Primerjava kreditov za podjetja

Ponudba NLB Ročnost
Potrebe podjetja
Občasne potrebe po likvidnih sredstvih Likvidnostni kredit Do 30 dni. Več
Klasični limit na poslovnem računu Do 1 leta. Več
Odkup terjatev Do 1 leta. Več
Financiranje stroškov tekočega poslovanja Klasični kratkoročni kredit

Do 1 leta.
Rok vračila kredita se določi v

odvisnosti od dospelosti sredstev,

ki predstavljajo vir odplačila kredita.

Več
Kratkoročni revolving kredit Več
Financiranje dolgoročnih sredstev podjetja Klasični dolgoročni krediti iz lastnih virov

Nad 1 letom.
Doba financiranja mora biti praviloma

usklajena s projekcijo denarnih tokov.

Ko gre za financiranje investicij v

osnovna sredstva, mora biti doba

vračanja usklajena z življenjsko dobo

osnovnega sredstva.

Več
Odpiranje akreditivov Kredit za kritje akreditivov ali drug kredit

Ročnost kredita je praviloma do 1 leta.

Rok vračila se določi ob upoštevanju

ročnosti akreditiva/ov.

Več