Skladnost in integriteta

V NLB verjamemo, da odgovorno korporativno upravljanje ne pomeni le spoštovanja zakonov, predpisov in standardov. Pomeni tudi zanesljiv sistem skladnosti (angl. compliance programme). NLB je zavezana skladnosti poslovanja in integriteti v različnih državah, kjer posluje.

V NLB je skladnost vgrajena v vsakodnevno poslovanje banke in tako pripomore k močnemu internemu kontrolnemu okolju ter zagotavlja obvladovanje tveganj skladnosti.

V NLB smo določili jasna pravila in smernice za svoje zaposlene na različnih področjih našega delovanja. S skladnostjo z zakonodajo in drugimi regulatornimi zahtevami tako zagotavljamo, da so NLB, njeni delničarji, komitenti, poslovni partnerji in drugi deležniki kakor tudi zaposleni primerno zaščiteni pred različnimi tveganji, povezanimi s področjem skladnosti.

V NLB in tudi v drugih članicah NLB Skupine zato pričakujemo, da vsi zaposleni spoštujejo naše standarde skladnosti – tako, da ravnamo pošteno, odgovorno in etično. Naš Kodeks ravnanja v NLB Skupini, ki je enoten za vse družbe v NLB Skupini, opisuje vrednote in določa standarde etičnega poslovnega ravnanja ter služi kot vodilo za vse naše odnose, ne glede na to, ali gre za stranke, konkurente, poslovne partnerje, državne organe, naše regulatorje, delničarje ali za notranje odnose med zaposlenimi. Hkrati predstavlja temelj naših vrednot in temeljnih načel ravnanja, ki našim zaposlenim zagotavljajo natančne smernice za pravilno ravnanje. S tem pristopom si prizadevamo zagotoviti skladnost z vsemi veljavnimi zakoni, predpisi in standardi.

Da bi spodbujali odgovorno ravnanje svojih zaposlenim, izvajamo obvezna izobraževanja z vseh področij, ki so v NLB umeščena v področje skladnosti poslovanja in krepitve integritete.

Skladnost in integriteta podpirata prihodnjo rast in razvoj. Zato neprestano krepimo funkcijo skladnosti in skrbnosti poslovanja, ki temelji na mednarodno priznanih standardih upravljanja skladnosti.

Program skladnosti in krepitve integritete

V NLB je Skladnost poslovanja in krepitev integritete neodvisna in ločena od operativnega delovanja banke. Z našim programom skladnosti, ki ga v osnovi opisuje Politika o integriteti in skladnosti poslovanja v NLB in NLB Skupini, v NLB dvigujemo zavest poslovnega dela in drugih organizacijskih enot banke glede zagotavljanja skladnosti in integritete z različnimi zakonodajnimi in regulatornimi zahtevami kakor tudi dobrimi praksami. Tako je Skladnost poslovanja in krepitev integritete zadolžena za:

 • svetovanje posameznim poslovnim enotam o veljavnih zakonih, direktivah, standardih in predpisih ter dajanje usmeritev in podpore za zagotavljanje skladnosti, vključno s pomočjo pri zagotavljanju ustreznih notranjih kontrolnih mehanizmov za preprečevanje nasprotij interesov (npr. »kitajski zidovi«), varovanja informacij, varstva osebnih podatkov in preprečevanja zlorab trga finančnih instrumentov,
 • spremljanje poslov, transakcij in poslovnih procesov, da bi ugotovili potencialno tveganje skladnosti,
 • razvijanje načel, standardov in smernic za skladnost, uporabnih v NLB Skupini (PPDFT, preprečevanje prevar, varstvo osebnih podatkov, varovanje informacij, kodeks ravnanja, veljavni predpisi, pravila in interni standardi),
 • vzdrževanje notranjih kontrolnih in omejenih seznamov projektov banke, ki jim je treba nameniti posebno pozornost,
 • pomoč pri doseganju skladnosti z notranjimi predpisi o zaupnosti banke,
 • izvajanje vseh ukrepov, ki izhajajo iz programa za boj proti pranju denarja,
 • zagotavljanje, da se odkrijejo dogodki, ki utemeljujejo sum pranja denarja ali financiranja terorizma ter druge vrste kaznivih dejanj, in poročanje o njih organom kazenskega pregona ter drugim pristojnim nadzornim organom (npr. Uradu RS za preprečevanje pranja denarja),
 • zagotavljanje rednega usposabljanja in izobraževanja osebja o vprašanjih s področja skladnosti (PPDFT, preprečevanje prevar, varstvo osebnih podatkov, varovanje informacij, splošna etika in druga pravila kodeksa ravnanja, veljavni predpisi, pravila in interni standardi, preprečevanje prevar in drugih vrst škodljivih ravnanj),
 • spremljanje upravljanja tveganj skladnosti in integritete ter izvajanje identifikacije in ocene tveganj na ravni NLB in NLB Skupine,
 • skrb za odnose s pristojnimi nadzornimi organi (ECB, Banka Slovenije) na dnevni ravni.

NLB stalno gradi, krepi in podpira kulturo skladnosti poslovanja in dolžne skrbnosti v banki in NLB Skupini. Poslovanje družb v bančnem in drugih finančnih sektorjih je strogo regulirano, zaradi česar postaja iz dneva v dan zahtevnejše. NLB se s temi izzivi spopada s sistematičnim pristopom k zmanjševanju tveganj skladnosti. Pomembno je zagotoviti, da zaposleni in tisti, ki sprejemajo odločitve, poznajo in razumejo namen in cilje predpisov. Sistematično spremljanje pravnega in regulativnega okolja ter vrednotenje njegovega vpliva na banko sta zato pomemben del njenega dnevnega poslovanja.

V NLB imamo ničelno toleranco do vseh oblik finančnega kriminala. Naš Program PPDFT za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma zagotavlja močno podporo različnim mednarodnim prizadevanjem za boj proti pranju denarja, financiranju terorizma in drugim kaznivim dejanjem.

Kako se bojujemo proti korupciji in podkupovanju ter drugim oblikam prevar

V okviru svojega programa skladnosti se je NLB zavezala, da bo v celoti spoštovala vse lokalne in mednarodne zakone o boju proti korupciji in preprečevanju podkupovanja. Našim zaposlenim in vodstvenim delavcem je strogo prepovedano sprejemati, nuditi, plačevati ali odobriti podkupnine ali kakšno drugo obliko korupcije. NLB d.d. in druge članice NLB Skupine zato aktivno izvajamo politike in postopke za izvajanje ničelne tolerance do kakršne koli oblike korupcije, bodisi v javnem ali zasebnem sektorju. Oblikovali smo pravila in postopke, smernice in pravila ravnanja, ki so zavezujoča za vse zaposlene kakor tudi za člane organov upravljanja NLB d.d. in drugih članic NLB Skupine. Pričakujemo, da te standarde spoštujejo tudi naši agenti, posredniki, svetovalci, poslovni partnerji in dobavitelji, povezani z NLB d.d. ali drugimi članicami NLB Skupine. NLB pričakuje tudi preglednost, profesionalnost in poštenost v vseh poslovnih odnosih, s čimer si banka prizadeva, da bi se izognili nepravilnim prednostim ali pojavljanju vprašljivega ravnanja s strani zaposlenih ali tretjih oseb, s katerimi poslujemo.

V NLB in drugih članicah NLB Skupine se na osnovi protikorupcijske politike tako bojujemo proti korupciji in podkupovanju z:

 • ustreznimi ukrepi izobraževanj in ozaveščanji,
 • spremljanjem tveganj za integriteto in skladnost ter izvajanjem ukrepov za njihovo blažitev,
 • izvajanjem postopkov preiskovanja sumov vseh vrst škodljivih ravnanj,
 • evidentiranjem in spremljanjem daril, vabil, gostoljubnosti, nasprotij interesov,
 • posebnimi kanali za prijavo nepravilnosti pri prijavljanju sumljivih primerov anonimno ali neanonimno (telefon, mail, pošta, aplikacija Whistler),
 • tveganju prilagojenimi postopki za spremljanje poslovanja tretjih oseb in preprečevanje vseh vrst prevar, zlorab in pranja denarja ter financiranja terorizma.

Kako preverjamo in odobravamo nove produkte in storitve

NLB je zavezana, da ponuja le take produkte in storitve, ki ustvarjajo vrednost za naše stranke in za delničarje, tako da izpolnjujejo potrebe strank. Procesi za odobritev novih produktov zagotavljajo predhoden pregled, ki je potreben za dosego teh ciljev. Želimo zagotoviti, da stranke lahko zaupajo v naše produkte in storitve.

Postopki odobravanja produktov in storitev veljajo za vse nove ponudbe produktov, vključno z različnimi obstoječimi produkti. V procesu razvoja produkta in spremljanja le-tega morajo biti vključene ključne nadzorne funkcije, vključno s funkcijo skladnosti poslovanja, saj je pomembno, da je vsak produkt skladen z zahtevami regulative, med drugim s področja varstva potrošnikov, varstva osebnih podatkov in preprečevanja pranja denarja ter financiranja terorizma. Odbor za obstoječe in nove produkte v NLB je zadolžen za odobravanje produktov in za njihovo spremljanje, pri čemer se osredotoča tudi na tveganja, povezana s produktom, in način obvladovanja teh tveganj.

Varstvo osebnih podatkov in varovanje informacij

Za varstvo podatkov v našem vsakodnevnem poslovanju veljajo politike, pravila, standardi in postopki za varstvo osebnih podatkov in varovanje informacij (npr. poslovnih skrivnosti). S tem se zagotavlja skladnost z vsemi ustreznimi zakonskimi predpisi, ki se lahko močno razlikujejo od ene države do druge.

Preventivni ukrepi in temeljit nadzor tako znotraj NLB kot tudi delovanja zunanjih izvajalcev oziroma dobaviteljev pomagajo preprečiti izgubo ali zlorabo podatkov in kršitve predpisov o varstvu podatkov, vključno z varstvom osebnih podatkov. Vsako pritožbo temeljito preiščemo in sprejemamo ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganj oziroma preprečevanje morebitnih kršitev. S tem namenom izvajamo tudi redna usposabljanja in izobraževanja, da bi povečali ozaveščenost o varstvu podatkov med našimi zaposlenimi, da bi zagotovili spoštovanje vzpostavljenih standardov varovanja informacij ter zagotovili skladnost s predpisi in standardi, ki jih banka izvaja. Več o pristopu NLB k varstvu osebnih podatkov je na voljo na spletnem mestu: https://www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov.

Zaščita žvižgačev

Vse pomembne sume kršitev oziroma škodljivega ravnanja (kot so zlorabe, prevare, vključno s sumi podkupovanja ali kakršne koli oblike korupcije) je treba poročati in obravnavati. V NLB ohranjamo tako okolje, ki spodbuja zaposlene, da postavljajo vprašanja, o katerih se lahko razpravlja z njihovimi vodji ali drugimi zaposlenimi v banki, vključno s strokovnjaki za skladnost, preprečevanje pranja denarja, boj proti podkupovanju in boj proti korupciji, ali s pravniki ali kadrovniki. Zaposleni imajo tudi dostop do različnih kanalov, preko katerih lahko anonimno poročajo o potencialno neetičnih ali neprimernih poslovnih praksah. Uporabljamo strogo politiko zaščite prijavitelja pred povračilnimi ukrepi in zagotavljanja njegove anonimnosti.

Program PPDFT

Naš program za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

V NLB imamo ničelno toleranco do vseh oblik finančnega kriminala. Naš Program PPDFT za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma (PPDFT) zato sledi mednarodnim standardom na področju PPDFT, s čimer si banka prizadeva aktivno prispevati k različnim mednarodnim prizadevanjem za boj proti pranju denarja, financiranju terorizma in drugim kaznivim dejanjem.

Naši standardi preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ustrezajo slovenski zakonodaji in zakonodaji EU o preprečevanju pranja denarja ter smernicam Banke Slovenije. Prav tako so v skladu s priporočili Projektne skupine za finančno ukrepanje za pranje denarja – medvladne organizacije (FATF). Pregled strank in njihovega poslovanja izvajamo z uporabo natančnih postopkov in avtomatiziranega sistema zaznavanja potencialnih zlorab finančnega sistema za namene pranja denarja.

Naše zahteve za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma veljajo v vseh državah, kjer je prisotna NLB Skupina. Članice NLB Skupine morajo namreč v celoti spoštovati slovensko zakonodajo o PPDFT in Standarde NLB Skupine. Vsi naši zaposleni in višji vodstveni delavci morajo ravnati v skladu z njimi, da bi preprečili zlorabo našega imena ali naših produktov in storitev za namene pranja denarja. Da bi zagotovili, da vedno uporabljamo najboljše možne prakse usklajevanja, redno pregledujemo naše cilje, metodologije, politike, postopke in strategije za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ter redno usposabljamo in ozaveščamo vse zaposlene v poslovnih delih.

Strogi ukrepi za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma

NLB na podlagi Politike PPDFT ne dovoljuje plačil (transakcij) v prepovedane države/zakonodaje. NLB ne sodeluje s komitenti iz takih držav. Usklajevanje izvajanja sistema PPDFT v Skupini vključuje tudi nadzor in pregled sistema PPDFT. S tem pristopom in nadgradnjo sistema PPDFT v zadnjih letih NLB in NLB Skupina učinkovito upravljata tveganja PPDFT in izpolnjujeta svoje obveznosti skladno z mednarodnimi standardi in drugimi predpisi.

Drugi ukrepi, s katerimi se bojujemo proti pranju denarja in financiranju terorizma:

 • NLB ima določeno prepoved pričetka poslovnega sodelovanja s subjekti, ki imajo sedež v visoko tveganih državah z neustreznimi standardi glede financiranja terorizma,
 • omejitev in poglobljeni pregledi komitentov nerezidentov, ki nimajo ekonomskih ali logičnih podlag za vstop v poslovni odnos,
 • prepovedano poslovanje z državami in režimi, ki so glede na mednarodne bančne standarde opredeljeni kot visoko tvegani (vključno z Iranom, Severno Korejo, Sudanom in Južnim Sudanom, Mjanmarom, Afganistanom, Kubo, Krimom in Sirijo),

V NLB deluje posebna komisija za preprečevanje pranja denarja, ki redno pregleduje sumljive primere in sprejema odločitve o prekinitvi poslovnega sodelovanja, kadar obstajajo tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma.

Z vidika sprejemljivosti poslovanja s subjekti in segmenti, kjer dejanska tveganja presegajo raven sprejemljivosti, banka suvereno sprejme poslovno odločitev, da poslovnega razmerja s to stranko ali skupino ne sklene ali prekine obstoječa poslovna razmerja.

Kako zagotavljamo poznavanje naših strank (angl. know your customer, KYC)

NLB upošteva zakonodajo in mednarodne standarde, ki veljajo na področju PPDFT. NLB Skupina izvaja proces skrbnega pregleda komitenta (a) pred začetkom poslovnega sodelovanja, (b) pred izvedbo posamičnih transakcij v višini 15.000 EUR ali več, (c) v primeru dvoma glede točnosti podatkov ali (d) v primeru suma pranja denarja ali financiranja terorizma, ne glede na znesek transakcije ter (e) v primeru občasne transakcije, ki jo izvaja nekomitent banke.

Za pomoč pri boju proti financiranju dejavnosti terorizma in pranja denarja v NLB pridobivamo, preverjamo in beležimo podatke, ki identificirajo vsako osebo oziroma subjekt, ki odpre račun pri NLB.

NLB si prizadeva za pridobivanje in posodabljanje podatkov in dokumentov v zvezi s procesom poznavanja komitenta najmanj vsaki dve leti za visoko tvegane komitente in vsakih 5 let za komitente z običajnim tveganjem.

V NLB skrben pregled komitentov obsega naslednje:

 • ugotavljanje in preverjanje identitete komitenta na podlagi neodvisnih in objektivnih virov,
 • ugotavljanje dejanskega lastnika komitenta,
 • pridobivanje podatkov o aktivnostih, razlogih, namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ter drugih zakonsko zahtevanih podatkov,
 • redno spremljanje poslovnih aktivnosti komitenta na podlagi ocene tveganosti.

Kaj izvajanje postopka KYC v praksi pomeni za stranke? Ko odprete račun, vas bomo vprašali za vaše ime, naslov, datum rojstva in druge podatke, ki omogočajo, da vas identificiramo. Prav tako lahko prosimo za vpogled v vaše identifikacijske dokumente (potni list, osebno izkaznico ali druge identifikacijske dokumente). V primeru, da bomo potrebovali dodatne podatke in informacije (npr. o izvoru denarja, o končnih lastnikih in podobno), vas bomo prosili zanje, ker od nas to zahtevajo predpisi in mednarodni standardi, h katerim smo zavezani.

Podrobnejše informacije o izvajanju postopkov KYC – kako ocenjujemo in spremljamo stranke

Razvili smo učinkovite postopke za poznavanje strank (Know Your Customer ali KYC) in postopek odločanja o sprejemu novih strank, da bi zagotovili ustrezno raven skladnosti z mednarodnimi standardi preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Poleg tega nam ti postopki pomagajo pri zmanjševanju tveganj v zvezi s pranjem denarja, financiranjem terorizma in drugim gospodarskim kriminalom. Naši postopki KYC se začnejo z intenzivnimi pregledi stranke, pri čemer sledimo mednarodnim standardom in smernicam naših regulatorjev (pregledi strank potekajo pred vzpostavitvijo poslovnega razmerja s posamezno stranko, izvajajo pa se tudi kasneje v obliki rednih pregledov). Naši postopki veljajo ne samo za posameznike in poslovne subjekte, ki so ali bi lahko postali naši neposredni poslovni partnerji, ampak tudi za ljudi in subjekte, ki stojijo za njimi (dejanski lastniki) ali so posredno povezani z njimi (poslovni partnerji).

Na osnovi dobrega poznavanja stranke ocenimo in določimo stopnjo tveganja posamezne stranke in poslovnega razmerja. Na osnovi ocene tveganja izvajamo poenostavljen, običajen in poglobljen pregled stranke. V primeru visokega tveganja izvajamo poglobljen pregled (na primer politično izpostavljene osebe), kjer izvajamo dodatne ukrepe, kot na primer: pridobivamo podatke o izvoru sredstev in premoženja, dodatne podatke o dejavnosti, namenu in interesih stranke, sklepanje poslovnega razmerja mora potrditi višje vodstvo, med poslovanjem stranke pa pogosteje in bolj poglobljeno spremljamo poslovne aktivnosti, ki jih stranka izvaja preko storitev.

Finančne sankcije in EMBARGO (ZN, EU, OFAC, HMT)

Nesprejemljivost sklepanja poslovnih razmerij in izvajanja transakcij velja za vse subjekte, entitete, lastniške povezave, blago, države in geografska območja, ki so predmet mednarodnih omejevalnih ukrepov. NLB skladno z zakonodajnimi zahtevami izvaja omejevalne ukrepe ZN (Združenih narodov) in EU. Kljub temu, da NLB kot subjekt s sedežem v Sloveniji ni zavezana izvajati ameriške zakonodajne zahteve, smo v okviru politike izvajanja mednarodnih omejevalnih ukrepov (finančne sankcije in embargo) sprejeli poslovno odločitev in se zavezali k izvajanju finančnih sankcij in embargo urada OFAC, HMT ter v celoti izvajamo ameriški patriotski zakon (US Patriot Act) v delu, ki velja za tuje banke.

KYC/AML dokumentacija

NLB AML/CFT and Sanctions Policy Statement and Important General Information

Statut NLB d.d. 

Letna poročila NLB d.d. 

Wolfsberg Anti-Money Laundering Questionnaire

US Patriot Act - Certification regarding correspondent accounts for foreign banks

Zgoraj navedeni podpisani dokumenti so na voljo v specializiranih bazah podatkov, ki se nahajajo na naslednjih povezavah:

SWIFT KYC Registry

Bankers Almanac Due Diligence Depository 

Za dokazila o dovoljenjih za opravljanje storitev kreditne institucije v državah EGP vam priporočamo, da se obrnete na Register kreditnih institucij na straneh Evropskega bančnega organa (EBA: Credit institutions register) ali na strani Banke Slovenije