Za varnejšo prihodnost

Razmišljate, kaj bo jutri, čez leto, deset? Že danes lahko naredite korak bližje svojim ciljem. Pričnite varčevati ter zase in svoje najbližje ustvarite prihodnost, kot si jo želite.

Naložbeni tedni | 15. do 26. maj 2023

50 % popusta na vstopne stroške pri enkratnih vplačilih v naložbena življenjska zavarovanja zavarovalnice Vita in v vzajemne sklade družbe NLB Skladi.

Varčevanje v vzajemnih skladih

Zakaj varčevati v vzajemnem skladu?

Se boste odločili za enkratno vplačilo ali postopno varčevanje?

Preberite več o vzajemnih skladih družbe NLB Skladi

O možnostih varčevanja se pogovorite s finančnimi svetovalci

  • prek video klica, vsak delovnik med 9. in 16. uro,
  • v naših poslovalnicah.

Če že varčujete v NLB Skladih, lahko dobite informacije in uredite dodatna vplačila tudi na daljavo:

  • v NLB Kliku kadarkoli, 24/7,
  • prek video klica vsak delovnik med 9. in 16. uro,
  • v naših poslovalnicah.

       

Začnite video klic

Naročite se k svetovalcu v poslovalnico

     

50 % popusta na vstopne stroške za enkratna vplačila, opravljena med 15. in 26. majem 2023.

Varčevalno-naložbena življenjska zavarovanja

Pri takem načinu varčevanja ste hkrati tudi življenjsko zavarovani.

Obstaja veliko vrst naložbenih življenjskih zavarovanj, ki se razlikujejo glede donosnosti in tveganja. Če si v prvi vrsti želite prilagodljivo naložbo, potem izberite NLB Vita Varčevanje +Izbirate lahko med različnimi naložbenimi možnostmi, glede na naložbeno tveganje, ki ga želite prevzeti. Naložbeno življenjsko zavarovanje lahko sklenete zase ali z namenom varčevanja za otroke.

Preberite več o življenjskih zavarovanjih zavarovalnice Vita

Varčevanje lahko sklenete:

  • v vseh naših poslovalnicah,
  • prek video klica (za stranke NLB).

  

Začnite video klic

Naročite se k svetovalcu v poslovalnico

      

Izkoristite 50 % znižanje vstopnih stroškov od 15. do 26. maja 2023 ob vplačilu dodatne ali enkratne premije v izbrana naložbena življenjska zavarovanja zavarovalnice Vita. Minimalna višina dodatne premije je 250 EUR*, enkratne premije pa 3.000 EUR.

*Znižanje vstopnih stroškov ne velja za dodatna vplačila z zajamčenimi donosi.  


Vas skrbi pokojnina?

Ob vse nižjih pokojninah je treba že zgodaj razmišljati o tem, kako tudi po upokojitvi ohraniti enak življenjski slog. Za pokojnino lahko varčujete na različne načine,  tudi z varčevanjem v krovnem skladu NLB Skladi in z naložbenim življenjskim zavarovanjem NLB Vita Varčevanje +.

Pri varčevanju velja preprosto pravilo: pričeti je potrebno danes. Prepričajte se sami in v treh korakih naredite izračun, koliko morate privarčevati za dodatek k pokojnini.

Kalkulator za dodatek k pokojnini

Pri pomembnih finančnih odločitvah niste sami

Kam s prihranki oziroma sredstvi, ki jih lahko namenimo za plemenitenje, ker jih ne bomo potrebovali jutri, radi pa bi, da bi bila v prihodnosti vredna več? In na kakšen način varčevati, da vplačana sredstva na bodo sproti izgubljala vrednosti?

V času, ko so obrestne mere nizke, se vprašanje pojavlja še pogosteje kot sicer. In kot po navadi je odgovorov več. Ne le višina vplačil in sredstev, ki bi jih radi plemenitili, tudi načrti za prihodnost, finančno znanje in tipi naložb, ki so blizu značaju posameznika, so tisti elementi, ki določajo najprimernejšo izbiro. Poudarek, mimo katerega nikakor ne smemo, je sicer preprost, a ga marsikdo še vedno spregleda: pri odločitvi se posvetujmo s strokovnjaki.

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (info@nlbskladi.si), upravlja krovni sklad NLB Skladi. Storitve trženja in oglaševanja krovnega sklada NLB Skladi poleg družbe NLB Skladi izvaja po pooblastilu tudi Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana.

To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja in dokumente s ključnimi informacijami za posamezne podsklade krovnega sklada NLB Skladi, ki so vlagateljem v slovenskem jeziku brezplačno dostopni na sedežu družbe NLB Skladi na Tivolski cesti 48 v Ljubljani vsak delovni dan med 10. in 12. uro, na pooblaščenih vpisnih mestih (poslovalnice NLB d.d.) med njihovim delovnim časom ter na spletni strani www.nlbskladi.si.

Krovni sklad NLB Skladi je odprt tudi za male vlagatelje. Z vplačilom v krovni sklad NLB Skladi vlagatelj pridobi enote premoženja podsklada in ni neposredni imetnik izdajateljev vrednostnih papirjev, ki sestavljajo podsklad.

Krovni sklad družbe NLB Skladi ni bančna storitev in ne prinaša zajamčene ali garantirane donosnosti. Tako naložbe v posamezne podsklade krovnega sklada tudi niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah.

Pri varčevanju v podskladih krovnega sklada NLB Skladi vlagatelj lahko plača vstopne in izstopne stroške ter upravljavsko provizijo. Najvišji vstopni stroški podskladov krovnega sklada NLB Skladi znašajo 3,00 % vrednosti investicijskega kupona, najvišji izstopni stroški pa 1,00 % vrednosti investicijskega kupona. Navedeni vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo (prikazani) donos. Podrobnejši cenik in primerjava stroškov podskladov krovnega sklada sta na voljo na spletni strani www.nlbskladi.si.

Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: Vita, življenjska zavarovalnica, d.d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, znesek osnovnega kapitala: 7.043.899,19 EUR, matična številka: 1834665. Zavarovanje tržijo poslovne enote NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalni zastopnik ter v zvezi z zavarovanjem nima obveznosti ali jamstev. Zavarovanje NLB Vita Varčevanje + ni depozit in ni vključeno v sistem zajamčenih vlog. NLB Vita Varčevanje + je naložbeno življenjsko zavarovanje, pri katerem je donos odvisen od gibanja vrednosti enot premoženja vzajemnih skladov. Tveganje, da bi bil lahko znesek izplačila naložbenega življenjskega zavarovanja nižji od zneska vplačila v naložbeno življenjsko zavarovanje, prevzema sklenitelj zavarovanja. Za izplačilo zavarovalne vsote oz. odkupne vrednosti police jamči Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. Dokument s ključnim informacijami o produktu je na voljo v NLB Poslovalnicah oziroma je objavljen na spletni strani zavarovalnice www.zav-vita.si.