Zakladne menice

Naložba prostih denarnih sredstev v državne vrednostne papirje.

Komu so namenjene

Zakladne menice so namenjene tistim, ki želite svoja prosta denarna sredstva naložiti za obdobje do 18 mesecev.

Nakup zakladnih menic

Zakladne menice lahko kupite prek posrednika na primarnem ali sekundarnem trgu.

Možnost dnevnega nakupa ali prodaje na sekundarnem trgu.

Republika Slovenija izdaja zakladne menice na primarnih avkcijah, kjer lahko sodelujejo le primarni vpisniki, med katerimi je tudi Nova Ljubljanska banka. NLB zbira ponudbe vlagateljev za nakup zakladnih menic in jih posreduje izdajatelju zakladnih menic. NLB za posredovanje ponudb na avkcijah prejema nadomestilo po pogodbi z Republiko Slovenijo kot izdajateljico zakladnim menic.

 • Ročnost: predvidene so 3, 6, 12 in 18 mesečne ZM. Koledar avkcij je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za finance Republike Slovenije.
 • Zakladne menice se izdajo v apoenih po 1.000 EUR.
 • Donosnost se oblikuje na podlagi enotne prodajne cene, določene na avkciji.

Potek oddaje ponudbe

 • Odprt trgovalni račun vrednostnih papirjev pri NLB d.d.. Če trgovalnega računa nimate, ga lahko odprete v katerikoli poslovalnici NLB d.d.

 • Pred oddajo ponudbe oziroma naročila za nakup zakladnih menic mora vlagatelj zagotoviti denarna sredstva na trgovalnem računu.

 • Na dan avkcije pooblaščeni vpisniki zakladnih menic zbiramo ponudbe vlagateljev za nakup zakladnih menic in jih posredujemo izdajatelju.

 • Ponudbo oziroma naročilo za nakup zakladnih menic je potrebno na dan avkcije oddati najpozneje do  11.30 ure na telefon 01 476 51 99. 

 • Avkcija poteka v času od 9.30 do 12.00.

 • Na podlagi vseh danih ponudb vlagateljev se oblikuje enotna prodajna cena. 

 • NLB za posredovanje ponudb na avkcijah ne zaračunava stroškov. Obračunajo se stroški Klirinško depotne družbe skladno z vsakokrat veljavno Tarifo KDD.

Zapadlost

 • Vlagateljem, ki so ob zapadlosti posamezne emisije zakladnih menic v centralnem registru vrednostnih papirjev vknjiženi kot imetniki, izdajatelj izplača na dan dospelosti obveznost iz naslova posamezne izdaje zakladnih menic. V primeru, da je dan poravnave in dospelosti praznik ali dela prost dan, se izplačilo izvede naslednji delovni dan.

Informativni izračun

Št. dni do dospelosti:
dni
Izračunaj:
ceno
obrestno mero
Obrestna mera:
%

*Za vnos decimalnih števil uporabite piko in ne vejico.

Republika Slovenija izdaja zakladne menice na primarnih avkcijah, kjer lahko sodelujejo le primarni vpisniki, med katerimi je tudi Nova Ljubljanska banka. NLB zbira ponudbe vlagateljev za nakup zakladnih menic in jih posreduje izdajatelju zakladnih menic.

 • Ročnost: predvidene so 3, 6, 12 in 18 mesečne ZM. Koledar avkcij je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za finance Republike Slovenije.
 • Zakladne menice se izdajo v apoenih po 1.000 EUR.
 • Donosnost se oblikuje na podlagi enotne prodajne cene, določene na avkciji.

Potrebni dokumenti

 • Trgovalni račun vrednostnih papirjev. Če trgovalnega računa nimate, ga lahko odprete v katerikoli poslovalnici NLB d.d.

 • Izpolnjen nalog za prenos vrednostnih papirjev.

 • Podpisano soglasje k Splošnim pogojem poslovanja s finančnimi instrumenti NLB d.d., Politiki razvrščanja strank in Politiki izvrševanja naročil.

Sklenitev posla

 • Kupec in prodajalec se medsebojno dogovorita o vseh sestavinah kupoprodajnega posla ter izpolnita nalog za prenos vrednostnih papirjev.

 • Ko prejme kupec od prodajalca referenčno številko naloga, plača kupnino na klirinški poravnalni račun KDD št. 01000-0007900054, in sicer tako, da predloži nujni plačilni nalog banki in pri sklicu obvezno navede referenčno številko naloga.

 • Po prejemu denarja na klirinški poravnalni račun, KDD izbriše prodajalcu pravico razpolaganja na vrednostnih papirjih in vrednostne papirje prenese na račun kupca ter hkrati nakaže kupnino za vrednostne papirje na račun prodajalca.

 • Če KDD v tekočem dnevu, to je do 15:30, ne pridobi informacije o dobroimetju na klirinškem poravnalnem računu, v celoti zavrne izvršitev takega naloga.

Kontakti

Trgovanje s finančnimi instrumenti,

Trg republike 2, 1520 Ljubljana

telefon: +386 1 476 51 99

e-naslov: borza@nlb.si

Anže Habjan
borzni posrednik

e-naslov: anze.habjan@nlb.si

Nejc Lotrič
borzni posrednik

e-naslov: nejc.lotric@nlb.si

Daniela Čuka Topovšek
borzna posrednica

e-naslov: daniela.cuka@nlb.si

Simona Kramar
borzna posrednica

e-naslov: simona.kramar@nlb.si

Renata Pinter Vertot
borzna posrednica

e-naslov: renata.pinter@nlb.si

Opomba: Naročil za trgovanje ne sprejemamo po e-pošti. Ta je namenjena izključno pridobivanju informacij.

Opozorilo: To tržno sporočilo je namenjeno obveščanju strank o storitvah NLB d.d. v zvezi s finančnimi instrumenti. Naložbe v finančne instrumente so tvegane. Informacije o investicijskih storitvah NLB d.d. in o tveganjih so vam na voljo v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti NLB d.d., Ljubljana, ki so dostopni na spletni strani NLB in v poslovalnicah NLB d.d., kjer je mogoče skleniti poslovno razmerje za opravljanje investicijskih storitev. Storitve borznega posredovanja NLB d.d. opravlja le na pobudo stranke.

2023 06 nlb novi klik 2560x1600 novi banner junij

NLB Klik

Enak videz, enak postopek, na vseh napravah.

Skrbništvo nad vrednostnimi papirji (VP)

Skrbniške storitve

Skrbniške storitve predstavljajo paleto administrativnih, informacijskih, pravnih in davčnih storitev vlagateljem pri poslovanju z vrednostnimi papirji (VP) na domačem in tujih trgih.

Nasveti

Kviz: Kako rad tvegam pri naložbah??

Naložbeno tveganje je tveganje, da boste med varčevanjem ustvarili drugačno donosnost od pričakovane, pri čemer je lahko donosnost tudi negativna.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!