Pogosta vprašanja - Zavarovanje poslovanja

Bančna garancija - izdana

Čim prej, najbolje že v fazi sklepanja pogodbe, ko vam lahko pomagamo pri izbiri instrumenta zavarovanja in svetujemo pri strukturi posla.

• Slovenskem,
• angleškem,
• nemškem,
• italijanskem,
• hrvaškem,
• srbskem,
• bosanskem in
• črnogorskem.

Stečaj naročnika oziroma upravičenca garancije na veljavnost garancije ne vpliva, razen če je to navedeno v samem besedilu garancije, kar pa ni skladno z dobro bančno prakso (garancija denimo preneha veljati, če pride do stečaja naročnika oziroma upravičenca garancije).

Notifikacije prejete garancije

• Kadar od poslovnega partnerja prejmete garancijo v obliki garancijskega pisma in si želite zagotoviti strokovni pregled besedila ter potrditev podpisnikov in avtentičnosti garancije;
• z notifikacijo si zagotovite verodostojnost izdanega dokumenta in se izognete tveganju posedovanja ponarejenega dokumenta;
• pravočasno ste opozorjeni na morebitne nevarnosti, ki izhajajo iz besedila garancije.

- Kadar besedilo prejete garancije zahteva, da je zahtevek za plačilo predložen garantu prek vaše poslovne banke s potrditvijo  podpisnikov na zahtevku;

- Kadar se želite izogniti zavrnitvi zahtevka za plačilo po garanciji zaradi neujemanja s pogoji v garancijskem besedilu.

V takem primeru vam svetujemo, da nam izročite izvirnik prejete garancije in za vas bomo opravili notifikacijo garancije. Z notifikacijo prejete garancije preverimo podpisnike na garanciji in verodostojnost dokumenta. Hkrati strokovno pregledamo besedilo garancije in vas opozorimo na morebitne nevarnosti, ki izhajajo iz samega besedila garancije.

Prodajni dokumentarni akreditiv

Nepreklicnost akreditiva pomeni, da se akreditiv lahko spremeni ali prekliče le ob soglasju vseh strank.

Po predložitvi pravilnih dokumentov po akreditivu vam akreditivna banka potrdi plačilni rok in datum priliva je znan. Če sredstva potrebujete prej, se lahko pozanimate o možnosti odkupa pričakovanega priliva po akreditivu.

 

Ko vam kupčeva banka odpre dokumentarni akreditiv, vas boniteta kupca ne zanima več. Plačilo vam namreč jamči banka. Tako lahko poslujete tudi s kupci, s katerimi sicer ne bi želeli ali bi od njih zahtevali avans. Bodisi ker jih manj poznate, njihove bonitete ne morete preveriti ali so že v preteklosti zamujali s plačili.

Kot posredniku bi vam svetovali uporabo prenosnega akreditiva, ki je bil namensko oblikovan za posredniške posle. Prenosni akreditiv je urejen z mednarodnimi pravili, omejuje plačilno tveganje, hkrati pa vam, posredniku, omogoča varno in neposredno izplačilo vašega deleža.

Preberite več http://www.nlb.si/nlb/nlb-portal/slo/podjetja/nasveti/bele-knjige/bela_knjiga_mednarodno_poslovanje_2_izdaja.pdf

• Morda kupec ni pripravljen prevzeti stroškov. Kupcu lahko ponudite prevzem vseh stroškov po akreditivu.

• Kupčeva banka kupcu ne odobri naložbe za odprtje akreditiva. NLB lahko posredno kreditira vašega kupca s postfinanciranjem pri njegovi banki in mu omogoči odprtje akreditiva.

• Kupec ne pozna instrumenta dokumentarnega akreditiva. NLB lahko predlaga partnersko banko v državi uvoza ali pa vašemu partnerju svetujemo neposredno strokovnjaki iz NLB.

Možnosti za samo zavarovanje posla je mnogo. Katera je za vaš posel najprimernejša, je odvisno od narave posla in njegove vrednosti ter od tega, kaj želite zavarovati.

Tovrstnim tveganjem se izognete s potrditvijo ali konfirmacijo akreditiva. Potrditev ali konfirmacija akreditiva pomeni, da vaša banka akreditivu doda samostojno obvezo za plačilo, dodatno k obvezi akreditivne banke. S tem nase prevzemamo tveganje, če akreditivna banka zaradi kakršnega koli razloga ne bo mogla izplačati vrednosti pravilnih dokumentov.

Potrditev ali konfirmacija akreditiva je samostojna obveza potrdilne banke, dodana obvezi akreditivne banke. Konfirmiran ali potrjen akreditiv torej nosi obvezo dveh bank in vas ščiti pred tveganjem, da akreditivna banka zaradi katerega koli razloga ne plača pravilne predložitve.

Preberite več http://www.nlb.si/bk-mednarodno-poslovanje

 

Če želite cenovno ugodno rešitev, vam priporočamo, da dobaviteljem odstopite pripadajoče deleže pričakovanih prilivov po akreditivu z asignacijsko izjavo. To lahko uredite pri nas.

Z akreditivom se izvoznik izogne plačilnemu tveganju, saj ima bančno jamstvo, da bo dobil plačilo po dobavi. Poleg tega lahko izvozniku na podlagi prejetega izvoznega akreditiva ponudimo financiranje. Premostitev likvidnosti med plačilom za surovine in prejetim prihodkom od prodanega izdelka lahko uredimo na različne načine. Npr. z odkupom, predizvoznim financiranjem, asignacijami.

Preberite več http://www.nlb.si/bk-mednarodno-poslovanje.

Zavarovanje pred valutnimi in obrestnimi tveganji

Za sklenitev posla je treba imeti sklenjeno pogodbo za poslovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti, pridobljeno LEI kodo, vplačano začetno kritje oziroma zavarovanje in opravljeno bonitetno preverbo.

Skladno z uredbo EMIR morajo vse nasprotne stranke pri poslovanju z IFI poročati sklenjene posle vnaprej določenim repozitorijem sklenjenih poslov. Za poročanje je treba pridobiti LEI (angl. Legal Entity Identifier) kodo. LEI koda je nadnacionalna identifikacijska oznaka pravnega subjekta, ki jo lahko pridobi vsaka pravna oseba, in je namenjena poročanju finančnih transakcij.

LEI koda se pridobi pri pooblaščenem registratorju. Za dodatne informacije se obrnite na sodelavce za poslovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti v banki.

Nakupni dokumentarni akreditiv

Z dokumentarnim akreditivom se plačilna obveza prenese z vas, kupca, na nas, vašo banko. Prodajalec ima torej jamstvo banke za plačilo, če bo le izpolnil akreditivne pogoje. S tem se njegovo plačilno tveganje bistveno zmanjša.

Za svetovanje o pripravi dokumentacije, potrebne za odprtje akreditiva, se lahko kadar koli obrnete na strokovne sodelavke z Oddelka za akreditivno in inkasno poslovanje na telefonski številki 01 425 21 05. Z veseljem vam bomo pomagali. Svetovanje in pomoč pri pripravi dokumentov sta za akreditive, odprte pri NLB, povsem brezplačna.

Plačilno jamstvo banke prodajalcu ne zagotavlja le, da bo plačilo zagotovo prejel, ampak tudi to, da bo plačilo prejel na točno določen rok. S tem prejeti dokumentarni akreditiv prodajalcu omogoča cenejše financiranje pri njegovi banki. Naše izkušnje kažejo, da pri plačilu z dokumentarnim akreditivom kupci dosegajo daljše plačilne roke in v nekaterih primerih tudi nižje cene.

Res je, da banke skladno z mednarodnimi pravili za dokumentarne akreditive izpolnitev prodajalčeve obveze presojamo zgolj na podlagi dokumentov. Izredno malo primerov je, da bi bili po akreditivu predloženi skladni dokumenti, blago pa bi bilo neustrezno (po podatkih Mednarodne trgovinske zbornice je takih primerov v svetovnem merilu manj kot odstotek). Če bi se to kljub vsemu zgodilo, je na voljo instrument začasne sodne prepovedi plačila.

Kakovost dobavljenega materiala najlaže zavarujete z dokumentarnim akreditivom, pri katerem se s prodajalcem dogovorite, da se plačilo sproži po predložitvi dokumentov, ki izkazujejo kakovost blaga (npr. potrdilo o kakovosti, ki ga izda neodvisna ustanova, kot je mednarodno priznana inšpekcijska hiša SGS). NLB bo dokumente pregledala in ob kakršnih koli odstopanjih od zahtev (akreditivnih pogojev) se odločitev o izplačilu akreditivnega zneska prenese nazaj na vas, kupca. Torej se lahko s prodajalcem pogajate o plačilu nižjega zneska ali o opustitvi plačila in vračilu blaga. Morebitni izpad dohodka zavarujete tako, da se s partnerjem že v pogodbi o osnovnem poslu dogovorita, da vam ta v vašo korist predloži garancijo za dobro izvedbo posla.

Akreditiv je univerzalen instrument, ki se lahko uporablja na najrazličnejše načine, tudi za kupoprodajo storitev v mednarodnem in tudi domačem prometu. Narava predmeta prodaje narekuje le izbiro dokumentov, ki sprožijo plačilo po akreditivu. Uporaben je tudi v domačem okolju in celo za fizične osebe.

Pri običajnem kreditu nastanejo stroški in obresti nemudoma s črpanjem kredita, plačilo dobavitelju pa ostane nezavarovano.

Kredit za kritje akreditiva se odobri ob odprtju akreditiva, črpa pa se po potrebi (če ne zagotovite lastnih sredstev) šele ob plačilu dobavitelju. Če prodajalec želi plačilo za izvoženo blago takoj, bo tak kredit črpan nemudoma po odpremi blaga in predložitvi pravilnih dokumentov banki, uvoznik pa ima možnost vračila kredita v roku 180 dni.

Tako uvoznik dobi hkrati financiranje in posel zavaruje z akreditivom.

Bančna plačilna obveza (BPO)

Bančna plačilna obveza je sorazmerno nov instrument. Nastala je kot odgovor na potrebe trga po instrumentu zavarovanja, ki bi varoval kupca in prodajalca, hkrati pa bi bil hiter, varen in preprost. BPO največkrat primerjamo z dokumentarnim akreditivom in prostim plačilom, pri čemer povzema glavne prednosti obeh načinov plačila: varnost, primerljivo z dokumentarnim akreditivom, ter hitrost in preprostost, primerljivi s prostim plačilom.

Trenutno BPO procesira pribl. 40 bančnih skupin po svetu.

Ne. Aplikacija za primerjavo podatkov je namenjena bankam. Vi nam boste podatke sporočali po ustaljenih poteh.

Primerjajo se podatki, za katere se dogovorita kupec in prodajalec. To so vsaj podatki iz fakture, lahko pa tudi podatki iz prevoznih dokumentov, zavarovalnih dokumentov, raznih certifikatov in podobno.

Lahko. Trenutno smo v Sloveniji sicer edina banka, ki procesira BPO.

Ob odprtju BPO obe stranki (kupec in prodajalec) prek svojih bank pošljeta podatke iz naročila. Obveza banke postane veljavna šele, ko se podatki iz naročila med seboj ujemajo.

Ob črpanju podatke pošlje prek svoje banke le prodajalec in podatki se primerjajo z odprto BPO. Tu prevar, goljufij in ponaredkov ne moremo izključiti z nobenim bančnim instrumentom zavarovanja. Vsaka banka sicer pozna svojo stranko, vendar neka stopnja zaupanja med partnerjema mora kljub temu obstajati.
Če bi prišlo do goljufije, je na voljo sodna pot.

Namen BPO je omejevanje tveganj in olajšanje financiranja dobavnih verig. Pri tem elektronska primerjava podatkov, ki sproži plačilo, omogoča veliko hitrost procesiranja, hkrati pa objektivnost, predvidljivost in transparentnost.

Dokumentarni inkaso

Ko pošiljate dokumente, ki imajo dejansko vrednost za kupca (npr. ladijski tovorni list).

Ko tveganje, da kupec ne bo odkupil dokumentov in prevzel blaga, ni veliko.

Če ne želite vlagati veliko časa v zapletenejše postopke zavarovanja plačila.

Dokumenti vam zagotavljajo, da je bilo blago dejansko odpremljeno.
Ko ni tveganja kakovosti blaga, temveč samo dejanske odpreme.
Ko niste pripravljeni plačati višjih stroškov zavarovanja plačila.
Če ne želite vlagati veliko časa v zapletenejše postopke zavarovanja plačila.

CAD pomeni izročitev dokumentov proti plačilu (angl. cash against documents).
Inkasna banka (uvoznikova banka) izroči dokumente le proti plačilu blaga ali storitev.

Menico skupaj s spremnim dopisom pošljite k nam. Mi jo bomo predali inkasni banki v unovčenje.

Največje prodajalčevo tveganje je, da kupec ne odkupi dokumentov.

Je nakazilo z navodilom banki, da se plačilo sprosti šele ob predložitvi določenih dokumentov.

Niste našli odgovora na svoje vprašanje?

Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje.

Pišite nam

Skrita vsebina

Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Če želite prejeti odgovor, vnesite svoje kontaktne podatke.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Vaše osebne podatke z obrazca bomo uporabili samo za posredovanje odgovora na vaše vprašanje. Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Zaradi varovanja zasebnosti v obrazec ne vpisujete svojih zaupnih podatkov, kot so PIN številka, številka kartice, številka osebnega računa ...

Hvala.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!