Dolžniški instrumenti

Obveznice

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: NLB) ima tri nezapadle obveznice.

Tip obveznice

Oznaka

ISIN koda

Datum izdaje

Datum končne zapadlosti

Obrestna mera

Skupni nominalni znesek

Trgovanje na organiziranem trgu

Podrejena

Tier 2

 obveznica

NLB27

SI0022103855

6. maj 2019

6. maj 2029*

4,2% p.a.**

EUR 45.000.000

Ljubljanska borza vrednostnih papirjev

Podrejena Tier 2 obveznica

NOVALJ 3.65 11/19/29

XS2080776607

19. november 2019

19. november 2029*

3,65% p.a. ***

EUR 120.000.000

Luksemburška borza vrednostnih papirjev

Podrejena Tier 2 obveznica NOVALJ 3.4 02/05/30 XS2113139195 5. februar 2020 5. februar 2030* 3,40 % p.a.**** EUR 120.000.000 Luksemburška borza vrednostnih papirjev

* Obveznica vsebuje možnost odpoklica s strani NLB.

** Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša:

(i) v času do 6. maja 2024 (vendar brez 6. maja 2024), 4,2%;

(ii) od vključno 6. maja 2024 dalje, referenčno obrestno mero, veljavno na dan določitve obrestne mere, povečano za pribitek v višini 4,159%.

*** Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša:

(i) v času do 19. novembra 2024 (vendar brez 19. novembra 2024), 3,65%;

(ii) od vključno 19. novembra 2024 dalje, referenčno obrestno mero (5-letni MS), veljavno na dan določitve obrestne mere, povečano za pribitek v višini 3,833%.

****Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša:

(i) v času do 5. februarja 2025 (vendar brez 5. februarja 2025), 3,40 %;

(ii) od vključno 5. februarja 2025 dalje, referenčno obrestno mero (5-letni MS), veljavno na dan določitve obrestne mere, povečano za pribitek 3,658 %.

Seznam izdanih dolžniških instrumentov, ki se uvrščajo v 8., 9. ali 10. točko drugega odstavka 207. člena ZRPPB

Skladno s šestim odstavkom 207. člena Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 44/16 s spremembami in dopolnitvami; ZRPPB) NLB objavlja naslednji seznam izdanih dolžniških instrumentov, ki se uvrščajo v 8., 9. ali 10. točko drugega odstavka 207. člena ZRPPB:

Oznaka dolžniških instrumentov posamezne izdaje Znesek skupne obveznosti izdajatelja iz naslova posamezne izdaje Skupno število dolžniških instrumentov, izdanih v posamezni izdaji Datum izdaje in datum pogodbene zapadlosti obveznosti iz dolžniških instrumentov Zaporedna številka vrstnega reda poplačila obveznosti iz posamezne izdaje v primeru postopka prisilnega prenehanja z upoštevanjem prednostnega vrstnega reda poplačila iz drugega in četrtega odstavka 207. člena ZRPPB
1.

NLB27

(ISIN koda: SI0022103855)

45 milijonov EUR in obresti 450 apoenov

6. maj 2019;

6. maj 2029*

Obveznosti iz naslova izdanih obveznic se v skladu z drugim odstavkom 207. člena poplačajo kot desete po vrsti, pri čemer se ob upoštevanju četrtega odstavka 207. člena poplačajo pred terjatvami iz naslova instrumentov, ki jih je izdala banka in izpolnjujejo pogoje za instrumente dodatnega temeljnega kapitala banke, ter drugimi podrejenimi terjatvami, ki se glede na pogodbeno ureditev v primeru insolventnosti banke poplačajo hkrati s terjatvami iz naslova instrumentov dodatnega temeljnega kapitala (tretja točka četrtega odstavka 207. člena) in obveznostmi iz naslova lastniških instrumentov (enajsta točka drugega odstavka 207. člena)

2.

NOVALJ 3.65 11/19/29

(ISIN XS2080776607)

120 mio EUR in obresti

1200 apoenov

19. november 2019;

19. november 2029*

Obveznosti iz naslova izdanih obveznic se v skladu z drugim odstavkom 207. člena poplačajo kot desete po vrsti, pri čemer se ob upoštevanju četrtega odstavka 207. člena poplačajo pred terjatvami iz naslova instrumentov, ki jih je izdala banka in izpolnjujejo pogoje za instrumente dodatnega temeljnega kapitala banke, ter drugimi podrejenimi terjatvami, ki se glede na pogodbeno ureditev v primeru insolventnosti banke poplačajo hkrati s terjatvami iz naslova instrumentov dodatnega temeljnega kapitala (tretja točka četrtega odstavka 207. člena) in obveznostmi iz naslova lastniških instrumentov (enajsta točka drugega odstavka 207. člena)

3.

NOVALJ 3.4 02/05/30

(ISIN XS2113139195)

120 mio EUR in obresti

1200 apoenov

5. februar 2020;

5. februar 2030*

Obveznosti iz naslova izdanih obveznic se v skladu z drugim odstavkom 207. člena poplačajo kot desete po vrsti, pri čemer se ob upoštevanju četrtega odstavka 207. člena poplačajo pred terjatvami iz naslova instrumentov, ki jih je izdala banka in izpolnjujejo pogoje za instrumente dodatnega temeljnega kapitala banke, ter drugimi podrejenimi terjatvami, ki se glede na pogodbeno ureditev v primeru insolventnosti banke poplačajo hkrati s terjatvami iz naslova instrumentov dodatnega temeljnega kapitala (tretja točka četrtega odstavka 207. člena) in obveznostmi iz naslova lastniških instrumentov (enajsta točka drugega odstavka 207. člena)

* Obveznica vsebuje možnost odpoklica s strani NLB.

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

31. 3. 2022

NLB Skupina: 112,7 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Peter Jenčič
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2620
E: peter.jencic@nlb.si

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!