Pravila in pogoji za dodelitev podpore trajnostnim projektom

1. O razpisu

Projekt Okvir pomoči 2024 (v nadaljevanju projekt) je regijski projekt, ki že četrto leto poteka na izbranih trgih Jugovzhodne Evrope, kjer posluje NLB Skupina. V okviru razpisa, ki bo potekal v času od 29. 1. do vključno 10. 3. 2024, bo prvostopenjska lokalna komisija na vsakem posameznem trgu najprej izbrala deset finalistov. Drugostopenjska regijska komisija bo v nadaljevanju izmed šestdesetih finalistov iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Kosova, Severne Makedonije in Srbije izbrala tri regijske zmagovalce projekta.

2. Predmet razpisa

Predmet razpisa je dodelitev finančne in komunikacijske podpore izbranim projektom pri uresničevanju vizije trajnostnega razvoja regije, kot sledi:

 • sponzorska sredstva v višini 100.000,00 EUR za prve tri regijske zmagovalne projekte:
  • 1. mesto – 50.000,00 EUR,
  • 2. mesto – 30.000,00 EUR,
  • 3. mesto – 20.000,00 EUR;
 • možnost pridobitve ugodnega NLB Zelenega kredita in drugih oblik financiranja ob izpolnjevanju pogojev NLB d.d. za deset izbranih finalistov na slovenskem trgu*;
 • 6-mesečno brezplačno vodenje NLB Poslovnega paketa ali NLB Poslovnega računa za deset izbranih finalistov na slovenskem trgu (velja za nove stranke, ki še nimajo sklenjenega poslovnega paketa/računa v NLB d.d. na dan prijave na razpis in obstoječe stranke);
 • brezplačna namestitev enega klasičnega POS terminala za deset izbranih finalistov na slovenskem trgu (če še ne sprejemajo kartic na prodajnem mestu) ob sklenitvi Pogodbe o načinu plačila blaga in storitev s karticami;
 • 12-mesečna brezplačna najemnina za en klasični POS terminal za deset izbranih finalistov na slovenskem trgu (velja za nove in obstoječe stranke);
 • 12-mesečna brezplačna najemnina za en virtualni POS terminal za deset izbranih finalistov na slovenskem trgu (velja za nove in obstoječe stranke);
 • brezplačna uporaba NLB Smart POS prve 3 mesece od podpisa pogodbe za deset izbranih finalistov na slovenskem trgu (velja za nove stranke),
 • NLB Poslovna kartica Mastercard brez članarine za deset izbranih finalistov na slovenskem trgu (velja za nove in obstoječe imetnike kartice, če še nimajo sklenjenega poslovnega paketa v NLB d.d. in če pristopijo k njegovi sklenitvi);
 • komunikacijska podpora pri predstavitvi desetih izbranih finalistov na slovenskem trgu v lastnih medijih NLB d.d. in prek kanalov medijskih partnerjev projekta (Pro Plus d.o.o., Europlakat d.o.o.).

* NLB d.d. si pridržuje pravico, da končno odločitev o financiranju sprejme na podlagi ovrednotenja zadnjih znanih informacij o tekočem in pričakovanem poslovanju vašega podjetja.

3. Pogoji za sodelovanje na razpisu

Na razpis se lahko prijavijo zainteresirani poslovni subjekti, ki so:

 • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost in imajo sedež podjetja oziroma stalno bivališče v Republiki Sloveniji;
 • stranke NLB d.d. Če zainteresirani poslovni subjekt še ni stranka NLB d.d., mora do dodelitve podpore  odpreti v NLB d.d. poslovni transakcijski račun ali skleniti katerikoli paket za poslovni namen.

Izbrani finalisti morajo imeti v NLB d.d. odprt poslovni transakcijski račun ali sklenjen katerikoli paket za poslovni namen, biti imetnik NLB d.d. Poslovne kartice Mastercard in sprejemati plačilne kartice na klasičnem ali virtualnem POS terminalu oz. na NLB Smart POS mobilnem POS terminalu še 24 mesecev po zaključku izbora. V primeru, da prej odpovejo pogodbo, so dolžni povrniti stroške popusta, ki so jih v okviru projekta prejeli za posamezne storitve.

Trije (3) regijski zmagovalci projekta, ki so upravičeni do finančne in svetovalne podpore, in v primeru, da prihajajo s področja Slovenije, prenesejo na oziroma opravljajo preko NLB d.d. vsaj 50 % letnega plačilnega prometa.

Kandidati lahko vloge oddajo izključno na razpisnem obrazcu, ki je do zaključka razpisa (do vključno 10. 3. 2024) na voljo na spletni povezavi www.nlb.si/okvir.

Posamezni kandidati lahko za pridobitev podpore vložijo največ eno prijavo.

4. Rok za predložitev vlog

Rok za oddajo vlog je od 29. 1. do vključno 10. 3. 2024. Pridržujemo si pravico, da razpis predčasno zaključimo brez izbire. Hkrati si pridržujemo pravico, da rok za oddajo vloge skrajšamo ali podaljšamo. V tem primeru bo informacija o tem objavljena na spletni strani www.nlb.si/okvir.

Vloge se posreduje na razpisnem obrazcu. Za uvrstitev v postopek izbora mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje:

 • pravilno in veljavno izpolnjen predpisani obrazec in
 • dospelost v navedenem roku.

5. Merila za izbiro prispelih vlog

Vloge najprej ocenjuje prvostopenjska komisija na lokalnem nivoju. Vlog, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v tem razpisu, komisija ne bo obravnavala.

Kriteriji za nabor poslovnih subjektov, ki jih bo pri prvostopenjskem ocenjevanju uporabila komisija, so naslednji:

 • je stranka NLB d.d. ali postane stranka NLB d.d. pred dodelitvijo podpore tako, da odpre v NLB d.d. poslovni transakcijski račun ali sklene pogodbo o odprtju kateregakoli paketa za poslovni namen;
 • je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, pri čemer njegova pravnoorganizacijska oblika ni opredeljena;
 • ima sedež podjetja oziroma stalno bivališče v Republiki Sloveniji;
 • posluje najmanj 24 mesecev;
 • se ne ukvarja z dejavnostjo, za katero obstaja sum, da vsebuje kršitve veljavnih pravnih, davčnih ali drugih regulatornih pravil in okvirjev, ter financiranje katere je prepovedano z internimi pravili NLB d.d.;
 • podjetje oziroma projekt, s katerim poslovni subjekt kandidira na razpisu, je trajnostno naravnan, če:
  • prispeva k doseganju in podpira vsaj enega od sedemnajstih ciljev trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals – SDG), ki jih je oblikovala Organizacija združenih narodov,
  • sledi smernicam Okvirja trajnostnega razvoja NLB Skupine, v okviru katerega povečuje svoj pozitiven vpliv na družbo in okolje ter omejuje negativen vpliv,
  • ima lahko tudi zelo dobro razdelano trajnostno idejo, pri čemer ni nujno, da je že prisotno na trgu s konkretnim trajnostnim produktom/storitvijo,
  • pozitivno, razumljivo in merljivo vpliva na izboljšanje kakovosti življenja v Sloveniji ali na enem izmed lokalnih področij.

6. Postopek izbire in obveščanje kandidatov

Po izteku roka za zbiranje prijav bo pravočasno prispele vloge pregledala prvostopenjska komisija na lokalnem nivoju. Vloge bodo pregledane najkasneje v roku desetih delovnih dni po izteku roka razpisa. Kandidati, ki bodo oziroma ne bodo uvrščeni v finalni izbor, bodo o rezultatu izbire obveščeni po elektronski pošti. V primeru, da izbrani finalisti ne bi želeli sodelovati pri projektu, lahko odstopijo od sodelovanja najkasneje v roku petih delovnih dni po prejemu elektronskega obvestila o izboru.

Obrazložitve izbire nismo dolžni podajati. Na odločitev komisije se ni mogoče pritožiti.

Prvostopenjska lokalna komisija bo na slovenskem trgu izbrala deset finalistov. Slednji se bodo v drugem krogu pomerili s finalisti z vseh trgov Jugovzhodne Evrope, kjer posluje NLB Skupina. Najboljše tri, regijske zmagovalce projekta Okvir pomoči 2024, bo izbrala drugostopenjska regijska komisija. Razglasitev zmagovalcev bo 9. 5. 2024 v Ljubljani, finalisti in zmagovalci pa bodo obveščeni tudi po elektronski pošti.

7. Promocijske in druge obveznosti izbranih kandidatov

Za deset izbranih finalistov na slovenskem trgu velja, da se vsak posamezni poslovni subjekt zavezuje, da bo v okviru projekta:

 • delil svojo trajnostno podjetniško zgodbo za promocijske namene z NLB d.d. in medijskimi partnerji;
 • na razpolago za izvedbo promocijskih aktivnosti tako za NLB d.d. kot tudi za medijske partnerje;
 • po potrebi priskrbel NLB d.d. in njeni kreativni agenciji logotip svoje tržne znamke ali podjetja, osnovne informacije o svojih produktih/storitvah ter fotografije in/ali video gradivo, s katerim razpolaga. Materiali bodo uporabljeni na vseh trgih Jugovzhodne Evrope, kjer posluje NLB Skupina.

Trije regijski zmagovalci se zavezujejo z NLB d.d. skleniti pogodbo o sponzorstvu, na podlagi katere bodo morali s kopijami originalnih računov dokazovati, da so dodeljena sponzorska sredstva namensko porabili za izbrani projekt. V primeru, da izbrani projekt ne bo izveden v celoti, se prejemnik zavezuje vrniti prejeta sredstva.

8. Končne določbe

Ta pravila se lahko spremenijo v primeru spremembe predpisov, njihovega tolmačenja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti ali pa za to obstajajo drugi utemeljeni razlogi. O morebitni spremembi pravil bo organizator obvestil udeležence z objavo na spletni strani www.nlb.si/okvir. S trenutkom objave na spletni strani se šteje, da so bili o tem obveščeni vsi udeleženci.

9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom

Dodatna vprašanja v zvezi z razpisom lahko kandidati najpozneje do zaključka razpisa pošljejo na elektronski naslov okvir.pomoci@nlb.si.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!