Za varnejšo prihodnost

Razmišljate, kaj bo jutri, čez leto, deset? Že danes lahko naredite korak bližje svojim ciljem. Pričnite varčevati ter zase in svoje najbližje ustvarite prihodnost, kot si jo želite.

Naložbeni tedni | 8. do 26. januar

25 % popusta na vstopne stroške pri enkratnih vplačilih v naložbena življenjska zavarovanja zavarovalnice Vita in v vzajemne sklade družbe NLB Skladi.

Ugodnost velja tudi za vplačila v NLB Naložbeni par.

   

Varčevanje v vzajemnih skladih

Zakaj varčevati v vzajemnem skladu?

Se boste odločili za enkratno vplačilo ali postopno varčevanje?

Preberite več o vzajemnih skladih družbe NLB Skladi

O možnostih varčevanja se pogovorite s finančnimi svetovalci

  • prek video klica, vsak delovnik med 9. in 16. uro,
  • v naših poslovalnicah.

Če že varčujete v NLB Skladih, lahko dobite informacije in uredite dodatna vplačila tudi na daljavo:

  • v NLB Kliku kadarkoli, 24/7,
  • prek video klica vsak delovnik med 9. in 16. uro,
  • v naših poslovalnicah.

       

Začnite video klic

Naročite se k svetovalcu v poslovalnico

     

25 % popusta na vstopne stroške za enkratna vplačila, opravljena med 8. in 26. januarjem 2024.

Varčevalno-naložbena življenjska zavarovanja

Pri takem načinu varčevanja ste hkrati tudi življenjsko zavarovani.

Obstaja veliko vrst naložbenih življenjskih zavarovanj, ki se razlikujejo glede donosnosti in tveganja. Če si v prvi vrsti želite prilagodljivo naložbo, potem izberite NLB Vita Varčevanje +Izbirate lahko med različnimi naložbenimi možnostmi, glede na naložbeno tveganje, ki ga želite prevzeti. Naložbeno življenjsko zavarovanje lahko sklenete zase ali z namenom varčevanja za otroke.

Preberite več o naložbenih življenjskih zavarovanjih zavarovalnice Vita

Varčevanje lahko sklenete:

  • v vseh naših poslovalnicah,
  • prek video klica (za stranke NLB).

  

Začnite video klic

Naročite se k svetovalcu v poslovalnico

      

25 % popusta na vstopne stroške od 8. do 26. januarja 2024 ob vplačilu dodatne ali enkratne premije v izbrana naložbena življenjska zavarovanja zavarovalnice Vita. Minimalna višina dodatne premije je 250 EUR*, enkratne premije pa 3.000 EUR.

*Znižanje vstopnih stroškov ne velja za dodatna vplačila z zajamčenimi donosi.


NLB Naložbeni par

Naložbeni par je kombinacija depozita ter naložbe v vzajemni sklad družbe NLB Skladi ali naložbeno življenjsko zavarovanje zavarovalnice Vita.

S tako razpršitvijo sredstev si zagotovite varnejšo naložbo, hkrati pa potencialno višji donos, kot če bi se odločili le za depozit. Dodatno imate tudi višjo obrestno mero za sklenjen depozit od redne depozitne ponudbe. 

      

Več o Naložbenem paru

   

Od 8. do 26. januarja 2024 lahko tudi pri Naložbenem paru izkoristite 25 % popusta na vstopne stroške pri enkratnih vplačilih v naložbena življenjska zavarovanja zavarovalnice Vita in v vzajemne sklade družbe NLB Skladi.

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (info@nlbskladi.si), upravlja krovni sklad NLB Skladi. Storitve trženja in oglaševanja krovnega sklada NLB Skladi poleg družbe NLB Skladi izvaja po pooblastilu tudi Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana.

To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja in dokumente s ključnimi informacijami za posamezne podsklade krovnega sklada NLB Skladi, ki so vlagateljem v slovenskem jeziku brezplačno dostopni na sedežu družbe NLB Skladi na Tivolski cesti 48 v Ljubljani vsak delovni dan med 10. in 12. uro, na pooblaščenih vpisnih mestih (poslovalnice NLB d.d.) med njihovim delovnim časom ter na spletni strani www.nlbskladi.si.

Krovni sklad NLB Skladi je odprt tudi za male vlagatelje. Z vplačilom v krovni sklad NLB Skladi vlagatelj pridobi enote premoženja podsklada in ni neposredni imetnik izdajateljev vrednostnih papirjev, ki sestavljajo podsklad.

Krovni sklad družbe NLB Skladi ni bančna storitev in ne prinaša zajamčene ali garantirane donosnosti. Tako naložbe v posamezne podsklade krovnega sklada tudi niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah.

Pri varčevanju v podskladih krovnega sklada NLB Skladi vlagatelj lahko plača vstopne in izstopne stroške ter upravljavsko provizijo. Najvišji vstopni stroški podskladov krovnega sklada NLB Skladi znašajo 3,00 % vrednosti investicijskega kupona, najvišji izstopni stroški pa 1,00 % vrednosti investicijskega kupona. Navedeni vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo (prikazani) donos. Podrobnejši cenik in primerjava stroškov podskladov krovnega sklada sta na voljo na spletni strani www.nlbskladi.si.

Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanji: Vita, življenjska zavarovalnica, d.d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična številka: 1834665, znesek osnovnega kapitala: 7.043.899,19 EUR. Zavarovanji tržijo poslovne enote NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalni zastopnik ter v zvezi z zavarovanji nima obveznosti ali jamstev. Zavarovanji NLB Vita Varčevanje + in NLB Vita Varčevanje + Senior nista depozit in nista vključeni v sistem zajamčenih vlog. NLB Vita Varčevanje + in NLB Vita Varčevanje + Senior sta naložbeni življenjski zavarovanji  pri katerih je donos odvisen od gibanja vrednosti enot premoženja vzajemnih skladov. Tveganje, da bi bil lahko znesek izplačila naložbenih življenjskih zavarovanj nižji od zneska vplačila v naložbeni življenjski zavarovanji, prevzema sklenitelj zavarovanja. Za izplačilo zavarovalne vsote oz. odkupne vrednosti police jamči Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. Dokumenta s ključnim informacijami o produktih sta na voljo v vseh NLB Poslovalnicah oziroma sta objavljena na spletni strani zavarovalnice www.zav-vita.si.