Pogosta vprašanja - Pogosta vprašanja prebivalstva

NLB Paketi

Seveda. Če želite izbrati drug paket, nam odločitev sporočite prek videoklica ali klepeta v Klikinu ali Kliku, osebno v kateri koli NLB Poslovalnici, prek NLB Teledoma ali pa zamenjavo uredite s pomočjo osebnega bančnika.

Ne. Še vedno se lahko odločite za NLB Osnovni račun in ostale storitve  plačujete po ceniku (npr. provizijo ob plačilih v spletni ali mobilni banki, članarino za NLB Plačilne kartice, provizijo ob direktnih obremenitvah ipd.). Paketi namreč poleg vodenja računa vsebujejo še druge storitve, za vse v paket vključene storitve pa stranke plačate le eno mesečno nadomestilo, kar pa pregled nad stroški resnično olajša.

Prav zaradi raznolikosti uporabnikov smo pripravili štiri različne pakete, med katerimi lahko stranke izberejo zase najustreznejšega – tudi cenovno. Ob tem je treba upoštevati tudi stroške, na katere večkrat pozabimo, na primer provizije ob dvigih na bankomatih drugih bank, plačevanju UPN in na članarine kartic z odloženim plačilom. Višina mesečnih stroškov v primerjavi s trenutnimi je odvisna od storitev, ki jih stranke uporabljajo za vsakodnevno finančno poslovanje, ter od paketa, ki ga izberejo.

Mesečni strošek najlažje izračunate s pregledom bančnega izpiska in tako ugotovite, kateri paket je za vas najustreznejši.

Brez skrbi. V Kliku in Klikinu imate na voljo števce, ki vam omogočajo lažje spremljanje poslovanja in so vam v pomoč, da ne presežete zakupljenih količin. Tako boste vedno na tekočem, koliko storitev imate v tekočem mesecu še na voljo.

Ne, saj je aktivacija storitev že vključena v paket. Stranke osebnega bančništva in uporabniki Klika in/ali Klikina in/ali Teledoma pa lahko to uredite kadar koli in kjer koli.

Svetujemo vam, da dobro razmislite o dodatnih storitvah, ki jih morda še potrebujete, in se o njih posvetujete tudi z bančni svetovalcem. Seveda pa lahko izberete tudi paket, ki te storitve že vsebuje.

Računi

Osebni račun je osnovni račun za fizične osebe. Prek osebnega računa banka prejema vplačila za imetnika računa ter opravlja plačila v mejah sredstev na računu in odobrene prekoračitve pozitivnega stanja na računu.
Prek osebnega računa lahko imetniki prejemate plačo, pokojnino, honorarje, dividende, socialne transferje ter plačujete obveznosti, opravljate individualna nakazila, dvigujete gotovino na bankomatih itd.; torej osebni račun se lahko uporablja tako pri gotovinskem kot pri negotovinskem poslovanju. Lahko se odločite za samostojni NLB Osnovni račun ali izberete enega od štirih bančnih paketov. Novim strankam pripada izbrani paket prve tri mesece od sklenitve brez stroškov vodenja.

Podjetniki in zasebniki z manjšim obsegom poslovanja lahko uporabljate isti račun za poslovni in osebni namen.

Osebni račun je večvaluten račun, kar pomeni, da lahko z enim računom poslujete v domači in tujih valutah, seveda v okviru kritja na računu (pozitivno stanje v vseh valutah in morebitna odobrena dovoljena prekoračitev stanja).
Struktura osebnega računa je enotna v vseh bankah. Isti račun lahko uporabljate tudi za poslovni in osebni namen.

Imetnik računa je dolžan banko obveščati o spremembah podatkov imetnika osebnega računa (ime, priimek, prebivališče, ...), potrebnih za vodenje osebnega računa in registra transakcijskih računov, in sicer redno, najkasneje v roku petih dni od nastale spremembe. Prav tako je potrebno banko obvestiti v primeru smrti imetnika računa. Banka tak račun ob predložitvi uradnega dokumenta o smrti imetnika blokira. Račun pa zapre šele, ko prejme pravnomočen sklep o dedovanju.

Če smo vam novo kartico poslali v času, ko ste bili na dopustu ali kakor koli drugače odsotni, se je neprevzeta kartica vrnila v banko. Kartico lahko prevzamete v svoji enoti banke v roku 3 mesecev. S staro kartico lahko poslujete le do zadnjega dne v mesecu, ki je naveden na kartici.

Če vam osebna številka, ki smo vam jo poslali po pošti, ni všeč, jo lahko na bančnih avtomatih NLB spremenite v poljubno štirimestno številko.
Če prek osebnega računa poslujete le v domači valuti, vsebuje izpisek samo podatke o stanju in prometu v domači valuti. Če pa poslujete prek računa v več valutah, je na izpisku prikazan tudi promet v tuji valuti, ločeno za vsako valuto posebej.
V mesečnih izpiskih so navedene vse transakcije, ki jih je banka knjižila v mesecu, za katerega se izdela izpisek, ne glede na to, ali je bila transakcija izvedena v tem istem mesecu ali mesecu poprej. Vzrok za navedbo postavk z datumom prejšnjega meseca so v nekaterih primerih tudi popravki vnosov iz prejšnjih izpiskov (datum ob tovrstnih postavkah je enak datumu napačno vnesenih postavk v prejšnjem izpisku).
Banka izdela mesečne izpiske za vse tiste stranke, ki so imele v mesecu, za katerega se izpisek izdeluje, na osebnem računu kakršen koli promet.

Storitev je na voljo imetnikom NLB Plačilnih kartic BA Maestro. Na naši strani si lahko podrobneje preberete pogoje in postopek za naročilo nove kartice z lastnim motivom.

Imetniki NLB BA Maestro kartic lahko le-to uporabljajo za plačilo nakupov ali storitev prek spleta na spletnih straneh, ki omogočajo uporabo plačila z BA Maestro karticami. Na osnovi zahteve imetnika kartice, osebno v poslovalnici ali prek ostalih sobnih kanalov, ki omogočajo prepoznavo stranke, uredimo spremembo na kartici. Na naši strani si lahko ogledate podrobnosti.

Skladno z ureditvijo FATCA je morala NLB:

 • pregledati vsa poslovna razmerja (račune, depozite itd.), odprta do 30. junija 2014;
 • od strank, pri katerih bo ugotovljena možna zavezanost ameriški davčni zakonodaji, zahtevati dodatno dokumentacijo, s katero bo stranka dokazala, da je oz. ni ameriški davčni zavezanec;
 • poročati davčnemu uradu Republike Slovenije (ta pa jih predloži davčnemu uradu ZDA – IRS) informacije o imetnikih računov, za katere bo na podlagi danih meril in pridobljene dokumentacije ugotovila, da se uvrščajo med ameriške davčne zavezance, in o imetnikih računov z ameriškimi pokazatelji, ki ne bodo zagotovili ustreznih dokazil, da se ne uvrščajo med ameriške davčne zavezance.

Več o FATCA

Če pregled podatkov stranke pokaže katerega od navedenih podatkov, je račun take stranke samodejno uvrščen med račune, o katerih mora banka poročati, dokler imetnik ne predloži ustreznih dokazil o tem, da se ne uvršča med zavezance ameriške davčne zakonodaje. Za stranko fizično osebo se upoštevajo naslednji pokazatelji:

 • ameriško državljanstvo ali rezidentstvo;
 • ameriški kraj rojstva;
 • ameriški naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
 • ameriška telefonska številka;
 • veljavno splošno pooblastilo za zastopanje ali pooblastilo za podpisovanje, dano osebi z naslovom v ZDA;
 • oseba ima v finančni ustanovi trajni nalog za prenos sredstev na račun, ki se vodi v ZDA;
 • naslov »in-care-of« ali »hold mail«, ki je edini razpoložljivi naslov osebe.

Več o FATCA

Za otvoritev računa nerezident predloži veljaven potni list ter slovensko in tujo davčno številko.
Nerezidenti so fizične osebe (ne glede na državljanstvo), ki žive v tujini, in fizične osebe, ki imajo veljavno delovno ali bivalno vizo v Republiki Sloveniji krajšo od obdobja 6 mesecev.
Tuje fizične osebe, ki imajo osebno izkaznico za tujce, niso nerezidenti (obravnavamo jih kot domače osebe).
Tuje državljane, ki so zaposleni na ambasadah in konzulatih, in člane njihovih družin, uvrščamo med nerezidente ne glede na dolžino njihovega bivanja.
na vrh strani

Plačila

SEPA je kratica za Single Euro Payments Area, ki predstavlja enotno območje plačil v evrih. Vključuje 19 držav evroobmočja, 9 preostalih držav EU, kjer evro še ni nacionalno plačilno sredstvo, Islandijo, Norveško, Liechtenstein, Švico, Monako, San Marino in 14 območij, ki so pod upravo držav EU. Podroben seznam držav in področij v SEPA.

Na tem območju potrošniki, gospodarske družbe in drugi uporabniki plačilnih storitev v bankah pristopnicah k SEPA lahko plačujete in prejemate plačila v evrih pod enakimi osnovnimi pogoji, z enakimi pravicami in obveznostmi tako znotraj posamezne države območja SEPA kot med državami območja SEPA.

Stranke imate možnost izbrati najboljšega ponudnika plačilnih storitev, ne glede na državo izvora. To omogoča učinkovito konkurenco ponudnikov plačilnih storitev znotraj notranjega trga EU in zahteva odpravo pravnih, poslovnih in tehničnih ovir, ki danes še ločujejo nacionalne trge.

Plačilni instrumenti SEPA so/bodo na voljo na celotnem območju SEPA, kar bo na splošno olajšalo življenje vseh potrošnikov.

 • Potrošniki potrebujete en sam bančni račun. S tega računa lahko opravljate evrska kreditna plačila in direktne obremenitve kjer koli v območju SEPA prav tako enostavno, kot jih zdaj opravljate v Sloveniji. Pod takimi pogoji lahko s kreditnim plačilom SEPA plačate stroške počitnic v tujini, najemnino stanovanja za otroke, ki študirajo v tujini ali druge storitve gospodarskih družb, ki delujejo na območju SEPA (mobilni operaterji, zavarovalnice, javne gospodarske službe itd.). Vsi, ki živite, delate ali študirate v drugi državi, ne potrebujete dveh ali več bančnih računov, ampak zadostuje le eden.
 • Dolgoročni cilj je, da se plačilni instrumenti SEPA uporabljajo samo v elektronski obliki. Plačila bo mogoče enostavno uporabljati skupaj s storitvami, namenjenimi poenostavitvi postopka plačila pred poravnavo plačila in po njej, tako za stranke kot za podjetja. To vključuje elektronsko izdajanje računov, mobilno plačevanje, internetno plačevanje ali obvestila o plačilu. S tem boste za plačevanje porabili manj časa.

Posamezniki in podjetja lahko znotraj območja SEPA izvajate negotovinska plačila z enega bančnega računa in z uporabo enega niza plačilnih instrumentov tako enostavno, učinkovito in varno, kot lahko plačujete znotraj državnih meja.

SEPA je prinesla večjo konkurenco s povezovanjem trga, na katerem lahko ponudniki nudijo svoje storitve. Zaradi večje izbire med ponudniki storitev imate stranke na voljo več konkurenčnih rešitev za plačila prilagojena vašim potrebam.

SEPA gospodarskim družbam omogoča poenostavitev upravljanje plačil.

 • Gospodarske družbe lahko svoje finančne transakcije v evrih opravite centralno z enega bančnega računa in z uporabo plačilnih instrumentov SEPA. Obdelava plačil je poenostavljena, saj se za prilive in odlive uporablja enaka struktura podatkov. Gospodarske družbe, ki poslujete na območju SEPA, lahko z združitvijo upravljanja plačil in likvidnosti na enem mestu prihranite ne le denar, ampak tudi čas.
 • Storitve, kot je npr. elektronsko izdajanje računov, bodo gospodarskim družbam omogočile nadaljnjo optimizacijo obdelave plačil. Danes so te storitve pogosto na voljo samo na nacionalni ravni, ker je zaradi različnih oblik plačil čezmejna uporaba zahtevna in nepredvidljiva. Zaradi standardiziranih plačilnih instrumentov SEPA bo to oviro laže premagati.

V SEPA sta razviti dve osnovni storitvi (plačilni shemi): kreditno plačilo in direktna obremenitev. Razlika med obstoječima storitvama in storitvama SEPA je predvsem v zagotovitvi enakih standardov, postopkov in pravil na ravni držav območja SEPA ter s tem strankam olajšanega izvajanja teh storitev na celotnem območju SEPA. Ključne lastnosti obeh storitev se nanašajo na skrajni rok izvedbe plačila in nabor podatkov, pri direktnih obremenitvah pa tudi na postopke ugovorov in reklamacij ter pravice strank.

Poleg opisanih storitev uvrščamo med storitve SEPA tudi plačilne kartice in gotovinsko poslovanje. V NLB smo vse mednarodne plačilne kartice prilagodili zahtevam SEPA. To pomeni, da so opremljene s čipom in da je pri plačevanju obvezna uporaba PIN številke. Pri gotovinskem poslovanju za stranke ne bo bistvenih sprememb. Zahteve SEPA pri gotovinskem poslovanju se nanašajo pretežno na vzpostavitev standardov, ki jih morajo upoštevati banke in drugi ponudniki gotovinskih storitev.

Uvedba plačilnih storitev SEPA je potekala postopno. Prve spremembe so bile na področju kreditnih plačil. V veljavo so stopile 28. januarja 2008, ko je večina evropskih in slovenskih bank uvedla kreditno plačilo SEPA. Direktna obremenitev SEPA je, skladno z zakonodajo, na voljo strankam od 1. novembra 2010.

Predvideno je, da bo najkasneje do konca leta 2012 večina sedanjih plačilnih instrumentov opuščenih in nadomeščenih s plačilnimi instrumenti SEPA. V vmesnem obdobju bodo poleg plačilnih instrumentov SEPA obstajali še obstoječi plačilni instrumenti, ki bodo postopoma nadomeščeni z instrumenti SEPA. Konkretno za kreditna plačila to pomeni, da so bile najpogostejše oblike kreditnih plačil, kot so BN02 plačilni nalog, čezmejno plačilo, PP posebna položnica, trajni nalog in direktne odobritve - plače konec leta 2011 v celoti nadomeščene s kreditnim plačilom SEPA.

Kreditno plačilo SEPA je standardizirano plačilo v evrih pri bankah v območju SEPA.

 • Vsebuje podatek o IBAN (mednarodno številko bančnega računa) plačnika in prejemnika.
 • Vsebuje BIC banke (SWIFT koda banke) plačnika in prejemnika.
 • Plačilo je lahko individualno ali množično. Pri individualnem plačilu je vsak plačilni nalog prikazan posebej v breme računa plačnika in v dobro računa prejemnika pri banki. Pri množičnem plačilu pa so vsi nalogi v breme računa plačnika knjiženi v skupnem znesku in z eno transakcijo, v dobro računov prejemnikov pri bankah pa posamično (kot npr. plače).
 • Praviloma gre za elektronsko plačilo, posamezna banka pa se, tako kot NLB, lahko odloči tudi za prejemanje papirnih nalogov.
 • Prejemnik plačila je odobren v celotnem znesku plačila.
 • Maksimalni čas odobritve računa prejemnika plačila ne sme biti daljši od enega delovnega dneva. V NLB naloge za čezmejna plačila izpolnjena na obrazcu UPN/SEPA izvršujemo z datumom valutacije (poravnave) isti delovni dan (D+0), na ostalih obrazcih pa z datumom valutacije (poravnave) naslednji delovni dan (D+1). Za domača plačila SEPA pa smo obdržali obstoječi nivo plačilnih storitev v Sloveniji, to je odobritev računa prejemnika v istem delovnem dnevu.
 • Kreditno plačilo SEPA omogoča plačniku in prejemniku plačila medsebojno dogovorjen način identifikacije.
 • Komunikacija med bankami poteka na podlagi UNIFI (ISO 20022) XML standarda, zato za čezmejna plačila SEPA ne prejemate več SWIFT potrdila o izvršenem plačilu.

V NLB lahko pošiljate in prejemate čezmejna in domača kreditna plačila SEPA. Za plačevanje lahko že od 01.11.2010 uporabljate obrazec UPN, ki vsebuje vse podatke zahtevane po pravilih SEPA.

Univerzalni plačilni nalog (UPN), ki je prilagojen pravilom SEPA, je z 31.12.2011 nadomestil obstoječe papirne obrazce posebno položnico (PP02), plačilni nalog (BN02) in nalog za regulirano čezmejno plačilo (RP01).

Uporabnik namesto različnih starih obrazcev (PP02, BN02, RP01) za plačilo svojih obveznosti prejme obrazec UPN. Prednost obrazca UPN je možnost uporabe tako za domača, kot za čezmejna plačila, saj je možno izvesti plačilo v dobro prejemnika plačila pri bankah na celotnem območju SEPA.

UPN se lahko uporablja za negotovinska plačila, gotovinska plačila ter polog gotovine in dvig gotovine.

Prazen obrazec UPN v papirni obliki je na voljo v papirnicah in knjigarnah. Obrazec je na voljo tudi v NLB Kliku in NLB Prokliku, prav tako pa je možno izvesti plačilo z UPN preko NLB Teledoma, NLB Bankomata in v NLB Poslovalnicah. http://www.nlb.si/navodila-upn

Za začetek uporabe novega obrazca vam ni treba storiti ničesar, saj je plačilni nalog UPN/SEPA v NLB Klik dodan avtomatično. Najdete ga v poglavju Plačila in prenosi.

Za uporabo funkcionalnosti SEPA in novega obrazca UPN v elektronski banki morate namestiti novo verzijo NLB Proklika. Enouporabniška verzija NLB Proklika z vsemi informacijami o nadgradnji mrežne verzije in ostalimi podrobnostmi.

Standard SEPA vsebuje obširnejši nabor podatkov o plačilu kot obstoječi. Uporabnikom NLB Proklika so v okviru pregleda prometnih postavk na voljo celotni podatki o plačilu SEPA. V NLB Prokliku je omogočen izvoz in uvoz podatkov v ISO SEPA XML standardu in ZBSxml standardu.

Plačilni nalog UPN/SEPA je možno pošiljati le znotraj območja SEPA, in sicer v banke, ki so pristopile k shemi SEPA. Za informacije o bankah, na katere je mogoče prek NLB pošiljati plačila SEPA, vam je na voljo iskalnik. Če boste želeli izvršiti plačilo SEPA na banko iz območja SEPA, ki še ni pristopila k shemi SEPA, vam naloga ne bomo zavrnili, ampak ga bomo obdelali po postopkih, ki veljajo za izvajanje ostalih čezmejnih plačil.

V primeru vračila plačila SEPA s strani prejemnikove banke, NLB po pravilih SEPA vrne sredstva nazaj na plačnikov račun. V NLB Kliku, NLB Prokliku in izpiskih prometa se v okviru prometnih postavk pri namenu plačila izpiše koda vračila in razlog vračila plačila.

Za plačilne transakcije znotraj države je navedba oznake banke prejemnika plačila (Bank Indentifier Code - BIC) priporočljiva, ni pa obvezna, saj ga slovenske banke pridobijo oziroma generirajo na osnovi IBAN računa prejemnika plačila. Tudi za plačila v EUR, v dobro prejemnikov v območju držav Evropskega gospodarskega prostora (EGP), ni več potrebno navajati podatka o BIC kodi banke prejemnika.

Banke in stranke urejajo opravljanje plačilnih storitev s pogodbo o opravljanju plačilnih storitev, s splošnimi pogoji in skladno z bilateralnimi dogovori. Vsaka banka samostojno ureja področje obračuna storitev, skladno s svojo poslovno politiko, zakonskimi in pogodbeno dogovorjenimi okviri in interesi ter obsegom poslovnega sodelovanja posamezne stranke v banki.

V Sloveniji se od 1.11.2010 poleg domače lahko uporablja še evropska referenca. V skladu z novimi Pravili za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev (www.zbs-giz.si) je potrebno pred zapisom slovenske reference dodati predpono SI, evropska referenca pa je označena s predpono RF.

Da. Evropska RF referenca poleg številk omogoča tudi zapis malih in velikih črk.

S 01.11.2010 so se spremenila pravila SEPA, ki pri plačilu prejemniku na drugo banko, onemogočajo istočasno prenos namena plačila in reference prejemnika plačila. To pomeni, da v primeru uporabe reference prejemnika ne prejmete podatka o namenu plačila. Izjema so plačila med računi v NLB, kjer je zagotovljen prenos vseh podatkov o plačilu. Dodatna pojasnila, glede navedenih sprememb.

Koda namena plačila omogoča opredelitev namena plačila v strukturirani obliki. Kode, ki so enotne za celotno območje SEPA, so štirimestne in povzete po ISO20022 standardu ter zaradi lažjega razumevanja prevedene v slovenščino.Kratek opis kod.

Prednosti uporabe UPN za izdajatelja so naslednje:

 • le en obrazec namesto obstoječih obrazcev (BN02,PP02),
 • en standard ta izdajo UPN (namesto dveh),
 • enotno procesiranje plačilnih transakcij (danes ločeno za BN02 in PP02),
 • vplačana in izvršena plačila so še isti dan odobrena na računu prejemnika (vplačila s PP02 so bila na računu odobrena naslednji delovni dan),
 • opustitev vzdrževanja dveh ali več zalednih sistemov pri izdajateljih,
 • za izdajatelje UPN z OCR vrstico ni več vključevanja v Zbrini center pri Bankart d.o.o..

Obrazec UPN lahko izpolni vsak uporabnik plačilnih storitev. Zapis OCR pa se lahko izpolni v primeru, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
 

 • račun prejemnika plačila v Republiki Sloveniji,
 • uporabljena referenca po modelu 12,
 • izdajatelj obrazca UPN z vrstico OCR je uspešno opravil brezplačno preverjanje pravilnosti podatkov v vrstici OCR, ki ga izvaja za to pooblaščeno podjetje.

Tiskarji morajo tisk obrazca UPN prilagoditi zahtevam Tehničnega standarda obrazca UPN (www.zbs-giz.si)

Obrazec UPN predvideva uporabo črtne kode izdajatelja na talonu (v skladu s Tehničnim standardom obrazca UPN - www.zbs-giz.si).

Da. Namenjen je izpisovanju papirnega obrazca UPN in je na voljo na portalu SEPA http://www.sepa.si//Sloprenova/UPN/ProgramIzpisUPN.htm

Z migracijo plačil na osnovi izdanih posebnih položnic na kreditna plačila SEPA se bo povečalo število postavk na izpisku NLB Poslovnega računa. Zapiranje postavk je možno na osnovi izpiska in uporabo reference, ki jo prejemnik plačila sporoči plačniku.

Stranke, ki ne uporabljate NLB Proklika, informacije o prejetih plačilih SEPA prejemate na dnevnih papirnih izpiskih NLB Poslovnega računa.

Dnevni papirni izpiski so večvalutni. Na njih so prikazane vse transakcije, ki ste jih izvedli na določen dan, ločeno za domačo in vse tuje valute. Skladno z zahtevami SEPA so dodana nova polja in razširjena obstoječa polja za prikazovanje podatkov o izvedenih transakcijah. Za lažje pregledovanje smo pred vsako polje dodali skrajšan naziv polja. Okrajšave in nazivi so razloženi na prvi strani vsakega izpiska in v spodnji tabeli.

 

Skrajšan naziv Naziv
KNM Koda namena
NAM namen plačila
REPL referenca plačnika
DPKP datum poravnave kreditnega plačila
ZPN znesek plačanega nadomestila
RPPL račun prejemnika/plačnika
NAZPL naziv plačnika
IDP identifikacija prejemnika
MENT menjalni tečaj
NAZP naziv prejemnika
IDPL identifikacija plačnika
REFP referenca prejemnika/plačnika
ŠTN številka naloga
SDB vrsta sheme SEPA direktne obremenitve
SDBS soglasje za SEPA direktno obremenitev
SDBV vračilo za SEPA direktno obremenitev


Na plačilnem nalogu UPN/SEPA v NLB Prokliku lahko v polja "identifikacija plačnika", "identifikacija prejemnika", "identifikacija dolžnika" in "identifikacija upnika" pravne osebe in potrošniki vpišete dodatne podatke, ki jih imenujemo identifikatorji. Na izpisku so identifikatorji označeni s skrajšanimi nazivi, ki so navedeni v spodnjih tabelah.

 

Identifikatorji, ki jih uporabljajo pravne osebe  
skrajšan naziv naziv
BIC Identifikacijska koda banke
BEI Identifikacijska koda podjetja
CBID Identifikacijska številka dodeljena s strani centralne banke - Izdajatelj
CHID Identifikacijska številka dodeljena s strani klirinške hiše - Izdajatelj
COID Identifikacijska številka dodeljena s strani vladne organizacije - Izdajatelj
SREN Identifikacijska številka dodeljena s strani INSEE (Francoski nacionalni inštitut za statistiko in ekonomska raziskovanja) - Izdajatelj
SRET Identifikacijska številka dodeljena s strani INSEE (Francoski nacionalni inštitut za statistiko in ekonomska raziskovanja) - Izdajatelj
DUNS Mednarodna standardizirana številka za označevanje podjetij pri Dun&Bradstreet
Ban.št. Bančna številka - BANK
Št.stranke Številka stranke - CUST
IŠ zap. Identifikacijska številka zaposlenega - EMPL
GS1G Globalna lokacijska številka po pravilih sheme GS1
Davčna številka - TXID
Ostale IŠ Številke ostale identifikacije
Tip id. Številka ostale identifikacije
Izd. Izdajatelj
Identifikatorji, ki jih uporabljajo potrošniki  
Skrajšan naziv Naziv
Št.VD Številka vozniškega dovoljenja - DRLC
Št.stranke Številka stranke - CUST
Št.soc.zav. Številka socialnega zavarovanja - SOSE
Reg.št.tujca Registracijska številka tujca - ARNU
Št.PL Številka potnega lista - CCPT
Davčna številka - TXID
Št.OI Številka osebne izkaznice - NIDN
IŠ zap. Identifikacijska številka zaposlenega - EMPL
Dat.roj. Datum rojstva
Pokr.roj. Pokrajina rojstva
Kraj roj. Kraj rojstva
Drž.roj. Država rojstva
Izd. Izdajatelj
Ostale IŠ Številka ostale identifikacije
Tip id. Tip identifikacije

 

Skladno s shemo SEPA vam bo celoten nabor podatkov o plačilu, ki je obširnejši od dosedanjih podatkov, prikazan v polju Opis spremembe. Za večjo preglednost plačil SEPA smo v polja s podatki dodali skrajšane nazive. V spodnji tabeli so prikazane razlage najpogostejših okrajšav:

 

Skrajšan naziv Naziv
KNM koda namena plačila
NAM namen plačila
REFPL referenca plačnika/prejemnika
DPKP datum poravnave kreditnega plačila
IBP IBAN računa prejemnika sredstev
NAZPL naziv plačnika
IDPL identifikacija plačnika
RPPL račun plačnika/prejemnika
MENT menjalni tečaj
OVZ originalna valuta in znesek
STRTB stroški tuje banke
IDP identifikacija prejemnika
RVS razlog vračila sredstev
SDB shema direktne obremenitve
NAZP naziv prejemnika
ERS enolična referenca soglasja

Okrajšave in nazivi so razloženi tudi na spodnjem delu prve strani izpiska NLB Osebnega računa.

Polji "identifikacija plačnika" in "identifikacija prejemnika" pa lahko vsebujeta tudi v spodnjih tabelah navedene identifikatorje, ki so na izpisku označeni s skrajšanim nazivom:

 

Identifikatorji, ki jih uporabljajo pravne osebe  
skrajšan naziv naziv
BIC Identifikacijska koda banke
BEI Identifikacijska koda podjetja
CBID Identifikacijska številka dodeljena s strani centralne banke - Izdajatelj
CHID Identifikacijska številka dodeljena s strani klirinške hiše - Izdajatelj
COID Identifikacijska številka dodeljena s strani vladne organizacije - Izdajatelj
SREN Identifikacijska številka dodeljena s strani INSEE (Francoski nacionalni inštitut za statistiko in ekonomska raziskovanja) - Izdajatelj
SRET Identifikacijska številka dodeljena s strani INSEE (Francoski nacionalni inštitut za statistiko in ekonomska raziskovanja) - Izdajatelj
DUNS Mednarodna standardizirana številka za označevanje podjetij pri Dun & Bradstreet
Ban.št. Bančna številka - BANK
Št.stranke Številka stranke - CUST
IŠ zap. Identifikacijska številka zaposlenega - EMPL
GS1G Globalna lokacijska številka po pravilih sheme GS1
Davčna številka - TXID
Ostale IŠ Številka ostale identifikacije
Tip id. Številka ostale identifikacije
Izd. Izdajatelj
Identifikatorji, ki jih uporabljajo potrošniki  
Skrajšan naziv Naziv
Št.VD Številka vozniškega dovoljenja - DRLC
Št.stranke Številka stranke - CUST
Št.soc.zav. Številka socialnega zavarovanja - SOSE
Reg.št.tujca Registracijska številka tujca - ARNU
Št.PL Številka potnega lista - CCPT
Davčna številka - TXID
Št.OI Številka osebne izkaznice - NIDN
IŠ zap. Identifikacijska številka zaposlenega - EMPL
Dat.roj. Datum rojstva
Pokr.roj. Pokrajina rojstva
Kraj roj. Kraj rojstva
Drž.roj. Država rojstva
Izd. Izdajatelj
Ostale IŠ Številka ostale identifikacije
Tip id. Tip identifikacije

Pomen oznak, uporabljenih v poljih Koda namena in v poljih Kategorija namena.

Priporočamo, da uporabite ISO SEPA XML standard, ki vam je na voljo v NLB Prokliku.

Direktna obremenitev SEPA je plačilna storitev, ki se izvaja v skladu z eno od shem SEPA za direktne obremenitve (shema SDD). Trenutno veljavni sta osnovna (CORE) shema SDD in podjetniška (B2B) shema SDD. Osnovna shema SDD je namenjena direktnim obremenitvam SEPA (SDD) predvsem v breme osebnih računov potrošnikov. B2B shema pa je namenjena izključno izvajanju SDD med pravnimi osebami, podjetniki in zasebniki.
SDD je namenjena plačevanju periodičnih (ponavljajočih se) obveznosti in enkratnih plačil v evrih. SDD se izvajajo na podlagi soglasja med prejemnikom plačila in plačnikom.

 • Osnovna shema SDD je namenjena direktnim obremenitvam predvsem v breme računov potrošnikov.
 • Soglasje za SDD uredita prejemnik plačila in plačnik.

   

 • Predhodno obveščanje plačnika o nameravani SDD izvede prejemnik plačila v roku, dogovorjenim s plačnikom.

   

 • Soglasja hrani in upravlja prejemnik plačila.

   

 • Del podatkov iz soglasja je sestavni del vsakega plačilnega naloga SDD.

   

 • Osnovna shema SDD je namenjena izvajanju periodičnih in enkratnih SDD.

   

 • Osnovna shema SDD ne omejuje maksimalnega zneska posamezne SDD.

   

 • Izvajanje SDD je možno vsak bančni delovni dan.

   

 • Roki za posredovanje SDD banki prejemnika plačila so opredeljeni v urniku banke.

   

 • Postopki, povezani z zavrnitvami SDD pred poravnavo in povračila po poravnavi, se izvajajo v skladu s shemo SDD.
 • B2B shema SDD je namenjena izključno izvajanju SDD med pravnimi osebami, podjetniki in zasebniki.

   

 • Soglasje za SDD uredita prejemnik plačila in plačnik.

   

 • Soglasja hrani in upravlja prejemnik plačila.

   

 • Predhodno obveščanje plačnika o nameravani SDD izvede prejemnik plačila v roku, dogovorjenem s plačnikom.

   

 • Del podatkov iz soglasja je sestavni del vsakega plačilnega naloga SDD.

   

 • Plačnik mora o danem soglasju za SDD obvestiti svojo banko. Če se podatki v SDD ne ujemajo s podatki v soglasju, se SDD zavrne.

   

 • B2B shema SDD je namenjena izvajanju periodičnih in enkratnih SDD.

   

 • B2B shema SDD ne omejuje maksimalnega zneska posamezne SDD.

 • Izvajanje SDD je možno vsak delovni dan.

   

 • Roki za posredovanje vseh vrst SDD (prva, enkratna, periodična) banki prejemnika plačila so opredeljeni v urniku banke.

   

 • Postopki, povezani z zavrnitvami SDD pred poravnavo, se izvajajo v skladu s shemo SDD.
 • Povračila že izvršenih SDD v shemi B2B niso možna.

Plačnik sklene soglasje pri prejemniku plačila v papirni ali v elektronski obliki. Soglasje v papirni obliki mora biti fizično podpisano s strani plačnika. Soglasje v elektronski obliki mora biti podpisano na varen in zanesljiv elektronski način.

Plačnik spremembe in ukinitev soglasja ureja pri prejemniku plačila. Pri B2B shemi mora plačnik o spremembi ali ukinitvi soglasja obvestiti tudi svojo banko.

Predpogoj za izvajanje SDD je, da imata plačnik in prejemnik plačila plačilni račun odprt pri banki, ki je pristopila k ustrezni shemi SDD. Prejemnik plačila preko svoje banke pošlje plačilni nalog SDD banki plačnika. Vsak poslani plačilni nalog SDD mora vsebovati podatke o danem soglasju plačnika. Banka plačnika izvrši SDD, če je na računu plačnika dovolj sredstev, če plačnik ni prepovedal izvajanje SDD na svojem računu in plačnik ni preklical napovedane SDD.

V shemi SDD je opredeljeno obveščanje plačnika 14 koledarskih dni pred SDD, razen če se prejemnik plačila in plačnik dogovorita drugače. Tak dogovor naj bo sklenjen v pisni obliki. Banke ne urejajo in ne preverjajo obstoja in vsebine dogovorov med plačniki in prejemniki plačil.

Potrošnik lahko pri prejemniku plačila ali pri svoji banki ugovarja izvršitev SDD že po prejemu predhodnega obvestila od prejemnika. V tem primeru SDD ne bo izvršena. Zahtevo za vračilo že izvršene SDD pa lahko vloži v skladu z določili ZPlaSS.

Vračilo denarnih sredstev za že izvršene SDD je urejeno z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS), na osnovi katerega imajo potrošniki možnost povračila zneska za že izvršene SDD. Banka v postopku plačil pri SDD ne posega v razmerja med plačnikom in prejemnikom plačila, ampak postopajo v skladu z ZPlaSS. Določba je povzeta po evropski plačilni direktivi (PSD), gre za evropsko usmeritev za čim večjo zaščito potrošnikov. Po B2B shemi vračila že izvršenih SDD niso možna.

Prejemnik plačila prejme izvršena plačila SDD na svoj poslovni račun. O plačilih je obveščen z izpiskom. Znesek nadomestila se zaračuna v skladu s Tarifo in sklenjeno pogodbo.

Preverjanje računov potrošnikov ni možno. Prejemnik plačila, ki je sklenil posel s potrošnikom, odgovarja za pravilnost podatkov, ki jih lahko preverja ob sklenitvi posla.

Ločevanje transakcij ni potrebno, če prejemnik plačila upošteva roke za pošiljanje posameznih vrst plačilnih nalogov SDD, ki so določeni v urniku banke.

Prejemnik plačila bo v izpisku prejel vsako plačilo SDD z vsemi podatki, ki jih je posredoval za obremenitve računov plačnikov. O neuspešnih SDD bo prejemnik obveščen z istimi podatki, skupaj z razlogom zavrnitve. Prejemnik plačil se bo s svojo banko dogovoril o načinu posredovanja podatkov o zavrnjenih SDD.

Zbirni center Bankart bo omogočal procesiranje direktnih obremenitev po nacionalni shemi NPI do zaključka migracije direktnih obremenitev iz nacionalne sheme NPI. Po Nacionalnem programu SEPA v Sloveniji je zaključek migracije 12 mesecev po doseženi kritični masi oz. regulatorno na podlagi uredbe EU.

Postopki za prenos obstoječih pooblastil iz nacionalne sheme NPI za direktne obremenitve v shemo SDD še niso dokončno opredeljeni. Prehod na izvajanje SDD in opustitev nacionalne sheme bodo izvajali prejemniki plačil v sodelovanju in ob pomoči svojih bank, s pričetkom v letu 2011.

Ključne značilnosti so:
- poleg transakcij za izplačilo plač in ostalih osebnih prejemkov (regres za letni dopust, povračilo, dividende, podjemna pogodba, avtorska pogodba, najemnina, davek iz dejavnosti - normirani stroški) lahko izvajate tudi transakcije za plačila davkov in prispevkov,
- pošiljanje podatkov poteka v predpisanem podatkovnem standardu SEPA in sicer v standardu ISO SEPA XML, ki temelji na standardu UNIFI (ISO 20022) XML. Standard omogoča prenos širšega nabora podatkov o plačilu, kot obvezen podatek pa je tudi račun prejemnika v strukturi IBAN in navedba banke prejemnika s kodo BIC/SWIFT ter koda namena plačila,
- za poslane podatke banka na podlagi zbirnega naloga na datum valute plačila, avtomatsko izvede eno obremenitev NLB Poslovnega računa v skupnem znesku vseh prometnih transakcij iz datoteke, v odobritev pa se posredujejo individualni nalogi z zneski posameznih prometnih transakcij. Če na računu ni dovolj stanja, se izvedbo množičnega plačila SEPA zavrne v skladu z urnikom izvajanja plačilnih transakcij,
- nadomestilo za izvršene prometne transakcije se takoj ob uspešni izvedbi zbirnega naloga zaračuna z obremenitvijo NLB Poslovnega računa v skladu z NLB Tarifo,
- plačnik lahko pošilja podatke z datumom valute vnaprej (do 180 dni), plačila z datumi za nazaj niso možna,
- podatki, ki jih plačnik posreduje izven urnika za množična plačila SEPA, se v skladu z zakonodajo obravnavajo kot plačilne transakcije, ki so bile prejete naslednji delovni dan,
- v isto datoteko lahko plačnik vključi domača in čezmejna plačila SEPA za isti datum valute,
- o izvedbi množičnih plačil SEPA je plačnik v primeru uspešne izvedbe obveščen s prometnimi postavkami bremenitve v NLB Prokliku in z izpiski o prometu na NLB Poslovnem računu,
- v primeru posamezne neuspešne transakcije plačnik na račun prejme vračilo v obliki priliva s kodo napake, z vsemi podatki o plačilu (naziv plačnika, naziv prejemnika, znesek, ). V izogib vračilom je ključnega pomena, da plačnik navaja točne podatke o računu in nazivu ter naslovu prejemnika in te podatke tekoče vzdržuje,
- v primeru zavrnitve celotnega paketa, račun ni bremenjen, plačnik pa prejme spremembo statusa poslane datoteke ter prometno postavko zavrnitve, ki je vidna v pregledu prometa v NLB Prokliku,
- za domača in čezmejna množična plačila SEPA je posamezno individualno plačilo v paketu omejeno na 50.000 EUR,
- ni možna vzporedna uporaba množičnih plačil SEPA in direktnih odobritev po nacionalni shemi NPI

Za prehod na množična plačila SEPA potrebujete:
- odprt NLB Poslovni račun,
- elektronsko banko NLB Proklik verzija 16.0.0.00 ali višjo,
- sklenitev Pogodbe o izvajanju množičnih plačil SEPA,
- prilagoditev tehnološke podpore za pošiljanje podatkov v standardu ISO SEPA XML, ki je na voljo v NLB Prokliku.

Izmenjavo množičnih plačil v NLB podpiramo v NLB Prokliku kot izmenjavo datotek v standardu ISO SEPA XML (SEPA Rulebook ver. 4.0), ki ga lahko uporabljate tudi za posredovanje individualnih plačil SEPA. Standard ISO SEPA XML za množična plačila se od individualnih razlikuje le v nekaj podatkih v vodilnem zapisu. Opis standardov ISO SEPA XML je na voljo na spletnih straneh družbe Halcom d.d.
Za lažji prehod na množična plačila SEPA je v prehodnem obdobju v NLB Prokliku podprta tudi možnost uvažanja podatkov, pripravljenih v formatu NPI direktnih odobritev (zapis 03), in njihova pretvorba v standard ISO SEPA XML.

Za lažje preverjanje pravilnosti novega standarda ISO SEPA XML smo dopolnili demo verzijo NLB Proklika tako, da omogoča preverjanje datotek z nalogi za množična plačila SEPA.

Množična plačila SEPA je možno izvajati na vse delovne dneve v Sloveniji. Vsa plačila SEPA se preko plačilnih sistemov SEPA procesirajo na dan valute/poravnave plačila, ki ga določi poslovni partner. To pomeni, da so računi prejemnikov plačil oz. njihovih bank odobreni:
- račun prejemnika v NLB - v jutranjih urah (do 8.00 ure) oziroma med delovnim dnem, če datoteka s plačili ni bila posredovana vnaprej,
- račun prejemnika pri drugi slovenski banki - med delovnim dnem glede na preseke v plačilnem sistemu SEPA IKP (ob 8.00, 10.00, 12.00, 14.00 in 16.30 uri) in način obdelave prejetih plačil v banki prejemnika,
- račun prejemnika pri banki na SEPA območju izven Slovenije - praviloma naslednji delovni dan.

Datoteko z množičnimi plačili SEPA lahko posreduje vnaprej do 180 dni. V primeru napak v strukturi datoteke boste o napaki obveščeni takoj. Ker se procesiranje množičnih plačil SEPA prične na datum valute/poravnave, ki ste ga določili v datoteki, tudi povratne informacije o morebitnih neizvedenih odobritvenih plačilih prejmete na dan valute/poravnave.

Nacionalni svet za plačila (NSP) združuje različne deležnike trga plačil v Sloveniji: ponudnike in uporabnike plačilnih storitev, upravljavce plačilnih infrastruktur ter organe javnih oblasti. NLB je članica NSP-ja, s čemer prispevamo k uravnoteženi zastopanosti ponudbe in povpraševanja na trgu plačil ter s tem k razvoju in uveljavitvi učinkovitih načinov plačevanja. Več o NSP.

Cilj Payment Service Directive 2 oziroma Direktive o plačilnih storitvah 2 je zagotoviti izboljšati zaščito potrošnikov (pred goljufijami, možnimi zlorabami in drugimi incidenti z dodatnimi varnostnimi zahtevami), spodbujati inovativnost in konkurenčnost. Uvaja dve ključni novosti: storitev zagotavljanja informacij o računih (AIS) in storitev odreditve plačil (PIS). Več informacij o PSD2 je na voljo v video predstavitvi Združenja bank Slovenije.

To je spletna storitev, ki se izvaja v skladu s prejetim soglasjem imetnika računa. Namen te storitve je, da lahko imetnik računa z enega mesta ureja vse osebne finance, ne glede na to, pri kateri banki ima odprte račune. Storitev je na voljo za račune, ki so dostopni prek interneta. Omogočajo pa t.i. AISP (Account Information Service Provider) – tretji ponudniki, ki morajo delovati v skladu z direktivo PSD2 in pridobiti licenco pristojnega nacionalnega organa.

To je storitev, ki imetniku računa omogoča odreditev plačilnega naloga na njegovo zahtevo prek spleta. Gre za spletno storitev v zvezi s plačilnim računom, odprtim pri drugem ponudniku plačilnih storitev in dostopnim prek interneta. Omogočajo jo t.i. PISP (Payment Initiation Service Provider) -  tretji ponudniki, ki morajo delovati v skladu z direktivo PSD2 in pridobiti licenco pristojnega nacionalnega organa.

Third-Party Provider oziroma tretji ponudnik storitev so lahko različne plačilne institucije, vključno z AISP-ji in PISP-ji, ki morajo delovati skladno z Direktivo PSD2.

NLB Odprte storitve so storitve, ki so na voljo razvijalcem oziroma tretjim ponudnikom storitev (TPP) z ustrezno licenco za izvajanje storitev v Evropski uniji v obliki programskih vmesnikov (API). Na portalu so na voljo osnovne informacije za razvijalce, slovarček izrazov in dokumentacija o APIj-ih.

Application Program Interface oziroma aplikacijski programski vmesnik je množica rutin, protokolov in orodij za izgradnjo programske opreme in aplikacij.

Strong Customer Authentication oziroma močna prepoznava (avtentikacija) strank je prepoznava z uporabo dveh ali več elementov, ki spadajo v kategorijo znanja (nekaj, kar ve samo uporabnik), lastništva (nekaj, kar je v izključni lasti uporabnika) in neločljive povezanosti z uporabnikom (nekaj, kar uporabnik je), ki so med seboj neodvisni, kar pomeni, da kršitev enega elementa ne zmanjšuje zanesljivosti drugih, in so zasnovani na tak način, da varujejo zaupnost podatkov, ki se preverjajo.

Dostop do vaših računov v NLB lahko omogočite tretjim spletnim mestom ali aplikacijam. To so spletna mesta ali aplikacije, ki niso v lasti NLB d.d. in jih zagotavljajo ponudniki storitev z ustrezno licenco za izvajanje storitev v Evropski uniji. Na podlagi direktive PSD2 so to storitve odreditve plačila in zagotavljanja informacij o računih.

Dostop lahko omogočite do računov, do katerih dostopate z NLB Klikom z Generatorjem enkratnih gesel OTP (t.i. Soft Token), mobilno banko Klikin in KlikPro.

Če boste tretjem spletnem mestu ali aplikaciji dali soglasje za dostop do računa, boste preusmerjeni  na bančno spletno mesto, dostopno prek varne povezave. Prijavite z uporabniškim imenom za vstop v NLB Klik z OTP dostopom. V primeru, da uporabljate zgolj Klikin ali Klikpro je to uporabniško ime sporočeno ob aktivaciji storitve.  Po vpisu uporabniškega imena vnesete še enkratno geslo OTP, ki ga generirate prek aplikacije Klikin (za dostop do osebnih računov) ali Klikpro (za dostop do poslovnih računov). Po prijavi boste prejeli v pregled, do katerih informacij želi dostopati tretje spletno mesto ali aplikacija in do kdaj. Ko boste korak potrdili, boste takoj preusmerjeni nazaj na spletno mesto.

Po izteku veljavnosti soglasja, boste prej opisane korake ponovili.

Če boste 5 krat vnesli napačno geslo, vam bomo zaradi vaše varnosti onemogočili Dostop do računa prek tretjih ponudnikov. Če ste geslo pozabili ali pa ga vsaj 5 krat vnesli napačno, lahko zahtevek Dostop do računa tretjim spletnim mestom ali aplikacijam (odprte-storitve-uporabniki.nlb.si) oddate NLB Video klica, NLB Klika in v poslovalnici.

NLB Pay

NLB Pay je mobilna denarnica, ki omogoča brezstično plačevanje s pametnimi mobilnimi telefoni opremljenimi z NFC tehnologijo. Plačujete lahko na vseh terminalih POS, ki omogočajo brezstično plačevanje.

Glavne prednosti so:

 • brezstično plačevanje na terminalih POS z mobilnim telefonom, ki ima omogočeno NFC (Near Field Communication) tehnologijo.
 • odlična uporabniška izkušnja plačevanja z mobilnim telefonom, ki povzema način plačevanja z brezstično kartico (vnos PIN le za nakupe nad 15 EUR).
 • varnost, saj mobilnega telefona ne predate prodajnemu osebju.

Mobilno denarnico NLB Pay lahko uporabljate vsi imetniki NLB Plačilnih kartic Mastercard (Klasična, Posojilna, Zlata in Poslovna) ter imetniki NLB Maestro kartic. Dodatni pogoj za uporabo je mobilni telefon z

 • operacijskim sistemom Android, najmanj verzije Lollipop 5.0,
 • NFC tehnologijo za brezstično komuniciranje,
 • varnostnim protokolom TLS 1.2.

Mobilna denarnica NLB Pay, zaradi varnostnih zahtev kartičnih sistemov, ne deluje na mobilnih telefonih s spremenjenimi tovarniškimi nastavitvami oziroma mobilnih telefonih, ki imajo spremenjeno prednastavljeno programsko kodo (zlom zaščite - »rootani« mobilni telefoni). Ravno tako ne deluje, če mobilnega telefona nimate zavarovanega / zaklenjenega z vsaj enim varnostnim elementov – PIN, vzorec, prstni odtis, prepoznava obraza …

Uporaba mobilne denarnice NLB Pay ni odvisna od izbire mobilnega operaterja.
Uporaba NLB Pay v operacijskem sistemu iOS ni mogoča zaradi omejitev postavljenih s strani Apple-a.

 • Za aktivacijo mobilne denarnice NLB Pay potrebujete dostop do interneta, bodisi prek mobilnega omrežja (Mobile Data oz. prenos podatkov), bodisi prek WiFi povezave v Sloveniji in v tujini.
 • NLB Pay aplikacijo lahko prevzamete v Google Play trgovini. Ob aktivaciji aplikacije morate vnesti svojo davčno številko in zadnje 4 številke ene izmed svojih NLB Plačilnih kartic Mastercard ali Maestro. V primeru Mastercard je številka navedena na prvi strani kartice, pri Maestro pa na  zadnji strani kartice.
 • Po potrditvi vnosa, bo aplikacija ponudila telefonsko številko, na katero vam bomo posredovali SMS sporočilo z aktivacijsko kodo. Vkolikor telefonska številka ni pravilna, postopka ni mogoče nadaljevati, spremembo številke pa lahko sporočite prek NLB Klika, v NLB Poslovalnici, Video klica ali prek ostalih poti, ki jih ponuja banka.
 • Prejeto aktivacijsko kodo prepišite v aplikacijo ter nadaljujte postopek definiranja gesla, ki je sestavljeno iz 4 številk. V kolikor mobilni telefon podpira uporabo prstnega odtisa, lahko uporabite tudi ta način.
 • Po nastavitvi gesla oziroma prstnega odtisa je aktivacija in registracija NLB Pay zaključena.
 • Mobilno denarnico NLB Pay lahko aktivirate na več mobilnih telefonih.
 • Aktivacija mobilne denarnice NLB Pay ni mogoča v državah, v katerih velja prepoved oziroma omejitev poslovanja s karticami Mastercard. Seznam držav oziroma regij je objavljen na spletnih straneh mednarodnega kartičnega sistema Mastercard.
 • Po opravljeni aktivaciji NLB Pay je omogočeno digitaliziranje plačilnih kartic. Seznam kartic, ki so primerne za digitalizacijo, je viden po pritisku na znak »+« na ekranu za dodajanje kartic.
 • Po izboru kartice iz seznama (pritisk na izbrano kartico), se prične proces priprave kartice, ki traja nekaj sekund. Počakajte, da se ikona Plačaj/Pay v aplikaciji obarva zeleno. Kartica je nato pripravljena za uporabo.
 • V mobilni denarnici NLB Pay imate lahko shranjenih več digitaliziranih kartic Mastercard ali Maestro, ki jih izdaja NLB d.d.
 • Pogoj za izvedbo plačila je vklopljen NFC na mobilni napravi ter možnost zaklepanja naprave. Plačilo oziroma aktivacija aplikacije na mobilnih telefonih, ki niso zaklenjeni, ni mogoče.
 • Plačevanje z NLB Mastercard ali NLB Maestro karticami shranjenimi v mobilni denarnici NLB Pay, poteka enako kot plačevanje z brezstičnimi plačilnimi karticami. Za nakupe do 15 evrov vnos številke PIN ni potreben, nakupe nad 15 evrov pa je potrebno potrditi s številko PIN. Številka PIN posamezne digitalizirane kartice je enaka številki PIN izbrane kartice v fizični obliki, ter se vnese na terminalu POS.
 • Plačilo je mogoče izvesti na dva načina:
 • V aplikaciji: na mobilnem telefonu poiščite mobilno denarnico NLB Pay, vnesite geslo ali prstni odtis, ki ste ga izbrali ob aktivaciji, izberite kartico s katero želite plačati ter izberite gumb »Plačaj«. Napravo približajte terminalu POS in počakajte na zvočni in/ali svetlobni signal, ki opozori, da je plačilo posredovano v obdelavo.
 • Izven aplikacije: odklenite mobilni telefon in ga prislonite k terminalu POS. Plačilo bo izvedeno s privzeto (»default«) izbrano kartico. V tem primeru morate imeti mobilno denarnico NLB Pay izbrano kot privzeto (»default«) mobilno denarnico (če imate več mobilnih denarnic).
 • Izvajanje plačil z mobilno denarnico NLB Pay se lahko izvaja tudi v tujini, če je prodajno mesto opremljeno s terminalom POS za  brezstično plačevanje.
 • Povezava z internetom za plačevanje ni potrebna. Povezava z internetom je potrebna le v primeru, ko zmanjka unikatnih digitaliziranih ključev t.i. SUK  Single Used Keys.
  Ključi se v aplikacijo naložijo avtomatsko ob izvedbi posameznega plačila z NLB Pay, v primeru da imate vklopljen prenos podatkov ali WiFi. V nasprotnem primeru priporočamo, da začasno vklopite prenos podatkov ali WiFi, odprete NLB Pay in počakate nekaj sekund. Ključi se naložijo samodejno.

V mobilni denarnici NLB Pay je mogoče videti transakcije opravljene izključno z mobilno denarnico NLB Pay. Vse ostale transakcije, opravljene s karticami Mastercard ali Maestro, bodo prikazane na mesečnem izpisku porabe ter sproti v spletni banki NLB Klik ter mobilni banki Klikin.

Prenos in uporaba mobilne denarnice NLB Pay je brezplačna. Uporaba NLB Pay lahko povzroči stroške mobilnega prenosa podatkov. Banka bo uporabniku vse stroške in nadomestila v zvezi z uporabo mobilne denarnice NLB Pay zaračunala v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo NLB d.d. ter Splošnimi pogoji poslovanja.

Plačevanje z NLB Pay je varno, saj podatki o karticah niso shranjeni v mobilnem telefonu, ampak se prenašajo izključno v trenutku plačevanja. Transakcije potekajo na enak način, kot transakcije opravljene z obstoječimi brezstičnimi karticami. Prav tako se podatki o kartici posredujejo le obstoječim deležnikom v procesu plačevanja z brezstičnimi karticami. Mobilni operaterji ter dobavitelji mobilnih telefonov ne prejemajo podatkov o kartici ali opravljenih transakcijah.

 • V primeru izgube ali kraje mobilnega telefona, ki ima naloženo mobilno denarnico NLB Pay, je to treba nemudoma sporočiti banki na 01 477 2000 – kadarkoli 24/7 ali v NLB Poslovalnici. Banka bo takoj izvedla postopke za onemogočanje delovanja mobilne denarnice NLB Pay. Plačila je v nadaljevanju možno opravljati z obstoječimi plačilnimi karticami v fizični obliki.
 • Ob zamenjavi mobilnega telefona je treba ponovno opraviti celoten proces aktivacije NLB Pay in digitalizacije izbranih kartic.
 • V primeru izgube ali kraje kartice v fizični obliki in posledični  blokaciji le-te, se onemogoči tudi uporaba pripadajočih digitaliziranih kartic na vseh mobilnih telefonih. Po pridobitvi nove kartice (fizične) se bo le-ta uvrstila tudi v seznam primernih kartic za digitalizacijo.

Po tretjem napačnem vnosu gesla se vsi podatki v mobilni denarnici NLB Pay samodejno izbrišejo. Potrebna je ponovna aktivacija denarnice, z registracijo uporabnika.

V nastavitvah mobilnega telefona je treba NLB Pay izbrati kot privzeto (default) aplikacijo za plačevanje. Spremembo nastavitve je mogoče opraviti v NLB Pay – Meni / Nastavitve / Izberi privzeto denarnico / NLB Pay in potrditev izbora.

Za uspešno plačevanje z NLB Pay mora imeti vsaka digitalizirana kartica v ozadju aplikacije tudi zadostno število unikatnih digitaliziranih ključev t.i. SUK  Single Used Keys. Ključi se v aplikacijo naložijo avtomatsko ob izvedbi posameznega plačila z NLB Pay, v primeru da imate vklopljen prenos podatkov ali WiFi. V nasprotnem primeru priporočamo, da začasno vklopite prenos podatkov ali WiFi, odprete NLB Pay in počakate nekaj sekund. Ključi se naložijo samodejno.

Da ima posamezna kartica v NLB Pay dovolj ključev za plačevanje na terminalu POS, je v mobilni denarnici vidno, če je gumb Plačaj/Pay obarvan zeleno.

V kolikor kartica ob plačilu ni zaznana preverite ali imate na mobilnem telefonu vklopljen NFC. Priporočamo, da je NFC vedno vklopljen, saj se vmesnik za izmenjavo podatkov vklopi šele v trenutku, ko mobilni telefon odklenemo in ga približamo k terminalu POS.

Preverite tudi ali ima NLB Pay dovolj unikatnih ključev za izvedbo plačila. To  lahko preverite v mobilni denarnici, pri posamezni kartici, in sicer mora biti gumb Plačaj/ Pay obarvan zeleno. Če je gumb obarvan sivo, je morate začasno vklopiti prenos podatkov ali WiFi, odpreti NLB Pay in počakati nekaj sekund. Ključi se naložijo samodejno in gumb Plačaj/ Pay se obarva zeleno.

V nastavitvah mobilnega telefona je treba izbrisati nastavitve za posredniški strežnik. Proxy nastavitve niso več nujno potrebne za delovanje mobilnega telefona in storitev, zato priporočamo, da jih iz mobilnega telefona v celoti odstranite. Po izbrisu bo mobilni telefon deloval nemoteno.

Postopek izbrisa nastavitev:

 • v osnovnem meniju mobilnega telefona izberite »Nastavitve«;
 • nato izberite »Omrežja/Posredovanje in omrežja/Komunikacija/Mobilna omrežja«;
 • znotraj tega izberite »Mobilna omrežja« in nato »Imena dostopnih točk«;
 • v »Imena dostopnih točk« izberite točko vašega mobilnega operaterja.

Po vnosu nastavitev izklopite in ponovno vklopite vaš mobilni telefon, da se ponastavi in ponovno prijavi v omrežje.

Poimenovanja menijev se lahko razlikujejo glede na proizvajalca ter model mobilnega telefona.

Mobilna denarnica NLB Pay, zaradi varnostnih zahtev kartičnih sistemov, ne deluje na mobilnih telefonih s spremenjenimi tovarniškimi nastavitvami oziroma mobilnih telefonih, ki imajo spremenjeno prednastavljeno programsko kodo (zlom zaščite - »rootani« mobilni telefoni).

Kartice

Svetujemo vam, da si pred naročilom kartice ogledate našo ponudbo na NLB portalu https://www.nlb.si/. Kartico lahko naročite v NLB Poslovalnici ali preko spletne banke NLB Klik.

Vse stroške v zvezi s karticami si lahko ogledate na spletnem mestu http://www.nlb.si/stroski-obrestne ali se o njih pozanimate v NLB Poslovalnicah.
Svetujemo vam, da se za odgovore na vprašanja v zvezi s plačilnimi karticami obrnete na katerokoli NLB Poslovalnico ali pa pokličete Kontaktni center, tel. 01 477 2000. Seveda pa lahko pošljete vaša vprašanja tudi na elektronski naslov info@nlb.si , od koder boste prejeli odgovore v najkrajšem možnem času.
Pritožbo lahko osebno posredujete v NLB Poslovalnico, lahko jo oddate pisno ali jo posredujete preko spletne banke NLB Klik.
Obveznosti po NLB Plačilnih karticah z odloženim plačilom poravnavate enkrat mesečno, na izbrani dan, ki ste ga navedli na vlogi za odobritev kartice. V primeru plačila z direktno bremenitvijo iz osebnega računa lahko izbirate med 8., 18. in 28. v mesecu. Datum, ki ste ga izbrali za plačevanje vaših mesečnih obveznosti po NLB Plačilni kartici, lahko kadarkoli spremenite, osebno v NLB Poslovalnici ali prek spletne banke NLB Klik.
Svetujemo vam, da se oglasite v katerikoli NLB Poslovalnici, kjer vam bodo takoj izdelali izpisek, ki ga niste prejeli. Vsem uporabnikom spletne banke NLB Klik so mesečni izpiski porabe na voljo v elektronski obliki - v primeru, da želite prejemati izpisek tudi v papirni obliki, ga naročite prek NLB Klika ali se obrnite na NLB poslovalnico.
V primeru, da vas zanimajo stroški, povezani z uporabo NLB Plačilnih kartic, vas vabimo, da obiščete NLB Portal http://www.nlb.si/stroski-obrestne ali pa se osebno oglasite v eni od NLB Poslovalnic.
Vsi opravljeni nakupi z vašo NLB Plačilno kartico so vidni na mesečnem izpisku porabe, ki ga prejmete enkrat mesečno. Vsi uporabniki spletne banke NLB Klik pa lahko nakupe tekoče spremljate (promet po kartici ali e- izpisek). Če ste naročeni na storitev Varnostno SMS sporočilo, boste glede na kriterije, ki ste jih postavili, ob izvedenem nakupu na vaš mobilni telefon prejeli SMS sporočilo, iz katerega bo razviden opravljen nakup.
Za zneske, ki so obarvani rdeče velja, da je bila izvršena avtorizacija zneska nakupa, sam znesek nakupa pa še ni knjižen na kartični račun..
V primeru, da želite izvedeti več podatkov o vaši transakciji, vam predlagamo, da obiščete najbližjo NLB Poslovalnico.

Obresti za porabljeni del okvirnega kredita se obračunavajo na dekurzivni način. Obračunavajo se od izdelave posameznega izpiska do izdelave naslednjega izpiska. Primer: kot dan plačila imate izbran datum 18. v mesecu. Izpisek mesečne porabe se izdela 10. v mesecu in od tega datuma dalje se vam pričnejo obračunavati obresti na porabljeni del okvirnega kredita, oziroma na nakupe, ki so bili opravljeni v tem obračunskem obdobju. Obresti se zaračunajo na celotno mesečno porabo in ne po datumih posamičnih nakupov.

Znesek obračunanih obresti je viden na vašem mesečnem izpisku porabe in je prikazan ločeno od nakupov in morebitnih dvigov gotovine.
Za vse uporabnike NLB Klika je e- izpisek na razpolago v NLB Kliku, v poglavju E- izpiski. Če ste uporabnik spletne banke NLB Klik in še vedno prejemate izpisek v papirni obliki, vam svetujemo, da prejemanje papirnega izpiska prekličete v NLB Kliku ali v najbližji NLB Poslovalnici.
V primeru, da imate več NLB Plačilnih kartic in mesečno porabo za vse kartice plačujete na isti dan (npr. 18. v mesecu), prejmete eno kuverto z vsemi izpiski za vaše kartice. V primeru, da še vedno prejemate izpiske mesečne porabe v več kuvertah, kljub temu da mesečno porabo plačujete na isti dan, vas naprošamo, da se oglasite v najbližji NLB Poslovalnici, kjer vam bodo uredili prejemanje mesečnih izpiskov v eni kuverti.
Svetujemo vam, da se v tem primeru čim prej oglasite v NLB Poslovalnici, ki vam je kartico odobrila, kjer boste za sporno transakcijo podali reklamacijo. Reklamacija sicer ne zadrži plačila spornega zneska, ki ga banka izvede na izbrani dan plačila. Seveda pa vam bo banka v primeru, da je vaša reklamacija upravičena, nemudoma vrnila sredstva na vaš osebni račun.
Svetujemo vam, da se v tem primeru oglasite v NLB Poslovalnici, ki vam je kartico odobrila, kjer boste za sporno transakcijo podali reklamacijo.
V tem primeru se oglasite v NLB Poslovalnici, ki vam je kartico odobrila, kjer boste za sporno transakcijo podali reklamacijo.
Avtorizacija je postopek za odobritev plačila s kartico in se lahko izvede avtomatsko prek POS terminala ali bančnega avtomata. Z avtorizacijo se izvede le rezervacija sredstva (zmanjša odobren limit na kartičnem računu). Kartični račun pa je za znesek nakupa obremenjen naknadno.
Začasna (pred) avtorizacija pomeni preverjanje veljavnosti in višine sredstev na kartici, potrebnih za izvedbo dela ali celotne rezervacije, v primeru rezervacije hotelske sobe, najema plovil in podobno. Pri začasni avtorizaciji se pred dejansko transakcijo "rezervira" določen znesek. Na ta način se zagotovi, da bo ta znesek ob dokončnem knjiženju na vsak način na razpolago. Začasna avtorizacija ostaja veljavna določen čas (do 10 dni) in nato samodejno propade. V tem času se lahko končno knjiženje izvede kadarkoli.
Dvojne bremenitve ali napačni zneski avtorizacij so v večini primerov posledica napak na prodajnih mestih oziroma procesnih centrih. Svetujemo vam, da se v takih primerih oglasite v vaši NLB Poslovalnici in podate reklamacijo.

Kartico aktivirajte z dvigom na bankomatu ali nakupom na terminalu POS, in sicer tako, da jo ob prvi uporabi vstavite v režo terminala POS ali bankomata. Po aktivaciji boste lahko z njo brezstično plačevali in dvigovali gotovino na bankomatih, ki to omogočajo - v Sloveniji in tujini.

V mesecu, v katerem ste prejeli novo kartico, lahko novo osebno identifikacijsko številko PIN prejmete z ločeno pošiljko. V tem primeru uporabljajte novo prejeto PIN številko, ki si jo zapomnite in je ne zaupajte nikomur, kuverto, v kateri ste jo prejeli, pa uničite.

Če v mesecu, v katerem ste prejeli novo kartico, ne prejmete nove številke PIN, lahko tudi vnaprej uporabljate že obstoječo.

V tem primeru je nadaljnja uporaba kartice zaradi varnostnih razlogov onemogočena. PIN številko si lahko "odklenete" na najbližjem bankomatu z avtorizirano transakcijo - opravite vpogled v stanje ali dvignete gotovino. Na ta način se bo blokacija PIN številke sprostila. To lahko storite tako na bankomatih doma kot tudi v tujini. Žal se lahko v tujini izjemoma, zaradi odvisnosti od tehnične podpore tujih bank, PIN številka kljub uspešno avtorizirani transakciji ne deblokira, zato priporočamo, da na potovanje v tujino vzamete s sabo vsaj dve mednarodni plačilni kartici.

Če je poslovanje z vašo kartico še naprej onemogočeno vas prosimo, da pokličete v vašo NLB Poslovalnico ali na telefonsko številko 01/477 20 00. Če se blokacija PIN številke ne sprosti na vaši BA Maestro kartici, NLB Plačilni kartici Mastercard, ali Visa, je potrebno naročiti novo PIN številko.

V tem primeru je uporaba kartice zaradi varnostnih razlogov onemogočena na vseh prodajnih mestih. PIN številko si lahko "odklenete" na najbližjem bankomatu z avtorizirano transakcijo - opravite vpogled v stanje ali dvignete gotovino. Na ta način se bo blokacija PIN številke sprostila. To lahko storite tako na bankomatih doma kot tudi v tujini. Žal se lahko v tujini izjemoma, zaradi odvisnosti od tehnične podpore tujih bank, PIN kljub uspešno avtorizirani transakciji ne deblokira, zato priporočamo, da na potovanje v tujino vzamete s sabo vsaj dve mednarodni plačilni kartici.

Če je poslovanje z vašo kartico še naprej onemogočeno vas prosimo, da pokličete v vašo NLB Poslovalnico ali na telefonsko številko 01/477 20 00.

Na spletu je možna uporaba NLB Plačilnih kartic Mastercard, Visa in BA Maestro, razen BA Maestro kartic NLB Toli, NLB Prvega in NLB Osnovnega računa.

Prosimo vas, da se v tem primeru se oglasite v NLB Poslovalnici, ki vam je kartico odobrila, kjer boste za sporno transakcijo podali reklamacijo.
Nakup na daljavo predstavlja nakup prek spleta ali telefona.
Priporočamo vam, da se z omenjeno reklamacijo najprej obrnete na prodajno mesto, kjer ste blago naročili in plačali. Če problema ne uspete razrešiti, se obrnete na NLB Poslovalnico, ki vam je kartico izdala. V reklamaciji navedete, da ste s kartico plačali blago, vendar ga na svoj naslov še niste prejeli. Navesti morate tudi, da nedostavljenega blaga niste odpovedali ter niste prejeli vračila sredstev. Priložiti morate naročilo, račun in odgovor prodajnega mesta na vašo urgenco.
Priporočamo vam, da se z omenjeno reklamacijo najprej obrnete na prodajno mesto. Če problema ne uspete razrešiti, se obrnete na NLB Poslovalnico, ki vam je kartico izdala. V reklamaciji navedete, da ste po pošti prejel poškodovano blago in priložite fotokopijo računa, naročila in podate pisno izjavo, kako je bilo blago ob prejemu poškodovano, okvarjeno ali neprimerno za uporabo, za katero je bilo prodano.
V tem primeru se oglasite v NLB Poslovalnici, ki vam je kartico odobrila, kjer boste za sporno transakcijo podali reklamacijo.

Nakup na obroke lahko opravite z naslednjimi NLB Plačilnimi karticami: klasična NLB Mastercard kartica, zlata NLB Mastercard kartica, NLB Visa kartica, klasična NLB Karanta kartica (ne velja za NLB Posojilni kartici Mastercard in Karanta in za NLB Poslovno kartico Mastercard). Prodajna mesta, ki omogočajo obročne nakupe so označena s posebno nalepko "Nakupi na obroke". Vabljeni ste tudi, da obiščete NLP Portal, kjer je objavljen seznam prodajnih mest, kjer lahko opravite nakup na obroke http://www.nlb.si/nakupi-na-obroke-prodajna-mesta .

Ni potrebno. Nakup na obroke lahko na prodajnih mestih, ki omogočajo obročne nakupe, opravite kar z vašo obstoječo NLB Plačilno kartico Mastercard, tako klasično kot zlato, NLB Plačilno kartico Visa in NLB Plačilno kartico Karanta (ne velja za NLB Posojilni kartici Mastercard in Karanta in za NLB Poslovno kartico Mastercard). Če še nimate ene izmed zgoraj naštetih kartic, vam svetujemo, da v vaši NLB Poslovalnici oddate vlogo za izdajo NLB Plačilne kartice z odloženim plačilom, s katero boste lahko opravljali nakupe na obroke. Vlogo za izdajo NLB Plačilne kartice lahko oddate tudi prek spletne banke NLB Klik.

Priporočamo vam, da se o minimalnem znesku nakupa na obroke pozanimate pri posameznemu trgovcu, ki ponuja obročne nakupe z NLB Plačilnimi karticami. Minimalni zneski nakupa na obroke se lahko od trgovca do trgovca razlikujejo, saj ta znesek določa posamezni trgovec.

V primeru dviga gotovine na bančnem avtomatu z NLB Plačilnimi karticami banka zaračuna stroške po vsakokrat veljavni Tarifi NLB. Vse stroške, povezane z dvigom gotovine na bankomatih, si lahko ogledate na NLB Portalu http://www.nlb.si/stroski-obrestne . Stroški dviga gotovine na bankomatih so odvisni od več dejavnikov. Svetujemo vam, da za dvig gotovine na bančnih avtomatih uporabljate vašo BA Maestro kartico, saj so stroški dviga gotovine na bančnih avtomatih doma in v tujini bistveno nižji, kot če za dvig gotovine uporabite NLB Plačilni kartici Mastercard ali Visa, pri katerih so stroški dviga gotovine enaki, ne glede na to, v katerem kraju in na bankomatu katere banke opravite dvig. Opozorili bi še, da imate v tujini pri dvigu gotovine na bankomatih lahko tudi dodatne stroške, ki jih zaračuna banka lastnica bankomata. Na te stroške NLB nima vpliva. Svetujemo vam, da pri izvedbi dviga gotovine na bankomatu v tujini pozorno spremljate ekranske slike, saj vas bankomat opozori, da boste plačali dodatno nadomestilo.

Dnevni limit za dvig gotovine z vašo BA Maestro kartico je odvisen od posamezne vrste kartice in od višine sredstev, ki jih imate na računu. O dnevnem limitu dviga z vašimi NLB Plačilnimi karticami lahko dobite informacijo v vsaki NLB Poslovalnici, uporabniki spletne banke v NLB Kliku, preko sporočil v Kliku, uporabniki telefonske banke preko NLB Teledoma, lahko pa pokličete banko po video klicu.

Pošta Slovenije vsako transakcijo z NLB Plačilnimi karticami na terminalih POS obravnavana kot dvig gotovine, tudi če s kartico plačate blago ali storitev. To pomeni, da provizijo za vsako transakcijo na terminalih POS Pošte Slovenije plačate vi in ne pošta. Na izpisku v teh primerih vidite postavko nadomestilo za dvig gotovine. Svetujemo vam, da na Pošti Slovenije blago in storitve plačujete z gotovino. To lahko brezplačno dvignete na NLB Bankomatih s kartico katerega koli NLB Osebnega računa.

Imetnikom plačilnih kartic Mastercard, ki jim v tem mesecu poteče veljavnost, smo izdelali nove, brezstične kartice z novo številko. V NLB Kliku sta trenutno vidni obe kartici z različnima številkama, ki pa sta izdani na istem kartičnem računu s skupnim limitom porabe. Prikaz starih kartic bo iz NLB Klika avtomatično umaknjen po treh mesecih od poteka veljavnosti kartice. Kartico iz NLB Klika lahko predčasno odstranite sami v poglavju Nastavitve NLB Klika - Kartice v NLB Kliku.

Brezstično plačevanje je plačevanje pri katerem vam ob nakupu na prodajnem mestu kartice ni več treba vstaviti v režo terminala POS. Kartico le prislonite na označeno mesto, počakate na zvočni in/ali svetlobni signal in nakup je opravljen.

Ob prejemu, vaša kartica še ne omogoča brezstičnega plačevanja. Po opravljenem prvem nakupu na terminalu POS, s čipom in vnosom številke PIN, ali po vpogledu v stanje na bankomatu, boste ostale nakupe na izbranih prodajnih mestih, plačevali tudi brezstično.

Brezstične kartice so opremljene z NFC (near field communication) tehnologijo. Čip na kartici podatke, potrebne za plačilo s pomočjo majhne antene, posreduje terminalu POS. Ko prodajalec v terminal POS vnese in potrdi znesek nakupa za plačilo, kartico le prislonite k terminalu POS na označeno mesto, počakate na zvočni in/ali svetlobni signal in plačilo je opravljeno.

Pri brezstičnem plačevanju za nakupe do 25 evrov, vnos številke PIN ne bo več potreben, nakupe nad 25 evrov pa boste še vedno potrdili s številko PIN. Če boste nakupe opravljali na prodajnem mestu, ki ne omogoča brezstičnega plačevanja, boste vsak nakup potrdili s številko PIN ali podpisom. Višina zneska, brez potrditve z vnosom številke PIN, se v tujini lahko razlikuje.

Seveda. Številko PIN potrebujete za vsa brezstična plačila nad 25 evrov, za potrditev nakupov na prodajnih mestih, ki ne omogočajo brezstičnega plačevanja ter za dvigovanje gotovine na bankomatih.

Brezstično lahko plačujete na prodajnih mestih, ki so ustrezno tehnološko nadgrajena s terminali POS za brezstično plačevanje. Prodajna mesta lahko poiščete tudi prek mobilne aplikacije Mastercard Nearby ali Mastercard PayPass Locator.

NLB Plačilna kartica Mastercard, ki omogoča brezstično plačevanje ima v levem zgornjem kotu znak, ki označuje možnost brezstičnega plačevanja. Poleg čipa ima kartica vgrajeno tudi posebno anteno, ki omogoča hiter prenos informacij med čipom in čitalcem brezstičnih kartic na terminalu POS.

Da. Vse NLB Plačilne kartice Mastercard so opremljene tudi s čipom, ki omogoča tako plačevanje kot dvig gotovine na bankomatu. Lastnosti kartic so ostale nespremenjene, dodana je le možnost brezstičnega plačevanja.

Imetnikom plačilnih kartic MasterCard, ki jim v tem mesecu poteče veljavnost, smo izdelali nove, brezstične kartice z novo številko. V NLB Kliku sta trenutno vidni obe kartici z različnima številkama, ki pa sta izdani na istem kartičnem računu s skupnim limitom porabe. Prikaz starih kartic bo iz NLB Klika avtomatično umaknjen po treh mesecih od poteka veljavnosti kartice. Kartico iz NLB Klika lahko predčasno odstranite sami v poglavju Nastavitve NLB Klika - Kartice v NLB Kliku.

Limit mesečne porabe na vaši NLB Plačilni kartici (kartici z odloženim plačilom) je višina sredstev, ki vam jih je odobrila banka za razpolaganje z vaš NLB Plačilno kartico. Mesečni limit lahko izkoristite za nakupe ali dvige gotovine.

Ob odobritvi NLB Plačilne kartice vam banka odobri tudi višino mesečnega limita porabe, ki je odvisna od vaših mesečnih dohodkov. Pred odobritvijo mesečnega limita porabe bo banka v sistemu SISBON preverila korektnost vašega poslovanja. Več informacij: www.sisbon.si«.
Odobreno višino mesečnega limita porabe lahko preverite na mesečnem izpisku, ki vam ga pošlje banka ali prek spletne banke NLB Klik.

Svetujemo vam, da stanje še razpoložljivega mesečnega limita porabe (odobreni mesečni limit, zmanjšan za nakupe in dvige gotovine v tekočem obračunskem obdobju) za vse NLB Plačilne kartice, s katerimi razpolagate, enostavno preverite prek NLB Klika, NLB Teledoma, ali v najbližji NLB Poslovalnici. Prav tako lahko višino še razpoložljivega limita imetniki NLB Plačilnih kartic Visa in Mastercard kartice preverite na bankomatu - imetniki NLB Plačilnih kartic Visa lahko stanje preverite na bankomatih vseh bank doma in v tujini, imetniki NLB Plačilne kartice Mastercard pa lahko stanje preverite na NLB Bankomatih.

Z NLB Plačilno kartico Visa lahko preverite višino razpoložljivega limita na bankomatih vseh bank, z NLB Plačilno kartico Mastercard lahko razpoložljivo stanje mesečnega limita porabe preverite na NLB Bankomatih. Za NLB Plačilno kartico Karanta preverjanje razpoložljivega stanja mesečnega limita porabe na bankomatih ni možno. Svetujemo vam, da se za informacijo o stanju še razpoložljivega limita mesečne porabe po NLB Plačilni kartici Karanta obrnete na najbližjo NLB Poslovalnico ali pa uporabite spletno banko NLB Klik, oziroma telefonsko banko NLB Teledom.

Porabo na kartici v okviru vašega mesečnega limita porabe poravnate enkrat mesečno, na dan, ki ga izberete sami (8., 18. ali 28 v mesecu) z direktno bremenitvijo z vašega osebnega računa. Porabo pa lahko poravnate tudi s plačilnim nalogom.
Če ugotovite, da potrebujete višji mesečni limit porabe, vam svetujemo, da zaprosite za stalno ali začasno povečanje mesečnega limita porabe. Vlogo za stalno ali začasno povečanje mesečnega limita porabe po vaši NLB Plačilni kartici lahko oddate osebno v NLB Poslovalnici ali prek spletne banke NLB Klik.
Če ugotovite, da je vaš mesečni limit porabe po NLB Plačilni kartici previsok ali prenizek glede na vaše mesečne potrebe, priporočamo, da obiščete NLB Poslovalnico, kjer ste oddali vlogo za izdajo kartice. V NLB Poslovalnici boste izpolnili vlogo za spremembo mesečnega limita porabe. Vlogo za spremembo mesečnega limita porabe lahko oddate tudi prek spletne banke NLB Klik.
Plačilo porabe na kartičnem računu se izvede na dan, ki ste ga navedli na vlogi za izdajo kartice. Če porabo plačujete prek direktne bremenitve iz osebnega računa, imate na izbiro 8., 18. ali 28. v mesecu. Plačilo se izvede ne glede na to ali je izbrani dan delovni dan ali dela prost dan (nedelje, prazniki).
Sprostitev limita na kartičnem računu je odvisna od tega, kdaj je zagotovljeno ustrezno kritje na osebnem računu (v primeru plačevanja prek direktne obremenitve):
- Če je kritje na osebnem računu zagotovljeno en dan pred dnem zapadlosti plačila, ki je dogovorjen v vlogi, bo banka na dan izvedbe plačila limit porabe po kartici z odloženim plačilom oziroma razpoložljivo posojilo po posojilni kartici sprostila najkasneje do 15. ure istega dne, ne glede ali gre za delovni dan ali dela prost dan.
- Če je kritje na osebnem računu zagotovljeno najkasneje do 11.00. ure na dan predvidene obremenitve, bo banka limit porabe po kartici z odloženim plačilom oziroma razpoložljivo posojilo po posojilni kartici sprostila naslednji dan, ne glede ali gre za delovni dan ali dela prost dan.
Limit na kartici ni sproščen samo v primeru, da plačilo mesečne obveznosti ni bilo izvedeno, ker na osebnem računu ni bilo zadostnega kritja.
V skladu s Splošnimi pogoji poslovanja s plačilnimi karticami za fizične osebe - potrošnike (poglavje 4.5. Prilivi na kartični račun), prilivov na kartični račun ne morete prejemati. Če pa priliv kljub temu prejmete na kartični račun, bo banka tak priliv še isti dan preusmerila na vaš osebni račun.

Pred odhodom v tujino si v nadaljevanju preberite nekaj najbolj koristnih nasvetov in priporočil:
Svetujemo vam, da pred odhodom na počitnice preverite veljavnost svojih plačilnih kartic in višino razpoložljivega limita porabe. Limit porabe na vaši plačilni kartici predstavlja razpoložljivo stanje na kartičnem računu, ki ga mesečno lahko izkoristite za nakupe ali dvige gotovine. Če odhajate na daljši oddih ali potovanje v tujino, vam priporočamo, da ga začasno povišate. To lahko storite v NLB Poslovalnici, imetniki NLB Klika pa vlogo lahko oddajo kar preko spletne banke.
Priporočamo, da s seboj ne nosite večjih zneskov gotovine. Z vašo kartico osebnega računa BA Maestro lahko gotovino ob nizkem znesku provizije dvigujete na številnih bankomatih po vsem svetu. Za plačilo na skoraj 30 milijonih prodajnih mest pa uporabljajte vsaj eno od kartic z odloženim plačilom - NLB Plačilno kartico Mastercard ali Visa. Obe kartici lahko uporabite tudi za dvig gotovine, zaradi visokih provizij pa vam svetujemo, da to storite le v izrednih primerih.
Koristno je, da na pot ob kartici osebnega računa vzamete s seboj kar obe NLB Plačilni kartici, Mastercard in Visa. Razširjenost ene ali druge kartice je po svetu različna. Če boste imeli s seboj obe kartici, boste lahko brez težav razpolagali z obema. Prav tako je z vidika varnosti smiselno porazdeliti znesek, ki ga lahko porabite v okviru svojih zmožnosti, na dve kartici. Ob morebitni izgubi, kraji ali zlorabi ene kartice tako še vedno lahko razpolagate z drugo mednarodno plačilno kartico.
Priporočamo vam, da sami še dodatno poskrbite za varnost z naročilom na varnostno SMS-sporočilo. V primeru izgube, kraje ali zlorabe kartice boste tako takoj prejeli obvestilo, da se z vašo kartico dogaja nekaj nenavadnega. V tem primeru takoj pokličite na telefonsko številko +386 1 477 20 00. Najbolje je, da si številko zapišete ali si jo skušate kar zapomniti.
Svetujemo vam, da za primer izgube ali kraje kartice sklenete dodatno zavarovanje.

Banke o potovanju v eksotične države ni potrebno posebej obveščati. Priporočamo, da si pred odhodom v določeno državo ogledate uradne internetne strani mednarodnih kartičnih sistemov Mastercard in Visa, kjer najdete koristne informacije o uporabi teh kartic po posamezni državi.

V tujini lahko uporabljate kartico osebnega računa BA Maestro, ki jo zaradi nizke provizije priporočamo predvsem za dvig gotovine na bankomatih, z NLB Plačilnimi karticami Mastercard in Visa pa lahko plačujete na skoraj 30 milijonih prodajnih mest po vsem svetu.

Seveda. Vsi imetniki kartic NLB Klasičnega računa, NLB Srebrnega računa, NLB Srebrnega računa z evidenco prometa, NLB Zlatega računa in NLB Platinastega računa, kot tudi imetniki kartic z odloženim plačilom NLB MasterCard in NLB Visa so nezgodno zavarovani za primer nezgodne smrti in popolne trajne invalidnosti, ki nastane kot posledica nezgode. Imetniki NLB Plačilne kartice Zlati Mastercard pa imate sklenjeno tudi Turistično zavarovanje z asistenco v tujini.

Svetujemo vam, da si pred nakupom pogledate, katere kartice sprejemajo na prodajnem mestu, kjer boste opravili nakup. Prodajno mesto mora biti označeno z ustreznimi nalepkami vseh kartic, ki jih sprejemajo. Če prodajno mesto nima sklenjene pogodbe za plačilo z Maestro kartico, s to kartico ne boste mogli plačati nakupa. Prav zato priporočamo, da poleg kartice vašega osebnega računa s seboj vzamete tudi vsaj eno izmed kartic z odloženim plačilom, NLB Plačilno kartico Mastercard in/ali Visa.

V večini primerov pri plačilu s kartico na prodajnih mestih v tujini nimate dodatnih stroškov. Kljub temu posamezni trgovci lahko zaračunajo provizijo pri plačilu s kartico. Trgovec mora imeti obvestilo o zaračunavanju provizije objavljeno na vidnem mestu.
V tujini lahko 24 ur na dan, vseh sedem dni v tednu pokličete NLB Kontaktni center na tel. št. +386 1 477 20 00.
Uporaba PIN verifikacije je tudi v tujini zelo pogosta, zato si svoj PIN dobro zapomnite. Kljub temu pa v nekaterih državah PIN verifikacija še ni razširjena. V teh primerih se izpisek iz POS terminala verificira s podpisom.
Priporočamo vam, da zaradi tečajnih razlik, ki nastanejo pri pretvorbi valut, pri plačilu s kartico na prodajnih mestih v tujini plačujete v valuti države, v kateri se nahajate, na bankomatu pa izberete možnost izplačila gotovine v valuti države, v kateri se nahajate.
Dvig gotovine s konverzijo pomeni, da spremembo valute opravi banka, lastnica bankomata po veljavnem tečaju banke. Praviloma je dvig gotovine s konverzijo zaradi tečajnih razlik, ki pri tem nastanejo, dražji. Na te stroške NLB nima vpliva. Svetujemo vam, da pri izvedbi dviga gotovine na bankomatu v tujini pozorno spremljate ekranske slike, saj vas bankomat opozori, da boste plačali dodatno nadomestilo.

Vsi dvigi gotovine in plačila blaga ali storitev v tujini (kjer valuta ni evro) se v evro preračunavajo po dnevnih tečajih mednarodnih kartičnih sistemov. Menjalne tečaje in način za preračun iz originalnih valut oblikujeta izključno kartična sistema Mastercard in Visa, v skladu s svojimi pravili. Omenjeni tečaji niso javno dostopni in se lahko razlikujejo od tečajev, ki so objavljeni na javno dostopnih tečajnih listah. Prav tako se menjalni tečaji kartičnih sistemov Mastercard in Visa spreminjajo večkrat dnevno. Na oblikovanje menjalnih tečajev in na način preračunavanja iz originalne valute NLB nima vpliva. Prikazujemo le menjalne tečaje, ki nam jih posredujeta oba kartična sistema in to samo za države iz EEA območja (European Economic Area). To so: Bolgarija, Češka, Danska, Madžarska, Islandija, Latvija, Liechtenstein, Litva, Norveška, Romunija, Poljska, Švedska in Anglija. Tečaj, po katerem se izvede konverzija v evro, je prikazan na izpisku mesečne porabe, ki ga prejme imetnik kartice.
Ker se tečaji lahko spreminjajo večkrat dnevno, se običajno znesek avtorizacije razlikuje od zneska finančne transakcije (v primerih, ko stranka prejme varnostno SMS sporočilo, je znesek običajno različen od zneska, ki je naveden na izpisku porabe).

V mesecu, v katerem ste prejeli novo kartico, lahko novo osebno identifikacijsko številko PIN prejmete z ločeno pošiljko. V tem primeru uporabljajte novo prejeto PIN številko, ki si jo zapomnite in je ne zaupajte nikomur, kuverto, v kateri ste jo prejeli, pa uničite.

Če v mesecu, v katerem ste prejeli novo kartico, ne prejmete nove številke PIN, lahko tudi vnaprej uporabljate že obstoječo.

PIN je štirimestna tajna osebna identifikacijska številka uporabnika kartice. Uporablja se kot osebni varnostni element, namenjen identifikaciji uporabnika kartice in zagotavljanju pristnosti opravljenih plačilnih transakcij s karticami na prodajnih mestih in na bankomatih. Več na  https://www.nlb.si/stevilka-pin .

Če ste pozabili PIN številko na vaši NLB BA Maestro kartici, NLB Plačilni kartici Mastercard, ali Visa, lahko zahtevate izdajo nove PIN številke za obstoječo kartico. Kartice vam torej ni potrebno zamenjati.

Če ste ob uporabi kartice na POS terminalu zaklenili PIN številko, si lahko le-to »odklenete« na najbližjem bankomatu z avtorizirano transakcijo – na primer opravite vpogled v stanje ali dvignete gotovino. Z vnosom pravilne PIN številke se le ta deblokira. To lahko storite tako na bankomatih doma, kot tudi v tujini.  Žal se lahko v tujini izjemoma, zaradi odvisnosti od tehnične podpore tujih bank, PIN kljub uspešno avtorizirani transakciji ne deblokira, zato priporočamo, da na potovanje v tujino vzamete vsaj dve mednarodni plačilni kartici. Če se blokacija PIN številke ne sprosti, naj imetnik kartice pokliče v NLB Poslovalnico ali na telefonsko številko 01 477 20 00

Vsa prodajna mesta doma in v svetu še ne podpirajo čipne tehnologije, kar pomeni, da boste pristnost nekaterih nakupov še vedno potrjevali s podpisom potrdila o nakupu. V kolikor ste za nakup vpisali PIN številko, podpis praviloma ni potreben.
Koristne nasvete in priporočila za opravljanje varnih nakupov na prodajnih mestih si lahko preberete na posebni spletni strani http://www.nlb.si/splosno-o-varovanju-kartic .

Bankomat lahko zadrži kartico v različnih primerih. Če uporabnik trikrat zaporedoma napačno vtipka štirimestno osebno številko PIN, če je bila kartica preklicana ali ji je potekla veljavnost, pa tudi, če je poškodovana. Svetujemo, da v primeru, ko bankomat kartice ne vrne, pokličete NLB Kontaktni center na +386 1 477 20 00 (24 ur na dan) oziroma obiščete vašo matično NLB Poslovalnico, kjer vam bodo obrazložili postopek vrnitve kartice.
V primeru, da vam je bankomat zadržal kartico in ste na bankomatu opazili kaj sumljivega, kot naprimer oviro, nameščeno na reži za sprejem kartice, je potrebno tudi o tem takoj obvestiti banko. Obvestilo lahko imetnik kartice ali druga oseba posreduje banki osebno v katerikoli poslovalnici banke ali pa pokliče na telefonsko številko 01 477 20 00.

PIN številko za vašo kartico pridobite tako, da pošljete SMS na številko +386 30 400 405 z vsebino »NLBPIN davčna številka zadnje 4 številke kartice« s presledki, npr. »NLBPIN 12345678 1111«. Na vaš SMS vam bomo odgovorili z SMS-om, ki bo vseboval vašo novo PIN številko, ki si jo zapomnite, prejeti SMS pa nato izbrišite. Prejeto PIN številko lahko na NLB bankomatu zamenjate.

Za naročilo novega PIN-a preko SMS se oglasite v najbližji NLB Poslovalnici ali po videu klicu.

Če ste naročili novi PIN za obstoječo kartico, lahko le tega prevzamete že naslednji dan po 12. uri tako, da pošljete SMS na +386 30 400 405 s ključno besedo »NLBPIN davčna številka zadnje štiri številke kartice«.

Če ste naročili novo kartico, lahko prevzamete PIN takoj po prejemu nove kartice, najkasneje pa v 30 dneh od naročila kartice, po postopku za pridobitev PIN številke preko SMS na mobilni telefon.

Če PIN-a ne prevzamete v 30 dneh od naročila kartice, se PIN zaklene in je potrebno v poslovalnici ali po videu klicu sprožiti postopek naročila novega PIN-a.

Imate natanko 3 možnosti za pošiljanje SMS s pravilnimi podatki, v nasprotnem primeru se PIN zaklene in je potrebno zahtevati novega v poslovalnici ali po videu klicu.

Novi PIN lahko prevzamete za obstoječo Maestro, Mastercard ali Visa kartico za katero ste PIN pozabili ali novo Maestro, Mastercard ali Visa kartico.

Svetujemo vam, da si pred plačilom nakupa preko spleta preberete Koristne nasvete in priporočila za opravljanje varnih nakupov na spletnih prodajnih mestih na posebni spletni strani http://www.nlb.si/splosno-o-varovanju-kartic .

CVC2/CVV2 (Card Verification Code oziroma Card Verification Value) je trimestna varnostna koda, odtisnjena na zadnji strani kartice (Mastercard, Visa) in se na zadnji strani kartice lahko nahaja na podpisnem traku ali poleg njega. Z uporabo CVV2 in CVC2 kode se doseže večja varnost transakcije in prepreči ilegalno uporabo številke kartice.

"3-D Secure" je mednarodni varnostni standard, ki ga podpirata Mastercard (Mastercard "SecureCode") in Visa ("Verified by Visa") in se uporablja za preverjanje istovetnosti uporabnikov kartic pri spletnem plačevanju. Razvit je bil z namenom zmanjšanja tveganj nepooblaščene uporabe kartic s strani tretjih oseb. Več na https://www.nlb.si/3d-secure.

Če želite uporabljati "3-D Secure", ga morate najprej aktivirati, kar preprosto in enostavno storite že ob prvem spletnem nakupu na spletnem prodajnem mestu, ki omogoča uporabo "3-D Secure". Več o aktivaciji in nadaljnji uporabi preberite na www.nlb.si/3d-secure.

Aktivacijo »3-D Secure« za svojo plačilno kartico opravite v okviru prvega spletnega nakupa na spletnem prodajnem mestu, ki omogoča uporabo »3-D Secure«. To storite popolnoma preprosto in hitro, saj imate vse potrebne informacije in navodila v pojavnih oknih. Za aktivacijo »3-D Secure« boste morali potrditi »Pogoje uporabe storitve« in potrditi pravilnost prikazane številke mobilnega telefona za prejemanje enkratnega gesla preko SMS. Potrebno je definirati tudi osebno sporočilo, ki je namenjen kontroli avtentičnosti spletne strani in zagotavljanju dodatne varnosti pri spletnem nakupovanju. Po aktiviranju posamezne plačilne kartice za »3-D Secure«, je potrebno ob vsakem nadaljnjem spletnem plačilu pri spletnem trgovcu pred dokončno izvedbo plačila vnesti dodatno enkratno geslo, prejeto preko SMS in preveriti pravilnost izpisa lastnega osebnega sporočila.

Imetnik NLB kartice BA Maestro mora kartico, za nakupe prek spleta aktivirati osebno, v svoji matični poslovalnici. Zaradi varnosti mora imeti kartica NLB BA Maestro, aktivirano tudi storitev SMS-Alarm o uporabi kartice.

Imetnikom BA Maestro kartic NLB Toli, NLB Prvega in NLB Osnovnega računa ni omogočeno plačevanje nakupov ali storitev prek spleta.

Možnost spletnega plačevanja stopi v veljavo naslednji delovni dan po izvedeni spremembi.

Storitev "SMS-Alarm o uporabi kartice" je namenjena vsem imetnikom NLB Osebnih računov z BA Maestro kartico in vsem, ki uporabljate NLB Plačilne kartice Mastercard, Visa ali Karanta in želite biti prepričani, da ste nakup s kartico ali dvig gotovine res opravili vi. V primeru, da bi vašo kartico kdo zlorabil, bi s prejemom SMS-sporočila o transakciji, ki je niste opravili, takoj vedeli, da se s kartico dogaja nekaj nenavadnega.

Vklop storitve "SMS-Alarm o uporabi kartice" lahko naročite preko spletne banke NLB Klik, preko telefonske banke NLB Teledom ali v vaši NLB Poslovalnici. Storitev lahko vklopite ali izklopite kadar koli želite.

Odklop storitve "SMS-Alarm o uporabi kartice" lahko naročite preko NLB Klika, NLB Teledoma ali v vaši NLB Poslovalnici.

V primeru uničenja, izgube ali kraje mobilnega telefona se najprej obrnite na vašega mobilnega operaterja, kjer vam bodo na podlagi vašega sporočila preprečili nadaljnjo uporabo kartice SIM (s tem se tudi onemogoči prejemanje varnostnih SMS sporočil na staro SIM kartico). Mobilni operater vam bo uredil zamenjavo kartice SIM in ponovno uporabo iste telefonske številke. Če boste zadržali isto telefonsko številko, boste še naprej prejemali SMS varnostna sporočila, v primeru menjave telefonske številke pa morate to sporočiti v vašo NLB Poslovalnico.

Sporočilo prejmete ob vsakem plačilu s kartico, tudi pri nakupih prek telefona ali spleta, ki izpolnjujejo kriterije opredeljene ob naročilu na to storitev (npr. minimalni znesek posamezne transakcije ipd.). Sporočila prejmete v nekaj sekundah (v najkrajšem možnem času) ne glede na to, ali ste uporabili kartico doma ali v tujini.

Ne. Storitev "SMS-Alarm o uporabi kartice" je vezano na posamezno kartico in ne na kartični račun, zato je potrebno storitev aktivirati tako na osnovni kartici kot tudi na dodatni kartici pooblaščene osebe.

Ne. Storitev SMS varnostno sporočilo zagotavlja samo prejemanje SMS obvestil o uporabi vaše kartice.

Če ste prepričani, da nakupa niste opravili, vam svetujemo, da takoj pokličete NLB Kontaktni center na +386 1 477 20 00 (24 ur na dan) in prijavite sum zlorabe kartice ter kartico prekličete in tako preprečite morebitne nadaljnje zlorabe kartice.

Svetujemo, da se oglasite v vaši NLB Poslovalnici ali pošljete sporočilo preko NLB Klika in preverite pravilnost vnosa podatkov.

Gre za specifiko delovanja avtomatskih bencinskih servisov. Uporabnik pred točenjem goriva izbere predviden znesek, za katerega bo točil. V primeru uporabe Visa kartice se ob izbiri zneska naredi finančna avtorizacija v višini le-tega in uporabnik prejme prvi SMS. Ko je gorivo natočeno, se prvotna finančna avtorizacija stornira, zato uporabnik prejme drugi SMS, z obvestilom o stornaciji. Po stornaciji se naredi nova finančna avtorizacija, tokrat za dejanski znesek natočenega goriva - uporabnik prejme tretji SMS. V primeru uporabe Mastercard kartice se ob izbiri zneska naredi finančna predavtorizacija v višini le-tega in uporabnik prejme prvi SMS. Ko je gorivo natočeno, se izvede zaključek predavtorizacije, zato uporabnik prejme drugi SMS.

Za zamudo pri dostavi sporočila obstaja več razlogov:

 • trenutna nedosegljivost uporabnika mobilnega telefona;
 • težave na strani mobilnega operaterja, preko katerega sistem pošilja Varnostna SMS sporočila;
 • težave na strani mobilnega operaterja, katerega omrežje uporabnik uporablja;
 • težave na strani tujega mobilnega operaterja;
 • vzdrževalna dela na infrastrukturi storitve za SMS obveščanje.

 

V nekaterih, sicer redkih primerih, ko je uporabnik v tujini, lahko pride do situacije, da je transakcija na centralnem avtorizacijskem računalniku procesnega centra odobrena (in posledično uporabniku poslan SMS), na prodajnem mestu pa je zavrnjena. 

Do te situacije lahko pride, če čas prejema avtorizacijskega odgovora na samem prodajnem mestu preseže določene časovne omejitve. Za tovrstno transakcijo uporabnik navkljub prejemu SMS sporočila o opravljeni transakciji ne bo obremenjen.

Do situacije lahko pride pri transakcijah, opravljenih z VISA kartičnimi produkti v tujini, v državah s časovno razliko glede na Slovenijo. Transakcije so posredovane preko sistema VISA, vanje pa se zapiše čas, ki se v večini primerov za dve uri razlikuje od lokalnega časa v Sloveniji. Do razlike v uri prihaja zaradi nastavitev v sistemu VISA. 

Npr. transakcija je ob 12:30 opravljena v ZDA, kjer je časovna razlika glede na Slovenijo -6 ur, torej je v Sloveniji ura 18:30. V SMS sporočilu bo zapisana ura 16:30.

V tem primeru vas prosimo, da pokličete NLB Kontaktni center na +386 1 477 20 00, kjer bomo preverili pravilnost podatkov.

Pooblaščenec na osebnem računu lahko odda vlogo za storitev SMS obveščanja na svoji BA Maestro kartici brez vednosti imetnika osebnega računa.

Za odobritev storitve SMS-Alarm o uporabi kartice pooblaščencu na kartičnem računu, mora banka pridobiti soglasje imetnika kartičnega računa.

V Registru komitentov imamo možnost le enega vnosa strukturiranega zapisa GSM številke za ta namen.

Takoj, ko prejmete kartico, si zapišite telefonsko številko +386 1 477 20 00, na katero lahko kadarkoli (24 ur na dan) pokličete in prijavite izgubo ali krajo kartic. Številko najdete na hrbtni strani plačilne kartice. V primeru, da kartico izgubite ali pa obstaja utemeljen sum kraje, kartico nemudoma prekličite in v primeru suma kraje opravite prijavo na najbližji policijski postaji, ki vam bo izdala potrdilo o prijavi.

V tujini je priporočljivo imeti pri sebi vsaj dve mednarodni plačilni kartici. Kartica, s katero kot stranka že razpolagate, je kartica osebnega računa - BA Maestro kartica. Kot drugo kartico priporočamo izbiro med karticami z odloženim plačilom: Mastercard ali Visa. Tako ob morebitni kraji ali zlorabi, lahko uporabite drugo kartico.

Skimming je izraz za kopiranje magnetnega zapisa, ki se nahaja na zadnji strani kartice, brez privolitve oziroma vednosti uporabnika (lastnika) plačilne kartice. Med vsemi načini zlorabe je to najpogostejša oblika zlorabe. Nepridipravi najpogosteje poskušajo pridobiti PIN številko na bankomatih, avtomatskih cestninskih postajah ali na avtomatskih bencinskih črpalkah.

Skimming napravo nepridipravi namestijo na zunanji del bankomata. Nameščena skimming naprava odčitava zapis na magnetnem traku kartice pred dejansko uporabo na bankomatu (poseben čitalec prilepljen na bankomat podatke prebere z magnetnega traku).

Lokacije namestitev skimming naprav so od primera do primera različne. Skimmingi se dogajajo na bankomatih različnih bank v Sloveniji in v tujini.

Koristne nasvete in priporočila za opravljanje varnih dvigov na bančnih avtomatih si lahko preberete na posebni spletni strani https://www.nlb.si/kartice-in-varnost.

V tujini je priporočljivo imeti pri sebi dve mednarodni plačilni kartici. Kartica, s katero kot stranka že razpolagate, je kartica BA Maestro. Kot drugo kartico priporočamo izbiro med karticami z odloženim plačilom: Mastercard ali Visa, najbolj priporočljivo je s sabo imeti kar obe. Tako ob morebitni kraji ali zlorabi ene še vedno razpolagate še z eno ali dvema mednarodnima karticama v okviru razpoložljivega limita.

Novo kartico prejmete v nekaj dneh po blokaciji stare kartice. Poleg kartice boste s posebno poštno pošiljko prejeli tudi novo PIN številko. PIN številko je mogoče spremeniti na NLB Maestro karticah, prav tako tudi na karticah NLB Mastercard in Visa. Številko lahko zamenjate brezplačno, in sicer na NLB Bankomatih, ki omogočajo to storitev. Kartico, ki ji želite zamenjati PIN, vstavite v bankomat, vtipkate obstoječi PIN in sledite navodilu na zaslonu bankomata.

V primeru spremembe priimka se osebno oglasite v NLB Poslovalnici, kjer bomo uredili spremembo podatkov v naših evidencah in vam naročili novo kartico. Pri tem boste morali poravnati nadomestilo v višini opredeljeni v vsakokrat veljavni NLB Tarifi.
Spremembo naslova lahko javite vsaki NLB Poslovalnici, kjer bomo uredili spremembo podatkov v naših evidencah. Naročilo nove kartice ni potrebno.
Spremembo vaših osebnih podatkov morate sporočiti osebno v NLB Poslovalnici.
To lahko sporočite najbližji NLB Poslovalnici, oziroma vašemu osebnemu bančniku.
Izgubo ali krajo kartice mora prijaviti imetnik kartice, v tem primeru imetnik pooblaščenske kartice. Izgubo ali krajo kartice mora imetnik kartice obvezno prijaviti banki in sicer: osebno v katerikoli NLB Poslovalnici, po telefonu matični poslovalnici ali na telefonsko številko +386 1 477 20 00. Krajo kartice mora imetnik prijaviti tudi policiji, ter zahtevati potrdilo o prijavi.
Za ukinitev dodatnih ali družinskih kartic na kartičnem računu morate osebno obiskati NLB Poslovalnico, ki vodi vaš kartični račun. Ob ukinitvi dodatne ali družinske kartice prisotnost imetnika dodatne ali družinske kartice ni potrebna. Za dodajanje družinskih ali dodatnih kartic na vaš kartični račun morate prav tako obiskati NLB Poslovalnico, ki vodi vaš kartični račun. Poleg vas mora biti prisotna tudi oseba, kateri se izdaja dodatna ali družinska kartica.
Naročilo nove kartice izvedete preprosto v vsaki NLB Poslovalnici z oddajo vloge, lahko pa jo oddate tudi prek spletne banke NLB Klik.

Kartico in osebno številko prejmete po pošti na naslov v Republiki Sloveniji ali v izbrano NLB Poslovalnico v dveh ločenih pošiljkah (kartica s priporočeno pošiljko, osebno številko z navadno pošto), v roku 30 dni od naročila kartice, kar predstavlja najdaljši rok. Običajno kartico prejmete v osmih dneh od naročila in PIN številko v treh dneh od naročila.

 

V primeru, da kartice ne želite več uporabljati jo zaradi varnosti prerežete prek magnetne steze in čipa ter jo vrnete v katerokoli NLB Poslovalnico. Imetnik plačilne kartice mora odpoved od pogodbe oddati v pisni obliki.

Novo kartico boste prejeli do konca meseca, ki je naveden na stari kartici. Novo kartico lahko pričnete uporabljati od 1. dne naslednjega meseca. Takrat staro kartico tudi uničite. Nove PI številke ne boste prejeli, saj pri uporabi ove kartice lahko uporabljate enak PIN, kot doslej.

Če ste imetnik NLB Plačilne kartice Mastercard,Visa ali BA Maestro, si lahko oblikujete lasten motiv na kartici ali pa ga preprosto izberete iz galerije. Vabimo vas, da obiščete NLB Portal https://www.nlb.si/motiv in si podobo vaše NLB Plačilne kartice oblikujete sami.

Izbiro motiva bo banka zaračunala v skladu z vsakokrat veljavno tarifo NLB. Nadomestilo, ki vam ga bo banka zaračunala za izbor motiva, si lahko ogledate na NLB portalu http://www.nlb.si/stroski-obrestne ali pa o stroških povprašajte v najbližji NLB Poslovalnici.
Banka bo izbor motiva zaračunala v skladu z vsakokrat veljavno tarifo NLB, torej tudi v primeru, ko oddate vlogo za izdajo nove kartice in obenem naročite tudi lastni motiv. Nadomestilo, ki vam ga bo banka zaračunala za izbor motiva si lahko ogledate na NLB portalu http://www.nlb.si/stroski-obrestne ali pa o stroških povprašajte v najbližji NLB Poslovalnici.

Vaša obstoječa NLB Plačilna kartica Mastercard oziroma Visa kartica bo po naročilu nove kartice veljavna še 14 dni, BA Maestro kartica še 30 dni, nato pa jo bo banka samodejno blokirala. Imetnik je dolžan ob prejemu nove kartice z izbranim lastnim motivom obstoječo plačilno kartico uničiti.

Če želite oblikovati vašo NLB Plačilno kartico Mastercard, Visa ali BA Maestro po lastnem okusu, si preberite »Pravila za izbiro motiva« na NLB Portalu https://www.nlb.si/navodila-za-oblikovanje-kartic.

 

NLB Predplačniška kartica Mastercard je  brezstična plačilna kartica, ki deluje v sistemu Mastercard. Uporaba kartice je mogoča na vseh klasičnih in spletnih prodajnih mestih, ki imajo oznako Mastercard. Kartica ni vezana na osebni ali poslovni račun imetnika.

Da je kartica predplačniška pomeni, da z njo lahko opravljate le nakupe do višine dobroimetja na kartici oziroma do višine predhodno naloženih sredstev. Po vsaki uporabi kartice, se vrednost nakupa in morebitni stroški odštejejo od zneska, ki je na voljo na kartici.

Plačevanje z NLB Predplačniško kartico Mastercard je mogoče na vseh klasičnih in spletnih prodajnih mestih v Sloveniji in v tujini, ki sprejemajo plačila s karticami Mastercard. Na kartici naložena denarna sredstva lahko imetniki kartice uporabljajo za nakupe pri trgovcih ali dvige na bančnih avtomatih tako doma kot po svetu. Po uspešno opravljenem nakupu ali dvigu gotovine bo stanje denarnih sredstev na kartici takoj znižano za znesek opravljene transakcije. Nakupe ali dvige gotovine je mogoče opravljati dokler je na kartici dovolj sredstev, v nasprotnem primeru je transakcija zavrnjena.

Predplačniške kartice je možno tudi ponovno polniti. Denarna sredstva je mogoče na kartico naložiti z gotovino, prek UPN naloga, z nakazilom s kreditne kartice Mastercard ali Visa ali debetne kartice Maestro, na kateri mora biti omogočeno spletno poslovanje. Naloženo dobroimetje je shranjeno na banki in ne na sami kartici. Celotno zgodovino transakcij  in višino denarnih sredstev na kartici je mogoče preveriti na spletni strani www.nlb.si/predplacniska-kartica.

NLB Predplačniška kartica Mastercard, je izdana s strani Prepaid Financial Services Limited po licenci Mastercard International Incorporated. Družba Prepaid Financial Services Limited je pooblaščena in regulirana kot izdajatelj elektronskega denarja s strani Financial Conduct Authority, 36 Carnaby Street, London, W1F 7DR. Reg. No.: 554603. Distributer NLB Predplačniške kartica Mastercard in pomoč uporabnikom izvaja NLB d.d.

NLB Predplačniške kartice Mastercard morate predhodno aktivirati prek SMS sporočila. Na mobilno telefonsko številko +386 51 323 300 pošljite SMS z vsebino: PIN in zadnjih 8 številk vaše NLB Predplačniške kartice Mastercard (npr. PIN 12345678).

Po prejemu NLB Predplačniške kartice Mastercard in pred prvo uporabo, je potrebno prebrati priložene splošne pogoje uporabe in kartico podpisati na hrbtni strani. Prva uporaba ali aktivacija kartice pomeni, da se s splošnimi pogoji uporabe strinjate

Prvo aktivacijo vaše NLB Predplačniške kartice Mastercard in pridobitev številke PIN opravite z mobilnim telefonom, ki ga nameravate tudi kasneje uporabljati v povezavi z vašo NLB Predplačniško kartico Mastercard. Vse naknadne SMS storitve v zvezi z vašo kartico (polnitev, prenos, blokada...) bodo mogoča  izključno prek telefonske številke, na katero je bila posredovana PIN koda.
 
Upoštevati je potrebno omejitev, da iz vsake mobilne telefonske številke lahko zahtevate aktivacijo največ štiri različne NLB Predplačniške kartice Mastercard.

NLB Predplačniško Mastercard kartico lahko polnite:

Možnost polnjenja - PRIPOROČLJIVO

Razpoložljivost sredstev

Prek spletne aplikacije, ki je namenjena vsakemu imetniku NLB Predplačniške Mastercard kartice. V tem primeru lahko sredstva prenesete iz vaše NLB BA Maestro kartico, iz vaše kartice z odloženim plačilom Visa ali Mastercard.

Takoj.

Z vplačilom gotovine v vseh NLB Poslovalnicah.

 

Takoj.

S prenosom sredstev iz vašega NLB Osebnega računa v vsaki NLB Poslovalnici.

 

Takoj.

Možnost polnjenja – ostale možnosti

Razpoložljivost sredstev

Z UPN nalogom prek NLB Klika

 

Če je nakazilo narejeno v času delovanja urnika plačilnega prometa, so sredstva na kartici naslednji delovni dan.

Z UPN nalogom prek elektronske banke drugih bank ali z UPN nalogom v poslovalnicah drugih bank.

Če je nakazilo narejeno v času delovanja urnika plačilnega prometa, so sredstva na kartici naslednji delovni dan.


Podatki za nakazilo preko UPN naloga:

IBAN: SI56 0201 0026 1553 967
Prejemnik: PREPAID FINANCIAL SERVICES
Naslov: 4TH FLOOR CARNABY STREET
Kraj: LONDON
Referenca: SI 00 in 10 mestna številka iz sprednje strani kartice: 978...

Na NLB Predplačniško kartico Mastercard lahko ponovno naložite denarna sredstva in to vse do maksimalne vrednosti, katero kartica dopušča.

Polnjenje kartice

Brez identifikacije

Enostavna identifikacija

Popolna identifikacija

Posamezno polnjenje

 do 250 €

možno samo enkratno polnjenje

do 250 € mesečno. Stanje na kartici ne sme presegati 250€.

 • do 1.000 € z gotovino ali s kartico z odloženim plačilom
 • do 4.000 € s prenosom sredstev iz osebnega računa (Maestro kartica)

Prvo polnjenje

do 250 €

možno samo enkratno polnjenje

do 250 €

 • do 1.000 € z gotovino ali s  kartico z odloženim plačilom
 • do 4.000 € s prenosom sredstev iz osebnega računa (Maestro kartica)

Dnevni limit skupne vrednosti polnjenja

do 250 €

možno samo enkratno polnjenje

do 250€ - stanje na kartici ne sme presegati 250€

 • do 1.000 € z gotovino ali s kartico z odloženim plačilom
 • do 4.000 € s prenosom sredstev iz osebnega računa (Maestro kartica)

Dnevna omejitev števila polnjenj

Možno samo enkratno polnjenje

3

3

Mesečni limit skupne vrednosti polnjenj

do 250 €

do 250 € mesečno - stanje na kartici ne sme presegati 250€

do 15.000 €

Letni limit skupne vrednosti polnjenj

do 250 €

do 1.000 €

 do 15.000 €

Dnevni limit vrednosti polnjenja pri prenosu sredstev na drugo kartico

ni mogoče

ni mogoče

do 4.000 €

Najvišje stanje sredstev na kartici

250 €

250 €

 15.000 €

Za upravljanje z NLB Predplačniško Mastercard kartico lahko uporabljate SMS-sporočila, ki jih pošljete na GSM številko +386 51 323 300. SMS je potrebno poslati iz GSM številke, ki je registrirana za upravljanje s kartico.
 

Vrsta sporočila

Vsebina sporočila

Aktiviranje kartice in zahteva za številko PIN

PIN in zadnjih 8 številk vaše kartice

(npr. PIN 12345678)

Razpoložljivo stanje na vaši kartici

STANJE in zadnje 4 številke vaše kartice

(npr. STANJE 1234)

Blokacija kartice

BLOKACIJA in zadnje štiri številke vaše kartice

(npr. BLOKACIJA 1234)

Ponovno aktiviranje kartice

REAKTIVACIJA in zadnje 4 številke vaše kartice

(npr. REAKTIVACIJA 1234)

Pomoč

POMOC

 
Več si lahko preberete na spletni strani www.nlb.si/predplacniska-kartica, kjer so objavljeni tudi veljavni Splošni pogoji poslovanja ter nadomestila za uporabo NLB Predplačniške Mastercard kartice.

Preverjanje stanja na vašem predplačniškem računu lahko kadarkoli preverite prek SMS-a ali na spletni strani www.nlb.si/predplacniska-kartica.
Ob prvem vstopu v spletno aplikacijo na spletni strani www.nlb.si/predplacniska-kartica boste potrebovali 16 mestno številko vaše kartice in vašo številko PIN. Na ekranu se bo pojavila tudi varnostna koda, ki jo boste morali prepisati v za to pripravljeno okence.

Če trikrat zaporedoma vnesete napačne podatke, bo dostop do vašega računa blokiran za 24 ur. Če želite vpogled v račun v krajšem roku, morate poklicati v NLB Kontaktni center in račun vam bodo odklenili ročno.

Pri uporabi SMS sporočil velja omejitev, da preverjanje lahko opravlja le mobilna številka, ki je opravila aktivacijo kartice. Svoje transakcije in stanje računa lahko prek spletne strani ali SMS sporočil preverjate kadarkoli vse dni v letu. 

Na spletni strani www.nlb.si/predplacniska-kartica je vsem imetnikom NLB Predplačniške kartice Mastercard omogočen dostop do vseh informacij o opravljenih transakcijah.

Plačilo cestnine na in nakupov na samopostrežnih avtomatih ni dovoljeno, oziroma bo plačilo nakupa zavrnjeno.

Znesek denarnih sredstev, na podlagi katerega je bilo zmanjšano stanje vaših denarnih sredstev na kartici je bila avtorizacija, kar pomeni, da so sredstva le začasno odvzeta z vašega računa in vam bodo povrnjena po 15. dneh od opravljene transakcije (v praksi na 16. dan od opravljene transakcije).

Znesek transakcije bo odbit s kartice takoj, ko dobimo sporočilo o transakciji. To je t.i. avtorizacija sredstev, kjer je transakcija odobrena s strani izdajatelja kartice, ki s tem najprej potrdi, da je plačilo sploh možno. Znesek transakcije je tako odštet le začasno, vse dokler trgovec ne pošlje potrditve (t.i. clearing transaction), da bo transakcijo dejansko izvedel in s tem zahteval sredstva. Ko prejmemo to potrdilo od trgovca, je znesek odštet s kartice ‘trajno’.

Za prejetje potrdila s strani trgovca (clearing transaction) je potrebnih 3-7 dni, po tem, ko je transakcija opravljena. Pridobitelj transakcije (banka, ki zastopa trgovca in ‘zbira’ sredstva v imenu trgovca) ima na voljo 30 dni, da obdela potrditev transakcije. Da so sredstva zagotovljena za čas, ko bo transakcija potrjena s strani trgovca/banke, izdajatelj kartice ‘rezervira’ sredstva (t.i. avtorizacija sredstev), tako da jih začasno odšteje od razpoložljivega stanja s kartice. Če transakcija ni potrjena, so sredstva vrnjena na kartico. Imetnik kartice ne more dostopati do sredstev, dokler so le-ta rezervirana.

To lahko povzroči probleme za imetnike predplačilnih kartic, ker jim je onemogočen dostop do sredstev do 30 dni, tudi če trgovec/pridobitelj opusti zahtevo za pridobitev sredstev. Sredstva je možno sprostiti pred iztekom 30. dni, pri tem pa obstaja nevarnost, da bo stanje na kartici negativno, če se zgodi, da trgovec vendarle potrdi transakcijo, do česar je upravičen (v 30 dneh).

Hoteli in najem vozil (rent-a-car) so tipičen primer, kjer za potrditev transakcije običajno preteče več kot 3-7 dni, ker hotelirji/trgovci potrdijo transakcijo šele potem, ko je uporaba uslug, ki jih nudijo, prenehana / ustavljena. Izdajatelj kartice ima lahko različna časovna razdobja za zadržanje sredstev za posamezno skupino trgovcev.

Vse aktivnosti, ki so povezane z avtorizacijami in zadrževanjem sredstev, so kontrolirane s strani izdajatelja kartice in če se izkaže potreba, se časovna obdobja za zadržanje sredstev lahko spremenijo. Sredstva, ki so bila avtorizirana vendar nikoli potrjena, bodo sproščena v 15 dneh, torej v polovici časa, kot ga ima trgovec na voljo za potrditev transakcije. To pravilo je bilo vzpostavljeno po priporočilih Mastercard-ovega priročnika najboljše prakse.

Uporaba predplačniške kartice je varna, ker vam omogoča, da na kartico naložite le toliko denarnih sredstev, kot jih želite porabiti in sredstva lahko naložite le takrat, ko jih nameravate porabiti. NLB Predplačniška kartica Mastercard ni vezana na vaš osebni račun.

NLB Predplačniško kartico Mastercard lahko uporabljajo polnoletne osebe in pravne osebe. Pred prvo uporabo preberite Navodila in splošne pogoje poslovanja, ki ste jih pridobili v paketu skupaj s kartico ter na spletni strani www.nlb.si/predplacniska-kartica.

Če ste kartico preklicali, je ni mogoče ponovno aktivirati prek SMS sporočila, spletne aplikacije ali s pomočjo NLB Kontaktnega centra.

Preverjanje stanja na kartici je mogoče. Stanje sredstev na vaši kartic lahko preverite tudi prek:

Ponovni dostop do vašega računa bo avtomatsko omogočen/resetiran v 24 urah, Seveda pa je dostop do računa možno odblokirati tudi tako, da pokličete NLB Kontaktni center +386 1 477 2000.

V primeru da vaša kartica ne deluje, najprej preverite ali je bila opravljena aktivacija in pridobitev številke PIN. V primeru, da ste aktivacijo kartice opravili in kartica še vedno ne deluje, preverite ali je na kartici dovolj sredstev. Stanje preverite z uporabo SMS sporočil ali na spletni strani www.nlb.si/predplacniska-kartica. Če uporaba kljub aktivaciji in dobroimetju na računu ni omogočena, prosimo pokličite v NLB Kontaktni center  +386 1 477 2000.

V primeru, da je bila vaša kartica ukradena, nas morate takoj poklicati in s tem boste preprečili morebitno nezakonito uporabo kartice. Vaša kartica bo s tem preklicana in onemogočena nadaljnja uporaba kartice.

Za kakršnokoli škodo nastalo po tem, ko ste nas obvestili o izgubi ali kraji, ne odgovarjate, razen v primerih, ko utemeljeno ugotovimo, da ste nerazumno odlašali, ravnali z goljufivim namenom ali veliko malomarnostjo.

Za spremembo naslova nam morate posredovati dokazilo o vašem novem naslovu. V NLB Kontaktnem centru vam bodo posredovali dodatna navodila. Če želite spremeniti samo vaš e-mail naslov, lahko to opravite na spletni strani www.nlb.si/predplacniska-kartica.

Vsaka NLB Predplačniška kartica Mastercard je veljavna do datuma, ki je odtisnjen na prvi strani kartice (do zadnjega dne v mesecu, ki je naveden na kartici). Po poteku roka postane kartica neuporabna. Imetnik kartice lahko po preteku roka uporabe zahteva izplačilo preostalih sredstev na kartici. Za več informacij preverite Navodila in splošne pogoje poslovanja ali nas pokličite  na telefonsko številko +386 1 477 2000.

Krediti

Takim skrbem se lahko izognete, če ob najemu kredita sklenete življenjsko zavarovanje kreditojemalca. Življenjsko zavarovanje kreditojemalca NLB Vite d.d. Ljubljana je zavarovanje, s katerim se poplača preostanek kreditnega dolga banki, če kreditojemalec umre. V takem primeru bo življenjska zavarovalnica NLB Vita d.d. Ljubljana izplačala zavarovalno vsoto neposredno banki, ki jo bo porabila za poravnavo preostanka kreditnih obveznosti. Tako družina in dediči ne bodo obremenjeni z dolgom. Upravičenci za pozitivno razliko med zavarovalno vsoto in višino neodplačanega dolga na dan prejema popolne prijave zavarovalnega primera so dediči zavarovanca. Več na https://www.nlbvita.si/zavarovanja/zivljenjsko-zavarovanje-kreditojemalcev

Da, pri NLB Stanovanjskih kreditih, ki so zavarovani z različnimi načini zavarovanja, razen pri kreditih, zavarovanih s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici, je možen odlog začetka plačevanja kredita (moratorij) do 12 mesecev.
Če se kreditojemalci znajdejo v situaciji, ko zaradi različnih razlogov zamujajo z odplačilom kredita, je pomembno, da se čim prej oglasijo v NLB Poslovalnici, ki jim je kredit odobrila. Na podlagi ocene vsakega posamičnega primera se banka skupaj s kreditojemalcem trudi poiskati ustrezno rešitev. Odvisno od posamičnega primera se med drugim preuči tudi možnost odobritve podaljšanja odplačilne dobe (posledično to pomeni nižjo mesečno obveznost) ali odloga plačila mesečnih obveznosti za določeno obdobje. Vsekakor si NLB prizadeva v težjih časih poiskati rešitev, ki je primerna tako za kreditojemalca kot tudi za banko.

Če ima stranka pogodbo o zaposlitvi za določen čas, lahko najame kredit, ki je zavarovan z zastavo nepremičnine, pod pogojem, da je bila pred tem zaposlena vsaj 6 mesecev, pri čemer je najdaljša možna doba odplačevanja enaka kot pri ostalih kreditojemalcih.  Pri osebnih in stanovanjskih kreditih, zavarovanih z drugimi vrstami zavarovanja, pa mora biti zapadlost zadnje mesečne obveznosti najmanj en dan pred datumom poteka pogodbe o zaposlitvi.Za vse kreditojemalce pa velja, da morajo imeti status rezidenta, zaposlitev v Republiki Sloveniji in da so stari najmanj 18 let.

SISBON je elektronski sistem izmenjave informacij o boniteti strank, ki so fizične osebe. Vzpostavljen je bil z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov.

V SISBON se zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na dejansko in potencialno zadolženost in korektnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti fizičnih oseb, posameznikov. Navedeni podatki so poleg podatkov, s katerimi banke že razpolagajo, zgolj dodatna informacija pri ugotavljanju njihove kreditne sposobnosti, od katere je odvisna odobritev posla in določitev pogojev za posamezno storitev.

Ta sistem je 1. januarja 2016 v upravljanje prevzela Banka Slovenije, ki je tako postala upravljavec sistema in zbirke podatkov o boniteti strank.

Več informacij: www.sisbon.si

Veljavna zakonodaja določa, da so rezidenti vse fizične osebe, ki imajo delovno ali bivalno vizo za čas, daljši od šestih mesecev, četudi nimajo državljanstva RS. Skladno s tem jim lahko odobrimo kredit iz redne ponudbe.

Povzeto po Jože Andrej Čibej »Kako računamo obresti«, ZBS Ljubljana 2011: »EOM pove, koliko nas bo dejansko stalo posojilo. EOM je (v odstotku izražena) letna stopnja, ki odraža dejansko ceno denarja, pri čemer so upoštevani vsi pogoji posojila prek roka črpanja in roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere, stroškov odobritve in zavarovanja posojila do drugih morebitnih bremen, ki v skladu z zakonskimi določbami Zakona o potrošniških kreditih sodijo v ta izračun. EOM se lahko spremeni, če se spremeni katera koli od postavk pri izračunu, zato se lahko dve posojili, ki se sicer popolnoma ujemata v glavnici, ročnosti, načinu obračuna obresti in pogodbeni obrestni meri, na koncu, ko upoštevamo vse relevantne stroške, tudi bistveno razlikujeta.«

Da, vendar samo v obsegu, ki je potreben za izplačilo deležev ostalih dedičev ali zakonca oziroma partnerja za namen pridobitve lastništva na nepremičnini, ki je predmet dedovanja ali delitve premoženja v postopku razveze zakonske zveze ali druge s predpisi priznane skupnosti.
Da, to je možno pri najemu NLB Stanovanjskega kredita, če so zavarovanja zadostna in če je kreditojemalec kreditno sposoben. Za zavarovanje kredita v celotni vrednosti nepremičnine, ki se kupuje, je treba poleg nepremičnine, ki se kupuje, zastaviti še kako drugo nepremičnino ali več le-teh oziroma zagotoviti drugo ustrezno zavarovanje (plačilo zavarovalne premije pri zavarovalnici, solidarno poroštvo kreditno sposobnih porokov, zastava vrednostnih papirjev, polica življenjskih zavarovanj NLB Vita z ustrezno odkupno vrednostjo, zastava točk premoženja vzajemnih skladov NLB Skladi ipd.).
Če posamezen kreditojemalec ni kreditno sposoben, lahko za isto stanovanjsko enoto dobijo kredit največ trije kreditno sposobni kreditojemalci. Vsaj eden mora biti lastnik kreditirane nepremičnine.
Če kredit za isti namen najema več kreditojemalcev, lahko eden od kreditojemalcev najame kredit, zavarovan z zastavo nepremičnine, ostali pa stanovanjski kredit, zavarovan z drugimi oblikami zavarovanja (pri zavarovalnici, s poroki ...).
Del zneska NLB Stanovanjskega kredita lahko nakažemo tudi na osebni račun kreditojemalca, za katerega podpiše izjavo o namenski porabi. Pri nakupu nepremičnine lahko na osebni račun kreditojemalca nakažemo do 10 % zneska kredita, če je kredit zavarovan pri zavarovalnici, in do 20 %, če je zavarovan z drugimi oblikami zavarovanja. Pri gradnji ali obnovi nepremičnine lahko na račun kreditojemalca nakažemo do 80 % zneska kredita, če je kredit zavarovan pri zavarovalnici, in do 100 % zneska kredita, če je zavarovan z drugimi oblikami zavarovanja.

NLB Stanovanjski kredit je lahko zavarovan s hipoteko, t. j. z zastavno pravico na nepremičnini. Druge možne vrste zavarovanj NLB Stanovanjskih kreditov so še:

- plačilo zavarovalne premije pri zavarovalnici (odplačilna doba do 180 mesecev)

- solidarno poroštvo kreditno sposobnih porokov (odplačilna doba do 60 mesecev)

- zastava vrednostnih papirjev (odplačilna doba do 120 mesecev)

- zastava police življenjskega zavarovanja NLB Vita z ustrezno odkupno vrednostjo (odplačilna doba do 120 mesecev)

- zastava točk premoženja vzajemnih skladov NLB Skladi (odplačilna doba do 120 mesecev) idr. 

Banka se v dogovoru s stranko na podlagi ocene vsakega posamičnega primera v procesu odobravanja kredita odloči, katera prej navedena zavarovanja (eno ali več) so zanjo sprejemljiva.

Kredit je možno najeti takoj po prejemu sklepa o zaključku varčevanja oziroma najkasneje v roku dveh let, po zaključeni dobi varčevanja.
Odgovor je DA, vendar samo na osebo, ki je opredeljena v zakonu o NSVS. Se pravi, da varčevalec lahko prenese obveznosti in pravice iz pogodbe kadarkoli na zakonca oziroma osebo, kateri v skladu s predpisi o zakonski zvezi pripadajo enake pravice kot zakonskemu partnerju, otroke ali vnuke.
DA, kredit je možno najeti. V tem primeru je varčevalec nosilec kredita, odplačnik pa je lahko neka druga oseba oz. osebe (največ štirje - lahko kdorkoli), ki je kreditno sposobna.
na vrh strani

Varčevanje

Mladoletne osebe so samostojni davčni zavezanci. Dohodki iz premoženja, npr. obresti vezanih vlog, ki jih prejemajo, se NE prištevajo k dohodkom staršev. Za prejete obresti se, če so izpolnjeni pogoji,  vloži napoved za odmero dohodnine od obresti na ustreznem obrazcu.

Zahtevek za razmejitev obresti lahko odda zakoniti zastopnik ali skrbnik.

Na podlagi 333. člena ZdavP-2 preide na pravnega naslednika oz. naslednike dolžnost opraviti dejanja, ki jih zakon določa za ugotovitev davčne obveznosti (vložitev napovedi za odmero dohodnine), na podlagi 48. člena ZDavP-2, ki določa da univerzalni pravni naslednik v celoti prevzame davčne obveznosti in terjatve iz naslova davkov pravnega prednika, pa preide na dediče tudi obveznost oziroma terjatev, ki je rezultat odmernega postopka na podlagi vložene napovedi.

Iz navedenega izhaja, da se v primeru smrti zavezanca za davek, postopek odmere izpelje s pravnimi nasledniki pokojnega davčnega zavezanca in sicer tako v primeru, ko pravni nasledniki vložijo napoved (zavezanec je umrl pred vložitvijo napovedi), kot v primeru, ko je napoved vložil davčni zavezanec, vendar je ta umrl pred izdajo odmerne odločbe. V obravnavanem primeru, ko je zavezanec umrl pred vložitvijo prej navedene napovedi oz. pred iztekom pogodbe o vezavi, je na podlagi 333. člena ZdavP-2 napoved dolžan vložiti zavezančev pravni naslednik oz. pravni nasledniki v imenu pokojnega davčnega zavezanca in za račun dediča oz. vseh dedičev. V kolikor dedič (kateri izmed dedičev) doseže obresti na podlagi lastne pogodbe o vezavi depozita, mora za te obresti vložiti ločeno napoved.

Banka v skladu s pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine za posamezno davčno leto, poroča podatke o obrestih, doseženih na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU ter podatke o zavezancih, ki so te obresti dosegli na podlagi pogodb o dolgoročno vezanih denarnih sredstvih ali dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah. Ne poroča pa o zavezancih, ki so jim bila denarna sredstva izplačana na podlagi sklepa o dedovanju.

Depoziti

Nominalna obrestna mera je višina obrestne mere, izražena z enim številom na letni ravni. Obrestno mero določa banka na podlagi tržnih obrestnih mer. Tako nominalne obrestne mere prinašajo večjo preglednost obrestnih mer.

Oseba, ki je pooblaščena na imetnikovem računu, lahko sklene depozitno pogodbo za vezavo sredstev z računa imetnika, na katerem je pooblaščena. Če želi pooblaščena oseba skleniti pogodbo v imenu in za račun imetnika osebnega računa (v tem primeru se pogodba o vezavi sredstev glasi na imetnika osebnega računa), mora banki predložiti posebno pisno pooblastilo imetnika osebnega računa. Pooblastilo je lahko enkratno ali trajno. Obrazec pooblastila je na voljo v bančnih poslovalnicah. Zavezanec za plačilo davka je zato oseba, v imenu in za račun katere je sklenjena depozitna pogodba (imetnik osebnega računa).

Če pooblaščena oseba na osebnem računu veže sredstva v svojem imenu (ne predloži pooblastila za sklenitev depozitne pogodbe), je sama zavezanec za plačilo davka, ne glede na to, na kateri račun se sredstva in obresti sprostijo.

Dodatno pojasnilo v zvezi s sklepanjem pogodb s strani pooblaščenih oseb je na voljo tudi na spletni strani FURS.

Uporabnik NLB Klika lahko sklene depozitno pogodbo le v svojem imenu in je s tem sam davčni zavezanec. Sklenitev depozitne pogodbe preko NLB Klika na ime druge osebe oziroma po pooblastilu za sklenitev depozita ni mogoča in to kljub temu, da ima uporabnik NLB Klika pooblastilo za razpolaganje s sredstvi na osebnem računu in ne glede na to, da bi bila sredstva depozita vzeta in vrnjena na osebni račun imetnika depozita.

Na podlagi 333. člena ZdavP-2 preide na pravnega naslednika oz. naslednike dolžnost opraviti dejanja,  ki jih zakon določa za ugotovitev davčne obveznosti (vložitev napovedi za odmero dohodnine), na podlagi 48. člena ZDavP-2, ki določa da univerzalni pravni naslednik v celoti prevzame davčne obveznosti in terjatve iz naslova davkov pravnega prednika,  pa preide na dediče tudi obveznost oziroma terjatev, ki je rezultat odmernega postopka na podlagi vložene napovedi.

Iz navedenega izhaja, da se v primeru smrti zavezanca za davek, postopek odmere izpelje s pravnimi nasledniki pokojnega davčnega zavezanca in sicer tako v primeru, ko pravni nasledniki vložijo napoved (zavezanec je umrl pred vložitvijo napovedi), kot v primeru, ko je napoved vložil davčni zavezanec, vendar je ta umrl pred izdajo odmerne odločbe. V obravnavanem primeru, ko je zavezanec umrl pred vložitvijo prej navedene napovedi oz. pred iztekom pogodbe o vezavi, je na podlagi 333. člena ZdavP-2 napoved dolžan vložiti zavezančev pravni naslednik oz. pravni nasledniki v imenu pokojnega davčnega zavezanca in za račun dediča oz. vseh dedičev. V kolikor dedič (kateri izmed dedičev) doseže obresti na podlagi lastne pogodbe o vezavi depozita, mora za te obresti vložiti ločeno napoved.

Banka v skladu s pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine za posamezno davčno leto, poroča podatke o obrestih, doseženih na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU ter podatke o zavezancih, ki so te obresti dosegli na podlagi pogodb o dolgoročno vezanih denarnih sredstvih ali dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah. Ne poroča pa o zavezancih, ki so jim bila denarna sredstva izplačana na podlagi sklepa o dedovanju.

»Jamstvo za vloge« je z zakonom določeno jamstvo za vloge v posamezni banki in hranilnici s sedežem v Republiki Sloveniji  - do višine 100.000,00 EUR. Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani Banke Slovenije: https://www.bsi.si/financna-stabilnost/jamstvo-za-vloge-v-bankah in dokumentu: Informacija vlagateljem o zaščiti vlog

Klikin in generator OTP

Izvajanje plačil morate najprej aktivirati v NLB Kliku (Osebni računi in kartice / Vsa naročila in vloge / Nastavitve mobilne banke Klikin – označite »Plačevanje« v sklopu »Nastavitve funkcionalnosti«) ali v poslovalnici.

Seveda, h Klikinu lahko pristopite v NLB Kliku (Osebni računi in kartice / Vsa naročila in vloge / Pristop k mobilni banki Klikin) ali v poslovalnici.

Pristop in uporaba Klikina sta za uporabnike NLB Klika brezplačna.

Seveda, saj mobilna banka Klikin deluje popolnoma samostojno in neodvisno od NLB Klika.

Zavrnjen dostop je lahko posledica:

 • varnostnih omejitev. Za ponovni vstop počakajte 30 sekund;
 • napačnih časovnih nastavitev na vaši mobilni napravi. Preverite nastavljen datum, uro in časovni pas. Priporočamo, da na napravi omogočite samodejno nastavitev datuma in ure.

Po 5 napačnih vnosih se Klikin blokira. Odblokirate ga v NLB Kliku (Osebni računi in kartice / Vsa naročila in vloge / Nastavitve mobilne banke – Blokada uporabe mobilne banke Klikin), preko NLB Teledoma ali v poslovalnici.

Če ste PIN pozabili, ga je potrebno ponovno nastaviti. V ta namen potrebujete novo serijsko številko ter aktivacijsko kodo, ki ju lahko pridobite:

 • preko aplikacije AAM, do katere dostopate preko spletne strani https://aam.nlb.si, povezavo pa najdete tudi v Klikinu (Info / Pozabljen PIN);
 • v poslovalnici, preko NLB Teledoma ali s sporočilom banki preko NLB Klika.

Ko ste uspešno pridobili novo serijsko številko in aktivacijske kode, zaženite Klikin, vstopite v generator OTP ter preko ikone zgoraj desno izberite »Pozabljen PIN«. V naslednjem koraku boste vnesli zahtevane kode ter nastavili nov PIN.

To pomeni, da še niste pristopili k mobilni banki. To lahko storite v NLB Kliku (Osebni računi in kartice / Vsa naročila in vloge / Pristop k mobilni banki Klikin) ali v poslovalnici.

Enkratno geslo OTP (one-time password) je edinstvena 8 mestna številka, ki jo ustvarite v mobilni aplikaciji Klikin z generatorjem OTP. Z enkratnim geslom OTP lahko dostopate do NLB Klika in velja samo za enkratno uporabo.

Generator OTP je del mobilne aplikacije Klikin, ki ustvari enkratno geslo OTP za dostop do NLB Klika prek katerekoli naprave, neodvisno od nameščenega kvalificiranega digitalnega potrdila AC NLB (KDP).

Pri dostopu do NLB Klika je na E-vstopni točki potrebno vpisati uporabniško ime (ki ste ga prejeli po e-pošti ob naročilu OTP) ter enkratno geslo, ki ga ustvarite v aplikaciji Klikin z generatorjem OTP.

Posamično enkratno geslo OTP lahko uporabite samo enkrat. Generator OTP ustvari novo enkratno geslo OTP vsakih 30 sekund.

Klikin lahko uporabljate pametnih mobilnih telefonih ali tablični računalnik z operacijskim sistemom iOS (9.0 ali novejši) ali Android (5.0 ali novejši), ki omogoča podatkovni prenos ali povezavo do interneta.

Mobilna aplikacija je prilagojena za optimalno delovanje na pametnih telefonih, deluje pa tudi na tabličnih računalnikih.

V AppStore ali Google Play poiščite aplikacijo Klikin in jo namestite na svoj mobilni telefon.

Postopek aktivacije generatorja OTP je podrobneje opisan v Navodilih (poglavje »Pred prvo uporabo: aktivacija generatorja OTP«).

Če ste izbrisali e-pošto s serijsko številko in uporabniškim imenom ali SMS-sporočilo z aktivacijsko kodo, lahko manjkajoči del gesel naročite v NLB Poslovalnici, prek NLB Klika, NLB Teledoma ali pokličite tehnično pomoč (01 477 20 60).

Mobilne aplikacije Klikin z generatorjem OTP na osebnem računalniku ni možno uporabljati.

Klikin / generator OTP lahko uporabljate samo na eni mobilni napravi hkrati. Če želite aplikacijo prenesti na drugo napravo, lahko to storite s pomočjo aplikacije AAM.

Prenos mobilne aplikacije Klikin je brezplačen prek brezžičnega omrežja WI-FI, prenos prek mobilnega omrežja pa se zaračuna skladno s tarifo vašega mobilnega operaterja.

Mobilna aplikacija Klikin je sicer brezplačna, pristopnina in uporabnina generatorja OTP ter mobilne banke pa se zaračunata po tarifi NLB.

AAM je spletna aplikacija prek katere upravljate delovanje generatorja OTP. Omogoča vam, da:

 • blokirate uporabo generatorja OTP v primeru izgube ali kraje mobilne naprave
 • sinhronizirate generator OTP v primeru nepravilnega delovanja
 • spremenite PIN generatorja OTP
 • aktivirate generator OTP na drugi mobilni napravi

Do AAM dostopa prek spletnega naslova https://aam.nlb.si.

Ob prvi prijavi v AAM najprej nastavite vstopno geslo:

 1. vnesete uporabniško ime, ki ste ga prejeli po e-pošti ob naročilu generatorja OTP
 2. nato vnesete še enkratno geslo OTP, ki vam ga ustvari generator OTP v aplikaciji Klikin.
 3. določite vstopno geslo za AAM

Ob vsakem naslednjem vstopu v AAM se boste prijavili v dveh korakih:

 1. vnesite uporabniško ime in vstopno geslo za AAM
 2. vnesite enkratno geslo OTP, ki vam ga ustvari generator OTP, ali enkratno geslo OTP, ki ga prejmete prek SMS-sporočila.

V AppStore in Google Play poiščite aplikacijo Klikin in jo ponovno namestite na svoj mobilni telefon. Za ponovno aktivacijo generatorja OTP boste potrebovali novo serijsko številko in aktivacijskih kodo, ki ju lahko pridobite:

 • preko aplikacije AAM, do katere dostopate preko spletne strani https://aam.nlb.si, povezavo pa najdete tudi v Klikinu (Info / Naročilo in aktivacija).
 • v poslovalnici, preko NLB Teledoma ali s sporočilom banki preko NLB Klika (prijava s KDP certifikatom).

Ko ste uspešno pridobili novo serijsko številko in aktivacijske kode, zaženite Klikin ter izberite Aktivacija OTP. Postopek aktivacije je podrobneje opisan v Navodilih (poglavje Pred prvo uporabo: aktivacija generatorja OTP).

Generator OTP lahko naročite preko:

 • NLB Klika: poglavje Osebni računi in kartice / Vsa naročila in vloge - nato izberite »Naročilo generatorja OTP« ali »Naročilo generatorja OTP in pristop k mobilni banki Klikin«, če želite uporabljati tudi mobilno banko;
 • Teledoma;
 • v poslovalnici;
 • spletnega obrazca, kjer pa bo zaradi identifikacije potreben še obisk NLB Poslovalnice.

Mobilna aplikacija Klikin je narejena kot aplikacija za mobilni telefon, ki pa dela tudi na tabličnem računalniku. Zato je potrebno na iPadu v iskalniku znotraj AppStore v zgornjem levem kotu izbrati »iPhone only«. Na iPadu imate namreč privzeto označeno iskanje za »iPad only«. Povezavo do aplikacije oz. QR kodo najdete na naši spletni strani.

NLB Klik

Za tehnično pomoč smo vam na voljo na telefonski številki (01) 477 20 60, vsak delovnik od 8. do 20. ure in vsako soboto od 9. do 19. ure, kjer vam bodo tehnologi NLB Klika pomagali v primeru morebitnih težav pri vstopu v NLB Klik, prevzemu certifikata, aktivaciji generatorja OTP…
Za vsebinsko pomoč smo vam na voljo na telefonski številki (01) 477 20 00, 24 ur na dan vse dni v letu, kjer vam bodo pomagali pri opravljanju storitev prek NLB Klika.

V NLB Kliku lahko uporabljate vse imetniške in pooblaščenske osebne, varčevalne račune in varčevanja. Vidite lahko tudi svoje depozite, kredite in plačilne kartice.
Izbiro računov, ki jih želite uporabljati v NLB Kliku upravljate v poglavju Nastavitve NLB Klika - Izberi račune za uporabo v NLB Kliku. Izbiro računov potrdite z vnosom dveh naključnih znakov dodatnega varnostnega gesla (DVG).

Prikaz računov na prvi strani urejate v poglavju Nastavitve NLB Klika - Nastavi prikaz računov na prvi strani.
Izbrani računi bodo prikazani na prvi strani, ostali pa bodo vidni v poglavju Stanje na računih. Izbiro računov potrdite z vnosom dveh naključnih znakov dodatnega varnostnega gesla (DVG).

V pregledu podrobnosti o stanju računa (s klikom na številko računa) banka prikazuje naslednje podatke o stanju: knjigovodsko stanje računa, evidenčno stanje računa, razpoložljivo stanje računa in zadržana sredstva. Pomen posameznih postavk je naslednji:

Knjigovodsko stanje računa: Stanje na izbranem računu, kjer zadržana sredstva (avtorizacije) še niso odštete (knjižno stanje).

Zadržana sredstva: Ob dvigu gotovine na bankomatu ali plačilu s kartico BA Maestro prek POS terminala se izvedena transakcija najprej zabeleži kot avtorizacija oz. rezervacija sredstev na vašem osebnem računu. Tovrstne transakcije v trenutku izvedbe še ne vplivajo na knjigovodsko stanje vašega računa, temveč se prikažejo kot zadržana oz. rezervirana sredstva. To pomeni, da z njimi ne morete več razpolagati. Ko banka s strani procesnega centra, ki upravlja delovanje bankomatov in POS terminalov, prejme potrditev transakcije izvede dejansko obremenitev vašega računa. V tem trenutku se tovrstne transakcije ne izkazujejo več kot zadržana sredstva, temveč dejansko vplivajo na znižanje stanja vašega računa.

Stanje: prikazano je evidenčno stanje na računu, v katerem so že odšteta zadržana sredstva (avtorizacije)

Razpoložljiva sredstva: Znesek razpoložljivih sredstev banka izračuna tako, da od knjigovodskega stanja vašega računa odšteje morebitna zadržana sredstva (avtorizacije) in prišteje znesek odobrene prekoračitve stanja na vašem računu. Dobljeni znesek predstavlja skupni znesek sredstev vašega osebnega računa s katerim lahko razpolagate.

V Arhivu plačil si lahko izpišete vse podrobnosti o uspešno izvedenem plačilu (s klikom na naziv prejemnika). Pri izbranem plačilu boste našli tudi povezavo "natisni potrdilo", kjer si lahko natisnete brezplačno potrdilo o plačilu. Če potrebujete potrjeno potrdilo, ga lahko naročite preko povezave "naročilo potrdila". Potrdilo vam lahko pošljemo na poljubni naslov ali po fax-u. Stroški potrjenega potrdila znašajo 7,30 EUR.

AVTORIZACIJA: Opis knjižbe "avtorizacija" se v prometu računa prikaže ob dvigih na bankomatu, pri plačilih s kartico BA Maestro prek POS terminala.
Transakcija se najprej zabeleži kot avtorizacija oziroma rezervacija sredstev na računu. V tem trenutku transakcija še ne vpliva na spremembo knjigovodskega stanja računa. Tako rezervirana sredstva so vidna v pregledu stanja računa (s klikom na številko računa) v rubriki "Zadržana sredstva".

Banka izvede dejansko bremenitev računa, ko s strani procesnega centra, ki upravlja delovanje bankomatov in POS terminalov, prejme potrditev transakcije. Transakcija se v pregledu prometa računa zabeleži z ustreznim vsebinskim komentarjem (npr. BANKOMAT - DVIG GOTOVINE).

Referenca SI

Referenca SI (v NLB Kliku privzeta za plačilo SEPA v Sloveniji) omogoča vnos obstoječega sklicevanja na številko odobritve, in sicer:

 • oznaka SI,
 • oznaka modela (2 numerična znaka),
 • sklic z do 22 numeričnimi znaki, ki so lahko v treh sklopih, ločeni med seboj z dvema vezajema.

Pri vpisovanju podatka v polju model in sklic velja nekaj osnovnih pravil, ki se kontrolirajo:

 • vpisujemo lahko le numerične znake,
 • podatki ne smejo vsebovati posebnih znakov (poševnica /, enačaj =, dvopičje :, podpičje ; …),
 • v polju sta lahko le dva vezaja, ki pa ne smeta biti skupaj (primer napake: 00 123 - - 321),
 • nobeno število ne sme biti daljše od 12 znakov (primer napake: model 00 sklic 12345678901234). Izjema je vpis sklica z modelom 12, ki ima lahko do 13 znakov, pri čimer je zadnji znak vedno kontrolna številka,
 • na prvem in zadnjem mestu ne sme biti vezaj (primer napake: model 00 sklic -123 ali model 00 sklic 123-456-).

Referenca RF

Referenca RF omogoča uporabo številk ter malih in velikih črk, večjo kontrolo in s tem večjo točnost podatkov ter uporabo v celotnem območju SEPA, zato je njena uporaba priporočljiva. Struktura reference RF je naslednja:

 • oznaka RF,
 • kontrolna številka (2 numerična znaka),
 • zaporedje dovoljenih znakov (številke od 0 do 9; male in velike črke od A do Z po kodni tabeli (UTF-8), z naborom znakov v latinici), ki določajo nek dokument (npr. faktura, pogodba ipd.); vezaji, presledki in drugi posebni znaki niso dovoljeni.

Referenca NRC

Referenca NRC omogoča prost vnos do 140 alfanumeričnih znakov v polju Namen plačila, ki bodo v celoti preneseni do prejemnika plačila.

Več o izpolnjevanju plačilnih nalogov najdete v Navodilih za izpolnjevanje obrazca UPN - Univerzalni plačilni nalog (http://www.nlb.si/navodila-upn).

 • Zaradi neaktivnosti vam je potekla seja. Prijavo v NLB Klik morate ponoviti.
 • Med priljubljene strani ste shranili aktivno sejo NLB Klika, za vstop uporabite povezavo https://klik.nlb.si
 • Na računalniku je nastavljen napačen sistemski datum ali časovni pas.
   

Uporabniki NLB Klika lahko pregledujete e-izpiske NLB Osebnih računov v poglavju Osebni računi in kartice - Arhiv - Arhiv izpiskov. Tam imate izpiske organizirane po imetniških računih in po mesecih. Elektronski izpisek lahko pregledujete že prvega v mesecu, tako da vam ni več treba čakati poštarja. Izbrani izpisek se prikaže v PDF obliki, lahko ga shranite na vaš računalnik in po potrebi natisnete.

Izpiske za plačilne kartice lahko v NLB Kliku pregledujete v poglavju Osebni računi in kartice - Kartice - Izpiski kartic.

Brisanje hitrih plačil izvedete v poglavju Vsa plačila in prenosi - Hitra plačila, kjer boste našli celoten seznam vaših hitrih plačil. Na desni strani je pri vsakem plačilu povezava Izbriši, ki se izvrši po potrditvi. S klikom na naziv prejemnika lahko najprej preverite tudi podrobnosti vnesenega plačila, ter ga šele nato pobrišete.

Imetnikom plačilnih kartic MasterCard, ki jim v tem mesecu poteče veljavnost, smo izdelali nove, brezstične kartice z novo številko. V NLB Kliku sta trenutno vidni obe kartici z različnima številkama, ki pa sta izdani na istem kartičnem računu s skupnim limitom porabe. Prikaz starih kartic bo iz NLB Klika avtomatično umaknjen po treh mesecih od poteka veljavnosti kartice. Kartico iz NLB Klika lahko predčasno odstranite sami v poglavju Nastavitve NLB Klika - Kartice v NLB Kliku.

Enotna številka 01/477 2000 za vsebinsko in tehnično pomoč uporabnikom sodobnih tržnih poti za fizične osebe je dosegljiva 24/7/365.

Če uporabljate spletni brskalnik Internet Explorer je potrebno zagnati oz. namestiti dodatek »ActiveX Control«, ki se pojavi pod orodno vrstico spletnega brskalnika. Po zagonu dodatka nadaljujte postopek prevzema certifikata.

Vstopno geslo za NLB Klik imate že nastavljeno. Če ste vstopno geslo pozabili in zahtevka za ponovno nastavitev gesla še niste oddali, lahko to storite po Teledomu (za uporabnike),  po videu klicu ali v katerekoli poslovalnici NLB d.d.

KDP (certifikat) lahko prevzamete s spletnim brskalnikom Internet Explorer. Navodila za prevzem certifikata so objavljena na spletni povezavi http://www.nlb.si/klik#tab-prevzem-kdp.

Za uspešen prevzem certifikata ACNLB v brskalniku Internet Explorer 11 je potrebno storiti sledeče:

 • v orodni vrstici spletnega brskalnika izberite "Orodja" (Tools),
 • nato izberite "Nastavitve združljivostnega pogleda" (Compatibility View Settings),
 • v polju "Dodaj to spletno mesto" (Add this web site) vpišite spletni naslov www.nlb.si
 • zaključite s klikom na gumb "Dodaj" (Add) in zaprete okno.
 • v orodni vrstici spletnega brskalnika ponovno izberite "Orodja" (Tools),
 • nato izberite "Internetne možnosti" (Internet Options)
 • izberite zavihek "Varnost" (Security) in kliknite na ikono "Zaupanja vredna mesta" (Trusted sites), ter gumb "Mesta" (Sites)
 • v polje "Dodaj to spletno mesto v območje" (Add this website to the zone) vnesite naslov https://aam.nlb.si in kliknite »Dodaj« (Add) in okna potrdite s klikom na »V redu« (OK)

V  brskalniku Internet Explorer 11 je potrebno storiti sledeče:

 • v orodni vrstici spletnega brskalnika ponovno izberite "Orodja" (Tools),
 • nato izberite "Internetne možnosti" (Internet Options)
 • izberite zavihek "Varnost" (Security) in kliknite na ikono "Zaupanja vredna mesta" (Trusted sites), ter gumb "Mesta" (Sites)
 • v polje "Dodaj to spletno mesto v območje" (Add this website to the zone) vnesite naslov https://aam.nlb.si in kliknite »Dodaj« (Add) in okna potrdite s klikom na »V redu« (OK)

Ponovite postopek prevzema od začetka.

Gre za varnostno opozorilo, da je kvalificiranemu digitalnemu potrdilu strežnika Nove Ljubljanske banke d.d. potekla veljavnost. Enako kot osebna kvalificirana digitalna potrdila, je potrebno tudi kvalificirano digitalno potrdilo NLB strežnika po določenem obdobju obnoviti. Vsi uporabniki NLB Klika morate za varno in nemoteno opravljanje bančnih storitev, novo kvalificirano digitalno potrdilo NLB strežnika obvezno namestiti na svoj računalnik. Podrobnosti o kvalificiranem digitalnem potrdilu NLB strežnika si lahko preberete na strani: http://www.nlb.si/ac-nlb-identiteta-ac-nlb
Postopek namestitve je opisan v navodilih za prevzem: http://www.nlb.si/navodila-prevzema-cerfo-acnlb-pdf

Napaka se pojavi, kadar vaš računalnik strežniku NLB Klika ne more poslati vašega kvalificiranega digitalnega potrdila.

Najpogostejši vzroki in rešitve:

Vašega kvalificiranega digitalnega potrdila ni več na vašem računalniku, ker ste ga pobrisali, formatirali disk ali namestili novo različico spletnega brskalnika.

Če ste svoje kvalificirano digitalno potrdilo arhivirali na nek zunanji disk, ga z njega nato uvozite na disk svojega računalnika po naslednjem postopku:

 • Če uporabljate Internet Explorer, ga poženite in v menuju izberite ukaz:
  Tools / Internet Options / Content / Certificates / Personal / Import certificate (Orodja / Internetne možnosti / Vsebina/ Potrdila / Osebno / Uvozi)

Izberite kopijo svojega kvalificiranega digitalnega potrdila. Aktiviral se bo čarovnik, ki vas bo vodil skozi postopek uvoza KDP na trdi disk (brskalnik)

Če ste svoje kvalificirano digitalno potrdilo izgubili, morate naročiti izdajo novega. To lahko storite v katerikoli poslovalnici, po videu klicu ali preko telefonske banke Teledom, če ste uporabnik teh storitev.

Če se v okolje Windows prijavljate z uporabniškim imenom in geslom, se morate pred uporabo NLB Klika prijaviti z enakim uporabniškim imenom in geslom kot takrat, ko ste prvič prevzeli svoj osebni digitalni certifikat (če se pred prevzemom svojega certifikata niste prijavili v okolje Windows, se vanj ne smete prijaviti tudi pred vsako uporabo svojega certifikata).

Če NLB Klik uporabljata na istem računalniku dva uporabnika, mora vsak uporabnik po zaključku dela zapustiti spletni brskalnik in se odjaviti iz okolja Windows (odjava je potrebna le, če ste se v okolje Windows prijavili z uporabniškim imenom in geslom).

Če svoje kvalificirano digitalno potrdilo hranite na pametni kartici, se to sporočilo pojavi:

 • če ste kartico pozabili vstaviti v čitalnik. Kartico NLB Klik morate vstaviti v čitalnik, preden vpišete vstopno geslo v NLB Klik, pri nekaterih brskalnikih pa pred zagonom brskalnika,
 • če kvalificiranega digitalnega potrdila niste registrirali za uporabo z brskalniki Microsoft Internet Explorer (ActivCard Gold Utilities - Tools - Register certifikat).

Izklopite računalnik in ugasnite vso komunikacijsko opremo (modem, usmerjevalnik...). Počakajte nekaj sekund in nato vso opremo znova vklopite.

Pogosto je težava v shranjenih piškotkih (cookies) in začasnih internetnih datotekah, ki lahko blokirajo oziroma onemogočajo dostop do NLB Klika zato predlagamo, da tako začasne internetne datoteke kot piškote zbrišete. Postopek za brisanje je odvisen od samega internetnega brskalnika:

 • Firefox: orodja - možnosti - zasebnost izberite počisti nedavno zgodovino, kjer izberete ves časovni obseg in pritisnite na gumb počisti zdaj.
 • Internet Explorer in Chrome: odprite Nadzorno Ploščo - Internetne Možnosti - Splošno pod možnostjo zgodovine brskanja izberete briši in nato v novem oknu še enkrat gumb briši
 • Opera: Menu - Settings - Delete Personal Data in ko se pojavi novo okno pritisnite na gumb Delete
 • Če vam napako sistem sporoča ob prevzemanju certifikata, to pomeni, da ste osebno geslo za vstop v NLB Klik že določili.

Pri vnosu vstopnega gesla pazite na uporabo malih in velikih črk. Uporabite isti način, kot pri določitvi gesla. Če boste 5 krat vnesli napačno geslo, vam bomo zaradi vaše varnosti onemogočili dostop do NLB Klika.

Rešitev:

 • Če ste geslo pozabili ali pa ga vsaj 5 krat vnesli napačno, lahko zahtevek za ponovno nastavitev osebnega gesla za NLB Klik oddate v katerikoli poslovalnici, ali preko telefonske banke NLB Teledom, če uporabljate to storitev ali pa po videu klicu.
 • Če več uporabnikov uporablja NLB Klik na enem računalniku vam predlagamo, da pred prijavo naslednjega uporabnika predhodno zaprete brskalnik in poskusite ponovno.

Če svoje obstoječe osebno geslo za vstop v NLB Klik poznate, ga lahko spremenite v NLB Kliku, v poglavju Nastavitve. Vpisali boste svoje staro geslo in nato dvakrat novo geslo.

Če ste svoje osebno geslo pozabili, lahko v katerikoli poslovalnici vložite zahtevek za ponovno nastavitev osebnega gesla. Če uporabljate NLB Teledom, lahko zahtevek oddate tudi po telefonu. Na voljo pa smo vam tudi po videu klicu.
Opomba: z novim osebnim geslom lahko še vedno uporabljate svoje obstoječe kvalificirano digitalno potrdilo.

Za varnost poslovanja v NLB Kliku smo v NLB poskrbeli z več različnimi varnostnimi elementi, ki zagotavljajo visok nivo varnosti spletnega poslovanja. Več informacij boste našli na strani: Kako je poskrbljeno za varnost v NLB Kliku.

Priporočamo vam, da dosledno upoštevate zlata pravila za povečanje varnosti, ki jih najdete na NLB Portalu: http://www.nlb.si/zlata-pravila

Spletna poslovalnica NLB Klik vam omogoča še dodatno varnost z uporabo dodatnega gesla in osebnega sporočila, možnostjo nastavitve dnevnega in mesečnega limita porabe v NLB Kliku ter SMS sporočila ob vstopu. Več informacij boste našli na naši spletni strani: http://www.nlb.si/klik-varnost

Enkratno potrditveno geslo SMS OTP je geslo za enkratno uporabo in predstavlja dodatno avtentikacijo pri določenih plačilih ter naročilih. Osemmestno enkratno geslo, ki velja tri minute, prejmete na tisto mobilno številko, ki jo uporabljate zgolj vi.

Za potrditev plačil in naročil, katerih potrditev bo zahtevana skladno s stopnjo tveganosti transakcij in zahtevano politiko banke. Ta upošteva različne zakonske predpisane dejavnike - na primer višino zneska transakcije, prejemnika plačil, število opravljenih transakcij, ponavljajoče transakcije ipd. Med plačila, za katera vnos SMS OTP gesla praviloma ne bo potreben, štejemo na primer že shranjena Hitra plačila pod 30 EUR. Izjemoma bo potrebno dodatno potrditi tudi tovrstna plačila.

Enkratno potrditveno geslo SMS OTP je geslo za enkratno uporabo in predstavlja dodatno avtentikacijo pri določenih plačilih ter naročilih. Osemmestno enkratno geslo, ki velja tri minute, prejmete na tisto mobilno številko, ki jo uporabljate zgolj vi.

Kvalificirana digitalna potrdila (certifikati)

Digitalno potrdilo (certifikat) je javni digitalni ključ uporabnika, ki ga skupaj z njegovimi osebnimi podatki podpiše overitelj digitalnih potrdil. Z digitalnim potrdilom je v splošnem mogoča identifikacija uporabnika, izvedba podpisa digitalnih dokumentov in varovanje zaupnih podatkov s šifriranjem.
Kvalificirano digitalno potrdilo izpolnjuje zahteve, določene z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Izda ga lahko overitelj, ki deluje v skladu z omenjenim zakonom.
Overitelj digitalnih potrdil (agencija za certificiranje) izdaja digitalna potrdila, z digitalnim podpisom pa nedvoumno povezuje javni digitalni ključ uporabnika s samim uporabnikom. Glavna odgovornost overitelja digitalnih potrdil je potrjevanje istovetnosti uporabnikov. Funkcija je analogna izdajanju potnih listin ali osebnih izkaznic, le da digitalni certifikat ne obstaja v papirni obliki.
AC NLB je Agencija za certificiranje v NLB d.d. (overitelj digitalnih potrdil v NLB), ki izdaja digitalna potrdila v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP, Uradni list RS, št. 57/2000 in 30/2001) in njegovimi podzakonskimi predpisi, katerih pravna pravila so v celoti harmonizirana z direktivo Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije z dne 13. decembra 1999 o skupnem okviru Skupnosti za elektronske podpise.
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu govori o digitalnem potrdilu, ki ga v splošnem imenujemo tudi certifikat.
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu govori o overitelju digitalnih potrdil, ki ga v splošnem imenujemo Agencija za certificiranje.
Whitfield Diffie in Martin Hellman sta sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja iznašla javno ali asimetrično kriptografijo. Ta temelji na paru digitalnih ključev - javnem in zasebnem ključu. Javni ključ je, kot ime pove, javen in ga lastnik lahko posreduje komurkoli, ki želi z njim sodelovati v varnostnih storitvah. Zasebni ključ ima varno shranjen le lastnik.

V teoriji lahko kdorkoli pošlje lastniku zasebnega ključa sporočilo šifrirano z njegovim javnim ključem in le lastnik zasebnega ključa ga lahko dešifrira. Podobno lahko lastnik zasebnega ključa digitalno podpiše dokument, vsakdo ki ima njegov javni ključ pa lahko preveri ali je sporočilo podpisal lastnik zasebnega ključa in ali je vsebina ostala nespremenjena.

To je mogoče zato, ker sta javni in zasebni ključ matematično povezana, vendar je na podlagi poznavanja javnega ključa nemogoče določiti zasebni ključ.

Javni ključ dobite s prevzemom digitalnega potrdila, zasebni ključ pa se ustvari na pametni kartici ali računalniku.

Video klic in klepet

Storitev klepet je namenjena vsem, ki iščete splošne informacije o naših storitvah in jih na naših spletnih straneh niste našli. Svetovalci, ki so na voljo 24/7, vam bodo te informacije podali v najkrajšem možnem času. Še niste poskusili? Kliknite tukaj in klepetajte s prostim svetovalcem.

Za uporabo klepeta in video klica** potrebujete:

 Naprava

 Operacijski sistem

 Brskalnik

 Internetni dostop

 Osebni računalnik

 Operacijski sistem Windows 7 SP1 ali novejša

 - Chrome, verzija 57 ali novejša
 - Mozilla Firefox*, verzija 43 ali novejša
 - Microsoft Internet Explorer* 9 ali novejša
 - Safari, verzija 10.1 ali novejša

 Minimalno 2/2 Mbs

 MacOS, verzija 10.12 »Sierra« ali novejša

 Mobilni aparat ali tablica

 Android, verzija 5.0. ali novejša

 - Chrome, verzija 57 ali novejša
 - Firefox, verzija 53.02 ali novejša
 - Safari, verzija 10 ali novejša (samo spletni pogovor)

 3G 2/2 Mbps
 4G (LTE) 2/2 Mps
 WiFi: 2/2 Mbps

 iOS, verzija 11.0 ali novejša

* Delovanje Video v brskalniku Safari in Internet Explorer na računalniku deluje samo z namestitvijo vtičnika.
** Za video klic potrebujete kamero z avtofokus-om in ločljivostjo 720p.

Za uporabo video klica in spletnega klepeta banka ne zaračunava pristopnine, niti mesečne uporabnine.

Za vsako opravljeno bančno storitev ali finančno transakcijo z uporabo video klica banka zaračuna nadomestilo v skladu z vsakokrat veljavno tarifo banke za fizične in pravne osebe, na način kot se nadomestilo obračuna pri opravljanju plačilnih storitev in ostalih storitev na bančnem okencu v poslovalnici banke.

Za uporabnike NLB Teledoma, ki opravijo  postopek prepoznave za telefonsko banko, veljajo Splošni pogoji za NLB Teledom.

Za uporabo video klica potrebujete kamero z avtofokus-om in ločljivostjo najmanj 720p, ter zvočnik / slušalke in mikrofon (ki je lahko vgrajen v spletni kameri ali na slušalkah).

Priporočamo brskalnik Chrome, saj ne potrebuje namestitve vtičnika.

Uporabnik lahko z uporabo video klica opravlja pretežni del klasičnih storitev banke, ki jih lahko sicer opravlja v poslovalnici banke, razen transakcij, za katere to ni možno zaradi veljavne zakonodaje, iz varnostnih razlogov, poslovne politike banke ali drugih razlogov. Bolj podrobne informacije o naboru storitev lahko uporabnik dobi preko video klica ali klepeta oz. drugih komunikacijskih kanalov banke.

Več o tem lahko preberete v splošnih pogojih, ki so na voljo tukaj.

Vse nastavitve kamere, slušalk in mikrofona nastavljate na svoji napravi, s katero želite dostopati. V primeru, da našega svetovalca ne slišite, preverite nastavitve na vaši napravi.

Če do Video klica dostopate preko osebnega računalnika z Windows operacijskim sistemom, na nadzorni plošči poiščite meni »zvok« in preverite kako imate nastavljene nastavitve za zvočnik / slušalke in mikrofon (ki je lahko vgrajen v spletni kameri ali na slušalkah). Za zvok na slušalkah, v nastavitvah izberite naj bodo slušalke privzeta naprava. Če imate možnost, izberite, naj bo naprava tudi privzeta komunikacijska naprava.

E-račun

E-račun nadomešča klasično papirno obliko računa z elektronsko obliko. Je klasičen račun, ki ga izdajatelj računa izda svojemu dolžniku - prejemniku računa v e-obliki. Za enostavno izmenjavo e-računov med izdajatelji in prejemniki smo v NLB nadgradili oba sistema za elektronsko poslovanje - spletno poslovalnico NLB Klik in elektronsko banko NLB Proklik.
E-računi med izdajateljem in prejemnikom potuje ali znotraj posamezne banke, če sta izdajatelj in prejemnik stranke iste banke ali po medbančnem Sistemu e-račun, v katerega so vključene skoraj vse banke v Sloveniji (18) in Uprava za javna plačila.

E-račun lahko uporabljajo vsi segmenti strank v banki, vsak za svoje potrebe.
Izdajatelji računov - podjetja vzpostavijo elektronsko pripravo računov v svoji računovodski aplikaciji, ki mora formiranje e-računa omogočati. Izdajatelj lahko za pripravo e-računov najame tudi zunanje podjetje, ki se s tovrstnimi storitvami ukvarja.
Manjšim izdajateljem e-računa je na voljo ročni vnos e-računa v NLB Prokliku.

Prejemniki računov- fizične in pravne osebe morajo biti  za prejem e-računa aktivirani kot uporabniki elektronskega poslovanja (NLB Klik in NLB Proklik za stranke NLB) in se na prejem e-računa prijaviti.
Uporabnikom NLB Klika in NLB Proklika je na voljo e-prijava, ki je enostavna, če izdajatelj e-prijave prek e-banke ne omogoča, se zainteresirani prejemnik e-računa lahko prijavi neposredno pri izdajatelju.
Ali izdajatelj, na katerega se želite prijaviti, omogoča e-prijavo prek e-banke, lahko preverite v medbančnem Registru izdajateljev.

Sistem vsem udeležencem ponuja poenostavitve, ki jih elektronska izmenjava podatkov omogoča. Z elektronsko izmenjavo računov, prijav na prejem e-računa, e-povratnic in dostavnic, udeleženci sistema ne potrebujete več izmenjave podatkov na papirju.
Poleg izmenjave e-računov in e-prijav v NLB lahko poskrbimo tudi za vlaganje e-računov v e-arhiv.

Proces izmenjave e-računa v Sistemu e-račun
1. Izdajatelj e-računa v svoji računovodski aplikaciji pripravi e-račune in jih uvozi v NLB Proklik ter pošlje prejemnikom ali pa e-račune pripravi neposredno v NLB Prokliku z ročnim vnosom e-računa.
2. NLB za vse e-račune, prejete od izdajatelja za stranke z računom v NLB, preveri obstoj prejemnika (po IBAN + vključenosti v ebanko) in e-račune za prejemnike fizične osebe posreduje v NLB Klik ali v NLB Proklik.
3. NLB za vse e-račune, prejete od izdajatelja za prejemnike v drugih bankah in pri UJP, posreduje v obdelavo centralnemu posredniku - podjetju Bankart, ki v sistemu izvaja izmenjavo med vključenimi bankami in UJP.
4. NLB v primeru, da e-računov namenjenih prejemnikom v NLB ne more dostaviti (prejemnik nima e-banke, TRR je ukinjen ipd.), formira e-dostavnico in za nedostavljene e-račune posreduje izdajatelju negativno dostavnico, za dostavljene e-račune pa pozitivno dostavnico izdajatelju neposredno v NLB Proklik,
5. Centralni posrednik e-račune glede na IBAN posreduje v ostale banke.
6. Banke prejemnice e-računov preverijo obstoj prejemnikov (po IBAN+ vključenosti v ebanko) in e-račune za prejemnike fizične osebe posredujejo v svojo rešitev e-banke za fizične osebe in e-račune za pravne osebe v svojo rešitev e-banke za pravne osebe.
7. Banke prejemnice v primeru, da e-računov, namenjenih prejemnikom v tej banki ne more dostaviti (prejemnik nima e-banke, TRR je ukinjen ipd.), formira e-dostavnico in za nedostavljene e-račune posreduje negativno dostavnico za dostavljene e-račune pa pozitivno dostavnico centralnemu posredniku.
8. Centralni posrednik prejete pozitivne in negativne dostavnice informacije posreduje banki izdajatelja, ta pa izdajatelju v elektronsko banko.

Proces izmenjave e-prijav na prejem e-računa
1. Izdajatelj e-računov s svojo banko sklene poslovno razmerje za izmenjavo e-računov in se ob vključitvi v Sistem e-račun odloči, ali bo prek sistema prejemal e-prijave ali ne.
2. Banka izdajatelja vključi v Sistem e-račun in mu s tem omogoči nemoteno izmenjavo e-računov in ostalih e-dokumentov, podatke o izdajatelju pa posreduje centralnemu posredniku Bankart.
3. Centralni posrednik Bankart vključi izdajatelja v medbančni Register izdajateljev. V podatkih izdajatelja v registru je razvidno, če izdajatelj prek sistema sprejema e-prijave ali ne.
4. Banka za vse izdajatelje v sistemu, ki sprejemajo e-prijave, v svoji e-bančnih rešitvah omogoči svojim uporabnikom možnost oddaje e-prijave.
5. Zainteresirani prejemnik e-računa - fizična ali/in pravna oseba prek elektronske banke odda e-prijavo. E-prijavo lahko prek sistema odda za vse izdajatelje, vključene v medbančni Sistem e-račun.
6. Banka prejemnika prejeto e-prijavo posreduje izdajatelju v elektronsko banko, če je ta vključen prek te banke ali jo usmeri na Bankart, če je izdajatelj vključen prek druge banke.
7. Centralni posrednik prejete e-prijave usmeri do banke izdajatelja, ta pa jih posreduje izdajatelju v elektronsko banko.
8. Izdajatelj vsem novim prejemnikom, ki so se prijavili, v naslednjem obračunskem obdobju pošlje e-račun namesto papirnega.

Proces posredovanja e-povratnic
E-povratnice na prejete e-prijave posredujejo le izdajatelji z velikim številom svojih naročnikov in so procese za aktiviranje novih prejemnikov e-računov za svoje storitve, v svojih aplikacijah avtomatizirali. E-povratnica v sistemu izmenjave ni obvezen dokument v sistemu izmenjave.
1. Izdajatelj v svojo e-banko prejme e-prijavo in jo izvozi v svoj program naročnikov, kjer preveri pravilnost podatkov iz e-prijave.
2. V primeru, da se podatki na e-prijavi ujemajo s podatki v naročniški bazi izdajatelja, izdajatelj pripravi e-povratnico in v njej potrdi uspešen prejem.
3. V primeru, da se podatki na e-prijavi ne ujemajo s podatki v naročniški bazi izdajatelja, izdajatelj pripravi e-povratnico in v njej zavrne prejem in v polje z opisom zavrnitve, pošiljatelju e-prijave sporoči, zakaj je e-prijavo zavrnil.
4. Izdajatelj e-povratnice posreduje prek e-banke v sistem do pošiljateljev e-prijav, ki jih prejmejo v svojo e-banko. V e-banki lahko pošiljatelj e-prijave preveri status poslane e-prijave in jo v primeru zavrnitve, ponovo pošlje s popravljenimi podatki.

Po zakonu fizične osebe niso zavezane k vzpostavitvi elektronskega arhiviranja prejetih e-računov. Seveda pa lahko prejemniki e-računov prek NLB Klika prejete e-račune sami arhivirati na svojem lokalnem disku računalnika. E-arhiv plačanih računov pa je uporabnikom na voljo že do sedaj in do njega dostopate prek Arhiva plačil.

Koraki za elektronsko prejemanje e-računov prek NLB Klika
Ob izpolnjevanju e-prijave imejte pri sebi zadnji papirni račun in sledite napotkom v NLB Kliku.

 • V osnovnem meniju izberite poglavje Moje storitve - E-računi.
 • V spodnjem delu izberite gumb E - vloga.
 • Matični podatki uporabnika NLB Klika se avtomatsko izpišejo na ekranu. Podatki o izdajatelju se bodo na ekran vpisali, če boste v za to namenjeno polje vpisali naziv oz. del naziva izdajatelja ali njegovo davčno številko.
 • Za vpis podatkov v polje ID referenca imejte pri sebi zadnji papirni račun, ki ste ga prejeli od izdajatelja. V navodilu izdajatelja, ki se izpiše na desnem delu ekrana pod rubriko "Išči po davčni številki", sledite opisu, katere podatke je potrebno vpisati v polje "ID referenca". Polje je obvezno.
 • Po pravilnem vpisu "ID reference" preberite splošne pogoje banke in izdajatelja in jih potrdite.
 • Prikaže se vam vsebina e-prijave, ki bo posredovana izdajatelju. S potrditvijo boste e-prijavo še elektronsko podpisali.
 • Na ekranu se prikaže uspešno oddana in elektronsko podpisana e-prijava, ki jo bo prejel izdajatelj in vam, če bo vsebina e-prijave ustrezna, v naslednjem mesecu posredoval e-račun v NLB Klik.

 

Da, saj je osnovni cilj vpeljave e-računov zamenjava papirne v elektronsko obliko. Način plačila prejetega računa ostane še naprej odločitev prejemnika. Zato je e-račun primeren za vsakega prejemnika ne glede na način plačila obveznosti (prek e-banke, z direktno obremenitvijo ...). Tehnično je za ločevanje e-računov glede na že aktivno direktno obremenitev za plačilo obveznosti poskrbljeno v NLB Kliku, saj izdajatelj e-računa vodi evidenco aktivnih direktnih obremenitev in ta podatek vnese v elektronsko ovojnico, v kateri e-račun potuje od izdajatelja k prejemniku. Če prejemnik e-računa le-tega že poravnava z direktno obremenitvijo, mu NLB Klik ne ponudi možnosti formiranja plačilnega naloga - e-račun ima status, da bo plačan z DB.

Elektronska prijava prek NLB Klika je možna, če ste nosilec naročniškega razmerja pri izdajateljih, na katere se elektronsko prijavljate.

E-prijava se v procesu oddaje k izdajatelju, elektronsko podpiše s kvalificiranim digitalnim potrdilom aktivnega uporabnika NLB Klika, ki je e-prijavo izpolnil in oddal. Matični podatki o aktivnem uporabniku NLB Klika se na e-prijavo avtomatsko prenesejo in izdajatelj, ki vašo e-prijavo prejme, matične podatke in podatke o naročnikih med seboj primerja. V primeru, da se podatki ne ujemajo, e-prijave izdajatelj ne more obdelati.

V tem primeru se boste na prejem e-računa morali prijavit neposredno pri izdajatelju na način, za katerega se bosta dogovorila.

Izjema je Radiotelevizija Slovenije, ki vas kot prejemnika e-računa vključi, če ji v e-prijavi pošljete naročniško številko uporabnika RTV storitev, za katerega želite prejemati in plačevati e-račun.

Register v sistem vključenih izdajateljev e-računa je uporabnikom NLB Klika na voljo v kanalu E-računi in na NLB Spletnem portalu, kjer najdete povezavo do javnega medbančnega Registra izdajateljev in Register proračunskih uporabnikov, ki bodo od 1. 1. 2015 sprejemali izključno e-račune.

Predlagamo vam, da v Arhivu e-vlog najprej preverite, ali je bila e-prijava pravilno sprejeta in ali ste od izdajatelja prejeli e-povratnico.
Če e-račune prejmate tudi za vaše pooblaščence, v poglavju E-računi pri pregledu e-računov, aktivirajte kljukico - pregled e-računov za pooblaščene osebe. 

Izdajatelji e-računov le-te izdajajo večinoma enkrat mesečno v določenem obdobju ali na določen dan. V primeru, da ste prijavo oddali le nekaj dni pred datumom, ko izdajatelj e-račune pošlje prejemnikom, vas morda ni uspel vnesti med prejemnike in boste e-račun prejeli v naslednjem obračunskem obdobju.

Če e-računa tudi po dveh mesecih od oddaje e-prijave ne bi prejeli v NLB Klik, nam pošljite prošnjo za poizvedbo in bomo preverili, kjer se je postopek zalomil.

 

V Sistem e-račun so vključene skoraj vse slovenske banke in Uprava za javna plačila. medbančna izmenjava teče prek Bankarta po urnikih, ki veljajo v sistemu. Zato lahko pri dostavi e-računa v vaš NLB Klik, pride do zamika enega ali več dni. še posebej je to lahko v primeru, ko izdajatelj e-račune pošilja med vikendom. Večinoma pa so e-računi dostavljeni v enem dnevu.

Primer: Izdajatelj e-računov je vključen pri drugi banki. E-račune odda v izmenjavo v petek zvečer in vam takrat pošlje tudi SMS. V banko izdajatelja ti računi prispejo v soboto in so večinoma obdelani šele v ponedeljek zjutraj. V NLB take e-račune prejmemo šele v ponedeljek dopoldne, ko so vam tudi na voljo v NLB Kliku.

 

Osebna obravnava

Premium kontaktni center je brezplačna telefonska podpora bančnih svetovalcev, ki so strankam na posebni telefonski številki na voljo 7/24/365. Imetnikom plačilne kartice Premium Visa omogoča prednostno obravnavo v okviru Kontaktnega centra. S klicem v Premium kontaktni center lahko:

- pridobite informacije o koriščenju ponudbe,

- dvignete začasni limit na plačilni kartici,

- prejmete hitro asistenco pri izgubi ali kraji kartice in

- brezplačno koristite vse storitve Teledoma.

Za koriščenje prednosti Premium kontaktnega centra vam ni treba storiti nič dodatnega. Ko ga boste potrebovali, samo pokličite, telefonsko številko pa najdete zapisano na svoji kartici Premium Visa.

Premium kontaktni center je ekskluzivna brezplačna ugodnost, ki jo ponujamo le strankam, ki so se v sklopu Premium odločile tudi za plačilno kartico Premium Visa.

Osebni svetovalec v okviru Premium obravnave, ki omogoča več možnosti poslovanja na daljavo, vam je na voljo v okviru paketa Premium. Enostavno lahko spremenite paket Aktivni v Premium in boste tako pridobili tudi Premium obravnavo z visoko usposobljenim bančnikom.

Oblikovanje naložbene strategije je odvisno od:
• vaših finančnih razmer;
• vašega odnosa do tveganja;
• vaših investicijskih načrtov in ciljev, ki jih želite s plemenitenjem premoženja doseči, ter
• izkušenj in znanja iz preteklih naložbenih odločitev.
 
Odnos do tveganja opredeljuje vašo pripravljenost vložiti sredstva v bolj ali manj tvegane naložbe. Pri nizko tveganih naložbah je donosnost znana vnaprej. Take naložbe zagotavljajo stabilno rast vloženih denarnih sredstev in so sorazmerno varne. Visoko tvegane naložbe pa puščajo vlagatelja v dvomih glede dosežene prihodnje donosnosti. Njihova vrednost v izbranem časovnem obdobju potencialno močno niha.

Vaši načrti o prihodnjih investicijah so lahko različni. Investirate lahko v stanovanje ali hišo, v lastno podjetje, v prestižne dobrine ali razmišljate celo o določeni stopnji finančne neodvisnosti. Izbira vrste naložb je močno odvisna od vaših potreb po sredstvih v prihodnosti.

Vaše pretekle naložbe so lahko bogat vir izkušenj. Sami najbolje veste, katere naložbe so se vam najbolje obrestovale in kakšno donosnost zahtevate od izbrane naložbe.

Na podlagi vprašalnika (ki temelji na teoretičnih izhodiščih vzorcev naložbenega obnašanja in je preverjen tudi v praksi) in posveta s privatnim bančnikom oblikujemo ustrezno naložbeno strategijo premoženja, ki bo ustrezala vašim željam in ciljem.

Bankomati

Dvig gotovine bo bremenil domača sredstva vašega osebnega računa. Če imate na računu samo tujo valuto, si domačo valuto lahko zagotovite s pologom gotovine na bančnem avtomatu ali z zamenjavo iz drugih valut v bančni poslovalnici, po Teledomu ali NLB Kliku, če ste uporabnik.

Če vam osebna številka, ki smo vam jo poslali po pošti, ni všeč, jo lahko na bančnih avtomatih NLB spremenite v poljubno štirimestno številko.

Zakonodaja

Cilj Payment Service Directive 2 oziroma Direktive o plačilnih storitvah 2 je zagotoviti izboljšati zaščito potrošnikov (pred goljufijami, možnimi zlorabami in drugimi incidenti z dodatnimi varnostnimi zahtevami), spodbujati inovativnost in konkurenčnost. Uvaja dve ključni novosti: storitev zagotavljanja informacij o računih (AIS) in storitev odreditve plačil (PIS). Več informacij o PSD2 je na voljo v video predstavitvi Združenja bank Slovenije.

To je spletna storitev, ki se izvaja v skladu s prejetim soglasjem imetnika računa. Namen te storitve je, da lahko imetnik računa z enega mesta ureja vse osebne finance, ne glede na to, pri kateri banki ima odprte račune. Storitev je na voljo za račune, ki so dostopni prek interneta. Omogočajo pa t.i. AISP (Account Information Service Provider) – tretji ponudniki, ki morajo delovati v skladu z direktivo PSD2 in pridobiti licenco pristojnega nacionalnega organa.

To je storitev, ki imetniku računa omogoča odreditev plačilnega naloga na njegovo zahtevo prek spleta. Gre za spletno storitev v zvezi s plačilnim računom, odprtim pri drugem ponudniku plačilnih storitev in dostopnim prek interneta. Omogočajo jo t.i. PISP (Payment Initiation Service Provider) -  tretji ponudniki, ki morajo delovati v skladu z direktivo PSD2 in pridobiti licenco pristojnega nacionalnega organa.

Third-Party Provider oziroma tretji ponudnik storitev so lahko različne plačilne institucije, vključno z AISP-ji in PISP-ji, ki morajo delovati skladno z Direktivo PSD2.

NLB Odprte storitve so storitve, ki so na voljo razvijalcem oziroma tretjim ponudnikom storitev (TPP) z ustrezno licenco za izvajanje storitev v Evropski uniji v obliki programskih vmesnikov (API). Na portalu so na voljo osnovne informacije za razvijalce, slovarček izrazov in dokumentacija o APIj-ih.

Application Program Interface oziroma aplikacijski programski vmesnik je množica rutin, protokolov in orodij za izgradnjo programske opreme in aplikacij.

Strong Customer Authentication oziroma močna prepoznava (avtentikacija) strank je prepoznava z uporabo dveh ali več elementov, ki spadajo v kategorijo znanja (nekaj, kar ve samo uporabnik), lastništva (nekaj, kar je v izključni lasti uporabnika) in neločljive povezanosti z uporabnikom (nekaj, kar uporabnik je), ki so med seboj neodvisni, kar pomeni, da kršitev enega elementa ne zmanjšuje zanesljivosti drugih, in so zasnovani na tak način, da varujejo zaupnost podatkov, ki se preverjajo.

Dostop do vaših računov v NLB lahko omogočite tretjim spletnim mestom ali aplikacijam. To so spletna mesta ali aplikacije, ki niso v lasti NLB d.d. in jih zagotavljajo ponudniki storitev z ustrezno licenco za izvajanje storitev v Evropski uniji. Na podlagi direktive PSD2 so to storitve odreditve plačila in zagotavljanja informacij o računih.

Dostop lahko omogočite do računov, do katerih dostopate z NLB Klikom z Generatorjem enkratnih gesel OTP (t.i. Soft Token), mobilno banko Klikin in KlikPro.

Če boste tretjem spletnem mestu ali aplikaciji dali soglasje za dostop do računa, boste preusmerjeni  na bančno spletno mesto, dostopno prek varne povezave. Prijavite z uporabniškim imenom za vstop v NLB Klik z OTP dostopom. V primeru, da uporabljate zgolj Klikin ali Klikpro je to uporabniško ime sporočeno ob aktivaciji storitve.  Po vpisu uporabniškega imena vnesete še enkratno geslo OTP, ki ga generirate prek aplikacije Klikin (za dostop do osebnih računov) ali Klikpro (za dostop do poslovnih računov). Po prijavi boste prejeli v pregled, do katerih informacij želi dostopati tretje spletno mesto ali aplikacija in do kdaj. Ko boste korak potrdili, boste takoj preusmerjeni nazaj na spletno mesto.

Po izteku veljavnosti soglasja, boste prej opisane korake ponovili.

.

Če boste 5 krat vnesli napačno geslo, vam bomo zaradi vaše varnosti onemogočili Dostop do računa prek tretjih ponudnikov. Če ste geslo pozabili ali pa ga vsaj 5 krat vnesli napačno, lahko zahtevek Dostop do računa tretjim spletnim mestom ali aplikacijam (odprte-storitve-uporabniki.nlb.si) oddate NLB Video klica, NLB Klika in v poslovalnici.

Zajamčena vloga, za katero velja jamstvo do 100.000 EUR, je skupno stanje terjatev, ki jih ima imetnik/vlagatelj vloge (fizična oseba, fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, samostojni podjetnik ali pravna oseba, ki ne ustreza merilom za srednje ali veliko podjetje) do posamične banke ali hranilnice in izhaja iz pozitivnih stanj sredstev na računu vlagatelja in jih mora banka vlagatelju vrniti skladno z zakoni in pogodbami.

Vloge v banki so zaščitene s Sistemom za jamstvo vlog v skladu z Zakonom o sistemu jamstva za vloge (uradni list RS, št. 27/2116).

Jamstvo vlog je namenjeno zaščiti vlagateljev, ki nimajo potrebnih znanj in informacij za presojo o tem, komu zaupati svoje prihranke. Če vloge v bankah ne bi bile zajamčene, bi nezmožnost izplačila ob morebitnem stečaju banke, povzročila padec zaupanja v bančni in ekonomski sistem države. Zato je pomembno, da se v vsaki državi z zakonom opredeli kdo, kdaj in kje je upravičen do uveljavljanja jamstva za svoje vloge v bankah in hranilnicah.

Ne, zajamčene so le vloge na podlagi:

 • pogodbe o vodenju transakcijskega računa,
 • hranilne vloge in
 • denarnega depozita

Banke, hranilnice in podružnice bank držav članic in podružnice bank tretjih držav so dolžne na svojih javnih spletnih straneh in v vseh prostorih, v katerih poslujejo s strankami, na vidnem mestu in na razumljiv način objaviti informacijo o sistemu jamstva za vloge.

Banke, ki so vključene v sistem jamstva v Republiki Sloveniji imajo nalepko "Banka Slovenije: Dovoljenje za opravljanje bančnih storitev". Podružnice bank držav članic zadevne nalepke nimajo, ker so dovoljenje za opravljanje bančnih storitev pridobile v matični državi.

Pozor: Nalepka z napisom "Menjalnica izpolnjuje pogoje za menjalniško poslovanje, Banka Slovenije" ni tista, ki bi jamčila za izplačilo vlog. Ta nalepka pomeni le, da ima menjalnica dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje menjalniških poslov. Menjalnice sicer ne smejo sprejemati vlog (depozitov) od javnosti (35. člen v povezavi z 8. členom Zakona o bančništvu).

Do jamstva niso upravičene vloge naslednjih vlagateljev:

 • vloge, ki se glasijo na prinosnika, vključno z vlogami, za katere banka do presečnega datuma za izračun jamstva, ni pridobila ustreznih podatkov za identifikacijo dejanskih upravičencev,
 • vloge bank in investicijskih podjetij ter drugih finančnih institucij, ki so jih vložile v svojem imenu in za svoj račun,
 • vloge zavarovalnic, pozavarovalnic in zavarovalnih holdingov;
 • vloge kolektivnih naložbenih podjemov; vključno z naložbenimi podjemi zaprtega tipa (ne obravnavajo se kot skupni ali skrbniški računi za neposredne upravičence),
 • vloge pokojninskih skladov in pokojninskih družb (ne obravnavajo se kot skupni ali skrbniški računi za neposredne upravičence),
 • vloge držav in centralnih bank ter vloge subjektov, ki so neposredni ali posredni uporabniki  državnega proračuna;
 • vloge lokalnih skupnosti in vloge neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna lokalnih skupnosti.

Podrobnejše informacije so na voljo v NLB Poslovalnici in na spletni strani Banke Slovenije:
https://www.bsi.si/financna-stabilnost/jamstvo-za-vloge-v-bankah.

V prostorih bank in hranilnic je objavljena tudi osnovna informacija o jamstvu za vloge Obvestilo Združenja bank Slovenije in Banke Slovenije.

Kontaktni naslov za informacije v zvezi z jamstvom za vloge je: Banka Slovenije, Slovenska 35, SI-1505 Ljubljana, tel. št. +386 1 47 19 000, email: resolution@bsi.si.

Strankam, fizičnim osebam, pravnim osebam in zasebnikom, pri katerih smo ob pregledu podatkov o računu ugotovili katerega od ameriških pokazateljev, smo poslali pismo, v katerem smo jim pojasnili uvedbo ureditve FATCA za potencialne ameriške davčne zavezance. Hkrati smo jih prosili za dodatne informacije in dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče potrditi ali ovreči predpostavljeno zavezanost ameriški davčni zakonodaji.

Če se ne uvrščate med ameriške davčne zavezance, vas prosimo, da banki predložite ustrezna dokazila:

 • potrdilo, da niste niti ameriški državljan niti ameriški rezident, za davčne namene na obrazcu IRS W-8BEN;
 • k obrazcu W-8BEN je treba predložiti glede na posamezen pokazatelj še dodatna dokazila, in sicer:
 • Če imate ameriški pokazatelj kraj rojstva v državah s seznama, navedenih pri vprašanju »Ali so med ameriške davčne zavezance uvrščeni le državljani ZDA?«, morate za dokazovanje, da niste ameriški davčni zavezanec, predložiti naslednja dokazila:
  • neameriški potni list oz. drug osebni dokument, ki se uporablja za identifikacijo komitentov in ga je izdal državni organ ter na podlagi katerega je razvidno, da niste državljan ZDA;

in

 • kopijo potrdila o izgubi državljanstva, ali
 • pisno, sprejemljivo razlago, zakaj:
  • nimate potrdila o izgubi državljanstva oz.
  • niste pridobili ameriškega državljanstva z rojstvom (kdor koli je rojen v ZDA, samodejno pridobi ameriško državljanstvo).
 • Če imate ameriški pokazatelj trenuten poštni naslov ali naslov stalnega bivališča ali več ameriških telefonskih številk v državah s seznama, morate za dokazovanje, da niste ameriški davčni zavezanec, predložiti še:
  • neameriški potni list oz. drug osebni dokument, ki se uporablja za identifikacijo komitentov in ga je izdal državni organ ter na podlagi katerega je razvidno, da niste državljan ZDA.
 • Če imate ameriški pokazatelj veljavno splošno pooblastilo ali pooblastilo za podpisovanje, dano osebi z ameriškim naslovom, ali eno oz. več ameriških telefonskih številk v državah s seznama, morate za dokazovanje, da niste ameriški davčni zavezanec, predložiti še:
 • druga dokumentirana dokazila, da imate neameriški status.

 

 

 

Če pregled podatkov stranke pokaže katerega od navedenih podatkov, je račun take stranke samodejno uvrščen med račune, o katerih mora banka poročati, dokler imetnik ne predloži ustreznih dokazil o tem, da se ne uvršča med zavezance ameriške davčne zakonodaje. Za stranko fizično osebo se upoštevajo naslednji pokazatelji:

 • ameriško državljanstvo ali rezidentstvo;
 • ameriški kraj rojstva;
 • ameriški naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
 • ameriška telefonska številka;
 • veljavno splošno pooblastilo za zastopanje ali pooblastilo za podpisovanje, dano osebi z naslovom v ZDA;
 • oseba ima v finančni ustanovi trajni nalog za prenos sredstev na račun, ki se vodi v ZDA;
 • naslov »in-care-of« ali »hold mail«, ki je edini razpoložljivi naslov osebe.

Da. Vse banke, zavarovalnice in druge finančne ustanove v Sloveniji morajo izpolnjevati obveznosti, ki jih nalaga meddržavni sporazum IGA in s tem tudi ureditev FATCA, vendar se te lahko razlikujejo v svojem pristopu pri izvajanju ureditve FATCA.

Na podlagi podpisanega sporazuma, ki vsem finančnim ustanovam nalaga izvajanje določil ureditve davčne skladnosti FATCA, je NLB dolžna pridobiti potrebno dokumentacijo od imetnikov računov, ki imajo ameriške pokazatelje. Na podlagi dokumentacije, ki jo predloži komitent, bo NLB o takem računu poročala oz. ga bo izvzela iz poročanja Finančni upravi Republike Slovenije, ki bo nato poročala ameriški davčni upravi (IRS). Prejmete lahko več kot en zahtevek za predložitev dokazil, če imate več poslovnih razmerij z različnimi članicami NLB Skupine. Zato je pomembno, da se odzovete na vse prošnje, tudi če menite, da ste zahtevane informacije že predložili.

Ker je Republika Slovenija z ZDA podpisala meddržavni sporazum, so te zahteve postale tudi del domače zakonodaje, ki jih morajo vse finančne ustanove, tako tudi NLB, pri svojem poslovanju upoštevati in spoštovati. 

Za finančne ustanove, ki teh določb ne bodo upoštevale, bo veljal 30-odstotni davčni odtegljaj za vsa prejeta plačila iz ZDA, ne glede na to, ali bo prejemnik plačila finančna ustanova sama ali bodo prejemniki plačila njene stranke.

Sporazum IGA dopolnjuje že obstoječo ureditev sodelovanja med Republiko Slovenijo in ZDA na področju izogibanja dvojnega obdavčevanja dohodkov in izmenjave davčnih informacij (Konvencija med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BUSIDO), dosegljiva na http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlmpid=200127).

Po sporazumu IGA bodo finančne ustanove v Sloveniji dolžne poročati informacije o strankah, ki bodo opredeljene kot ameriški davčni zavezanci, slovenskim davčnim organom (FURS), ti pa bodo te informacije sporočali ameriški davčni upravi – Uradu za notranje prihodke ZDA (angl. IRS – Internal Revenue Service).

Identifikacija in opredelitev strank kot ameriških davčnih zavezancev

Ameriška davčna pravila opredeljujejo kot ameriške davčne zavezance osebe, ki so:

 1. ameriški državljani, ne glede na to, kje na svetu prebivajo;
 2. ameriški davčni rezidenti, ki so lahko tudi državljani drugih držav, denimo Slovenije, vendar zaradi rojstnega kraja, bivanja in delovanja v ZDA pridobijo status ameriškega davčnega zavezanca.

Pravila v zvezi z dokumentiranjem identitete oseb so za slovenske finančne ustanove podrobneje določena v Prilogi 1 k Sporazumu IGA. Postopek skrbnega pregleda oz. identificiranja oseb temelji na predpostavki, da so vse osebe ameriški davčni zavezanci, če ne dokažejo drugače.

Za identifikacijo oseb so opredeljeni določeni pokazatelji, ki kažejo možnost, da je oseba (fizična ali pravna oseba) ameriški davčni zavezanec.

Finančne ustanove so dolžne pri fizičnih osebah upoštevati naslednje pokazatelje:

 • ameriško državljanstvo ali rezidentstvo;
 • ameriški kraj rojstva;
 • ameriški naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
 • ameriška telefonska številka;
 • veljavno splošno pooblastilo za zastopanje ali pooblastilo za podpisovanje, dano osebi z naslovom v ZDA;
 • oseba ima v finančni ustanovi trajni nalog za prenos sredstev na račun, ki se vodi v ZDA;
 • naslov »in-care-of« ali »hold mail«, ki je edini razpoložljivi naslov osebe.

Pri pravnih osebah so finančne ustanove dolžne upoštevati naslednje pokazatelje:

 • ameriški kraj ustanovitve ali organizacije;
 • ameriški naslov;
 • ameriška obvladujoča oseba.

Če ni nobenega pokazatelja, se oseba šteje kot neameriška oseba, za katero ne velja obveznost poročanja po ureditvi FATCA. Če pa obstaja kateri od pokazateljev, je treba z ustrezno dokumentacijo potrditi ali ovreči predpostavljeni status osebe kot ameriškega davčnega zavezanca.

Slovenske finančne ustanove ne smejo izvajati pravnega in davčnega svetovanja v zvezi z ameriško davčno ureditvijo ali ponujati storitev v zvezi z urejanjem davčnih obveznosti oseb v Združenih državah Amerike.

Dodatne informacije lahko dobite na spletnih straneh ameriške davčne uprave http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx

in na strani Ministrstva za finance RS, uradni list – mednarodne pogodbe http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Mp/m2014049.pdf#!/m2014049-pdf.

Ameriška davčna pravila kot ameriške davčne zavezance opredeljujejo osebe, ki so:

 • ameriški državljani, ne glede na to, kje prebivajo;
 • ameriški davčni rezidenti, ki so lahko tudi državljani drugih držav, denimo Slovenije, vendar se zaradi rojstnega kraja, bivanja in delovanja v ZDA štejejo za ameriške davčne zavezance. 

Za ameriške davčne zavezance se pod enakimi pravili štejejo rezidenti naslednjih držav: Ameriška Samoa, Guam, Zveza Severni Marianski otoki, Zveza Portoriko ali Deviški otoki ZDA.

Kot potencialni ameriški davčni zavezanci so upoštevane tudi osebe, ki imajo tako imenovane ameriške pokazatelje (podrobneje so ti pokazatelji opredeljeni pod vprašanjem; Kateri podatki se upoštevajo kot pokazatelji, da bi lahko bila stranka fizična oseba možni/potencialni ameriški davčni zavezanec? za fizične osebe ter; Kateri podatki se upoštevajo kot pokazatelji, da bi lahko bila stranka pravna oseba možni/potencialni ameriški davčni zavezanec? za pravne osebe in zasebnike.

Za več informacij o ureditvi FATCA obiščite spletno stran ameriške davčne uprave http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx, ali se obrnite na davčne strokovnjake.

 

 

Sprejet meddržavni sporazum IGA in uveljavljena ureditev FATCA vplivata na ameriške davčne zavezance. Banke, zavarovalnice in druge finančne ustanove v državah s sklenjenim meddržavnim sporazumom so obvezane na podlagi razpoložljivih podatkov identificirati svoje stranke, ki bi bile lahko potencialni ameriški davčni zavezanci. 

NLB se je na svoje stranke, pri katerih je pregled njihovih podatkov v bančnih evidencah pokazal možnost, da bi bila stranka lahko ameriški davčni zavezanec, obrnila s pismom in jih seznanila z zahtevami ureditve FATCA. Hkrati je banka stranke zaprosila za dodatno dokumentacijo, na podlagi katere bo bodisi vključena med zavezance ureditve FATCA bodisi med stranke, za katere ureditev FATCA ne velja. 

Podrobneje so podatki, na podlagi katerih obstaja možnost, da je stranka ameriški davčni zavezanec, navedeni v odgovorih k vprašanjem »Kateri podatki se upoštevajo kot pokazatelji, da bi lahko bila stranka fizična oseba možni/potencialni ameriški davčni zavezanec?«, »Kateri podatki se upoštevajo kot pokazatelji, da bi lahko bila stranka pravna oseba možni/potencialni ameriški davčni zavezanec?« in »Kakšna pravila ravnanja do strank izhajajo iz sprejetega meddržavnega sporazuma?«. 

Pri vprašanjih »Kaj lahko storite kot fizična oseba, če menite, da se kljub podatkom, ki jih vodimo za vas, ne uvrščate med ameriške davčne zavezance?« in »Kaj lahko storite kot pravna oseba ali zasebnik, če menite, da se poslovni subjekt kljub ameriškim pokazateljem, ki jih vodimo zanj, ne uvršča med ameriške davčne zavezance?« je navedena tudi zahtevana dokumentacija, na podlagi katere bo stranka lahko dokazala ne/zavezanost ameriški davčni zakonodaji. Za več informacij o zakonodaji FATCA obiščite spletne strani ameriške davčne uprave http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx

in Ministrstva za finance RS, uradni list – mednarodne pogodbe http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Mp/m2014049.pdf#!/m2014049-pdf oz. se obrnite na davčne svetovalce.

 

Izvajanje zahtev iz podpisanega meddržavnega sporazuma se bo začelo s 1. julijem 2014, prvo poročanje davčnim organom pa je predvideno v letu 2015 za leto 2014.

Skladno z ureditvijo FATCA je morala NLB:

 • pregledati vsa poslovna razmerja (račune, depozite itd.), odprta do 30. junija 2014;
 • od strank, pri katerih bo ugotovljena možna zavezanost ameriški davčni zakonodaji, zahtevati dodatno dokumentacijo, s katero bo stranka dokazala, da je oz. ni ameriški davčni zavezanec;
 • poročati davčnemu uradu Republike Slovenije (ta pa jih predloži davčnemu uradu ZDA – IRS) informacije o imetnikih računov, za katere bo na podlagi danih meril in pridobljene dokumentacije ugotovila, da se uvrščajo med ameriške davčne zavezance, in o imetnikih računov z ameriškimi pokazatelji, ki ne bodo zagotovili ustreznih dokazil, da se ne uvrščajo med ameriške davčne zavezance.

Več o FATCA

 • Ameriški kraj ustanovitve ali registracije poslovnega subjekta;
 • ameriški naslov poslovnega subjekta;
 • ameriška obvladujoča oseba. 

Za fizično osebo kot obvladujočo osebo pravne osebe se upoštevajo naslednji podatki, ki kažejo, da je obvladujoča oseba potencialni ameriški davčni zavezanec: 

 • ameriško državljanstvo ali rezidentstvo;
 • ameriški kraj rojstva;
 • ameriški naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
 • ameriška telefonska številka.

FATCA ne nadomešča obstoječih davčnih pravil, lahko pa pomeni dodatne zahteve v zvezi z vašimi računi v Sloveniji, če obstaja možnost, da je stranka potencialni ameriški davčni zavezanec.

Če ste uvrščeni med ameriške davčne zavezance, vas prosimo, da v svoji NLB Poslovalnici sporočite svojo ameriško davčno številko (TIN) na obrazcu W-9. Obrazec je objavljen na spletnih straneh ameriške davčne uprave http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx

Za fizične osebe mora banka predložila naslednje podatke:

 • ime in priimek, naslov in ameriško davčno številko (TIN);
 • številko bančnega računa fizične osebe;
 • stanje sredstev na računu in dohodke na računu fizične osebe.

Za pravne osebe bo banka predložila naslednje podatke:

 • naziv, naslov in ameriško davčno številko (TIN);
 • obvladujoče osebe:
  • ime in priimek, naslov in ameriško davčno številko (TIN);
 • številko bančnega računa pravne osebe;
 • stanje sredstev na računu in dohodke na računu pravne osebe.

Strankam, pravnim osebam in zasebnikom, pri katerih smo ob pregledu podatkov o računu ugotovili katerega od ameriških pokazateljev, smo poslali pismo, v katerem smo jim pojasnili uvedbo ureditve FATCA za potencialne ameriške davčne zavezance. Hkrati smo jih prosili za dodatne informacije in dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče potrditi ali ovreči predpostavljeno zavezanost ameriški davčni zakonodaji.

Če smo ob pregledu podatkov za vaš račun ugotovili ameriške pokazatelje, vendar se ne uvrščate med zavezance ureditve FATCA, vas prosimo, da banki predložite ustrezna dokazila:

 • Če niste ameriška pravna oseba, predložite samopotrdilo na obrazcu W-8BEN-E ali morebitni drugi enakovredni dokument.
 • Za obvladujoče osebe z ameriškimi pokazatelji, ki dokazujejo, da niso ameriški davčni zavezanci – poleg obrazca je treba predložiti tudi veljaven osebni dokument, ki ga je izdal pooblaščen državni organ, iz katerega nedvoumno izhaja, da niste ameriški državljan; ali kopijo potrdila o izgubi ameriškega državljanstva, če ste rojeni na ozemlju ZDA. Podrobnejše so dokazila za obvladujoče osebe navedena pri odgovoru na vprašanje »Kaj lahko storite kot fizična oseba, če menite, da se kljub podatkom, ki jih vodimo za vas, ne uvrščate med ameriške davčne zavezance?«.

Če so obvladujoče osebe ameriški davčni zavezanci, lahko pravna oseba ali zasebnik z obrazcem ali drugo ustrezno dokumentacijo dokaže, da je »aktivna« pravna oseba. Pri tem se upošteva, da je vsaj 50 % dohodkov doseženih iz prodaje, da ima podjetje zaposlene delavce in da so osnovna sredstva namenjena opravljanju osnovne dejavnosti. Podrobnejša pojasnila so na voljo na spletni strani FURS: http://www.fu.gov.si/nadzor/podrocja/mednarodna_izmenjava/fatca/

 

Izvajanje zahtev iz podpisanega meddržavnega sporazuma se je začelo s 1. julijem 2014, prvo poročanje davčnim organom pa je predvideno bilo izvedeno v letu 2015 za leto 2014.

Ureditev FATCA je uveljavljena z meddržavnim sporazumom IGA in velja do prekinitve ali spremembe tega sporazuma. To pomeni, da je NLB dolžna spremljati vse podatke o obstoječih in na novo odprtih računih, ki se na podlagi meril uvrščajo med ameriške račune, zagotavljati podatke za poročanje in od strank pridobivati ustrezna dokazila.

Skladno s podpisanim meddržavnim sporazumom IGA se finančne ustanove v Sloveniji obravnavajo kot finančne ustanove poročevalke (angl. Reporting Slovenian Financial Institutions) ter so zavezane pridobiti in letno poročati informacije o:

 • ameriških imetnikih računov in imetnikih neskladnih računov (angl. Recalctirant account holders);
 • njihovih stanjih in
 • dohodkih na te račune.

NLB bo za stranke, ki izpolnjujejo merila, poročala naslednje informacije:

 

• ime in priimek/naziv, naslov in ameriško davčno številko (TIN) oz. datum rojstva fizične osebe, če fizična oseba nima TIN;

• številko bančnega računa;

• stanje sredstev na računu in dohodke na njem.

Banka bo informacije o računih strank z ameriškimi pokazatelji:

 • ki se bodo opredelili kot ameriški davčni zavezanci,

in za stranke:

 • ki ne bodo predložile dokazil oz. se opredelile glede davčne zavezanosti,

poročala Finančni upravi Republike Slovenije (FURS), ki bo tako zbrane podatke nato predložila ameriški davčni upravi (IRS).

Niste našli odgovora na svoje vprašanje?

Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje.

Pišite nam

Skrita vsebina

Pišite nam in nam zaupajte svoje vprašanje ali mnenje

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Če želite prejeti odgovor, vnesite svoje kontaktne podatke.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Vaše osebne podatke z obrazca bomo uporabili samo za posredovanje odgovora na vaše vprašanje. Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Zaradi varovanja zasebnosti v obrazec ne vpisujete svojih zaupnih podatkov, kot so PIN številka, številka kartice, številka osebnega računa ...

Hvala.