Korporativno upravljanje

Sistem upravljanja

V skladu z veljavnim Zakonom o bančništvu (ZBan-2) in Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) in poslovniki, določa Statut Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (Statut) dvotirni sistem upravljanja, skladno s katerim banko vodi uprava, njeno delovanje pa nadzoruje nadzorni svet.

Statut Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana 

Uprava in Nadzorni svet NLB d.d. skupaj oblikujeta Politiko upravljanja NLB d.d., ki predstavlja okvir korporativnega upravljanja, s katerim se zavežeta in javno razkrijeta delničarjem, strankam, upnikom, zaposlenim in drugim deležnikom kot celota, kako bosta upravljala in nadzirala banko. Ta politika je usklajena in se uporablja skupaj s Politiko korporativnega upravljanja NLB Skupine, v kateri so določena načela in mehanizmi korporativnega upravljanja v članicah NLB Skupine (razen NLB d.d.).

Z omenjeno politiko sta se Uprava in Nadzorni set NLB d.d. zavezala, da NLB d.d. pri svojem delu in poslovanju spoštuje priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki so ga sprejeli Ljubljanska borza d.d., Ljubljana, Združenje članov nadzornih svetov in Združenje Manager (sprejet 27.10.2016, veljati je pričel 1.1.2017). Kodeks je javno dostopen v slovenskem in angleškem jeziku na spletnih straneh Ljubljanske borze. NLB d.d. odstopanja od kodeksa in posebnosti, ki jih narekuje bančna zakonodaja vsakoletno razkrije v Izjavi o skladnosti s kodeksom, ki jo objavi v poslovnem poročilu v Letnem poročilu NLB Skupine in na spletnih straneh NLB d.d.

Politika upravljanja NLB d.d.

Izjava o korporativnem upravljanju NLB d.d.

Skladno z določili 5. odstavka, 70. člena ZGD-1 je Izjava o upravljanju NLB d.d. objavljena tudi v posebnem oddelku poslovnega poročila v Letnem poročilu NLB Skupine 2019, na spletni strani Finančna poročila (strani 84- 89).

Sestava in delovanje upravljalnega organa

Upravljalni organ v NLB d.d. sta Uprava in Nadzorni svet banke.

Uprava banke

Uprava je sestavljena iz treh do sedmih članov, od katerih se eden imenuje za predsednika Uprave, eden pa je lahko delavski direktor. Število članov Uprave določi Nadzorni svet Banke s sklepom. Predsednika in druge člane Uprave imenuje in razrešuje Nadzorni svet, pri čemer lahko predsednik Uprave predlaga Nadzornemu svetu v imenovanje ali razrešitev posameznega ali preostale člane Uprave. Vendar pa lahko Svet delavcev Banke predlaga Nadzornemu svetu, da imenuje ali razreši delavskega direktorja.

Predsednik in člani Uprave se imenujejo za obdobje petih let in so lahko ponovno imenovani. Predsednik in člani Uprave so lahko predčasno razrešeni v skladu z veljavnimi zakoni in Statutom Banke. Vsak član Uprave se lahko predčasno odpove svojemu mandatu z odpovednim rokom treh mesecev.

Za člana Uprave je lahko imenovana samo oseba, ki izpolnjuje pogoje za člana Uprave po zakonu, ki ureja bančništvo, in ki je pridobila dovoljenje BS ali ECB, kadar izvaja pristojnosti in naloge nadzora iz člena 4(1)(e) Uredbe (EU) št. 1024/2013 za opravljanje funkcije člana Uprave Banke po zakonu, ki ureja bančništvo. Banka vsakega kandidata pred imenovanjem na položaj oceni na podlagi Politike ocenjevanja sposobnosti in primernosti.

Uprava banke lahko imenuje kolektivne organe in posvetovalna telesa kot npr. Kreditni odbor za pravne osebe, Odbor za upravljanje z bilanco NLB Skupine, Odbor za operativna tveganja NLB d.d., Odbor za upravljanje naložbenih nepremičnin NLB Skupine, Kolegij prodaje, Kreditni odbor NLB d.d. za fizične osebe, idr.).

Predstavitev predsednika in članov uprave

Nasprotje interesov

Podobna določila kot v primeru obsoja okoliščin, ki bi lahko vodile v nasprotje interesov za člane Nadzornega sveta (podrobneje v poglavju o delovanju Nadzornega sveta NLB d.d.) obstajajo tudi za člane Uprave NLB d.d. V primeru obstoja okoliščin, ki predstavljajo nasprotje interesov, mora član uprave predhodno ob obravnavi točk dnevnega reda te okoliščine razkriti predsedniku uprave in se v celoti izločiti iz postopka odločanja.

Podrobnejša določila glede nasprotja interesov članov uprave so zapisana v Poslovniku o delu Uprave NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d.

Nadzorni svet Banke je sestavljen iz skupaj 12 članov, od katerih jih osem zastopa interese delničarjev, štirje pa interese zaposlenih. Člane, ki zastopajo interese delničarjev, izvoli in razreši Skupščina Banke izmed oseb, ki jih predlagajo delničarji ali Nadzorni svet Banke; člane, ki zastopajo interese zaposlenih, izvoli in razreši Svet delavcev Banke. Člane Nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, izvolijo delničarji z navadno večino glasov.

Člani Nadzornega sveta se izvolijo za obdobje, ki prične teči z dnem njihove izvolitve in traja do zaključka letne Skupščine, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njihove izvolitve, če ni ob imenovanju posameznih članov določeno drugače.

Skupščina lahko tudi pred potekom mandata razreši posamezne ali vse člane Nadzornega sveta (predstavnike delničarjev). Sklep o razrešitvi je veljaven, če je sprejet z večino najmanj treh četrtin oddanih glasov.

Nadzorni svet na svoji prvi seji po imenovanju izvoli izmed svojih članov predsednika in najmanj enega namestnika predsednika Nadzornega sveta. Član, ki zastopa interese zaposlenih, ne more biti izvoljen za predsednika ali namestnika predsednika Nadzornega sveta Banke. Vsi člani Nadzornega sveta morajo biti neodvisni strokovnjaki, kot je določeno v Statutu.

Predstavitev predsednika in članov nadzornega sveta

Nasprotje interesov

Nasprotje interesov obstaja, če so podane okoliščine, v katerih zasebni interes člana Nadzornega sveta vpliva ali bi lahko vplival ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njegove funkcije v razmerju do interesov in ciljev banke. Člani Nadzornega sveta se morajo izogibati nasprotjem interesov in  morajo izvesti vse ukrepe, potrebne za preprečevanje njihovega nastanka oziroma za njihovo obvladovanje.

Okoliščine, ki lahko povzročijo nasprotje interesov, kot so navedene v Politiki o upravljanju nasprotja interesov in preprečevanju korupcije v NLB d.d. in NLB Skupini, izhajajo iz poznanstev in sorodnih povezav, udeležbe v postopkih sklepanja pogodb, transakcij in drugih sporazumov, opravljanja funkcij znotraj in izven NLB Skupine ter ekonomskih, lastniških in upravljavskih povezav. Upravljanje nasprotja interesov je podrobneje urejeno v Poslovniku o delu Nadzornega sveta NLB d.d.

Skladno z določili Kodeksa upravljanja javnih d.d. vsi člani Nadzornega sveta ob nastopu funkcije, ob vsaki spremembi oziroma enkrat letno podpišejo izjave o neodvisnosti (priloga B navedenega kodeksa). V izjavi navedejo tudi, ali  se štejejo za neodvisne. Če imajo kakršno koli potencialno nasprotje interesov in se štejejo za neodvisne, v izjavi opredelijo, zakaj to nasprotje interesov ni trajno in relevantno. Podpisane izjave se objavijo na spletnih straneh banke.

Izjave o neodvisnosti članov NS

Komisije nadzornega sveta

Nadzorni svet imenuje komisije nadzornega sveta. Komisija je posvetovalno telo Nadzornega sveta NLB, ki obravnava gradiva in predloge sklepov Uprave NLB s posameznega področja ter gradiva kontrolnih funkcij namenjena za seje Nadzornega sveta in se nanašajo na področja, za katera so pristojna.

Komisija je sestavljena iz najmanj treh članov Nadzornega sveta. Skladno s Poslovnikom o delu Nadzornega sveta NLB d.d. ima Nadzorni svet NLB štiri komisije, in sicer:

Komisija za revizijo spremlja in pripravlja predloge za Nadzorni svet s področja računovodskega poročanja, notranje kontrole in obvladovanja tveganj, notranje revizije, skladnosti poslovanja in zunanje revizije ter nadzira implementacijo regulatornih ukrepov.

Komisija za tveganja spremlja in pripravlja predloge za Nadzorni svet za vsa področja tveganj, relevantnih za poslovanje NLB. Svetuje glede splošne sedanje in prihodnje nagnjenosti banke k prevzemanju tveganj in glede strategije upravljanja tveganj, pomaga pri izvajanju nadzora nad višjim vodstvom glede izvajanja strategije upravljanja tveganj.

Komisija za imenovanja pripravlja predloge za Nadzorni svet na področjih imenovanja in razreševanja članov Uprave, priporoči Skupščini NLB kandidate za člane Nadzornega sveta, priporoči Nadzornemu svetu razrešitev članov Uprave in Nadzornega sveta, pripravi vsebino individualnih pogodb predsednika in članov Uprave, oceni uspešnost delovanja Uprave in Nadzornega sveta ter oceni znanje, veščine in izkušnje posameznih članov Uprave in Nadzornega sveta ter organa kot celote. Komisija predlaga spremembe politike Uprave glede izbire in imenovanja primernih kandidatov za člane višjega vodstva NLB.

Komisija za prejemke izvaja strokovne in neodvisne ocene politik in praks prejemkov ter na tej podlagi oblikuje pobude za ukrepe v zvezi z izboljšanjem upravljanja tveganj NLB, kapitala in likvidnosti banke, pripravlja predloge odločitev za Nadzorni svet v zvezi s prejemki, nadzoruje prejemke višjega vodstva, ki opravljajo funkcije upravljanja tveganj in zagotavljanja skladnosti poslovanja.

Komisija za operativno poslovanje in IT spremlja in pripravljala osnutke sklepov za Nadzorni svet, pri čemer opravlja zlasti naslednje naloge: spremljanje izvajanja Strategije IT, Strategije informacijske varnosti in Operativne strategije, spremljanje ključnih operacij in ključnih kazalnikov uspešnosti IT ter kazalnikov kakovosti storitev, spremljanje ključnih operacij in IT projektov ter pobud, spremljanje ključnih tveganj na področju operacij, IT in varnosti, spremljanje priporočil za zagotavljanje in povečevanje ravni informacijske/kibernetske varnosti, ki jih izda vodja informacijske varnosti (CISO), obravnavanje poročila o morebitnih kršitvah, dogodkih in incidentih na področju informacijske varnosti in spremljanja izvajanja ciljnega operativnega modela na področju IT, operacijskega sistema varnosti, kompetenčnega centra in operative.

Njihovo področje delovanja in obseg pooblastil, sestavo in delovanje ter drugo urejajo poslovniki o delu posamezne komisije, ki jih sprejme Nadzorni svet.

Skupščina

Skladno z določili Statuta NLB d.d. delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah banke na skupščini banke. Skupščino banke sklicuje uprava banke. Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet banke, zlasti takrat, ko uprava skupščine ne skliče pravočasno ali ko je sklic skupščine potreben za nemoteno delovanje banke. Skupščina mora biti sklicana v primerih, določenih z zakonom, najmanj pa enkrat letno in takrat, če je to v korist banke.

Praviloma je Skupščina Banke sklicana v kraju sedeža Banke, lahko pa tudi v drugem kraju, ki ga določi sklicatelj. Sklic skupščine je potrebno objaviti najmanj 30 dni pred dnem zasedanja skupščine banke. Delničarji, ki imajo skupaj najmanj eno dvajsetino osnovnega kapitala smejo pisno zahtevati, da uprava banke skliče skupščino banke. Zasedanja skupščine banke, na katerem skupščina banke odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici, mora biti v prvih osmih mesecih po koncu poslovnega leta, če zakonodaja ne določa drugače.

Delničarji imajo pravico do udeležbe na Skupščini Banke, glasovalno pravico, predkupno pravico do vpisa novih delnic v primeru dokapitalizacije, pravico do udeležbe v dobičku (dividende) in pravico do udeležbe v presežku v primeru likvidacije ali stečaja Banke ter pravico do obveščanja. Skupščina sprejema sklepe z navadno večino oddanih glasov, razen če zakon ali Statut ne določata višje večine ali drugih pogojev.

Na podlagi 296. člena ZGD-1 NLB obvešča delničarje o njihovih pravicah, ki jih imajo kot delničarji, v Informacijah o pravicah delničarjev, ki so objavljene med dokumenti o sklicu vsake Skupščine (tj. v razširjenem dnevnem redu, predlogih delničarjev, predlogih za glasovanje delničarjev in pravicah delničarjev glede obveščenosti).

Skupaj z zadnjimi spremembami Statuta je bila na Skupščini sprejeta tudi sprememba, ki delničarjem omogoča udeležbo na Skupščini brez fizične prisotnosti.

Informacije o objavi dnevnega reda in predlogih sklepov skupščine so objavljene na spletni strani Skupščine.

Poslovnik o delu Skupščine NLB d.d

Sistem notranjih kontrol

NLB mora upoštevati določbe Zakona o bančništvu (ZBan-2) in Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice. Zaradi zgoraj navedenega NLB vzdržuje in uresničuje trden in zanesljiv notranji sistem upravljanja, ki obsega:

 • jasen organizacijski ustroj z natančno opredeljenimi, preglednimi in doslednimi notranjimi razmerji glede odgovornosti;
 • učinkovite postopke ugotavljanja, merjenja oziroma ocenjevanja, obvladovanja in spremljanja tveganj, vključno z nagnjenostjo k prevzemanju tveganj, strategijo upravljanja tveganj, ICAAP, ILAAP in plana reševanja in poročanja tveganj, ki jim je ali bi jim lahko bila Skupina izpostavljena pri svojem poslovanju;
 • vključitev glavnih smernic na področju strateških tveganj v letni pregled poslovnega načrta, postopek izdelave proračuna in sprejemanje drugih pomembnih odločitev;
 • primerni mehanizmi notranjega nadzora, ki vključujejo tudi ustrezne administrativne in računovodske postopke;
 • ustrezne prakse in politike nagrajevanja, ki so skladne s preudarnim in učinkovitim upravljanjem tveganj in s tem spodbujanje upravljanja tveganj.

Ustreznost mehanizmov notranjih kontrol je določena na podlagi neodvisnosti, kakovosti in veljavnosti:

 1. pravilnikov in kontrol izvedbe organizacijskih, poslovnih in delovnih procesov banke (notranje kontrole) in
 2. notranjih kontrolnih funkcij in oddelkov (notranje kontrolne funkcije).

Notranje kontrole

Sistem notranjih kontrol v banki je vzpostavljen na nivoju:

a.) sprotnih notranjih kontrol, ki se izvajajo z računalniškim in/ali človeškim nadzorom na ravni vsake finančne storitve in posla (poslovne aktivnosti) oziroma poslovnega procesa oziroma organizacijske enote.

Notranje kontrole so v delovanje banke vzpostavljene na vseh ravneh organizacijske strukture banke, zlasti na ravneh komercialnih, kontrolnih in podpornih funkcij ter vseh finančnih storitev banke. Banka v vsakodnevnem poslovanju uporablja interni akt Sistem notranjih kontrol v NLB, ki določa sistem notranjih kontrol in odgovornosti za njegovo vzpostavljanje, neprekinjeno delovanje in izpopolnjevanje. Banka je na organizacijski ravni vzpostavila spremljavo poslovanja in zaledne pisarne. Obseg in kompleksnost notranjih kontrol NLB d.d. prilagaja tveganjem, ki jih je vzpostavila na posameznih področjih delovanja.

Če so v procesu izvajanja notranjih kontrol ugotovljene pomanjkljivosti, nepravilnosti ali kršitve, jih obravnava Odbor za operativna tveganja, ki sprejme tudi ustrezne ukrepe. V primeru namernih kršitev pravil banke, kot so opredeljene v Kodeksu ravnanja NLB Skupine, se taki primeri obravnavajo skladno s Politiko o integriteti in skladnosti poslovanja v NLB d.d. in NLB Skupini.

b.) stalnih in neodvisnih kontrolnih funkcij, ki se izvajajo:

 • v okviru funkcije upravljanja tveganj;
 • v okviru notranje revizijske funkcije in
 • v okviru funkcije skladnosti in informacijske varnosti.

Za zagotovitev ustreznih postopkov računovodskega poročanja NLB sledi sprejeti Politiki računovodskega kontroliranja. Računovodsko kontroliranje se zagotavlja prek delovanja celotne računovodske funkcije, njegov namen pa je zagotavljanje kvalitetnih in zanesljivih računovodskih informacij ter s tem pravilnega in pravočasnega finančnega poročanja. Najpomembnejša identificirana tveganja na tem področju se obvladuje z ustreznim sistemom pooblastil, razmejitvijo dolžnosti, upoštevanjem računovodskih pravil, dokumentiranjem vseh poslovnih dogodkov, sistemom skrbništva, knjiženjem na dan poslovnega dogodka, vgrajenimi kontrolnimi mehanizmi v virnih aplikacijah ter arhiviranjem skladno z zakonodajo in internimi pravilniki.

Z učinkovitim kontrolnim mehanizmom na področju računovodskega poročanja NLB zagotavlja:

 • zanesljiv sistem za podporo poslovanju in odločanju;
 • pravilne, popolne in pravočasne računovodske podatke ter posledično računovodska in druga poročila banke;
 • skladnost z zakonskimi in drugimi zahtevami.

Notranje kontrolne funkcije

a.) Funkcija upravljanja tveganj

Funkcija upravljanja tveganj je organizirana skladno z Listino o delovanju funkcije upravljanja tveganj v NLB d.d. (6.11.2015). 

Funkcija upravljanja tveganj je v NLB d.d. organizirana v okviru Področja tveganj (CRO), ki ga pokriva član Uprave, odgovoren za tveganja. Področje tveganj vključuje naslednje organizacijske enote:

 • Tveganja;
 • Kreditne analize pravnih in fizičnih oseb ;
 • Vrednotenje in kontrola;
 • Prestrukturiranje;
 • Upravljanje problematičnih naložb;
 • Nestrateška podjetja (od 1. januarja 2016 dalje).

Vodja funkcije upravljanja tveganj je direktor Tveganj. Funkcionalno in organizacijsko so tveganja ločena od drugih funkcij, kjer se sprejemajo poslovne odločitve in pri katerih lahko prihaja do nasprotja interesov. Vodja funkcije upravljanja tveganj ima neposreden dostop do Uprave NLB, hkrati pa tudi neoviran in neodvisen dostop do Nadzornega sveta NLB in Komisije za tveganja Nadzornega sveta NLB.

b.) Funkcija notranje revizije

Funkcija Notranje revizije je organizirana skladno z Listina o delovanju funkcije Notranje revizije v NLB d.d. (13.11.2018). Poslanstvo in glavna naloga Notranje revizije je krepitev in zaščita vrednosti banke s podajanjem objektivnih zagotovil na podlagi ocene tveganj, s svetovanjem in poglobljenim razumevanjem delovanja banke

Notranje revizijska funkcija:

 • daje zagotovila in svetuje na področjih upravljanja tveganj, notranjega kontrolnega sistema in upravljanja NLB;
 • izvaja reden nadzor nad kakovostjo delovanja ostalih notranje revizijskih služb v NLB Skupini ter skrbi za nenehen razvoj funkcije notranjega revidiranja.

Skladno z zakonskimi določili je Banka organizirala Notranjo revizijo kot neodvisno organizacijsko enoto, ki je primarno odgovorna Nadzornemu svetu NLB, sekundarno pa Upravi Banke.

Nadzorni svet NLB obvezno poda soglasje k imenovanju, nagrajevanju in razrešitvi direktorja Notranje revizije, s čimer se zagotavlja njegova neodvisnost in s tem tudi neodvisnost delovanja Notranje revizije.

c.) Funkciji skladnosti in informacijske varnosti

Banka je sprejela Politiko o integriteti in skladnosti poslovanja v NLB d.d. in NLB Skupini (december 2016), ki ureja način in obseg dejavnosti funkcije skladnosti v Banki.

Skladnost in integriteta v NLB deluje neodvisno in ločeno od poslovanja banke in pokriva naslednja področja:

 • skladnost s predpisi in preventiva,
 • odkrivanje in obvladovanje prevar,
 • funkcija preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma,
 • funkcija informacijske varnosti v sodelovanju z drugimi ustreznimi OE banke (npr. IT),
 • varstvo osebnih podatkov,
 • odnosi z regulatorji (ECB in Banka Slovenije),
 • upravljanje področja skladnosti in integritete.

Skladnost poslovanja in krepitev integritete je organizacijska enota Banke, ki je glede na organizacijsko strukturo umeščena neposredno pod Upravo Banke. Na tak način je zagotovljeno neodvisno delovanje Skladnosti poslovanja in krepitve integritete od ostalih služb v Banki. Vodja Skladnosti poslovanja in krepitve integritete ima neposreden dostop do Nadzornega sveta Banke, ki mu poroča ločeno.

NLB je funkcijo skladnosti uvedla tudi v strateških članicah NLB Skupine. Prav tako je vzpostavila usklajen sistem standardov in praks na področju skladnosti in integritete v celotni NLB Skupini, strateških in nestrateških članicah, v obliki posebnih zavezujočih standardov na področju skladnosti in integritete.

NLB ima ničelno toleranco do vseh vrst finančnega kriminala. Njen program boja proti pranju denarja in financiranju terorizma zagotavlja solidno podporo pri številnih mednarodnih prizadevanjih v boju proti pranju denarja in financiranju terorizma ter drugim kaznivim dejanjem.

Razkritja skladno z 88. členom ZBan - 2

1. Razkritje politike izbora članov upravljalnega organa v skladu z 88. členom, 3. odstavek ZBan-2

a.) Spremembe Politike izbora primernih kandidatov za člana Uprave NLB d.d.

Spremembe Politike izbora primernih kandidatov za člana Uprave NLB d.d. so bile sprejete na seji Nadzornega sveta NLB d.d. dne 8.3.2019. Dosedanji kriteriji (ustrezno širok nabor znanja, veščine in izkušnje), na podlagi katerih mora biti sestavljena Uprava NLB d.d., so bili dopolnjeni z naslednjimi kriteriji; ugled, upravljanje morebitnih konfliktov interesov, neodvisnost, časovna razpoložljivost in kolektivna primernost Nadzornega sveta NLB d.d. kot celote.

Dopolnjen je bil postopek, ki ga vodi Komisija za imenovanja Nadzornega sveta NLB d.d. in je po novem razdeljen na 6 korakov.

Dodano je določilo, ki od kandidata za člana Uprave NLB d.d. terja, da proaktivno, že v izbirnem postopku, razkrije potencialno nasprotje interesov, kar zahtevajo predpisi, ki banki nalagajo zagotavljanje primernosti članov Uprave banke.

Pri sestavi Uprave NLB d.d. mora biti dosežena kolektivna primernost, pri čemer je dosedanjim kriterijem dodan tudi kriterij zastopanosti obeh spolov. Ključno v procesu iskanja in izbora primernega kandidata je, da se zagotovi večji nabor potencialnih kandidatov z namenom doseganja kolektivne primernosti in učinkovitosti U NLB d.d. kot celote, pri čemer se postopek morebitnega izbora zunanjih svetovalnih agencij vodi v skladu z internimi nabavnimi pravili.

b.) Spremembe Politike izbora primernih kandidatov za člana Nadzornega sveta NLB d.d.

Spremembe Politike izbora primernih kandidatov za člana Uprave NLB d.d so bile sprejete na Skupščini delničarjev NLB d.d. dne 10.6.2019. Dosedanji kriteriji (ustrezno širok nabor znanja, veščine in izkušnje), na podlagi katerih mora biti sestavljen Nadzorni svet NLB d.d., so bili dopolnjeni z naslednjimi kriteriji; ugled, upravljanje morebitnih konfliktov interesov, neodvisnost, časovna razpoložljivost in kolektivna primernost Nadzornega sveta NLB d.d. kot celote.

S to politiko se vzpodbuja doseganje raznolikosti v okviru Nadzornega sveta NLB d.d., vključno z ustrezno zastopanostjo obeh spolov.

Dopolnjen je bil postopek, ki ga vodi Komisija za imenovanja Nadzornega sveta NLB d.d. in je po novem razdeljen na 6 korakov.

Dodano je določilo, ki od kandidata za člana Nadzornega sveta NLB d.d. terja, da proaktivno, že v izbirnem postopku, razkrije potencialno nasprotje interesov, kar zahtevajo predpisi, ki banki nalagajo zagotavljanje primernosti članov nadzornega sveta.

Pri sestavi Nadzornega sveta NLB d.d. mora biti dosežena kolektivna primernost, pri čemer je dosedanjim kriterijem dodan tudi kriterij zastopanosti obeh spolov. Ključno v procesu iskanja in izbora primernega kandidata je, da se zagotovi večji nabor potencialnih kandidatov z namenom doseganja kolektivne primernosti in učinkovitosti Nadzornega sveta NLB d.d. kot celote, pri čemer se postopek morebitnega izbora zunanjih svetovalnih agencij vodi v skladu z internimi nabavnimi pravili.

c.) Politika zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva

Politika zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva je bila sprejeta na Skupščini delničarjev NLB d.d. dne 10.6.2019. S spremembo omenjene politike se je razširil krog zavezancev, postavila so se izhodišča ter cilji politike in njihovo zagotavljanje.

S Politiko zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva so postavljeni okviri na področju raznolikosti in zastopanosti obeh spolov v organih vodenja in nadzora (Nadzorni svet in Uprava) ter višjega vodstva. Določen je tudi proces izbora in imenovanja kandidatov (le-ta je natančneje opredeljen v Politiki izbora primernih kandidatov za člana nadzornega sveta in Politiki izbora primernih kandidatov za člana uprave banke) kar omogoča, da je upravljalni organ sestavljen na način, da ima kot celota ustrezno znanje, veščine in izkušnje, ki so potrebni za poglobljeno razumevanje strategije in izzivov banke ter tveganj, ki jim je izpostavljena. Prav tako s to politiko, NLB d.d. postavlja okvire raznolikosti glede na izobrazbo, nabor znanja, veščin in izkušenj, starost, spol ter mednarodne izkušnje.

Skladno z določili 2. odstavka 34. člena ZBan-2 sta politika izbora primernih kandidatov ter politika raznolikosti pri izboru članov upravljalnega organa, splošni in konkretni cilji te politike ter stopnja njihovega doseganja podrobneje razkriti v Razkritjih po 3. stebru baselskih standardov za NLB Skupino, (v skladu s 435. členom (2) (c) CRR) in sicer v posebnem dokumentu, ki ga banka vsako leto objavi poleg Letnega poročila NLB Skupine.

Finančno poročilo 

2. Razkritje politike prejemkov v skladu z 88. členom, 3. odstavek ZBan-2

Politika prejemkov za zaposlene s posebno naravo dela je bila uveljavljena s 1.1.2012. Politika se letno pregleduje in usklajuje skladno s predpisi in priporočili relevantnega kodeksa. V letu 2018 je bila omenjena politika delno prilagojena z vidika prilagoditev veljavnim smernicam EBA, ki so s sklepom postale zavezujoč akt, ki ga NLB d.d. mora upoštevati zlasti pri določanju variabilnih prejemkov tistih zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil banke

Skladno z določili 3. odstavka 88. člena ZBan-2 je Politika prejemkov za zaposlene s posebno naravo dela na ravni NLB in NLB Skupine podrobneje razkrita v Razkritjih po 3. stebru baselskih standardov za NLB Skupino, (v skladu s 435. členom (2) (c) CRR) in sicer v posebnem dokumentu, ki ga banka vsako leto objavi poleg Letnega poročila NLB Skupine.

Finančno poročilo

Skladnost in integriteta

Osnovne vrednote in principe etičnega poslovnega ravnanja, ki jih v NLB Skupini spoštujemo, spodbujamo in pričakujemo opredeljuje Kodeks ravnanja v NLB Skupini (maj 2017). NLB Skupina zahteva od vsakega zaposlenega, ne glede na delovno mesto ali lokacijo dela, kakor tudi od vsakega drugega deležnika NLB Skupine, da živi v skladu z najvišjimi standardi integritete pri vsem kar počne.

Več o vrednotah ter temeljnih načelih in pravilih željenega ravnanja, kot so opredeljena v Kodeksu ravnanja v NLB Skupini lahko najdete na spletni strani NLB d.d.: Kodeks ravnanja v NLB Skupini

Odgovorno korporativno upravljanje vključuje, poleg spoštovanja zakonov, predpisov in standardov tudi zanesljiv sistem skladnosti (ang. Compliance Programme).

S skladnostjo z zakonodajo in drugimi regulatornimi zahtevami tako zagotavljamo, da so NLB, njeni delničarji, komitenti, poslovni partnerji in drugi deležniki, kakor tudi zaposleni primerno zaščiteni pred različnimi tveganji, povezanimi s področjem skladnosti.

V NLB in tudi drugih članicah NLB Skupine pričakujemo, da vsi zaposleni spoštujejo naše standarde skladnosti.

Podrobnejše informacije o programu skladnosti, preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter varstva osebnih podatkov in varovanja informacij je dosegljivo na spletni strani Skladnost in integriteta.

Novosti korporativnega upravljanja

V letu 2019 je NLB d.d. nadgradila obstoječe aplikacije v smeri brezpapirnega poslovanja. Najprej je aplikacijo uvedla v zvezi z delovanjem enega od odborov banke, nato pa še v zvezi z digitalizirala vodenje sej Uprave in tudi Nadzornega sveta NLB d.d.

V NLB d.d. kot pozitiven prispevek k razvoju korporativnega upravljanja ocenjujemo tudi odločitev Vlade Republike Slovenije, ki je marca 2019 ustanovila Svet Vlade RS za korporativno upravljanje . Svet je ustanovljen kot strokovno in posvetovalno telo Vlade RS in ji bo v pomoč zlasti pri odločanju o zadevah s področja korporativnega upravljanja v Sloveniji. Namen delovanja Sveta je z izboljšanjem korporativnega upravljanja v Republiki Sloveniji dvigniti konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

Upravljanje tveganj

Banka zagotavlja, da je vsakodnevno prevzemanje tveganj v skladu s sprejeto nagnjenostjo k tveganjem. Nagnjenost k prevzemanju tveganj je v naprej dogovorjena skupna raven tveganj, vključno z ravnmi posameznih vrst tveganj , ki jih je banka še pripravljena prevzeti za namen uresničevanja svojih poslovnih ciljev, strategij, politik in načrtov, ob upoštevanju sposobnosti za prevzemanje tveganj, strategij in politik prevzemanja in upravljanja tveganj, ter politik kapitala, likvidnosti in prejemkov banke.

Pristop banke k uresničevanju nagnjenosti k tveganjem je celovit, upošteva interese lastnikov in drugih deležnikov banke ter temelji na politikah in procesih, notranjih kontrolah banke ter pripadajočih odgovornostih funkcije upravljanja tveganj. Tveganja o tem redno poročajo pristojnim direktorjem, Upravi banke in Odboru za tveganja v okviru Nadzornega sveta.

Uprava in Nadzorni svet banke vsako leto pojasnita pristop banke k uresničevanju nagnjenosti k tveganjem v strnjeni Izjavi o upravljanju tveganj, ki je objavljena na spletnih straneh NLB d.d., v posebnem oddelku poslovnega poročila v Letnem poročilu NLB Skupine 2019.

Izjava o upravljanju tveganj

V dokumentu Razkritja po 3. stebru baselskih standardov za NLB Skupino, (v skladu s 435. členom (točka 4) prvega odstavka Uredbe (EU) št. 575/2013), in sicer v posebnem dokumentu o razkritjih, ki ga banka vsako leto objavi poleg Letnega poročila NLB Skupine.

Skladnost NLB s Kodeksom enotnih standardov in načel deviznega trga (FX Global Code)

Kodeks enotnih standardov in načel deviznega trga (v nadaljevanju: Kodeks) je zbir načelnih pravil in dobrih praks deviznega trgovanja. Načela Kodeksa so izjemno pomembna za spodbujanje celovitosti in učinkovitega delovanja deviznega trga.

Kodeks je bil s povezanimi mehanizmi spoštovanja Kodeksa objavljen 25. maja 2017. Oblikovale so ga centralne banke in tržni udeleženci iz 16 jurisdikcij po svetu pod okriljem Banke za mednarodne poravnave (BIS).

Šest glavnih načel Kodeksa:

1. ETIČNOST

Od  udeležencev na trgu se pričakuje, da se obnašajo etično in profesionalno, da spodbujajo integriteto in pravičnost deviznega trga.

2. UPRAVLJANJE

Tržni udeleženci imajo zagotovljen učinkovit okvir upravljanja, ki zagotovi jasno odgovornost in celovit nadzor devizne tržne dejavnosti ter spodbuja odgovorno sodelovanje na deviznem trgu.

3. IZMENJAVA INFORMACIJ

Od tržnih udeležencev se pričakuje, da so v svojih komunikacijah jasni in natančni, da varujejo zaupne informacije ter spodbujajo učinkovito komunikacijo, ki vodi k močnemu, odprtemu, poštenemu in preglednemu deviznemu trgu.

4. IZVRŠEVANJE TRANSAKCIJ

Udeleženci na trgu so previdni in skrbni pri pogajanjih in izvrševanjih transakcij na deviznih trgih.

5. UPRAVLJANJE S TVEGANJI IN SKLADNOST

Udeleženci na trgu spodbujajo in vzdržujejo trdno okolje za nadzor in skladnost, da lahko učinkovito prepoznajo, upravljajo in poročajo o tveganjih, povezanimi z njihovim sodelovanjem na deviznem trgu.

6. PORAVNAVA IN POTRDITEV

Od udeležencev na trgu se pričakuje, da vzpostavijo močne, učinkovite in pregledne postopke za zmanjšanje tveganja po trgovanju, da bi spodbujali predvidljivo, nemoteno in pravočasno poravnavo transakcij na deviznem trgu.

Kodeks je namenjen vsem deležnikom, tako kupcem kot prodajalcem, kot tudi ne-bančnim udeležencem in trgovalnim platformam. Kodeks sicer ne predstavlja pravnih zavez za tržne udeležence, temveč vzpostavlja okvir načelnih pravil ter dobrih praks, po katerih naj bi se zgledovali vsi deležniki na svetovnem deviznem trgu.

Ker v NLB d.d. spoštujemo in spodbujamo tovrstno prakso, skladno s tem izražamo podporo Kodeksu v lastni jurisdikciji ter ugotavljamo, da smo skladni z vsemi relevantnimi načeli kodeksa, kar potrjujemo tudi z lastno zavezanostjo k spoštovanju Kodeksa (Izjava o zavezanosti h Kodeksu).

FX Global Code

Skrita vsebina

Izjava o zavezanosti h Kodeksu enotnih standardov in načel deviznega trga

Nova Ljubljanska banka d.d. (v nadaljevanju: institucija) je pregledala vsebino Kodeksa enotnih standardov in načel deviznega trga (v nadaljevanju: Kodeks) in potrjuje, da Kodeks predstavlja nabor načel, ki so splošno priznana kot dobra praksa na svetovnem deviznem trgu. Institucija potrjuje, da deluje kot udeleženka na deviznem trgu, kot je opredeljeno v Kodeksu, in se zavezuje, da bo svoje dejavnosti na deviznem trgu izvajala na način, ki je v skladu z načeli Kodeksa. V ta namen je institucija sprejela ustrezne korake, glede na obseg, kompleksnost in naravo svojih dejavnosti na deviznem trgu, za uskladitev svojih dejavnosti z načeli Kodeksa.

NLB d.d.
Ljubljana, dne 22.6.2021

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!