Stanovanjska jamstvena shema

Za mlade, ki iščete svoj prvi dom

  

Nagradna igra | 100 mladim podarimo 3 obroke

Med vsemi, starimi do vključno 40 let, ki boste med 13. marcem in 30. novembrom 2023 v NLB sklenili stanovanjski ali hipotekarni kredit, bomo izžrebali 100 srečnežev in jim povrnili 3 mesečne obroke kredita v skupni vrednosti do 1.000 EUR.

Preverite pravila in pogoje sodelovanja

      

Mladi do 38 let lahko ob prvem reševanju stanovanjskega vprašanja pridobite stanovanjski kredit po pogojih Zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade.

Namen 

 • prvi nakup nepremičnine
 • gradnja
 • prenova
 • dograditev stanovanjske nepremičnine
 • rekonstrukcija
 • sprememba namembnosti stanovanja

Višina kredita in doba odplačila

 • Do 200.000 EUR;
 • Do 30 let (s spremenljivo ali nespremenljivo obrestno mero).

Kaj je stanovanjski kredit z jamstvom države?

 • Kakšen kredit je to in komu je namenjen?

Namenjen je kreditojemalcem, katerih kreditna sposobnost je praviloma nizka in po Sklepu Sveta Banke Slovenije niso kreditno sposobni za pridobitev kredita. Republika Slovenija vam bo omogočila najem kredita tako, da bo banki izdala jamstvo za kredit v znesku največ 200.000 evrov in z dobo odplačila do 30 let. Kredit boste morali zavarovati s hipoteko na bremen prosti nepremičnini na območju Republike Slovenije, za katero boste vzeli kredit, in zagotoviti lastno udeležbo vsaj 20 odstotkov glavnice kredita.

Več

 • Kdo lahko dobi kredit z jamstvom države?

Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade določa dve skupini kreditojemalcev, ki so upravičeni do kredita po tej shemi:

Skupina a) Kredit iz JS se lahko odobri le kreditojemalcu, če je njegova povprečna plača v treh mesecih pred vložitvijo vloge za kredit enaka ali nižja od 1,5 kratnika zadnje povprečne mesečne neto plače v Republiki Sloveniji na dan vložitve vloge in njegovi skupni obdavčljivi dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino, ki niso oproščeni plačila dohodnine v letu pred najemom kredita, niso presegli 1,5 kratnika zadnje znane povprečne neto plače v Republiki Sloveniji na dan vložitve vloge.

Skupina b) Kredit lahko pridobi član mlade družine. Mlada družina je življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev z enim ali več otroki/posvojenci, ki bodo imeli stalno prebivališče na naslovu nepremičnine, ki je predmet financiranja s tem kreditom po JS, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen v koledarskem letu vložitve vloge za kredit po tem zakonu.

Več

 • Katere pogoje je treba izpolnjevati?

Kredit lahko pridobi polnoletni državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki v letu izdaje jamstva ne bo starejši od 38 let ter izpolnjuje še naslednje pogoje:

 • Najem kredita za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja.
 • Kreditojemalec in član njegove družine (zakonec, zunajzakonski partner, otroci/posvojenci, ki bodo imeli stalno prebivališče na naslovu nepremičnine, ki je predmet financiranja s kreditom po JS) ni lastnik primerne nepremičnine oz. da je/so lastnik/i nepremičnine, ki je po uporabni površini manjša od spodnje meje razpona površine stanovanja.
 • Kreditojemalec zagotovi lastno udeležbo v višini najmanj 20% sredstev glavnice kredita.
 • Najema kredit z jamstvom po tem zakonu samo pri eni banki.
 • Najema kredit po tem zakonu samo enkrat.

Pogoje, merila in postopke, ki jih določa Zakon, podrobneje določa Uredba o izvajanju Zakona (Uradni list RS, št. 75/2022).

Več

Izplačilo kredita

 • Kredit je 100 % namenski. Plačilo interkalarnih obresti in stroškov odobritve ni mogoče iz sredstev kredita.

Dokumenti za identifikacijo kreditojemalca

 • veljaven osebni dokument kreditojemalca: osebna izkaznica ali potni list;
 • davčna številka.

        

Dokumenti za odobritev kredita

Za stranke NLB

 • iz evidence banke oziroma dokumenti po presoji bančnega delavca;

Za stranke drugih bank oz. stranke NLB, ki so na osebni račun pri NLB prejele manj kot 12 prilivov*:

 • Kopije izpisa prometa po osebnem računu za zadnjih 12 mesecev pred mesecem odobritve kredita;

ALI

 • Izvirnik obrazca »Potrdilo o plači« (izpolnjen, potrjen z žigom in podpisom delodajalca), ki ne sme biti starejši od 30 dni, IN zadnje 3 mesečne izpiske prometa na osebnem računu pred odobritvijo kredita;

ALI

 • Kopije plačilnih list za zadnjih 12 mesecev pred mesecem odobritve kredita IN zadnje 3 mesečne izpiske prometa na osebnem računu pred odobritvijo kredita;

IN

 • dokument, ki izkazuje status zaposlitve za določen oz. nedoločen čas (Zaposleni) oziroma Izvirnik/kopijo Obvestila, izdanega s strani ZPIZ-a (Upokojenci)

Potrdilo o plači

*Opazovano obdobje prejemanja osebnega dohodka je 12 mesecev oziroma najmanj 3 mesece, v kolikor kreditojemalec pred tem ni bil zaposlen.

 • Izpisek prometa po osebnem računu je:

 • obvestilo banke, ki ga prejme kreditojemalec enkrat mesečno po pošti na dom ali
 • izpisek prometa po osebnem računu iz elektronskega bančništva ali
 • izpisek prometa po osebnem računu, ki ga izda matična banka kreditojemalca

Več

Dokumenti za zavarovanje kredita

 • za zavarovanje kredita z zastavo nepremičnine (hipoteko) potrebujete: 

 • cenitveno poročilo, ki ni starejše od 1 leta (v kolikor ga ne naroči banka),
 • kopijo zavarovalne police za nepremičnino in originalno vinkulacijsko potrdilo v korist banke ter potrdilo o plačani premiji,
 • pravnomočno gradbeno dovoljenje (razen v kolikor gre za stavbo, zgrajeno pred letom 1967, ali stanovanje v stanovanjskih objektih z več kot 20 stanovanji),
 • uporabno dovoljenje (za enostanovanjske hiše s pridobljenim gradbenim dovoljenjem po 1. 6. 2018 in vse večstanovanjske objekte z manj kot 20 stanovanji),
 • lokacijska informacija (za stavbno zemljišče),
 • kupoprodajna pogodba,
 • zemljiškoknjižni izpisek.
Več

Dokumenti za najem stanovanjskega kredita z jamstvom države

novogradnje kv fotka

Novogradnje

Kupujete novogradnjo? Preverite posebno ponudbo stanovanj naših partnerjev.

NLB stanovanjski krediti web bg 1920x908 px
Se odločate za gradnjo hiše na ključ? Ponujamo vam možnost financiranja. Preverite!
Hiše na ključ

Kdo bo odplačeval kredit, če se vam zgodi najhujše?

NLB Vita Odgovorna - življenjsko zavarovanje kreditojemalcev

PaketDom

Ste  poskrbeli za zavarovanje doma?

Premoženjska zavarovanjaPozivamo vas, da pred sklenitvijo pogodbe, v banki preverite trenutno veljavne pogoje in lastnosti kredita in natančno preberete besedilo kreditne pogodbe pred podpisom, saj bo kreditna pogodba edina urejala razmerje med banko in vami.

Banka bo pred odobritvijo kredita v sistemu SISBON preverila vašo kreditno sposobnost in korektnost poslovanja. Več informacij o sistemu SISBON: https://sisbon.si. Več informacij v zvezi z uresničevanem pravic posameznika pa je na voljo tukaj

Želite najboljšo NLB ponudbo?Naroči ponudbo  
Skrita vsebina

Naročite se na sestanek - stanovanjska jamstvena shema

Izpolnite obrazec in se dogovorite za sestanek s strokovnjakom za kredite.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Poslovalnica Trg republike
Poslovalnica Bežigrad
Poslovalnica Nove Fužine
Poslovalnica Domžale
Poslovalnica Vrhnika
Poslovalnica Trbovlje
Poslovalnica Kranj
Poslovalnica Koper
Poslovalnica Seidlova, Novo mesto
Poslovalnica Črnomelj
Poslovalnica Celje
Poslovalnica Slovenj Gradec
Poslovalnica Maribor
Poslovalnica Murska Sobota
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
** - vnesite enega od spodnjih kontaktnih podatkov
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Kombinirana obrestna mera je za dobo prvih pet let od sklenitve pogodbe nespremenljiva, kar vam omogoča, da v tem obdobju lažje načrtujete mesečne izdatke. Po poteku petih let od sklenitve pogodbe pa je obrestna mera sestavljena iz referenčne obrestne mere 6-mesečni Euribor in nespremenljivega pribitka.

Odplačilna doba kredita s spremenljivo obrestno mero je nad 5 let.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!