodske rešitve, izvedete prek spletnega servisa na UJP, kjer je potrebno narediti nekaj tehničnih prilagoditev, ki smo jih morali opraviti tudi mi, da smo lahko preverili pravilnost vsebine e-računov, ki jih NLB kot izdajatelj e-računov, posreduje svojim prejemnikom na UJP.

V e-računu za testiranje (xml eSlog) je potrebno zapisati lokacijo prave GZS sheme, iz katere UJP v fazi testa razbere, katera verzija eSloga se preverja.
!!E-računov, ki so poslani v produkciji, s tem dodatnim podatkom ni potrebno dopolnjevati in jih UJP sprejme.

V datoteko eSlog obvezno dodajte oz. ustrezno spremenite naslednji zapis:
<IzdaniRacunEnostavni xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.gzs.si/e-poslovanje/sheme/eSLOG_1-6_EnostavniRacun.xsd">


Celovito testiranje pravilnosti strukture e-računov (eSlog verzija 1.5 in 1.6) za vse izdajatelje e-računov (pravne in fizične osebe) izvedite prek spletne strani UJP - Kotiček za razvijalce IT.

Kontaktni podatki na UJP
Tehnična pomoč

telefon: 05/3386-304
e-pošta: podpora@ujp.gov.si

Vsebinska pomoč
telefon: 01/4751-640 in 01/4751-635
e-pošta: e-racun@ujp.gov.si

E-račun počasi in vztrajno zamenjuje papirne račune. Zato si moramo vsi udeleženci Sistema e-račun prizadevati k temu, da bomo za uporabo e-računa navdušili prav vse naše poslovne partnerje in uporabljati e-račune za osebne in poslovne potrebe.

Če vaši prejemniki niso uporabniki elektronske banke, jim e-računov prek medbančnega Sistema e-račun ne morete pošiljati.

Seveda pa jih lahko sami prepričate v prednosti e-računa in bodo postali uporabniki e-banke in e-računa, v nasprotnem primeru pa boste takim prejemnikom še vedno morali pošiljati račun v papirni obliki.
 

Prejemniki e-računa

Pri svojem poslovnem skrbniku v banki oddajte pooblastila za delo s prejetimi e-računi prek NLB Proklika za vaše pooblaščence. Pooblastilo velja za izmenjavo vseh tipov e-dokumentov v Sistemu e-račun.

V banki vam aktiviramo kanal E-račun. Ob osvežitvi vaših podatkov v NLB Prokliku, vam bo novi kanal za delo z e-računi na voljo.

V levem meniju aktivirajte povezavo "Prijava na e-račun" in vstopite v WEB aplikacijo, kjer se prek iskalnika izdajateljev, prijavite na prejem e-računov. Priporočamo vam, da imate ob prijavi pri sebi zadnji papirni račun od izdajatelja.

Po oddani e-prijavi vas bo izdajatelj vključil med svoje prejemnike in vam v novem obračunskem mesecu že poslal e-račune in ostale e-dokumente v NLB Proklik.

Podrobna navodila so vam na voljo na spletnem naslovu NLB E-račun - za prejemnike v poglavju Postanite prejemnik.

Finančna uprava RS (FURS) po novem omogoča plačevanje vseh prispevkov za socialno varnost zaposlenih (prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in za primer brezposelnosti) z enim plačilom na podlagi izdanega e-računa. Plačilo akontacije dohodnine ostaja ločeno, ker obveznost ne zapade v plačilo istočasno kot prispevki za socialno varnost.

FURS plačevanje obveznosti na podlagi e-računa uvaja postopoma. Rešitev je od 15. 6. 2019 naprej na voljo družbenikom in samozaposlenim, to je osebam, ki samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost (npr. samostojnim podjetnikom, kulturnikom, športnikom, odvetnikom itd.) in so sami dolžni obračunavati prispevke za socialno varnost. V naslednjih mesecih bo zbirni e-račun za prispevke FURS zaživel tudi za ostale pravne subjekte.

Če želite od FURS prejeti e-račun za plačilo prispevkov, se morate na prejem prijaviti prek elektronske banke NLB Proklik (poslovni račun) ali spletne banke NLB Klik (osebni ali osebno-poslovni račun), odvisno od tega, prek katerega računa opravljate dejavnost.

E-prijavo oddate izdajatelju: Ministrstvo za finance Finančna uprava Republike Slovenije, naslov Šmartinska cesta 055, 1000 Ljubljana, davčna številka 77695771.

Podrobnosti o uvedbi e-računa FURS za prispevke

Da, saj DURS dovoljuje prejem v e-obliki in nadaljne dolgoročno hranjenje računov v natisnjeni papirni obliki do trenutka, ko podjetje vzpostavi tudi vlaganje prejetih e-računov v e-arhiv.

Seveda pa je smiselno e-arhiviranje uvesti, ko se odločite za prehod iz papirja na e-obliko.
Prejemniki v NLB lahko prejete e-račune elektronsko arhivirate, saj vam v primeru, da ste poslovno razmerje za e-arhiv sklenili s podjetjem Mikrocop. Ko sklenete pogodbo, v NLB poskrbimo, da prejete e-račune brezplačno vložimo v e-arhiv.

Preden se uporabnik na prejem e-računov lahko prijavi, mora poskrbeti za dopolnitev pooblastil za pooblaščence, ki bodo v NLB Prokliku z e-računi poslovali. Uporabnik mora ob tem uporabljati najnovejšo verzijo NLB Proklika. Podrobno so vsi koraki opisani na spletnem naslovu NLB E-račun - za prejemnike.

Register v sistem vključenih izdajateljev e-računa je uporabnikom NLB Proklika na voljo v kanalu E-računi in na NLB Spletnem portalu, kjer najdete povezavo do javnega medbančnega Registra izdajateljev in Register proračunskih uporabnikov, ki od 1. 1. 2015 sprejemajo izključno e-dokumente.

Niste našli odgovora na svoje vprašanje?

Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje.

Pišite nam

Skrita vsebina

Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Če želite prejeti odgovor, vnesite svoje kontaktne podatke.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Vaše osebne podatke z obrazca bomo uporabili samo za posredovanje odgovora na vaše vprašanje. Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Zaradi varovanja zasebnosti v obrazec ne vpisujete svojih zaupnih podatkov, kot so PIN številka, številka kartice, številka osebnega računa ...

Hvala.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!