30. Skupščina delničarjev NLB d.d.

9. april 2018

Danes, 9. aprila 2018, je potekala 30. Skupščina delničarjev NLB d. d., na kateri je pravice Republike Slovenije kot edinega delničarja NLB d.d. zastopal Slovenski državni holding, d. d. (SDH). Skupščina delničarjev NLB d.d. je naložila Upravi NLB d.d., da sprejme določene ukrepe zvezi s problematiko prenesenih deviznih vlog hrvaških varčevalcev.

Skupščina delničarjev NLB d.d. je tako Upravi NLB d.d. naložila sprejetje ukrepov, s katerimi bo zagotovila, da bo v primerih obstoječih oziroma morebitnih novih pravnomočnih sodb hrvaških sodišč zoper Ljubljansko banko, d.d. in NLB d.d. glede prenesenih deviznih vlog v celoti spoštovan sklep Vlade Republike Slovenije z dne 29. julija 2015  in 3. točka sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 7. februarja  2018 ter spremljajoči dopis ministrice za finance glede prenesenih deviznih vlog, z vsebino katerih je bila NLB d.d. seznanjena. Skupščina delničarjev NLB d.d. je tudi naložila Upravi NLB d.d., da ravna v skladu s sklepoma Vlade Republike Slovenije ter dopisom ministrice za finance.

Uprava NLB d.d. naj ukrepe sprejme na način, da bo zagotovljeno spoštovanje slovenskega pravnega reda ter sklenjenih mednarodnih pogodb (Sporazum o vprašanjih nasledstva, Memorandum o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške), še zlasti pa, da bo NLB d.d. nadaljevala z aktivnim izpodbijanjem sodnih odločb na vseh instancah na Hrvaškem in pred mednarodnimi sodišči, da bodo izvedeni ustrezni ukrepi upravljanja s premoženjem NLB d.d. z namenom, da se možnost prisilne izterjave prepreči oziroma omeji na minimum, ter da bodo pri upravljanju upoštevani slovenski interesi, vse v okviru veljavnih predpisov.

Skupščina delničarjev NLB d.d. je naložila Nadzornemu svetu NLB d.d., da najkasneje do 31. maja  2018 predloži SDH pisno poročilo o razlogih za izvedeno plačilo po sodbi Višjega sodišča v Zagrebu, vključno z vsemi relevantnimi gradivi za organe upravljanja, zunanjimi pravnimi mnenji oziroma stališči morebitnih drugih svetovalcev, ki jih je NLB d.d. naročila v predmetni zadevi ali v drugih zadevah, ki se nanašajo na prenesene devizne vloge.

NLB Komuniciranje