Obdavčitev obresti na vlogah prebivalstva

1. Podatki o doseženih obrestih 

Obdavčitev obresti od denarnih depozitov (to so depoziti in varčevanja) pri bankah in hranilnicah predpisuje Zakon o dohodnini (ZDoh-2).

Če skupni znesek obresti denarnih depozitov in varčevanj pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih skladno s predpisi v Sloveniji, ter v bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, ki je bil dosežen v posameznem letu, presega 1.000 EUR, morate davčni rezidenti Slovenije do 28. februarja v letu, ki sledi, vložiti posebno davčno napoved na predpisanem obrazcu Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Republiki Slovenji ter v drugih državah članicah EU

Za davčne rezidente Slovenije so obresti do zneska 1.000 EUR neobdavčene. Banka bo varčevalcem na obrazcu, Povzetek obračuna dohodkov fizičnih oseb rezidentov RS, posredovala podatke o doseženih obrestih za posamezno leto do konca meseca januarja v letu, ki sledi.

Za varčevalca/deponenta (davčni zavezanec), ki ni davčni rezident Slovenije, davek od vsakokrat doseženih obresti poravna oz. odvede davčni odtegljaj banka ob izplačilu obresti in sicer na dan pripisa obresti danih na razpolago. Obresti, ki so izplačane na osebni račun varčevalca/deponenta, so že zmanjšane za znesek davka. O davčnem odtegljaju banka obvesti FURS ter potrošniku izda obvestilo o obračunu davčnega odtegljaja od obresti.

Pomembno: Več informacij najdete na strani Finančne uprave RS.

                                                                                                                                                                                              

2. Uveljavljanje davčne osnove po 84. členu ZDoh-2

Če varčevalec/deponent (davčni zavezanec), ki je davčni rezident Slovenije, sklene pogodbo za varčevanje/depozit z dobo daljšo od enega leta in obresti niso izplačane že v času trajanja vezave/varčevanja, lahko uveljavlja letno razmejevanje obresti (davčna osnova po 84. členu ZDoh-2). To pomeni, da bo banka v primeru uveljavljanja davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 obresti, ki bodo obračunane za posamezno koledarsko/davčno leto, finančni upravi poročala, kot da so izplačane. Varčevalec/deponent bo tako za vsako leto sproti zavezan za morebitno plačilo davka na obresti, ki so bile obračunane oz. dosežene v obdobju davčnega leta.

Pri sklenitvi pogodbe o dolgoročni vezavi/varčevanju v NLB Kliku je za deponenta/varčevalca, ki je davčni rezident Slovenije, dogovorjeno letno razmejevanje obresti. V primeru spremembe mora deponent/varčevalec to sporočiti banki kadarkoli do izteka koledarskega leta, v katerem je bila pogodba za depozit/varčevanje sklenjena.

Pri sklenitvi pogodbe o dolgoročni vezavi/varčevanju v NLB Poslovalnici se odločite o tem, ali boste to zakonsko določilo uveljavili ali ne.

Odločitev o uveljavljanju tega določila je treba sporočiti banki najkasneje do zaključka koledarskega/davčnega leta, v katerem je bila pogodba za depozit/varčevanje sklenjena. Odločitev o (ne)uveljavljanju pa tako velja do poteka pogodbe.

Varčevalec/deponent (davčni zavezanec), ki ni davčni rezident Slovenije, nima možnosti uveljavljanja davčne osnove po 84. členu ZDoh-2, saj ni oproščen plačila davka na obresti do zneska 1.000 EUR v posameznem letu.

Pomembno: Več informacij najdete na strani Finančne uprave RS.

 
Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!