Stranke

Osrednja skupina, ki ji posvečamo največjo pozornost. Skrbimo za dolgoročni strokovni partnerski odnos, nenehno razvijamo nove produkte in storitve ter skrbimo za izboljšavo obstoječih.

Preberi več

Zaposleni

Prizadevamo si krepiti strokovnost in zadovoljstvo s številnimi aktivnostmi, ki spodbujajo usklajevanje poslovnih in družinskih obveznosti, zdrav način življenja, ter izboljševati organizacijsko klimo. 

Preberi več

Družba

Sodelujemo z zunanjimi deležniki za boljše sobivanje s širšo okolico, sponzoriramo športne in kulturne pobude ter dogodke, pomagamo v humanitarnih akcijah.

Preberi več

Okolje

Z meritvami prepoznavamo vpliv našega poslovanja na okolje in si z odgovornim ravnanjem ter tehnološkimi izboljšavami prizadevamo k zmanjšanju obremenitev do okolja.

Preberi več

Prošnja za sponzorstvo ali donacijo

Želimo vam pomagati in vas podpreti na ključnih področjih ter tako pomembno prispevati k skupnemu napredku. Skrbimo za promocijo podjetništva, spodbujamo dobrodelnost, šport in kulturo ter podpiramo dogodke strokovnih, poklicnih in interesnih organizacij.
Zaupajte nam svojo vizijo!

Prošnjo za sponzorstvo ali donacijo lahko oddate izključno prek spodnjega obrazca.

Prijavite se

Prošnja za podporo mladega športnika 2019/20

Mlade športnike spodbujamo na njihovi življenjski poti. Bodrimo športne vrednote in lastnosti fair-playa ter jih podpiramo, da postanejo odgovorne osebe tako do sebe, kot drugih tudi takrat, ko niso na igrišču. Želite, da podpremo vaš športni program? Prošnjo za podporo lahko oddate do 30. septembra 2019.

Prijavite se

Uporabne povezave

Skrita vsebina

Prošnja za sponzorstvo ali donacijo

Obravnavane bodo le prošnje oddane izključno prek tega obrazca. 

* Podatki so obvezni.

Prosilec za sponzorska sredstva ali donacijo

fizična oseba
pravna oseba / samostojni podjetnik / društvo
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Kontaktni podatki

Podatek je obvezen.
** - vnesite enega od spodnjih kontaktnih podatkov
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Ali ste komitent NLB, če da, prosimo navedite tip sodelovanja z banko (npr.: številka transakcijskega računa).
Da
Ne
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Da
Ne
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Razvrstitev prošnje za sponzorska sredstva ali donacijo glede na vsebino

Humanitarnost
Šport
Podpora podjetništvu
Ostalo*
           
Zdravstvene ustanove
Izobraževanje otrok in mladine
Kultura
Ostalo*
           
Razstave
Predstave
Festivali
Ostalo*
           
Vrhunski šport
Šport mladih
NLB Wheel
Ostalo*
           
Rokomet
Nogomet
Namizni tenis
Jadranje
Smučanje
Ostalo*
          
Rokomet
Nogomet
Namizni tenis
Jadranje
Smučanje
Ostalo*
          
Tehnološki razvoj in zagon podjetij
Slovenske zbornice in gospodarska združenja
Oglaševalski festivali
Sodelovanje za spodbudo na mednarodnih bančnih trgih
Ostalo*
          

Varovanje zakonitosti

Korupcija je vsaka kršitev dolžnega ravnanja z namenom pridobiti korist zase ali za koga drugega, vključno z ravnanjem oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.

Če katera od pogodbenih strank na račun ali v imenu druge stranke ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

  • pridobitev posla ali
  • za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
  • za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
  • za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu NLB ali NLB povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku NLB, pooblaščencu organa NLB ali NLB, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je sponzorska pogodba ali pogodba o donaciji nična.

Prejemnik sredstev se zavezuje, da je pred sklenitvijo te pogodbe NLB razkril vse okoliščine, ki bi lahko predstavljale nasprotje interesov in je v soglasju z NLB sprejel ukrepe, potrebne za njihovo obvladovanje. Zavezuje se, da na njegovi strani ne obstaja nikakršno dejansko ali potencialno nasprotje interesov, ki bi lahko na kakršenkoli način vplivalo ali omejevalo objektivnost pri odločanju o dodelitvi sponzorskih sredstev s strani NLB (npr. povezane osebe z NLB). Zavezuje se, da bo NLB razkril vsako okoliščino, zaradi katere obstaja ali pa utegne nastati nasprotje interesov med njegovimi interesi ali interesi z njim povezanih oseb ter interesi NLB.

V primeru dejanskega nastopa okoliščin iz prejšnjega odstavka tega člena, obstoj katerih pogodbenima strankama v trenutku podpisa pogodbe ni bil znan ali so te okoliščine nastale po podpisu  pogodbe ali so bile te okoliščine ustrezno razkrite ob oddaji vloge za sredstva, se izvajalec zavezuje, da bo nemudoma prenehal z aktivnostmi, ki predstavljajo nasprotje interesov, oziroma bo v soglasju z NLB izvedel ustrezne ukrepe, da bi preprečil oziroma obvladoval nasprotje interesov.

V primeru iz prejšnjega odstavka se prejemnik sredstev zavezuje, da bo o tem ob oddaji vloge oziroma nemudoma, najkasneje pa v roku treh delovnih dni po nastanku okoliščin iz prejšnjega odstavka, pisno obvestil NLB o nastanku teh okoliščin. Na zahtevo NLB bo prejemnik sredstev najkasneje v treh delovnih dneh po prejemu zahteve, posredoval vso dokumentacijo, iz katere je razvidno nasprotje interesov.

Ali je kdo od zakonitih zastopniki oz drugih nosilcev funkcij (predsednik, namestnik predsednika, tajnik, blagajnik in druge oblike funkcij, odborov ali   nadzornih organov) povezan z NLB d.d. in kako?
Da
Ne
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko ali e-naslov vas bomo obvestili o potrditvi sestanka.