Pravila in pogoji za dodelitev oglaševalske podpore malim podjetnikom v okviru projekta Okvir pomoči

1. Predmet razpisa

Predmet razpisa je dodelitev oglaševalske podpore malim podjetnikom, z namenom ponovnega zagona oziroma oživitve dejavnosti, v času od 21. 6. do 31. 8. 2021.

Izbrane male podjetnike bomo v okviru projekta Okvir pomoči podprli:

  • s skupnim oglaševalskim prostorom na TV postajah hiše Pro plus (Pop TV, Kanal A, Brio, Kino), obcestnih plakatih po Sloveniji, spletnih straneh in družbenih medijih, za vsakega izbranega podjetnika bomo pripravili optimalen medijski razrez, glede na razpoložljive medije, ki bo vključeval kombinacije različnih medijev: nekaj objav na komercialni televiziji (Pop TV ali Kanal A) ali zunanje oglaševanje na nekaterih obcestnih plakatih 4x3 m ali 5x2m ali okrog 50.000 prikazov oglasa v obliki digitalnega oglaševanja, in sicer v obdobju med 21. 6. in 31. 8. 2021; NLB si pridružuje pravico, da s strokovnjaki iz medijskega zakupa pripravi optimalen medijski miks iz celotnega nabora zgoraj navedenih medijev za posameznega izbranega podjetnika (glede na lokalno oziroma regijsko prisotnost), pripravljen oglas pa izbrani podjetnik lahko uporabi tudi na svojih družbenih omrežjih;
  • z brezplačno namestitvijo enega klasičnega POS terminala (za nekomitente, če podpišejo Pogodbo o načinu plačila blaga in storitev s karticami, in tiste, ki so že naši komitenti in še nimajo sklenjene Pogodbe o načinu plačila blaga in storitev s karticami);
  • z 12-mesečno brezplačno najemnino za en klasični POS terminal;
  • z 12-mesečno brezplačno najemnino za en virtualni POS terminal;
  • z NLB Poslovno kartico Mastercard brez članarine za prvo leto, če odprejo NLB Poslovni račun in izpolnjujejo pogoje za pridobitev kartice;
  • z brezplačnim webinarjem.

2. Splošni pogoji

Na razpis se lahko prijavijo zainteresirani mali podjetniki, ki so:

  • samostojni podjetniki, mikro podjetja, mala podjetja, zadruge in nosilci kmetijske dejavnosti ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji in imajo sedež podjetja oziroma stalno bivališče v Republiki Sloveniji;
  • komitenti NLB d.d. Če zainteresirana pravna oseba še ni komitent NLB, mora do dodelitve/pridobitve komunikacijske podpore odpreti v NLB poslovni transakcijski račun ali skleniti katerikoli paket za poslovni namen.

Kandidati lahko vloge oddajo izključno prek razpisnega obrazca, ki je do zaključka razpisa (13. 5. 2021) dosegljiv na spletni povezavi.

Posamezni kandidati lahko za pridobitev komunikacijske podpore vložijo največ eno prijavo.

3. Rok za predložitev vlog

Rok za oddajo vlog je od 20. 4. do 13. 5. 2021. Pridržujemo si pravico, da razpis predčasno zaključimo brez izbire. Hkrati si pridržujemo pravico, da rok za oddajo vloge  skrajšamo – v tem primeru bo to objavljeno na spletni strani www.nlb.si/okvir.

Vloge se posreduje prek razpisnega obrazca. Za uvrstitev v postopek izbiranja mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje:

  • pravilno in veljavno izpolnjen predpisani obrazec in
  • dospelost v navedenem roku.

4. Merila za izbiro prispelih vlog

Vloge ocenjuje sedemčlanska komisija. Vlog, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v tem razpisu, komisija ne bo obravnavala.

Kriteriji za nabor malih podjetnikov, ki jih bo pri izbiranju uporabila komisija, so naslednji:

  • je komitent NLB d.d. ali postane komitent NLB d.d. pred pridobitvijo/dodelitvijo oglaševalske podpore tako, da odpre V NLB poslovni transakcijski račun ali sklene pogodbo o odprtju kateregakoli paketa za poslovni namen;
  • je samostojni podjetnik, mikro podjetje, malo podjetje ali zadruga oz. je nosilec kmetijskega gospodarstva ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
  • ima sedež podjetja oz. stalno bivališče v RS;
  • trži oz. prideluje lokalne produkte/storitve, ki so izdelani/opravljene pretežno na lokalnem območju;
  • trži produkte/storitve končnim kupcem;
  • omogoča končnim kupcem sodobno negotovinsko poslovanje oz. je pripravljen na njegovo uvedbo;
  • ima projekt, ki je vsebinsko primeren za NLB d.d.:
    • s svojim produktom/storitvijo ima pozitiven vpliv na lokalno okolje,
    • išče rešitve, kako se prilagoditi aktualnim spremembam na trgu,
    • z nami in z našim medijskim partnerjem deli svojo podjetniško zgodbo,
  • se ne ukvarja z dejavnostjo, za katero obstaja sum, da vsebuje kršitve veljavnega pravnega, davčnega ali regulatornega okvira.

5. Postopek izbire in obveščanje kandidatov

Po izteku roka za zbiranje prijav bo dospele vloge pregledala sedemčlanska komisija. Vloge bodo pregledane najkasneje v roku 10 delovnih dni po izteku roka razpisa. Izbrani in neizbrani kandidati bodo o rezultatu izbire obveščeni po e-pošti.

Rok za oddajo vlog je od 20. 4. do 13. 5. 2021. Pridržujemo si pravico, da razpis predčasno zaključimo. Hkrati si pridržujemo pravico, da rok za oddajo vloge skrajšamo - v tem primeru bo to objavljeno na spletni strani www.nlb.si/okvir.

Obrazložitve izbire nismo dolžni podajati, ravno tako se na odločitev komisije ni mogoče pritožiti.

6. Promocijske obveznosti izbranih kandidatov

Od izbranega malega podjetnika pričakujemo, da bo v okviru projekta Okvir pomoči:

  • pripravljen deliti svojo podjetniško zgodbo za promocijske namene;
  • na razpolago za izvedbo promocijskih aktivnosti tako za NLB kot tudi za partnerja projekta in medijske partnerje;
  • priskrbel NLB in njeni kreativni agenciji logotip svoje tržne znamke ali podjetja, osnovne informacije o svojih izdelkih ali storitvah ter po potrebi fotografije in/ali video gradivo, s katerim razpolaga;
  • zagotovil, da se materialne avtorske pravice za njegove materiale, ki nam jih bo priskrbel oz. katerih lastnik je, za obdobje trajanja projekta oz. do 31. 12. 2021 prenesejo na nas;
  • dovolil objavo/uporabo videov in/ali fotografij in/ali izjav ter drugih materialov in posredovanih podatkov za namene trženja v lastnih medijih NLB, v medijih partnerja projekta in medijskih partnerjev;
  • jamčil za kakovost izdelka oz. izvedbe storitve, ki bo predmet oglaševanja.

7. Dodatne informacije v zvezi z zaspisom

Dodatna vprašanja v zvezi z razpisom lahko kandidati najpozneje do zaključka razpisa pošljejo na elektronski naslov okvir.pomoci@nlb.si.