Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Pogosta vprašanja - E-račun

Splošno

E-račun nadomešča klasično papirno obliko računa z elektronsko obliko. Je klasičen račun, ki ga izdajatelj računa izda svojemu dolžniku - prejemniku računa v e-obliki. Za enostavno izmenjavo e-računov med izdajatelji in prejemniki smo v NLB nadgradili oba sistema za elektronsko poslovanje - spletno poslovalnico NLB Klik in elektronsko banko NLB Proklik.
E-računi med izdajateljem in prejemnikom potuje ali znotraj posamezne banke, če sta izdajatelj in prejemnik stranke iste banke ali po medbančnem Sistemu e-račun, v katerega so vključene skoraj vse banke v Sloveniji (18) in Uprava za javna plačila.

E-račun lahko uporabljajo vsi segmenti strank v banki, vsak za svoje potrebe.
Izdajatelji računov - podjetja vzpostavijo elektronsko pripravo računov v svoji računovodski aplikaciji, ki mora formiranje e-računa omogočati. Izdajatelj lahko za pripravo e-računov najame tudi zunanje podjetje, ki se s tovrstnimi storitvami ukvarja.
Manjšim izdajateljem e-računa je na voljo ročni vnos e-računa v NLB Prokliku.

Prejemniki računov- fizične in pravne osebe morajo biti  za prejem e-računa aktivirani kot uporabniki elektronskega poslovanja (NLB Klik in NLB Proklik za stranke NLB) in se na prejem e-računa prijaviti.
Uporabnikom NLB Klika in NLB Proklika je na voljo e-prijava, ki je enostavna, če izdajatelj e-prijave prek e-banke ne omogoča, se zainteresirani prejemnik e-računa lahko prijavi neposredno pri izdajatelju.
Ali izdajatelj, na katerega se želite prijaviti, omogoča e-prijavo prek e-banke, lahko preverite v medbančnem Registru izdajateljev.

Sistem vsem udeležencem ponuja poenostavitve, ki jih elektronska izmenjava podatkov omogoča. Z elektronsko izmenjavo računov, prijav na prejem e-računa, e-povratnic in dostavnic, udeleženci sistema ne potrebujete več izmenjave podatkov na papirju.
Poleg izmenjave e-računov in e-prijav v NLB lahko poskrbimo tudi za vlaganje e-računov v e-arhiv.

Proces izmenjave e-računa v Sistemu e-račun
1. Izdajatelj e-računa v svoji računovodski aplikaciji pripravi e-račune in jih uvozi v NLB Proklik ter pošlje prejemnikom ali pa e-račune pripravi neposredno v NLB Prokliku z ročnim vnosom e-računa.
2. NLB za vse e-račune, prejete od izdajatelja za stranke z računom v NLB, preveri obstoj prejemnika (po IBAN + vključenosti v ebanko) in e-račune za prejemnike fizične osebe posreduje v NLB Klik ali v NLB Proklik.
3. NLB za vse e-račune, prejete od izdajatelja za prejemnike v drugih bankah in pri UJP, posreduje v obdelavo centralnemu posredniku - podjetju Bankart, ki v sistemu izvaja izmenjavo med vključenimi bankami in UJP.
4. NLB v primeru, da e-računov namenjenih prejemnikom v NLB ne more dostaviti (prejemnik nima e-banke, TRR je ukinjen ipd.), formira e-dostavnico in za nedostavljene e-račune posreduje izdajatelju negativno dostavnico, za dostavljene e-račune pa pozitivno dostavnico izdajatelju neposredno v NLB Proklik,
5. Centralni posrednik e-račune glede na IBAN posreduje v ostale banke.
6. Banke prejemnice e-računov preverijo obstoj prejemnikov (po IBAN+ vključenosti v ebanko) in e-račune za prejemnike fizične osebe posredujejo v svojo rešitev e-banke za fizične osebe in e-račune za pravne osebe v svojo rešitev e-banke za pravne osebe.
7. Banke prejemnice v primeru, da e-računov, namenjenih prejemnikom v tej banki ne more dostaviti (prejemnik nima e-banke, TRR je ukinjen ipd.), formira e-dostavnico in za nedostavljene e-račune posreduje negativno dostavnico za dostavljene e-račune pa pozitivno dostavnico centralnemu posredniku.
8. Centralni posrednik prejete pozitivne in negativne dostavnice informacije posreduje banki izdajatelja, ta pa izdajatelju v elektronsko banko.

Proces izmenjave e-prijav na prejem e-računa
1. Izdajatelj e-računov s svojo banko sklene poslovno razmerje za izmenjavo e-računov in se ob vključitvi v Sistem e-račun odloči, ali bo prek sistema prejemal e-prijave ali ne.
2. Banka izdajatelja vključi v Sistem e-račun in mu s tem omogoči nemoteno izmenjavo e-računov in ostalih e-dokumentov, podatke o izdajatelju pa posreduje centralnemu posredniku Bankart.
3. Centralni posrednik Bankart vključi izdajatelja v medbančni Register izdajateljev. V podatkih izdajatelja v registru je razvidno, če izdajatelj prek sistema sprejema e-prijave ali ne.
4. Banka za vse izdajatelje v sistemu, ki sprejemajo e-prijave, v svoji e-bančnih rešitvah omogoči svojim uporabnikom možnost oddaje e-prijave.
5. Zainteresirani prejemnik e-računa - fizična ali/in pravna oseba prek elektronske banke odda e-prijavo. E-prijavo lahko prek sistema odda za vse izdajatelje, vključene v medbančni Sistem e-račun.
6. Banka prejemnika prejeto e-prijavo posreduje izdajatelju v elektronsko banko, če je ta vključen prek te banke ali jo usmeri na Bankart, če je izdajatelj vključen prek druge banke.
7. Centralni posrednik prejete e-prijave usmeri do banke izdajatelja, ta pa jih posreduje izdajatelju v elektronsko banko.
8. Izdajatelj vsem novim prejemnikom, ki so se prijavili, v naslednjem obračunskem obdobju pošlje e-račun namesto papirnega.

Proces posredovanja e-povratnic
E-povratnice na prejete e-prijave posredujejo le izdajatelji z velikim številom svojih naročnikov in so procese za aktiviranje novih prejemnikov e-računov za svoje storitve, v svojih aplikacijah avtomatizirali. E-povratnica v sistemu izmenjave ni obvezen dokument v sistemu izmenjave.
1. Izdajatelj v svojo e-banko prejme e-prijavo in jo izvozi v svoj program naročnikov, kjer preveri pravilnost podatkov iz e-prijave.
2. V primeru, da se podatki na e-prijavi ujemajo s podatki v naročniški bazi izdajatelja, izdajatelj pripravi e-povratnico in v njej potrdi uspešen prejem.
3. V primeru, da se podatki na e-prijavi ne ujemajo s podatki v naročniški bazi izdajatelja, izdajatelj pripravi e-povratnico in v njej zavrne prejem in v polje z opisom zavrnitve, pošiljatelju e-prijave sporoči, zakaj je e-prijavo zavrnil.
4. Izdajatelj e-povratnice posreduje prek e-banke v sistem do pošiljateljev e-prijav, ki jih prejmejo v svojo e-banko. V e-banki lahko pošiljatelj e-prijave preveri status poslane e-prijave in jo v primeru zavrnitve, ponovo pošlje s popravljenimi podatki.

Prejemniki e-računa

Po zakonu fizične osebe niso zavezane k vzpostavitvi elektronskega arhiviranja prejetih e-računov. Seveda pa lahko prejemniki e-računov prek NLB Klika prejete e-račune sami arhivirati na svojem lokalnem disku računalnika. E-arhiv plačanih računov pa je uporabnikom na voljo že do sedaj in do njega dostopate prek Arhiva plačil.

Koraki za elektronsko prejemanje e-računov prek NLB Klika
Ob izpolnjevanju e-prijave imejte pri sebi zadnji papirni račun in sledite napotkom v NLB Kliku.

  • V osnovnem meniju izberite poglavje Moje storitve - E-računi.
  • V spodnjem delu izberite gumb E - vloga.
  • Matični podatki uporabnika NLB Klika se avtomatsko izpišejo na ekranu. Podatki o izdajatelju se bodo na ekran vpisali, če boste v za to namenjeno polje vpisali naziv oz. del naziva izdajatelja ali njegovo davčno številko.
  • Za vpis podatkov v polje ID referenca imejte pri sebi zadnji papirni račun, ki ste ga prejeli od izdajatelja. V navodilu izdajatelja, ki se izpiše na desnem delu ekrana pod rubriko "Išči po davčni številki", sledite opisu, katere podatke je potrebno vpisati v polje "ID referenca". Polje je obvezno.
  • Po pravilnem vpisu "ID reference" preberite splošne pogoje banke in izdajatelja in jih potrdite.
  • Prikaže se vam vsebina e-prijave, ki bo posredovana izdajatelju. S potrditvijo boste e-prijavo še elektronsko podpisali.
  • Na ekranu se prikaže uspešno oddana in elektronsko podpisana e-prijava, ki jo bo prejel izdajatelj in vam, če bo vsebina e-prijave ustrezna, v naslednjem mesecu posredoval e-račun v NLB Klik.

 

Da, saj je osnovni cilj vpeljave e-računov zamenjava papirne v elektronsko obliko. Način plačila prejetega računa ostane še naprej odločitev prejemnika. Zato je e-račun primeren za vsakega prejemnika ne glede na način plačila obveznosti (prek e-banke, z direktno obremenitvijo ...). Tehnično je za ločevanje e-računov glede na že aktivno direktno obremenitev za plačilo obveznosti poskrbljeno v NLB Kliku, saj izdajatelj e-računa vodi evidenco aktivnih direktnih obremenitev in ta podatek vnese v elektronsko ovojnico, v kateri e-račun potuje od izdajatelja k prejemniku. Če prejemnik e-računa le-tega že poravnava z direktno obremenitvijo, mu NLB Klik ne ponudi možnosti formiranja plačilnega naloga - e-račun ima status, da bo plačan z DB.

Elektronska prijava prek NLB Klika je možna, če ste nosilec naročniškega razmerja pri izdajateljih, na katere se elektronsko prijavljate.

E-prijava se v procesu oddaje k izdajatelju, elektronsko podpiše s kvalificiranim digitalnim potrdilom aktivnega uporabnika NLB Klika, ki je e-prijavo izpolnil in oddal. Matični podatki o aktivnem uporabniku NLB Klika se na e-prijavo avtomatsko prenesejo in izdajatelj, ki vašo e-prijavo prejme, matične podatke in podatke o naročnikih med seboj primerja. V primeru, da se podatki ne ujemajo, e-prijave izdajatelj ne more obdelati.

V tem primeru se boste na prejem e-računa morali prijavit neposredno pri izdajatelju na način, za katerega se bosta dogovorila.

Izjema je Radiotelevizija Slovenije, ki vas kot prejemnika e-računa vključi, če ji v e-prijavi pošljete naročniško številko uporabnika RTV storitev, za katerega želite prejemati in plačevati e-račun.

Register v sistem vključenih izdajateljev e-računa je uporabnikom NLB Klika na voljo v kanalu E-računi in na NLB Spletnem portalu, kjer najdete povezavo do javnega medbančnega Registra izdajateljev in Register proračunskih uporabnikov, ki bodo od 1. 1. 2015 sprejemali izključno e-račune.

Predlagamo vam, da v Arhivu e-vlog najprej preverite, ali je bila e-prijava pravilno sprejeta in ali ste od izdajatelja prejeli e-povratnico.
Če e-račune prejmate tudi za vaše pooblaščence, v poglavju E-računi pri pregledu e-računov, aktivirajte kljukico - pregled e-računov za pooblaščene osebe. 

Izdajatelji e-računov le-te izdajajo večinoma enkrat mesečno v določenem obdobju ali na določen dan. V primeru, da ste prijavo oddali le nekaj dni pred datumom, ko izdajatelj e-račune pošlje prejemnikom, vas morda ni uspel vnesti med prejemnike in boste e-račun prejeli v naslednjem obračunskem obdobju.

Če e-računa tudi po dveh mesecih od oddaje e-prijave ne bi prejeli v NLB Klik, nam pošljite prošnjo za poizvedbo in bomo preverili, kjer se je postopek zalomil.

 

V Sistem e-račun so vključene skoraj vse slovenske banke in Uprava za javna plačila. medbančna izmenjava teče prek Bankarta po urnikih, ki veljajo v sistemu. Zato lahko pri dostavi e-računa v vaš NLB Klik, pride do zamika enega ali več dni. še posebej je to lahko v primeru, ko izdajatelj e-račune pošilja med vikendom. Večinoma pa so e-računi dostavljeni v enem dnevu.

Primer: Izdajatelj e-računov je vključen pri drugi banki. E-račune odda v izmenjavo v petek zvečer in vam takrat pošlje tudi SMS. V banko izdajatelja ti računi prispejo v soboto in so večinoma obdelani šele v ponedeljek zjutraj. V NLB take e-račune prejmemo šele v ponedeljek dopoldne, ko so vam tudi na voljo v NLB Kliku.

 

Niste našli odgovora na svoje vprašanje?

Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje.

Pišite nam

Skrita vsebina

Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje

* Podatki so obvezni.

Zaupati vam želim svojo: *
Podatek je obvezen.
Vaše mnenje: *
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Če želite prejeti odgovor, vnesite svoje kontaktne podatke.
Ime: *
Podatek je obvezen.
Priimek: *
Podatek je obvezen.
E-naslov ali telefon ali naslov : *
Podatek je obvezen.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Vaše osebne podatke z obrazca bomo uporabili samo za posredovanje odgovora na vaše vprašanje.

Zaradi varovanja zasebnosti v obrazec ne vpisujete svojih zaupnih podatkov, kot so PIN številka, številka kartice, številka osebnega računa ...

Hvala.