Obdavčitev obresti na vlogah prebivalstva

1. Obdavčitev in obveščanje o doseženih obrestih 

Obdavčitev obresti od denarnih depozitov (to so depoziti in varčevanja) pri bankah in hranilnicah predpisuje Zakon o dohodnini (ZDoh-2).

Banka bo varčevalcem/deponentom, davčnim rezidentom Slovenije, na obrazcu, Povzetek obračuna dohodkov fizičnih oseb rezidentov RS, posredovala podatke o doseženih obrestih za posamezno leto do konca meseca januarja v letu, ki sledi.

Če skupni znesek obresti  denarnih depozitov in varčevanj pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih skladno s predpisi v Sloveniji, ter v bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, ki je bil dosežen v posameznem letu, presega 1.000 EUR, morate davčni rezidenti Slovenije do 28. februarja  v letu, ki sledi, vložiti posebno davčno napoved na predpisanem obrazcu Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Republiki Slovenji ter v drugih državah članicah EU .

Za davčne rezidente Slovenije so obresti do zneska 1.000 EUR neobdavčene . Napovedi za odmero dohodnine od obresti tako ni treba vložiti zavezancem, davčnim rezidentom Slovenije, katerih skupni znesek obresti ne presega 1.000 EUR.

Za varčevalca/deponenta (davčni zavezanec), ki ni davčni rezident Slovenije, davek od vsakokrat doseženih obresti poravna oz. odvede davčni odtegljaj banka ob izplačilu obresti in sicer na dan pripisa obresti danih na razpolago. Obresti, ki so izplačane na osebni račun varčevalca/deponenta, so že zmanjšane za znesek davka. O davčnem odtegljaju banka obvesti FURS ter varčevalcu/deponentu izda obvestilo o obračunu davčnega odtegljaja od obresti.

Pomembno: Več informacij najdete na strani  Finančne uprave RS .

2. Uveljavljanje davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 (t.i. razmejitev obresti)

Če varčevalec/deponent (davčni zavezanec), ki je davčni rezident Slovenije, sklene pogodbo za varčevanje/depozit z dobo daljšo od enega leta in obresti niso izplačane že v času trajanja vezave/varčevanja, lahko uveljavlja letno razmejevanje obresti (davčna osnova po 84. členu ZDoh-2). To pomeni, da bo banka v primeru uveljavljanja davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 obresti, ki bodo obračunane za posamezno koledarsko/davčno leto, finančni upravi poročala, kot da so izplačane. Varčevalec/deponent bo tako za vsako leto sproti zavezan za morebitno plačilo davka na obresti, ki so bile obračunane oz. dosežene  v obdobju davčnega leta.

Pri sklenitvi pogodbe o dolgoročni vezavi/varčevanju v NLB Poslovalnici se odločite o tem, ali boste to zakonsko določilo uveljavili ali ne.

Odločitev o uveljavljanju tega določila je treba sporočiti banki najkasneje do zaključka koledarskega/davčnega leta , v katerem je bila pogodba za depozit/varčevanje sklenjena. Odločitev o (ne)uveljavljanju pa tako velja do poteka pogodbe.

Za  mladoletne osebe oz. osebe brez polne poslovne sposobnosti, razmejitev obresti v okviru pogodbenega razmerja ureja zakoniti zastopnik ali skrbnik

Varčevalec/deponent (davčni zavezanec), ki ni davčni rezident Slovenije, nima možnosti uveljavljanja davčne osnove po 84. členu ZDoh-2, saj ni oproščen plačila davka na obresti do zneska 1.000 EUR v posameznem letu.

Pomembno: Več informacij najdete na strani  Finančne uprave RS .

3. Zavezanci za plačilo davka od obresti

Zavezanec za dohodnino je fizična oseba na katero se glasi pogodba.

Mladoletne osebe oz. osebe brez polne poslovne sposobnosti so samostojni davčni zavezanci. Dohodki iz premoženja, npr. obresti depozitov, ki jih prejemajo, se ne prištevajo k dohodkom zakonitih zastopnikov (staršev) ali skrbnikov. Za prejete obresti se, če so izpolnjeni pogoji, vloži napoved za odmero dohodnine od obresti na ustreznem obrazcu, pri čemer jo vloži zakoniti zastopnik ali skrbnik.

V primeru dedovanja na podlagi 333. člena ZdavP-2 preide na pravnega naslednika oz. naslednike dolžnost opraviti dejanja, ki jih zakon določa za ugotovitev davčne obveznosti (vložitev napovedi za odmero dohodnine), na podlagi 48. člena ZDavP-2, ki določa da univerzalni pravni naslednik v celoti prevzame davčne obveznosti in terjatve iz naslova davkov pravnega prednika, pa preide na dediče tudi obveznost oziroma terjatev, ki je rezultat odmernega postopka na podlagi vložene napovedi.

Iz navedenega izhaja, da se v primeru smrti zavezanca za davek, postopek odmere izpelje s pravnimi nasledniki pokojnega davčnega zavezanca in sicer tako v primeru, ko pravni nasledniki vložijo napoved (zavezanec je umrl pred vložitvijo napovedi), kot v primeru, ko je napoved vložil davčni zavezanec, vendar je ta umrl pred izdajo odmerne odločbe. V obravnavanem primeru, ko je zavezanec umrl pred vložitvijo prej navedene napovedi oz. pred iztekom pogodbe o vezavi, je na podlagi 333. člena ZdavP2 napoved dolžan vložiti zavezančev pravni naslednik oz. pravni nasledniki v imenu pokojnega davčnega zavezanca in za račun dediča oz. vseh dedičev. V kolikor dedič (kateri izmed dedičev) doseže obresti na podlagi lastne pogodbe o vezavi depozita, mora za te obresti vložiti ločeno napoved.

Banka v skladu s pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine za posamezno davčno leto, poroča podatke o obrestih, doseženih na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU ter podatke o zavezancih, ki so te obresti dosegli na podlagi pogodb o dolgoročno vezanih denarnih sredstvih ali dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah. Ne poroča pa o zavezancih, ki so jim bila denarna sredstva izplačana na podlagi sklepa o dedovanju.

 
Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!