Pogoji uporabe spletnih strani NLB Borze

Nova Ljubljanska banka, d.d. (v nadaljevanju "NLB") obvešča uporabnika, da je namen navedene spletne strani zgolj omogočiti uporabniku, da se seznani z določenimi historičnimi informacijami in podatki o borznem trgovanju (v nadaljevanju: "podatek oziroma podatki oziroma informacija"), ki jih prejme NLB od svojega dobavitelja - Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: "borza"), ali od drugih dobaviteljev oziroma podatkov, ki jih izdela in vnese NLB. Na tej spletni strani se lahko uporabnik seznani s podatki o:

  • borznih tečajih, ki kotirajo na Ljubljanski borzi
  • historičnim primerom analize in seznamom poročil banke
  • novicami s področja trgovanja z vrednostnimi papirji

Šteje se, da uporabnik z vstopom na spletno stran pristaja na določila teh pogojev uporabe in sprejema izključitev odgovornosti banke.

Podatki, ki se pridobivajo od Ljubljanske borze se osvežujejo s 15 ali več minutnim zamikom od realnega časa trgovanja.

NLB opozarja uporabnika, da so določeni podatki, ki se nahajajo na spletni strani v izključni lasti borze, ki je na teh podatkih izključni nosilec avtorskih pravic oziroma pravic intelektualne lastnine. Nekateri podatki, ki se nahajajo na spletni so v izključni lasti banke oziroma njenih dobaviteljev podatkov, ki je/so na teh podatkih izključni nosilec/ci avtorskih pravic oziroma pravic intelektualne lastnine.

Podatki, ki se nahajajo na spletni strani so namenjeni izključno osebni uporabi vsakega uporabnika, pri čemer je izrecno prepovedano posredovanje podatkov, pridobljenih s strani uporabnika, katerim koli tretjim osebam ter kakršna koli uporaba teh podatkov za komercialne namene. Izrecno je prepovedana uporaba podatkov  za namene, ki bi bili v nasprotju z namenom, kot je opredeljen v tem obvestilu ali v nasprotju z veljavno zakonodajo. Brez predhodnega pisnega soglasja borze ali banke, je prepovedana uporaba firme, logotipa in znakov borze ter firme, logotipa in znakov banke za kakršne koli namene, vključno (a ne izključno le) za namene komercialne uporabe.  

Izključitev odgovornosti banke

NLB ne odgovarja uporabniku za ravnanja, opustitve in posledice takih ravnanj in opustitev, ki so delno ali v celoti posledica dogodkov ali situacij, na katere NLB ni mogla vplivati, vključno z nedelovanjem telekomunikacijskih sredstev, nepravilnostmi v delovanju sistemov na trgih finančnih instrumentov, ravnanjem tretjih oseb, kot so borza, centralni depozitarji, poddepozitarji, izvršilni partnerji, uporabniki spletne strani banke (v nadaljevanju: uporabnik) in drugi.

NLB prav tako ne odgovarja uporabniku za ravnanja, opustitve in posledice takih ravnanj in opustitev banke oziroma dobavitelja ter za morebitno škodo, stroške ali druge obveznosti, nastale uporabniku (v nadaljevanju: "škoda") zaradi nemožnosti dostopa ali morebitnih napak pri dostopu uporabnika do spletne strani banke, morebitnih časovnih zakasnitev ali prekinitev uporabe spletne strani iz katerega koli razloga, vključno (a ne izključno le) zaradi nedelovanja informacijskega sistema, strojne ali programske opreme uporabnika, banke ali njunih dobaviteljev informacijskih storitev, morebitne okužbe z računalniškim virusom, izpadov električne energije, vdorov v informacijski sistem ali odločitev državnih organov.

NLB ne odgovarja za naložbene in podobne odločitve uporabnika oziroma tretje osebe, ki ji uporabnik posreduje podatke in informacije s spletne strani banke, ki bi temeljile na podatkih in informacijah (predvsem (a ne izključno le) o tečajih finančnih instrumentov), objavljenih na spletni strani banke in/ali za morebitno škodo, ki bi jo te osebe utrpele iz navedenih razlogov. NLB svetuje, da se uporabnik pri odločanju o vlaganju v finančne instrumente posvetuje s strokovno usposobljenimi finančnimi strokovnjaki in pri tem pridobijo dodatne informacije v zvezi z naložbami v finančne instrumente in načinom ter pogoji zagotavljanja investicijskih storitev.

Druge pomembne informacije

Informacije in podatki s spletne strani banke so bile pridobljene iz virov, za katere NLB verjame, da so verodostojni, vendar ne zagotavlja njihove natančnosti in popolnosti. NLB opozarja uporabnika, da obstaja možnost netočnih objav na spletni strani banke zaradi netočnih podatkov, zlasti (a ne izključno le) podatkov, ki jih je NLB prejela s strani svojih dobaviteljev.

NLB uporabnika dodatno opozarja, da so podatki iz tečajnice na spletni strani banke objavljeni s časovnim zamikom.

Historični podatki o tečajih in donosih ne zagotavljajo enakih vrednosti v prihodnosti. Zaradi morebitnih neugodnih gibanj tečajev finančnih instrumentov je vlagatelj pri naložbah v finančne instrumente izpostavljen različnim tveganjem. Dodatne informacije o posameznih vrstah finančnih instrumentov ter o tveganjih, ki so povezana s posamezno vrsto finančnega instrumenta, so uporabnikom spletne strani banke na voljo v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti NLB d.d. (v nadaljevanju: "splošni pogoji"), ki so objavljeni na spletni strani www.nlb.si ter dostopni v poslovalnicah banke. V splošnih pogojih so uporabniku spletne strani na voljo tudi dodatne informacije o banki in njenih investicijskih in pomožnih storitvah, o upravljanju z nasprotji interesov ter o razvrščanju strank. Informacije o stroških in provizijah banke so na voljo v Izvlečku Tarife NLB d.d, informacije o načinu izvrševanja naročil pa v Politiki izvrševanja naročil strank.