Obdavčitev obresti na vlogah prebivalstva

1. Podatki o doseženih obrestih 

Obdavčitev obresti od denarnih depozitov (to so depoziti in varčevanja) pri bankah in hranilnicah predpisuje Zakon o dohodnini (ZDoh-2). Če skupni znesek obresti denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih skladno s predpisi v Sloveniji, ter v bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, ki je bil dosežen v posameznem letu, presega 1.000 EUR, morate davčni rezidenti Slovenije do 28. februarja v letu, ki sledi, vložiti posebno davčno napoved na predpisanem obrazcu  Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Republiki Slovenji ter v drugih državah članicah EU  Skladno s spremembami Zakona o dohodnini, ki veljajo od odmernega leta 2022 dalje, se lahko odločite, da bodo vaši dohodki iz kapitala obdavčeni z dohodnino sintetično, tj. skupaj z vsemi dohodki fizičnih oseb, ki se vštevajo v letno davčno osnovo. Navodila za izvedbo tega postopka so objavljena na spletni strani Finančne uprave RS. 

Za davčne rezidente Slovenije so obresti do zneska 1.000 EUR neobdavčene. Banka bo varčevalcem posredovala podatke o doseženih obrestih za posamezno leto do konca meseca januarja v letu, ki sledi.

Pomembno:  Več informacij najdete na strani Finančne uprave RS.

2. Uveljavljanje davčne osnove po 84. členu ZDoh-2

Če varčevalec/deponent (davčni zavezanec) sklene pogodbo za varčevanje/vezavo sredstev za več kot eno leto, lahko uveljavlja davčno osnovo po 84. členu ZDoh-2. To pomeni, da bo banka o obrestih, ki bodo obračunane za posamezno koledarsko/davčno leto, finančni upravi poročala, kot da so izplačane. 
Pri sklenitvi pogodbe o dolgoročni vezavi/varčevanju se v NLB Poslovalnici, in tudi če pogodbo sklenete prek spletne banke NLB Klik oz. telefonske banke NLB Teledom, odločite o tem, ali boste to zakonsko določilo uveljavili ali ne. Odločitev o uveljavljanju tega določila je treba, skladno z zakonskimi določili, sporočiti banki v tistem koledarskem /davčnem letu, v katerem je bila pogodba za depozit/varčevanje sklenjena. Navodilo za izpolnjevanje obrazca in dodatne informacije so vam na voljo na spletni strani 
Finančne uprave RS.

 
Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!