NLB Zeleni krediti za podjetja

Ugodnejše financiranje trajnostnih projektov.

 

Naročite se na sestanek

Vsak dan lahko naredite nekaj dobrega za okolje. Odpravite se na službeno pot z električnim ali hibridnim vozilom. Pri gradnji ali prenovi svoje poslovne stavbe izberite pasivno oziroma energetsko učinkovito izvedbo. Ker je ta dražja od navadne, se pogosto pojavijo tudi potrebe po financiranju in subvencijah. V NLB spodbujamo trajnostno delovanje, zato smo za vas pripravili novo ugodnejšo ponudbo zelenih kreditov.

Projekte s trajnostno komponento financirajte z nižjo obrestno mero v primerjavi z redno ponudbo banke in prispevajte k trajnostnim ciljem prehoda v nizkoogljično prihodnost. 


Financiranje energetske učinkovitosti

Energetsko učinkovite stavbe in naprave vam omogočajo konkretne prihranke pri rabi energije. Za investicijo v energetsko učinkovitost sta vam na voljo:

 • NLB Zeleni kredit za investicije v energetsko učinkovitost poslovnih stavb za financiranje nakupa, gradnje ali prenove.

Lastnosti zelenega kredita za investicije v energetsko učinkovite poslovne stavbe

 • Odplačilna doba od enega do desetih let.
 • Višina odobrenega kredita je največ do višine investicije.
 • Brez stroškov odobritve kredita.
 • Odplačilo obresti in glavnice po dogovoru.
 • Namenska poraba sredstev.
 • Obrestna mera je odvisna od bonitete podjetja oziroma zasebnika in je enaka za vse ročnosti. 
 • Poleg zavarovanja z bianko menicami ter menično izjavo kredite lahko zavarujete z:

  • Zastavo denarnih sredstev.
  • Zastavo nepremičnin in premičnin.
  • Zastavo vrednostnih papirjev.
  • Poroštvom pravne oziroma fizične osebe.
  • Zastavo terjatev in
  • drugimi oblikami zavarovanja.
 • Potrebni dokumenti:
  • Predstavitev podjetja oziroma dejavnosti.
  • Dokumenti o pravnem statusu (ob prvem zahtevku ali ob spremembi statusa).
  • Dokumenti o poslovanju.
  • Dokumentacija o namenski porabi sredstev:
   • Energetska izkaznica pred in po izvedbi prenove.
   • Projektni načrt za energetsko prenovo.
   • Podroben opis razvojnih dejavnosti projekta z navedbo resničnih potrebnih in zadostnih pogojev za izvedbo (predračuni, pogodba z izvajalcem) ali dokazilo o prejektirani (dejanski) energetski učinkovitosti za nove stavbe.

 • NLB Zeleni kredit za zmanjšanje ogljičnega odtisa za financiranje:
  • Nadgradnje naprav/proizvodnih linij v smeri energetske učinkovitosti.
  • Namestitve naprav/zamenjave naprav za soproizvodnjo toplotne in električne energije. Tudi za proizvodnjo na osnovi biomase iz odpadnih proizvodov in brez proizvodnje na osnovi fosilnih goriv, toplotne črpalke ter sončni kolektorji za ogrevanje vode.
  • Hranilnikov električne energije.

Lastnosti zelenega kredita za zmanjšanje ogljičnega odtisa
 • Odplačilna doba do desetih let.
 • Višina odobrenega kredita je največ do višine investicije.  
 • Brez stroškov odobritve kredita.
 • Odplačilo obresti in glavnice po dogovoru.
 • Namenska poraba sredstev.
 • Obrestna mera je odvisna od bonitete podjetja oziroma zasebnika in je enaka za vse ročnosti.
 • Poleg zavarovanja z bianko menicami ter menično izjavo kredite lahko zavarujete z:

  • Zastavo denarnih sredstev.
  • Zastavo nepremičnin in premičnin.
  • Zastavo vrednostnih papirjev.
  • Poroštvom pravne oziroma fizične osebe.
  • Zastavo terjatev in
  • drugimi oblikami zavarovanja.
 • Potrebni dokumenti:
  • Predstavitev podjetja oziroma dejavnosti.
  • Dokumenti o pravnem statusu (ob prvem zahtevku ali ob spremembi statusa).
  • Dokumenti o poslovanju.
  • Dokazilo, da gre za okolju prijazno naložbo:
   • Namestitev naprav/zamenjava naprav za soproizvodnjo: 

    - Račun/pogodba s priloženo specifikacijo o napravi.
    - Okoljevarstvena in/ali gradbena dovoljenja. 

   • Nadgradnja naprav/proizvodnih linij v smeri energetske učinkovitosti - projektna dokumentacija, ki vsebuje del s predvidenimi prihranki energije.


Financiranje proizvodnje energije iz obnovljivih virov

Z investicijo v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov (vetrna, sončna in hidroenergija, energija oceanov, geotermalna energija, biomasa in biogoriva) do nižjih stroškov, manj onesnaževanja in večje zanesljivosti oskrbe z energijo v prihodnosti.  

 • NLB Zeleni kredit za zmanjšanje ogljičnega odtisa za financiranje izgradnje sončnih elektrarn, hidroelektrarn (manj kot 20 MW) in elektrarn na bioplin/biomaso.
 • NLB Zeleni partnerski kredit v sodelovanju s partnerskimi podjetji za financiranje nakupa energetsko učinkovite rešitve (npr. ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, sončne elektrarne in podobno).
Lastnosti zelenega kredita za zmanjšanje ogljičnega odtisa
 • Odplačilna doba do desetih let.
 • Višina odobrenega kredita je največ do višine investicije.
 • Brez stroškov odobritve kredita.
 • Odplačilo obresti in glavnice po dogovoru.
 • Namenska poraba sredstev.
 • Obrestna mera je odvisna od bonitete podjetja oziroma zasebnika in je enaka za vse ročnosti.
 • Poleg zavarovanja z bianko menicami ter menično izjavo kredite lahko zavarujete z:

  • Zastavo denarnih sredstev.
  • Zastavo nepremičnin in premičnin.
  • Zastavo vrednostnih papirjev.
  • Poroštvom pravne oziroma fizične osebe.
  • Zastavo terjatev in
  • drugimi oblikami zavarovanja.
 • Potrebni dokumenti:
  • Predstavitev podjetja oziroma dejavnosti.
  • Dokumenti o pravnem statusu (ob prvem zahtevku ali ob spremembi statusa).
  • Dokumenti o poslovanju.
  • Dokazilo, da gre za okolju prijazno naložbo:
 1. Sončne elektrarne
 • Račun/pogodba s priloženo specifikacijo o napravi.
 • Soglasje za priključitev na električno omrežje izdano na kreditojemalca.

2. Hidroenergija (manj kot 20 MW)

 • Račun/pogodba s priloženo specifikacijo o napravi.
 • Okoljevarstvene študije in dovoljenja (umestitev v prostor, vpliv na biodiverziteto, okoljska dovoljenja, koncesija za vodo).
 • Soglasje za priključitev na električno omrežje izdano na kreditojemalca.

3. Bioplin/biomasa

 • Projekt, okoljevarstvene študije in dovoljenja (umestitev v prostor, vpliv na biodiverziteto, okoljska dovoljenja).
 • Soglasje za priključitev na električno omrežje izdano na kreditojemalca.

Lastnosti zelenega partnerskega kredita

 • Odplačilna doba nad 1 do 10 let.
 • Višina odobrenega kredita je največ do višine investicije. 
 • Subvencija obrestne mere.
 • Stroški odobritve in letni pregled kredita: 0,45 % od višine kredita, min. 300 EUR.
 • Odplačilo obresti in glavnice po dogovoru.
 • Namenska poraba sredstev.
 • Obrestna mera je odvisna od bonitete podjetja oziroma zasebnika in je enaka za vse ročnosti. 
 • Potrebni dokumenti:
  • Predstavitev podjetja oziroma dejavnosti.
  • Dokumenti o pravnem statusu (ob prvem zahtevku ali ob spremembi statusa).
  • Dokumenti o poslovanju.
  • Dokazilo, da gre za okolju prijazno naložbo:
   • Račun/pogodba, ki se glasi na kreditojemalca s priloženo specifikacijo o napravi.
   • Ostala dokazila po dogovoru z banko.


Financiranje trajnostne mobilnosti

Cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti, povečati uporabo električnih vozil in hkrati zmanjšati motorni promet. Z investicijo v okolju prijazne prevoze lahko prispevate k zmanjšanju onesnaževanja okolja, emisij toplogrednih plinov in porabe energije v prometu.

 • NLB Zeleni kredit za zmanjšanje ogljičnega odtisa – za financiranje nakupa električnih in hibridnih vozil ter infrastrukture voznega parka (polnilnic in vozil).
 • NLB Lease&Go - za lizing financiranje električnih vozil in polnilnih postaj. 

Lastnosti zelenega kredita za zmanjšanje ogljičnega odtisa
 • Odplačilna doba do desetih let.
 • Višina odobrenega kredita največ do višine investicije.
 • Brez stroškov odobritve kredita.
 • Odplačilo obresti in glavnice po dogovoru.
 • Namenska poraba sredstev.
 • Obrestna mera je odvisna od bonitete podjetja oziroma zasebnika in je enaka za vse ročnosti.
 • Poleg zavarovanja z bianko menicami ter menično izjavo kredite lahko zavarujete z:

  • Zastavo denarnih sredstev.
  • Zastavo nepremičnin in premičnin.
  • Zastavo vrednostnih papirjev.
  • Poroštvom pravne oziroma fizične osebe.
  • Zastavo terjatev in
  • drugimi oblikami zavarovanja.
 • Potrebni dokumenti:
  • Predstavitev podjetja oziroma dejavnosti.
  • Dokumenti o pravnem statusu (ob prvem zahtevku ali ob spremembi statusa).
  • Dokumenti o poslovanju.
  • Dokazilo, da gre za okolju prijazno naložbo:
   • Nakup infrastrukture (npr. polnilnice/vozil) - račun/pogodba s priloženo specifikacijo o vozilu/infrastrukturi.
   • Razvoj infrastrukture/vozil (projektna dokumentacija (idejni projekt, gradbeno dovoljenje)).


Financiranje projektov, ki prispevajo k prehodu v krožno gospodarstvo

Z investicijo v krožno gospodarstvo zmanjšujete onesnaževanje in obnavljate že uporabljene produkte.

 • NLB Zeleni kredit za zmanjšanje ogljičnega odtisa za financiranje:
  • v predelovalnih dejavnostih (npr. plastika, elektronika, pohištvo, oblačila, obutev) za izdelavo izdelkov iz recikliranih materialov, obnovo in prodajo rezervnih delov ter drugi krožno uporabni storitveni modeli
  • v gradbeništvu za vzdrževanje cest iz odpadnih materialov;

  • v remediaciji za obnovo in vzdrževanje naravnih sistemov;

  • na področju kanalizacije za pridobivanje fosforja iz odpadne vode in proizvodnjo alternativnih vodnih virov;

  • na področju ravnanja z odpadki za zbiranje in prevoz nenevarnih in nevarnih odpadkov kot načina snovne predelave, ravnanje z nevarnimi odpadki, predelavo bioloških odpadkov z anaerobno presnovo in/ali kompostiranje, čiščenje in razgradnjo izrabljenih proizvodov, sortiranje in materialno predelavo nenevarnih odpadkov.

 • NLB Kredit z jamstvom SID banke

Lastnosti zelenega kredita za zmanjšanje ogljičnega odtisa
 • Odplačilna doba do desetih let.
 • Višina odobrenega kredita je največ do višine investicije.
 • Brez stroškov odobritve kredita.
 • Odplačilo obresti in glavnice po dogovoru.
 • Namenska poraba sredstev.
 • Obrestna mera je odvisna od bonitete podjetja oziroma zasebnika in je enaka za vse ročnosti.
 • Poleg zavarovanja z bianko menicami ter menično izjavo kredite lahko zavarujete z:

  • Zastavo denarnih sredstev.
  • Zastavo nepremičnin in premičnin.
  • Zastavo vrednostnih papirjev.
  • Poroštvom pravne oziroma fizične osebe.
  • Zastavo terjatev in
  • drugimi oblikami zavarovanja.
 • Potrebni dokumenti:
  • Predstavitev podjetja oziroma dejavnosti.
  • Dokumenti o pravnem statusu (ob prvem zahtevku ali ob spremembi statusa).
  • Dokumenti o poslovanju.
  • Dokazilo, da gre za okolju prijazno naložbo:
   • Nakup infrastrukture (npr. polnilnice/vozil) - račun/pogodba s priloženo specifikacijo o vozilu/infrastrukturi.
   • Razvoj infrastrukture/vozil (projektna dokumentacija (idejni projekt, gradbeno dovoljenje)).


Financiranje zelenega kmetijstva

S trajnostnimi rešitvami v kmetijstvu poskrbite tako za prihodnost vašega kmetovanja kot tudi za okolje.

 • NLB Zeleni kredit za zmanjšanje ogljičnega odtisa za financiranje:
  • Trajnostnega upravljanja na področju kmetijstva v smeri znižanja izpustov toplogrednih plinov (20% znižanje);
  • Pogozdovanja (bistven prispevek k blaženju klimatskih sprememb);
  • Kmetijskih strojev in traktorjev z nizkimi izpusti toplogrednih plinov (električno vozilo (manj kot 50 g/km CO2 ali 15 % manjše emisije toplogrednih plinov)).

Lastnosti zelenega kredita za zmanjšanje ogljičnega odtisa
 • Odplačilna doba do desetih let.
 • Višina odobrenega kredita je največ do višine investicije.
 • Brez stroškov odobritve kredita.
 • Odplačilo obresti in glavnice po dogovoru.
 • Namenska poraba sredstev.
 • Obrestna mera je odvisna od bonitete podjetja oziroma zasebnika in je enaka za vse ročnosti.
 • Poleg zavarovanja z bianko menicami ter menično izjavo kredite lahko zavarujete z:

  • Zastavo denarnih sredstev.
  • Zastavo nepremičnin in premičnin.
  • Zastavo vrednostnih papirjev.
  • Poroštvom pravne oziroma fizične osebe.
  • Zastavo terjatev in
  • drugimi oblikami zavarovanja.
 • Potrebni dokumenti:
  • Predstavitev podjetja oziroma dejavnosti.
  • Dokumenti o pravnem statusu (ob prvem zahtevku ali ob spremembi statusa).
  • Dokumenti o poslovanju.
  • Dokazilo, da gre za okolju prijazno naložbo:
   • Nakup infrastrukture (npr. polnilnice/vozil) - račun/pogodba s priloženo specifikacijo o vozilu/infrastrukturi.
   • Razvoj infrastrukture/vozil (projektna dokumentacija (idejni projekt, gradbeno dovoljenje)).

Kako do zelenega kredita

Imam že izbran kredit 

Pri posamezni vrsti kredita preverite, katere dokumente potrebujemo. Izpolnite naročilo in se z izpolnjenim naročilom ter zahtevano dokumentacijo oglasite pri vašem svetovalcu za podjetja. Če z nami še ne poslujete, se obrnite na poslovno enoto NLB.

Naročilo za odobritev kredita

Potrebujem nasvet za izbiro pravega kredita

Oglasite se pri vašem svetovalcu za podjetja in skupaj boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev. Če z nami še ne poslujete, obiščite poslovno enoto NLB ali se dogovorite za sestanek.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Pošljite povpraševanje

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.
zakonitega zastopnika/nosilca dejavnosti/pooblaščene osebe
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Naročite se na sestanek!

Z bančnim strokovnjakom boste našli najboljšo rešitev za uresničitev vaših poslovnih ciljev.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
V najkrajšem času vas bomo poklicali za dogovor o nadaljnjih korakih.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!