Program za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

V NLB imamo ničelno toleranco do vseh oblik finančnega kriminala. Naš Program PPDFT za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma (PPDFT) zato sledi mednarodnim standardom na področju PPDFT, s čimer si banka prizadeva aktivno prispevati k različnim mednarodnim prizadevanjem za boj proti pranju denarja, financiranju terorizma in drugim kaznivim dejanjem.

Naši standardi preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ustrezajo slovenski zakonodaji in zakonodaji EU o preprečevanju pranja denarja ter smernicam Banke Slovenije. Prav tako so v skladu s priporočili Projektne skupine za finančno ukrepanje za pranje denarja – medvladne organizacije (FATF). Pregled strank in njihovega poslovanja izvajamo z uporabo natančnih postopkov in avtomatiziranega sistema zaznavanja potencialnih zlorab finančnega sistema za namene pranja denarja.

Naše zahteve za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma veljajo v vseh državah, kjer je prisotna NLB Skupina. Članice NLB Skupine morajo namreč v celoti spoštovati slovensko zakonodajo o PPDFT in Standarde NLB Skupine. Vsi naši zaposleni in višji vodstveni delavci morajo ravnati v skladu z njimi, da bi preprečili zlorabo našega imena ali naših produktov in storitev za namene pranja denarja. Da bi zagotovili, da vedno uporabljamo najboljše možne prakse usklajevanja, redno pregledujemo naše cilje, metodologije, politike, postopke in strategije za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ter redno usposabljamo in ozaveščamo vse zaposlene v poslovnih delih.

Strogi ukrepi za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma

NLB na podlagi Politike PPDFT ne dovoljuje plačil (transakcij) v prepovedane države/zakonodaje. NLB ne sodeluje s komitenti iz takih držav. Usklajevanje izvajanja sistema PPDFT v Skupini vključuje tudi nadzor in pregled sistema PPDFT. S tem pristopom in nadgradnjo sistema PPDFT v zadnjih letih NLB in NLB Skupina učinkovito upravljata tveganja PPDFT in izpolnjujeta svoje obveznosti skladno z mednarodnimi standardi in drugimi predpisi.

Drugi ukrepi, s katerimi se bojujemo proti pranju denarja in financiranju terorizma:

  • NLB ima določeno prepoved pričetka poslovnega sodelovanja s subjekti, ki imajo sedež v visoko tveganih državah z neustreznimi standardi glede financiranja terorizma,
  • omejitev in poglobljeni pregledi komitentov nerezidentov, ki nimajo ekonomskih ali logičnih podlag za vstop v poslovni odnos,
  • prepovedano poslovanje z državami in režimi, ki so glede na mednarodne bančne standarde opredeljeni kot visoko tvegani (vključno z Iranom, Severno Korejo, Sudanom in Južnim Sudanom, Mjanmarom, Afganistanom, Kubo, Krimom in Sirijo),

V NLB deluje posebna komisija za preprečevanje pranja denarja, ki redno pregleduje sumljive primere in sprejema odločitve o prekinitvi poslovnega sodelovanja, kadar obstajajo tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma.

Z vidika sprejemljivosti poslovanja s subjekti in segmenti, kjer dejanska tveganja presegajo raven sprejemljivosti, banka suvereno sprejme poslovno odločitev, da poslovnega razmerja s to stranko ali skupino ne sklene ali prekine obstoječa poslovna razmerja.

Kako zagotavljamo poznavanje naših strank (angl. know your customer, KYC)

NLB upošteva zakonodajo in mednarodne standarde, ki veljajo na področju PPDFT. NLB Skupina izvaja proces skrbnega pregleda komitenta (a) pred začetkom poslovnega sodelovanja, (b) pred izvedbo posamičnih transakcij v višini 15.000 EUR ali več, (c) v primeru dvoma glede točnosti podatkov ali (d) v primeru suma pranja denarja ali financiranja terorizma, ne glede na znesek transakcije ter (e) v primeru občasne transakcije, ki jo izvaja nekomitent banke.

Za pomoč pri boju proti financiranju dejavnosti terorizma in pranja denarja v NLB pridobivamo, preverjamo in beležimo podatke, ki identificirajo vsako osebo oziroma subjekt, ki odpre račun pri NLB.

NLB si prizadeva za pridobivanje in posodabljanje podatkov in dokumentov v zvezi s procesom poznavanja komitenta najmanj vsaki dve leti za visoko tvegane komitente in vsakih 5 let za komitente z običajnim tveganjem.

V NLB skrben pregled komitentov obsega naslednje:

  • ugotavljanje in preverjanje identitete komitenta na podlagi neodvisnih in objektivnih virov,
  • ugotavljanje dejanskega lastnika komitenta,
  • pridobivanje podatkov o aktivnostih, razlogih, namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ter drugih zakonsko zahtevanih podatkov,
  • redno spremljanje poslovnih aktivnosti komitenta na podlagi ocene tveganosti.

Kaj izvajanje postopka KYC v praksi pomeni za stranke? Ko odprete račun, vas bomo vprašali za vaše ime, naslov, datum rojstva in druge podatke, ki omogočajo, da vas identificiramo. Prav tako lahko prosimo za vpogled v vaše identifikacijske dokumente (potni list, osebno izkaznico ali druge identifikacijske dokumente). V primeru, da bomo potrebovali dodatne podatke in informacije (npr. o izvoru denarja, o končnih lastnikih in podobno), vas bomo prosili zanje, ker od nas to zahtevajo predpisi in mednarodni standardi, h katerim smo zavezani.

Podrobnejše informacije o izvajanju postopkov KYC – kako ocenjujemo in spremljamo stranke

Razvili smo učinkovite postopke za poznavanje strank (Know Your Customer ali KYC) in postopek odločanja o sprejemu novih strank, da bi zagotovili ustrezno raven skladnosti z mednarodnimi standardi preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Poleg tega nam ti postopki pomagajo pri zmanjševanju tveganj v zvezi s pranjem denarja, financiranjem terorizma in drugim gospodarskim kriminalom. Naši postopki KYC se začnejo z intenzivnimi pregledi stranke, pri čemer sledimo mednarodnim standardom in smernicam naših regulatorjev (pregledi strank potekajo pred vzpostavitvijo poslovnega razmerja s posamezno stranko, izvajajo pa se tudi kasneje v obliki rednih pregledov). Naši postopki veljajo ne samo za posameznike in poslovne subjekte, ki so ali bi lahko postali naši neposredni poslovni partnerji, ampak tudi za ljudi in subjekte, ki stojijo za njimi (dejanski lastniki) ali so posredno povezani z njimi (poslovni partnerji).

Na osnovi dobrega poznavanja stranke ocenimo in določimo stopnjo tveganja posamezne stranke in poslovnega razmerja. Na osnovi ocene tveganja izvajamo poenostavljen, običajen in poglobljen pregled stranke. V primeru visokega tveganja izvajamo poglobljen pregled (na primer politično izpostavljene osebe), kjer izvajamo dodatne ukrepe, kot na primer: pridobivamo podatke o izvoru sredstev in premoženja, dodatne podatke o dejavnosti, namenu in interesih stranke, sklepanje poslovnega razmerja mora potrditi višje vodstvo, med poslovanjem stranke pa pogosteje in bolj poglobljeno spremljamo poslovne aktivnosti, ki jih stranka izvaja preko storitev.

Finančne sankcije in EMBARGO (ZN, EU, OFAC, HMT)

Nesprejemljivost sklepanja poslovnih razmerij in izvajanja transakcij velja za vse subjekte, entitete, lastniške povezave, blago, države in geografska območja, ki so predmet mednarodnih omejevalnih ukrepov. NLB skladno z zakonodajnimi zahtevami izvaja omejevalne ukrepe ZN (Združenih narodov) in EU. Kljub temu, da NLB kot subjekt s sedežem v Sloveniji ni zavezana izvajati ameriške zakonodajne zahteve, smo v okviru politike izvajanja mednarodnih omejevalnih ukrepov (finančne sankcije in embargo) sprejeli poslovno odločitev in se zavezali k izvajanju finančnih sankcij in embargo urada OFAC, HMT ter v celoti izvajamo ameriški patriotski zakon (US Patriot Act) v delu, ki velja za tuje banke.

Skrita vsebina