NLB Stanovanjski kredit

Za vse, ki si želite ustvariti nov dom, prenoviti starega ali si privoščiti počitniško hišico.

100 mladim podarimo 3 mesečne obroke

Sklenite NLB Stanovanjski kredit do 30. novembra 2024 in sodelujte v nagradni igri za vračilo 3 mesečnih obrokov kredita. 

Pravila in pogoji nagradne igre  

      

Namen 

 • za nakup, gradnjo ali obnovo stanovanjskih nepremičnin;
 • za izplačilo dednih deležev in deležev ob razvezi;
 • za pridobivanje dokumentacije za gradnjo ali obnovo nepremičnin;
 • za poplačilo manj ugodnih stanovanjskih kreditov drugih bank.

Prednosti

 • Kredit lahko pokrije do 100 % vrednosti investicije, ob ustrezni kreditni sposobnosti in vrednosti zavarovanja ter ob predložitvi Izjave o namenski porabi sredstev oz. predračunov / računov.*
 • Postopno črpanje kredita do 6 mesecev (pri spremenljivi obrestni meri).

 • Na voljo so vam ugodnosti za nakup pohištva.

 • Ni stroškov vodenja kredita. 

 • Naročilo za kredit lahko oddate tudi prek video klica.

 • Če se vam zgodi najhujše (v primeru smrti) do 100 % neodplačanega kredita krije zavarovanje, če imate sklenjeno življenjsko zavarovanje NLB Vita Odgovorna.

 • Tudi za zaposlene za določen čas.

Če imate pogodbo o zaposlitvi za določen čas, lahko najamete kredit, zavarovan z zastavo nepremičnine, če ste bili pred tem zaposleni vsaj šest mesecev. Za vse kreditojemalce velja, da morajo imeti status rezidenta, zaposlitev v Republiki Sloveniji in da so stari najmanj 18 let. 

Več

*Ne velja za stanovanjski kredit zavarovan z zastavo nepremičnine

Kupujete novogradnjo ali hišo na ključ?

Odplačilna doba

 • Do 30 let.
 • Odvisna je predvsem od vrste zavarovanja in starosti kreditojemalca.
 • Zgornja meja starosti kreditojemalca ob izteku kredita je 80 let.

Zavarovanje kredita

Stanovanjski kredit je lahko brez zavarovanja (s stroškom ocene tveganja) ali zavarovan s poroki, z zastavo nepremičnine ali denarnih sredstev.

 • Zavarovanje z zastavo nepremičnine: za zavarovanje kredita lahko vi (ali tretja oseba) zastavite bremen prosto nepremičnino na ozemlju Republike Slovenije: hišo, stanovanje, počitniško hišo ali stavbno zemljišče. Višina kredita je lahko do 60 % vrednosti zastavljene nepremičnine, če zastavite novogradnjo, pa do 70 % vrednosti. Odplačilna doba kredita je do 30 let.
 • Poroštvo dveh porokov: vsak porok mora biti kreditno sposoben za celotni znesek kredita. Odplačilna doba kredita je do 5 let.
 • Zastava denarnih sredstev: za zavarovanje kredita lahko zastavite depozit oziroma varčevanje, sklenjeno v NLB (izjema so varčevanja v Nacionalni stanovanjski varčevalni shemi). Znesek depozita oziroma varčevanja mora biti najmanj enak znesku kredita, doba depozita oziroma varčevanja pa najmanj enaka odplačilni dobi kredita.
Več

NLB Zeleni stanovanjski kredit

Namenjen je za nakup ali gradnjo pasivne hiše ter za nakup in montažo sončne elektrarne z ali brez baterije, toplotne črpalke, polnilnice, IR panelov ali plinskih kotlov.

 • Nižja obrestna mera  kot pri redni ponudbi,
 • 100 EUR nižji stroški  odobritve kredita,

Več o zelenem kreditu

Kako do stanovanjskega kredita?

1

Koliko kredita?

Razmislite, koliko denarja potrebujete in koliko se je pametno zadolžiti, da vaš življenjski standard ne bo ogrožen.

Za lažjo predstavo o višini kredita in mesečnih obveznostih ter ostalih pogojih, si naredite informativni izračun kredita.  

Informativni izračun

Če vas zanima več, si preberite nasvet o razumnem zadolževanju.

2

Individualna ponudba

Ker informativni izračun kredita na spletu temelji na splošni ponudbi, ga uporabite le, ko razmišljate, koliko se lahko zadolžite. Potem pa pridobite individualno ponudbo. 

Naročite individualno ponudbo

Če se želite hkrati pogovoriti s strokovnjakom za kredite, se oglasite v naših poslovalnicah

Lahko se tudi vnaprej naročite na telefonski številki 01 477 20 00 ali s spodnjim obrazcem.

Naročite se k strokovnjaku za kredite

3

Sklenitev

V poslovalnici

 • Oddajte vse potrebne dokumente, kot ste se dogovorili s strokovnjakom za kredite.
 • Naročilo za odobritev kredita boste izpolnili tam.

Prek video klica

 • Oddajte naročilo za kredit.
 • Kreditno pogodbo boste sklenili v izbrani poslovalnici.

Posebna ponudba: Kredit za poplačilo obstoječega kredita v švicarskih frankih

Ponudba velja od 08.04.2024 do 08.04.2025

Obveščamo vas o uvedbi posebne ponudbe, namenjene socialno šibkejšim kreditojemalcem, ki pri NLB odplačujejo kredit v švicarskih frankih in ga želijo spremeniti v kredit v evrih. Gre za ponudbo najema novega kredita v evrih za namen poplačila obstoječega kredita v švicarskih frankih pod posebej ugodnimi pogoji:

 • Banka za preračun obveznosti kredita iz švicarskih frankov v evre upošteva ugodnejši tečaj od trenutno veljavnega in sicer referenčni tečaj Evropske centralne banke za švicarski frank na dan 31. 12. 2014, ki je znašal 1,2024 švicarskih frankov za 1 evro.  
 • Banka ob najemu kredita ne zaračuna stroškov odobritve.
 • V primeru zavarovanja kredita z zastavno pravico na nepremičnini banka stranki ne zaračuna stroška cenitve ter tudi poravna polovico notarskih stroškov ter sodnih taks za vpis hipoteke.    
 • Novo najeti kredit se obrestuje po fiksni obrestni meri, ki je ugodnejša od rednih ponudb banke.
 • Novo najeti kredit se zavaruje skladno z poslovno politiko banke.
 • Ponudba je namenjena le za poplačilo obstoječega, aktivnega CHF kredita v NLB.

Do ponudbe so upravičeni: 

 • Kreditojemalci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v gospodinjstvu ne presega zgornje meje 7. dohodkovnega razreda za uveljavitev pravice do različnih oblik socialnih pomoči na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Za ta namen stranka banki dostavi odločbo Centra za socialno delo, s katero je bila osebi priznana pravica iz javnih sredstev. Kriterij velja tudi za morebitnega poroka, ki pristopa k novemu kreditu.
 • Kreditojemalci, ki prejemajo dohodek v evrih in imajo stalno prebivališče v državi z evrom
 • Kreditojemalci, ki izpolnjujejo vse ostale aktualne pogoje banke za odobritev novega kredita v EUR in banki dostavijo vso zahtevano kreditno dokumentacijo.

Veljavnost ponudbe:

 • Ponudba bo na voljo od 8.4.2024 dalje.
 • Stranka ima za oddajo popolne vloge na voljo 12 mesecev od objave ponudbe banke.
 • Banka ima za sprejem odločitve o vlogi na voljo 3 mesece od oddaje popolne vloge.
 • Novi pogoji se uporabljajo od dne sklenitve nove pogodbe dalje, ne za nazaj.

Za več informacij se obrnite na svojega svetovalca, oz. pokličite v kontaktni center.

Sporočilo za javnost

Več

Stroški in obrestne mere

Kredit lahko najamete s spremenljivo ali z nespremenljivo obrestno mero.

Krediti - Redna ponudba

Pri najemanju kredita s spremenljivo obrestno mero vas opozarjamo na dodatna tveganja


Dokumenti za identifikacijo kreditojemalca

 • veljaven osebni dokument kreditojemalca: osebna izkaznica ali potni list;
 • davčna številka.

Dokumenti za odobritev kredita

Za stranke NLB

 • iz evidence banke oziroma dokumenti po presoji bančnega delavca;

Za stranke drugih bank oz. stranke NLB, ki so na osebni račun pri NLB prejele manj kot 12 prilivov*:

 • Kopije izpisa prometa po osebnem računu za zadnjih 12 mesecev pred mesecem odobritve kredita;

ALI

 • Izvirnik obrazca »Potrdilo o plači« (izpolnjen, potrjen z žigom in podpisom delodajalca), ki ne sme biti starejši od 30 dni, IN zadnje 3 mesečne izpiske prometa na osebnem računu pred odobritvijo kredita;

ALI

 • Kopije plačilnih list za zadnjih 12 mesecev pred mesecem odobritve kredita IN zadnje 3 mesečne izpiske prometa na osebnem računu pred odobritvijo kredita;

IN

 • dokument, ki izkazuje status zaposlitve za določen oz. nedoločen čas (Zaposleni) oziroma Izvirnik/kopijo Obvestila, izdanega s strani ZPIZ-a (Upokojenci)

Potrdilo o plači

*Opazovano obdobje prejemanja osebnega dohodka je 12 mesecev oziroma najmanj 3 mesece, v kolikor kreditojemalec pred tem ni bil zaposlen.

 • Izpisek prometa po osebnem računu je:

 • obvestilo banke, ki ga prejme kreditojemalec enkrat mesečno po pošti na dom ali
 • izpisek prometa po osebnem računu iz elektronskega bančništva ali
 • izpisek prometa po osebnem računu, ki ga izda matična banka kreditojemalca

Več

Dokumentacija za potrebe zavarovanja kredita:

 • za zavarovanje kredita z zastavo nepremičnine potrebujete še spodaj navedeno dokumentacijo: 

 • cenitveno poročilo, ki ni starejše od 1 leta (v kolikor ga ne naroči banka),
 • kopijo zavarovalne police za nepremičnino in originalno vinkulacijsko potrdilo v korist banke ter potrdilo o plačani premiji,
 • pravnomočno gradbeno dovoljenje (razen v kolikor gre za stavbo, zgrajeno pred letom 1967, ali stanovanje v stanovanjskih objektih z več kot 20 stanovanji),
 • uporabno dovoljenje (za enostanovanjske hiše s pridobljenim gradbenim dovoljenjem po 1. 6. 2018 in vse večstanovanjske objekte z manj kot 20 stanovanji),
 • lokacijska informacija (za stavbno zemljišče),
 • kupoprodajna pogodba,
 • zemljiškoknjižni izpisek.
Več

Informacije o vračilu sorazmernega dela stroškov v primeru predčasnega odplačila kredita

Informacije

Pogosta vprašanja

Da, to je možno pri najemu NLB Stanovanjskega kredita, če so zavarovanja zadostna in če je kreditojemalec kreditno sposoben. Za zavarovanje kredita v celotni vrednosti nepremičnine, ki se kupuje, je treba poleg nepremičnine, ki se kupuje, zastaviti še kako drugo nepremičnino ali več le-teh oziroma zagotoviti drugo ustrezno zavarovanje.
Če posamezen kreditojemalec ni kreditno sposoben, lahko za isto stanovanjsko enoto dobijo kredit največ trije kreditno sposobni kreditojemalci.

Če kredit za isti namen najema več kreditojemalcev, lahko eden od kreditojemalcev najame kredit, zavarovan z zastavo nepremičnine, ostali pa stanovanjski kredit, zavarovan z drugimi oblikami zavarovanja ali brez zavarovanja.

Kredit je lahko izplačan na osebni račun kreditojemalca ali neposredno na račun prodajalca/izvajalca del. Če je kredit nezavarovan (s plačilom nadomestila za tveganje), je pri nakupu nepremičnine dovoljeno izplačilo sredstev kredita na osebni račun kreditojemalca do 20% od zneska kredita (namenjeno obnovi, ob predložitvi izjave o namenski porabi), pri gradnji, adaptaciji ali investicijskih vzdrževalnih delih tudi do 80% zneska kredita. Če je kredit zavarovan z zastavo nepremičnine, je pri nakupu nepremičnine dovoljeno izplačilo sredstev kredita na osebni račun kreditojemalca do 20% zneska kredita (namenjeno obnovi, ob predložitvi izjave o namenski porabi), pri gradnji, adaptaciji ali investicijskih vzdrževalnih delih pa tudi do 50% zneska kredita. Dovoljena je tudi refundacija že plačanih sredstev in sicer za račune, plačane do največ 90 dni pred črpanjem kredita.

NLB Stanovanjski kredit je lahko nezavarovan (s plačilom nadomestila za tveganje). Najbolj pogosta vrsta zavarovanja kredita, zlasti pri večjih naložbah, je zastava nepremičnine (ene ali več), redkeje pa solidarno poroštvo kreditno sposobnih porokov, pri čemer je možna odplačilna doba do največ 60 mesecev.

Banka se v dogovoru s stranko na podlagi ocene vsakega posamičnega primera v procesu odobravanja kredita odloči, katera prej navedena zavarovanja (eno ali več) so zanjo sprejemljiva.

novogradnje kv fotka

Novogradnje

Kupujete novogradnjo? Preverite posebno ponudbo stanovanj naših partnerjev.

NLB stanovanjski krediti web bg 1920x908 px
Se odločate za gradnjo hiše na ključ? Ponujamo vam možnost financiranja. Preverite!
Hiše na ključ

Kdo bo odplačeval kredit, če se vam zgodi najhujše?

NLB Vita Odgovorna - življenjsko zavarovanje kreditojemalcev

PaketDom

Ste  poskrbeli za zavarovanje doma?

Premoženjska zavarovanja

NLB stanovanjski krediti web bg 1920x908 px
Opremljate stanovanje  in potrebujete  hitro rešitev?
Osebni kredit


Pozivamo vas, da pred sklenitvijo pogodbe, v banki preverite trenutno veljavne pogoje in lastnosti kredita in natančno preberete besedilo kreditne pogodbe pred podpisom, saj bo kreditna pogodba edina urejala razmerje med banko in vami.

Banka bo pred odobritvijo kredita v sistemu SISBON preverila vašo kreditno sposobnost in korektnost poslovanja. Več informacij o sistemu SISBON: https://sisbon.si. Več informacij v zvezi z uresničevanem pravic posameznika pa je na voljo tukaj

Želite najboljšo NLB ponudbo?Naroči ponudbo  
Skrita vsebina

Naročite se na sestanek

Izpolnite obrazec in se dogovorite za sestanek.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
** - vnesite enega od spodnjih kontaktnih podatkov
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.

Naročite individualno kreditno ponudbo

Informativni izračuni kredita na spletnih straneh temeljijo na splošni ponudbi, ponudba za vsakega posameznika pa je odvisna od več dejavnikov. Izpolnite spodnji obrazec in vas bomo kontaktirali.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
** - vnesite enega od spodnjih kontaktnih podatkov
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.

Na oddani e-naslov vam bomo poslali kreditno ponudbo.

Naročite individualno ponudbo za Zeleni stanovanjski kredit

Izpolnite spodnji obrazec in naši svetovalci vas bodo kontaktirali.

* Podatki so obvezni.

Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
** - vnesite enega od spodnjih kontaktnih podatkov
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.

Naši svetovalci vas bodo kontaktirali v najkrajšem času.

Kombinirana obrestna mera je za dobo prvih pet let od sklenitve pogodbe nespremenljiva, kar vam omogoča, da v tem obdobju lažje načrtujete mesečne izdatke. Po poteku petih let od sklenitve pogodbe pa je obrestna mera sestavljena iz referenčne obrestne mere 6-mesečni Euribor in nespremenljivega pribitka.

Odplačilna doba kredita s spremenljivo obrestno mero je nad 5 let.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!