Pogosta vprašanja - Krediti

Krediti na splošno

Takim skrbem se lahko izognete, če ob najemu kredita sklenete življenjsko zavarovanje kreditojemalca. Življenjsko zavarovanje kreditojemalca NLB Vite d.d. Ljubljana je zavarovanje, s katerim se poplača preostanek kreditnega dolga banki, če kreditojemalec umre. V takem primeru bo življenjska zavarovalnica NLB Vita d.d. Ljubljana izplačala zavarovalno vsoto neposredno banki, ki jo bo porabila za poravnavo preostanka kreditnih obveznosti. Tako družina in dediči ne bodo obremenjeni z dolgom. Upravičenci za pozitivno razliko med zavarovalno vsoto in višino neodplačanega dolga na dan prejema popolne prijave zavarovalnega primera so dediči zavarovanca. Več na https://www.nlbvita.si/zavarovanja/zivljenjsko-zavarovanje-kreditojemalcev

Da, pri NLB Stanovanjskih kreditih, ki so zavarovani z različnimi načini zavarovanja, razen pri kreditih, zavarovanih s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici, je možen odlog začetka plačevanja kredita (moratorij) do 12 mesecev.
Če se kreditojemalci znajdejo v situaciji, ko zaradi različnih razlogov zamujajo z odplačilom kredita, je pomembno, da se čim prej oglasijo v NLB Poslovalnici, ki jim je kredit odobrila. Na podlagi ocene vsakega posamičnega primera se banka skupaj s kreditojemalcem trudi poiskati ustrezno rešitev. Odvisno od posamičnega primera se med drugim preuči tudi možnost odobritve podaljšanja odplačilne dobe (posledično to pomeni nižjo mesečno obveznost) ali odloga plačila mesečnih obveznosti za določeno obdobje. Vsekakor si NLB prizadeva v težjih časih poiskati rešitev, ki je primerna tako za kreditojemalca kot tudi za banko.

Če ima stranka pogodbo o zaposlitvi za določen čas, lahko najame kredit, ki je zavarovan z zastavo nepremičnine, pod pogojem, da je bila pred tem zaposlena vsaj 6 mesecev, pri čemer je najdaljša možna doba odplačevanja enaka kot pri ostalih kreditojemalcih.  Pri osebnih in stanovanjskih kreditih, zavarovanih z drugimi vrstami zavarovanja, pa mora biti zapadlost zadnje mesečne obveznosti najmanj en dan pred datumom poteka pogodbe o zaposlitvi.Za vse kreditojemalce pa velja, da morajo imeti status rezidenta, zaposlitev v Republiki Sloveniji in da so stari najmanj 18 let.

SISBON je elektronski sistem izmenjave informacij o boniteti strank, ki so fizične osebe. Vzpostavljen je bil z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov.

V SISBON se zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na dejansko in potencialno zadolženost in korektnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti fizičnih oseb, posameznikov. Navedeni podatki so poleg podatkov, s katerimi banke že razpolagajo, zgolj dodatna informacija pri ugotavljanju njihove kreditne sposobnosti, od katere je odvisna odobritev posla in določitev pogojev za posamezno storitev.

Ta sistem je 1. januarja 2016 v upravljanje prevzela Banka Slovenije, ki je tako postala upravljavec sistema in zbirke podatkov o boniteti strank.

Več informacij: www.sisbon.si

Veljavna zakonodaja določa, da so rezidenti vse fizične osebe, ki imajo delovno ali bivalno vizo za čas, daljši od šestih mesecev, četudi nimajo državljanstva RS. Skladno s tem jim lahko odobrimo kredit iz redne ponudbe.

Povzeto po Jože Andrej Čibej »Kako računamo obresti«, ZBS Ljubljana 2011: »EOM pove, koliko nas bo dejansko stalo posojilo. EOM je (v odstotku izražena) letna stopnja, ki odraža dejansko ceno denarja, pri čemer so upoštevani vsi pogoji posojila prek roka črpanja in roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere, stroškov odobritve in zavarovanja posojila do drugih morebitnih bremen, ki v skladu z zakonskimi določbami Zakona o potrošniških kreditih sodijo v ta izračun. EOM se lahko spremeni, če se spremeni katera koli od postavk pri izračunu, zato se lahko dve posojili, ki se sicer popolnoma ujemata v glavnici, ročnosti, načinu obračuna obresti in pogodbeni obrestni meri, na koncu, ko upoštevamo vse relevantne stroške, tudi bistveno razlikujeta.«

Stanovanjski kredit

Da, vendar samo v obsegu, ki je potreben za izplačilo deležev ostalih dedičev ali zakonca oziroma partnerja za namen pridobitve lastništva na nepremičnini, ki je predmet dedovanja ali delitve premoženja v postopku razveze zakonske zveze ali druge s predpisi priznane skupnosti.
Da, to je možno pri najemu NLB Stanovanjskega kredita, če so zavarovanja zadostna in če je kreditojemalec kreditno sposoben. Za zavarovanje kredita v celotni vrednosti nepremičnine, ki se kupuje, je treba poleg nepremičnine, ki se kupuje, zastaviti še kako drugo nepremičnino ali več le-teh oziroma zagotoviti drugo ustrezno zavarovanje (plačilo zavarovalne premije pri zavarovalnici, solidarno poroštvo kreditno sposobnih porokov, zastava vrednostnih papirjev, polica življenjskih zavarovanj NLB Vita z ustrezno odkupno vrednostjo, zastava točk premoženja vzajemnih skladov NLB Skladi ipd.).
Če posamezen kreditojemalec ni kreditno sposoben, lahko za isto stanovanjsko enoto dobijo kredit največ trije kreditno sposobni kreditojemalci. Vsaj eden mora biti lastnik kreditirane nepremičnine.
Če kredit za isti namen najema več kreditojemalcev, lahko eden od kreditojemalcev najame kredit, zavarovan z zastavo nepremičnine, ostali pa stanovanjski kredit, zavarovan z drugimi oblikami zavarovanja (pri zavarovalnici, s poroki ...).
Del zneska NLB Stanovanjskega kredita lahko nakažemo tudi na osebni račun kreditojemalca, za katerega podpiše izjavo o namenski porabi. Pri nakupu nepremičnine lahko na osebni račun kreditojemalca nakažemo do 10 % zneska kredita, če je kredit zavarovan pri zavarovalnici, in do 20 %, če je zavarovan z drugimi oblikami zavarovanja. Pri gradnji ali obnovi nepremičnine lahko na račun kreditojemalca nakažemo do 80 % zneska kredita, če je kredit zavarovan pri zavarovalnici, in do 100 % zneska kredita, če je zavarovan z drugimi oblikami zavarovanja.

NLB Stanovanjski kredit je lahko zavarovan s hipoteko, t. j. z zastavno pravico na nepremičnini. Druge možne vrste zavarovanj NLB Stanovanjskih kreditov so še:

- plačilo zavarovalne premije pri zavarovalnici (odplačilna doba do 180 mesecev)

- solidarno poroštvo kreditno sposobnih porokov (odplačilna doba do 60 mesecev)

- zastava vrednostnih papirjev (odplačilna doba do 120 mesecev)

- zastava police življenjskega zavarovanja NLB Vita z ustrezno odkupno vrednostjo (odplačilna doba do 120 mesecev)

- zastava točk premoženja vzajemnih skladov NLB Skladi (odplačilna doba do 120 mesecev) idr. 

Banka se v dogovoru s stranko na podlagi ocene vsakega posamičnega primera v procesu odobravanja kredita odloči, katera prej navedena zavarovanja (eno ali več) so zanjo sprejemljiva.

Stanovanjski kredit NSVS

Kredit je možno najeti takoj po prejemu sklepa o zaključku varčevanja oziroma najkasneje v roku dveh let, po zaključeni dobi varčevanja.
Odgovor je DA, vendar samo na osebo, ki je opredeljena v zakonu o NSVS. Se pravi, da varčevalec lahko prenese obveznosti in pravice iz pogodbe kadarkoli na zakonca oziroma osebo, kateri v skladu s predpisi o zakonski zvezi pripadajo enake pravice kot zakonskemu partnerju, otroke ali vnuke.
DA, kredit je možno najeti. V tem primeru je varčevalec nosilec kredita, odplačnik pa je lahko neka druga oseba oz. osebe (največ štirje - lahko kdorkoli), ki je kreditno sposobna.
na vrh strani

Niste našli odgovora na svoje vprašanje?

Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje.

Pišite nam

Skrita vsebina

Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Če želite prejeti odgovor, vnesite svoje kontaktne podatke.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Vaše osebne podatke z obrazca bomo uporabili samo za posredovanje odgovora na vaše vprašanje. Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Zaradi varovanja zasebnosti v obrazec ne vpisujete svojih zaupnih podatkov, kot so PIN številka, številka kartice, številka osebnega računa ...

Hvala.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!