Komisije nadzornega sveta

Nadzorni svet imenuje komisije nadzornega sveta. Komisija je posvetovalno telo Nadzornega sveta NLB, ki obravnava gradiva in predloge sklepov Uprave NLB s posameznega področja ter gradiva kontrolnih funkcij namenjena za seje Nadzornega sveta in se nanašajo na področja, za katera so pristojna.

Komisija je sestavljena iz najmanj treh članov Nadzornega sveta. Skladno s Poslovnikom o delu Nadzornega sveta NLB d.d. ima Nadzorni svet NLB pet komisij, in sicer:

Komisija za revizijo spremlja in pripravlja predloge za Nadzorni svet s področja računovodskega poročanja, notranje kontrole in obvladovanja tveganj, notranje revizije, skladnosti poslovanja in zunanje revizije ter nadzira implementacijo regulatornih ukrepov.

Komisija za tveganja spremlja in pripravlja predloge za Nadzorni svet za vsa področja tveganj, relevantnih za poslovanje NLB. Svetuje glede splošne sedanje in prihodnje nagnjenosti banke k prevzemanju tveganj in glede strategije upravljanja tveganj, pomaga pri izvajanju nadzora nad višjim vodstvom glede izvajanja strategije upravljanja tveganj.

Komisija za imenovanja pripravlja predloge za Nadzorni svet na področjih imenovanja in razreševanja članov Uprave, priporoči Skupščini NLB kandidate za člane Nadzornega sveta, priporoči Nadzornemu svetu razrešitev članov Uprave in Nadzornega sveta, pripravi vsebino individualnih pogodb predsednika in članov Uprave, oceni uspešnost delovanja Uprave in Nadzornega sveta ter oceni znanje, veščine in izkušnje posameznih članov Uprave in Nadzornega sveta ter organa kot celote. Komisija predlaga spremembe politike Uprave glede izbire in imenovanja primernih kandidatov za člane višjega vodstva NLB.

Komisija za prejemke izvaja strokovne in neodvisne ocene politik in praks prejemkov ter na tej podlagi oblikuje pobude za ukrepe v zvezi z izboljšanjem upravljanja tveganj NLB, kapitala in likvidnosti banke, pripravlja predloge odločitev za Nadzorni svet v zvezi s prejemki, nadzoruje prejemke višjega vodstva, ki opravljajo funkcije upravljanja tveganj in zagotavljanja skladnosti poslovanja.

Komisija za operativno poslovanje in IT spremlja in pripravljala osnutke sklepov za Nadzorni svet, pri čemer opravlja zlasti naslednje naloge: spremljanje izvajanja Strategije IT, Strategije informacijske varnosti in Operativne strategije, spremljanje ključnih operacij in ključnih kazalnikov uspešnosti IT ter kazalnikov kakovosti storitev, spremljanje ključnih operacij in IT projektov ter pobud, spremljanje ključnih tveganj na področju operacij, IT in varnosti, spremljanje priporočil za zagotavljanje in povečevanje ravni informacijske/kibernetske varnosti, ki jih izda vodja informacijske varnosti (CISO), obravnavanje poročila o morebitnih kršitvah, dogodkih in incidentih na področju informacijske varnosti in spremljanja izvajanja ciljnega operativnega modela na področju IT, operacijskega sistema varnosti, kompetenčnega centra in operative.

Njihovo področje delovanja in obseg pooblastil, sestavo in delovanje ter drugo urejajo poslovniki o delu posamezne komisije, ki jih sprejme Nadzorni svet. Konkretne aktivnosti komisij so podrobneje predstavljene v Izjavi o upravljanju NLB d.d. (objavljeni na teh spletnih straneh), kakor tudi v Nagovoru predsednika Nadzornega sveta (objavljenega v Letnem poročilu NLB Skupine).

Skrita vsebina

Izjava o zavezanosti h Kodeksu enotnih standardov in načel deviznega trga

Nova Ljubljanska banka d.d. (v nadaljevanju: institucija) je pregledala vsebino Kodeksa enotnih standardov in načel deviznega trga (v nadaljevanju: Kodeks) in potrjuje, da Kodeks predstavlja nabor načel, ki so splošno priznana kot dobra praksa na svetovnem deviznem trgu. Institucija potrjuje, da deluje kot udeleženka na deviznem trgu, kot je opredeljeno v Kodeksu, in se zavezuje, da bo svoje dejavnosti na deviznem trgu izvajala na način, ki je v skladu z načeli Kodeksa. V ta namen je institucija sprejela ustrezne korake, glede na obseg, kompleksnost in naravo svojih dejavnosti na deviznem trgu, za uskladitev svojih dejavnosti z načeli Kodeksa.

NLB d.d.
Ljubljana, dne 22.6.2021

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!