Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Primerjava kreditov za podjetja

Ponudba NLB Ročnost
Potrebe podjetja
Občasne potrebe po likvidnih sredstvih Likvidnostni kredit Do 30 dni. Več
Klasični limit na poslovnem računu Do 1 leta. Več
Odkup terjatev Do 1 leta. Več
Financiranje stroškov tekočega poslovanja Klasični kratkoročni kredit

Do 1 leta.
Rok vračila kredita se določi v

odvisnosti od dospelosti sredstev,

ki predstavljajo vir odplačila kredita.

Več
Kratkoročni revolving kredit Več
Financiranje dolgoročnih sredstev podjetja Klasični dolgoročni krediti iz lastnih virov

Nad 1 letom.
Doba financiranja mora biti praviloma

usklajena s projekcijo denarnih tokov.

Ko gre za financiranje investicij v

osnovna sredstva,  mora biti doba

vračanja usklajena z življenjsko dobo

osnovnega sredstva.

Več
Odpiranje akreditivov Kredit za kritje akreditivov ali drug kredit

Ročnost kredita je praviloma do 1 leta.

Rok vračila se določi ob upoštevanju

ročnosti akreditiva/ov.

Več