Dolžniški instrumenti

Obveznice

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: NLB) ima eno nezapadlo obveznico.

Tip obveznice Oznaka ISIN koda Datum izdaje Datum končne zapadlosti Obrestna mera Skupni nominalni znesek Trgovanje na organiziranem trgu

Podrejena Tier 2  obveznica

NLB27

SI0022103855

6. maj 2019

6. maj 2029*

4,2% p.a.**

EUR 45.000.000

Ljubljanska borza vrednostnih papirjev

* Obveznica vsebuje možnost odpoklica s strani NLB.

** Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša:

(i) v času do 6. maja 2024 (vendar brez 6. maja 2024), 4,2%;

(ii) od vključno 6. maja 2024 dalje, referenčno obrestno mero, veljavno na dan določitve obrestne mere, povečano za pribitek v višini 4,159%.

Seznam izdanih dolžniških instrumentov, ki se uvrščajo v 8., 9. ali 10. točko drugega odstavka 207. člena ZRPPB

Skladno s šestim odstavkom 207. člena Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 44/16 s spremembami in dopolnitvami; ZRPPB) NLB objavlja naslednji seznam izdanih dolžniških instrumentov, ki se uvrščajo v 8., 9. ali 10. točko drugega odstavka 207. člena ZRPPB:

Oznaka dolžniških instrumentov posamezne izdaje Znesek skupne obveznosti izdajatelja iz naslova posamezne izdaje Skupno število dolžniških instrumentov, izdanih v posamezni izdaji Datum izdaje in datum pogodbene zapadlosti obveznosti iz dolžniških instrumentov Zaporedna številka vrstnega reda poplačila obveznosti iz posamezne izdaje v primeru postopka prisilnega prenehanja z upoštevanjem prednostnega vrstnega reda poplačila iz drugega in četrtega odstavka 207. člena ZRPPB
1.

NLB27

(ISIN koda: SI0022103855)

45 milijonov EUR in obresti 450 apoenov

6. maj 2019;

6. maj 2029*

Obveznosti iz naslova NLB27 se v skladu z drugim odstavkom 207. člena poplačajo kot desete po vrsti, pri čemer se ob upoštevanju četrtega odstavka 207. člena poplačajo pred terjatvami iz naslova instrumentov, ki jih je izdala banka in izpolnjujejo pogoje za instrumente dodatnega temeljnega kapitala banke, ter drugimi podrejenimi terjatvami, ki se glede na pogodbeno ureditev v primeru insolventnosti banke poplačajo hkrati s terjatvami iz naslova instrumentov dodatnega temeljnega kapitala (tretja točka četrtega odstavka 207. člena) in obveznostmi iz naslova lastniških instrumentov (enajsta točka drugega odstavka 207. člena)

* Obveznica vsebuje možnost odpoklica s strani NLB.

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

30. 6. 2019

NLB Skupina: 79,4 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Teja Žerjal
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2568
E: teja.zerjal@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si