NLB Naložbeni par

Kombinacija depozita ter naložbe v vzajemni sklad ali naložbeno življenjsko zavarovanje.

Tri možna razmerja vplačil

Pri razporeditvi sredstev znotraj naložbe lahko izbirate med tremi možnimi razmerji vrednosti vplačil v posamezni produkt.

Pri razmerju vplačil:

 • 30:70 predstavlja depozit 30 % celotnega vplačila in naložba v vzajemni sklad ali naložbeno življenjsko zavarovanje 70 % celotnega vplačila,
 • 50:50 predstavlja depozit 50 % celotnega vplačila in naložba v vzajemni sklad ali naložbeno življenjsko zavarovanje preostalih 50 % celotnega vplačila,
 • 70:30 predstavlja depozit 70 % celotnega vplačila in naložba v vzajemni sklad ali naložbeno življenjsko zavarovanje 30 % celotnega vplačila.

Izberite si svoj naložbeni par 

Možnost kombinacije depozit + vzajemni sklad ali depozit + naložbeno življenjsko zavarovanje.

Vaše enkratno vplačilo lahko razdelite na depozit ter vplačilo v vzajemni sklad družbe NLB Skladi ali v naložbeno življenjsko zavarovanje, pri čemer mora vplačilo v vzajemni sklad ali naložbeno življenjsko zavarovanje predstavljati 70 %, 50 % oziroma 30% celotnega vplačila.

Če boste izbrali naložbeno življenjsko zavarovanje, lahko izbirate med  NLB Vita Varčevanje + in NLB Vita Varčevanje + Senior, oboje z enkratnim vplačilom premije.

Dve kombinaciji

Kombinacija 1: dolgoročni depozit + vzajemni sklad

Vaše enkratno vplačilo v naložbeni par razdelite med dolgoročni depozit in katerikoli vzajemni sklad družbe NLB Skladi.

Lahko se odločite za razmerje vplačil:

 • 30:70, pri čemer predstavlja depozit 30 % celotnega vplačila oziroma najmanj 1.500 EUR ali
 • 50:50, pri čemer je najnižje možno vplačilo v posamezni produkt 1.100 EUR ali
 • 70:30, pri čemer predstavlja depozit 70 % celotnega vplačila oziroma najmanj 3.500 EUR.

Ponudba vzajemnih skladov družbe NLB Skladi je zelo raznolika, saj lahko izbirate med 20 podskladi krovnega sklada NLB Skladi. Lahko se odločite tudi za vplačilo v več vzajemnih skladov hkrati.

Kombinacija 2: dolgoročni depozit + naložbeno življenjsko zavarovanje

Vaše enkratno vplačilo v naložbeni par razdelite med dolgoročni depozit in naložbeno življenjsko zavarovanje z enkratnim vplačilom premije: NLB Vita Varčevanje + oz. NLB Vita Varčevanje Vita + Senior.

Lahko se odločite za razmerje vplačil:

 • 30:70, pri čemer predstavlja depozit 30 % celotnega vplačila oziroma najmanj  3.000 EUR pri NLB Vita Varčevanje + oziroma pri NLB Vita Varčevanje + Senior ali
 • 50:50, pri čemer predstavlja depozit 50 % celotnega vplačila oziroma najmanj 3.000 EUR pri NLB Vita Varčevanje + oziroma pri NLB Vita Varčevanje + Senior ali
 • 70:30, pri čemer predstavlja depozit 70 % celotnega vplačila oziroma najmanj  7.000 EUR pri NLB Vita Varčevanje + oziroma pri NLB Vita Varčevanje + Senior.

Ugodna obrestna mera za depozit

Ugodna obrestna mera velja za depozit v okviru naložbenega para z razmerjem vplačil 30:70, 50:50 ali 70:30 in naložbo bodisi v vzajemni sklad ali naložbeno življenjsko zavarovanje.   

Jamstvo za vloge

Informacije o jamstvu za vloge so vam na voljo na straneh Banke Slovenije  in v dokumentu Informacija vlagateljem o zaščiti vlog.

Opozorilo vlagateljem

 • Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, upravlja krovni sklad NLB Skladi. Storitve trženja enot investicijskih skladov NLB Skladi opravlja na podlagi pooblastila družbe NLB Skladi tudi Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje so vlagateljem v slovenskem jeziku brezplačno dostopni na sedežu družbe NLB Skladi na Tivolski cesti 48 v Ljubljani vsak delovni dan med 10. in 12. uro, na pooblaščenih vpisnih mestih družbe (poslovalnice NLB d.d.) med njihovim delovnim časom ter na spletni strani www.nlbskladi.si. Krovni sklad družbe NLB Skladi ni bančna storitev in ne prinaša zajamčene ali garantirane donosnosti. Tako naložbe v posamezne podsklade krovnega sklada tudi niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah.
 • Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanji: Vita, življenjska zavarovalnica, d.d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, znesek osnovnega kapitala: 7.043.899,19 EUR, matična številka: 1834665. Zavarovanji tržijo poslovne enote NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalni zastopnik ter v zvezi z zavarovanji nima obveznosti ali jamstev. Zavarovanji NLB Vita Varčevanje + in NLB Vita Varčevanje + Senior nista depozit in nista vključeni v sistem zajamčenih vlog. NLB Vita Varčevanje + in NLB Vita Varčevanje + Senior sta naložbeni življenjski zavarovanji  pri katerih je donos odvisen od gibanja vrednosti enot premoženja vzajemnih skladov. Tveganje, da bi bil lahko znesek izplačila naložbenih življenjskih zavarovanj nižji od zneska vplačila v naložbeni življenjski zavarovanji, prevzema sklenitelj zavarovanja. Za izplačilo zavarovalne vsote oz. odkupne vrednosti police jamči Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. Dokumenta s ključnim informacijami o produktih sta na voljo v NLB Poslovalnicah oziroma sta objavljena na spletni strani zavarovalnice www.zav-vita.si.
 • Opozorilo: To tržno sporočilo je namenjeno obveščanju strank o storitvah NLB d.d. v zvezi s finančnimi instrumenti. Naložbe v finančne instrumente so tvegane. Informacije o investicijskih storitvah NLB d.d. in o tveganjih so vam na voljo v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti NLB d.d., Ljubljana, ki so dostopni na spletni strani NLB in v poslovalnicah NLB d.d., kjer je možno skleniti poslovno razmerje za opravljanje investicijskih storitev. Storitve na področju poslovanja s finančnimi instrumenti NLB d.d. opravlja le na pobudo stranke.
Več

Sklenitev naložbenega para

Posvetujte se z nami

S svetovalcem za osebne finance boste našli najboljšo rešitev za uresničitev svojih  ciljev.

Naročite se na sestanek

Sklenite naložbeni par v poslovalnici

Naložbeni par lahko sklenete v vseh večjih poslovalnicah.

Potrebni dokumenti:

 • osebna izkaznica ali potni list;

 • odprt osebni račun;

 • davčna številka.

Obrestne mere

Splošni pogoji

Pogosta vprašanja

Nominalna obrestna mera je višina obrestne mere, izražena z enim številom na letni ravni. Obrestno mero določa banka na podlagi tržnih obrestnih mer. Tako nominalne obrestne mere prinašajo večjo preglednost obrestnih mer.

Oseba, ki je pooblaščena na imetnikovem računu, lahko sklene depozitno pogodbo za vezavo sredstev z računa imetnika, na katerem je pooblaščena. Če želi pooblaščena oseba skleniti pogodbo v imenu in za račun imetnika osebnega računa (v tem primeru se pogodba o vezavi sredstev glasi na imetnika osebnega računa), mora banki predložiti posebno pisno pooblastilo imetnika osebnega računa. Pooblastilo je lahko enkratno ali trajno. Obrazec pooblastila je na voljo v bančnih poslovalnicah. Zavezanec za plačilo davka je zato oseba, v imenu in za račun katere je sklenjena depozitna pogodba (imetnik osebnega računa).

Če pooblaščena oseba na osebnem računu veže sredstva v svojem imenu (ne predloži pooblastila za sklenitev depozitne pogodbe), je sama zavezanec za plačilo davka, ne glede na to, na kateri račun se sredstva in obresti sprostijo.

Dodatno pojasnilo v zvezi s sklepanjem pogodb s strani pooblaščenih oseb je na voljo tudi na spletni strani FURS.

Na podlagi 333. člena ZdavP-2 preide na pravnega naslednika oz. naslednike dolžnost opraviti dejanja,  ki jih zakon določa za ugotovitev davčne obveznosti (vložitev napovedi za odmero dohodnine), na podlagi 48. člena ZDavP-2, ki določa da univerzalni pravni naslednik v celoti prevzame davčne obveznosti in terjatve iz naslova davkov pravnega prednika,  pa preide na dediče tudi obveznost oziroma terjatev, ki je rezultat odmernega postopka na podlagi vložene napovedi.

Iz navedenega izhaja, da se v primeru smrti zavezanca za davek, postopek odmere izpelje s pravnimi nasledniki pokojnega davčnega zavezanca in sicer tako v primeru, ko pravni nasledniki vložijo napoved (zavezanec je umrl pred vložitvijo napovedi), kot v primeru, ko je napoved vložil davčni zavezanec, vendar je ta umrl pred izdajo odmerne odločbe. V obravnavanem primeru, ko je zavezanec umrl pred vložitvijo prej navedene napovedi oz. pred iztekom pogodbe o vezavi, je na podlagi 333. člena ZdavP-2 napoved dolžan vložiti zavezančev pravni naslednik oz. pravni nasledniki v imenu pokojnega davčnega zavezanca in za račun dediča oz. vseh dedičev. V kolikor dedič (kateri izmed dedičev) doseže obresti na podlagi lastne pogodbe o vezavi depozita, mora za te obresti vložiti ločeno napoved.

Banka v skladu s pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine za posamezno davčno leto, poroča podatke o obrestih, doseženih na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU ter podatke o zavezancih, ki so te obresti dosegli na podlagi pogodb o dolgoročno vezanih denarnih sredstvih ali dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah. Ne poroča pa o zavezancih, ki so jim bila denarna sredstva izplačana na podlagi sklepa o dedovanju.

NLB SMS Opomnik pred zapadlostjo depozita/varčevanja

SMS-Opomnik pred zapadlostjo depozita/varčevanja

Bodite redno obveščeni o sprostitvi sredstev.

NLB Depozit

Depozit

Oblika varčevanja, ki vam omogoča naložbo in oplemenitenje vaših prihrankov.

Nasveti

Kviz: Kako rad tvegam pri naložbah??

Naložbeno tveganje je tveganje, da boste med varčevanjem ustvarili drugačno donosnost od pričakovane, pri čemer je lahko donosnost tudi negativna. Večja je nagnjenost vlagatelja k tveganju, bolj tvegane naložbe (z višjim pričakovanim donosom) si ta lahko privošči.

Skrita vsebina

Naročite se na sestanek

Izpolnite obrazec in se dogovorite za sestanek.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
** - vnesite enega od spodnjih kontaktnih podatkov
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!