Obveznice Nove Ljubljanske banke d.d. – NOVALJ 6 07/19/25

Izdajatelj

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana

Vrsta

Obveznice nominirane v EUR, izdane v obliki nove globalne obveznice (»new global note«)

Status in podrejenost

Obveznice predstavljajo neposredno, nezavarovano in nepodrejeno obveznost Izdajatelja in so namenjene izpolnjevanju minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (MREL)

Oznaka

NOVALJ 6 07/19/25

ISIN koda

XS2498964209

Bonitetna ocena Obveznic

BBB (S&P)

Skupni nominalni znesek  izdaje (glavnica)

300.000.000,00 EUR

Nominalni znesek vsake Obveznice

100.000,00 EUR

Datum Dospetja

19. julij 2025

Obrestna Mera

(i) v obdobju od Dneva Izdaje do (vendar ne vključno) Datuma Opcijskega Izplačila, 6,000 % letno:

(ii) v obdobju od vključno Datuma Opcijskega Izplačila do (vendar ne vključno) Datuma Dospetja, Referenčna Obrestna Mera, ugotovljena na Dan Ponastavitve Obrestne Mere, povečana za pribitek v višini 4,835 % letno;

Referenčna Obrestna Mera

Srednja vrednost obrestne zamenjave (»mid-swap rate«) v evrih z ročnostjo 1 leto

Datum Opcijskega Izplačila

19. julij 2024

Dan Ponastavitve Obrestne Mere

Pomeni dan, ki je dva TARGET Delovna Dneva pred Datumom Opcijskega Izplačila

TARGET Delovni Dan

Pomeni dan, ko posluje plačilni sistem TARGET

Dan Izdaje

19. julij 2022

Način izračuna obresti

Z upoštevanjem dejanskega števila dni v obdobju in dejanskega števila dni v letu,  zaokrožitev na najbližji polni cent, pri čemer se 0,005 EUR zaokroži navzgor.

Obrestno obdobje

Pomeni obdobje od vključno Dneva Izdaje, do prvega dne dospelosti plačila obresti (vendar brez prvega dne dospelosti plačila obresti) in vsako naslednje obdobje od vključno dneva dospelosti plačila obresti do naslednjega dneva dospelosti plačila obresti (vendar brez naslednjega dne dospelosti plačila obresti).

Dan Dospelosti Plačila Obresti

19. julij vsakega leta, začenši s 19. julij 2023

Možnosti predčasnega izplačila obveznosti

Imetniki nimajo pravice zahtevati predčasnega izplačila.

Izdajatelj lahko izplača Obveznice pred zapadlostjo izključno v celoti, v višini glavnice skupaj z obračunanimi in neplačanimi obrestmi do dneva  predčasnega izplačila (brez vključitve dneva predčasnega izplačila:

  1. 19. julij 2024 (na Datum Opcijskega Izplačila);
  2. kadarkoli v primeru spremembe:
  1. davčne obravnave obveznic (Tax Event);
  2. predpisov o uvrstitvi obveznic med postavke kvalificiranih obveznosti (MREL Disqualification Event);

če so izpolnjeni pogoji za predčasno izplačilo in odkup, določeni v pogojih Obveznic in če Izdajatelj pridobi dovoljenje Enotnega Odbora za Reševanje (v nadaljevanju: Organ za Reševanje) za predčasno izplačilo Obveznic.

To dovoljenje se izda samo v primeru če:

(a) Izdajatelj (pred ali istočasno s predčasnim odkupom ali odplačilom) nadomesti Obveznice s kapitalskimi instrumenti ali instrumenti kvalificiranih obveznosti enake ali višje kakovosti pod pogoji, ki so vzdržni za dohodkovno sposobnost Izdajatelja, ali

(b) Izdajatelj je Organu za Reševanje zadovoljivo dokazal, da bi kapital in kvalificirane obveznosti izdajatelja po predčasnem odkupu ali odplačilu presegli zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti iz uredbe CRR ter direktiv 2013/36/EU in 2014/59/EU v obsegu, ki ga Organ za Reševanje v soglasju s pristojnim nadzornim organom oceni kot potrebnega; ali

(c) Izdajatelj je Organu za Reševanje zadovoljivo dokazal, da je delna ali celotna nadomestitev kvalificiranih obveznosti s kapitalskimi instrumenti potrebna za zagotovitev skladnosti s kapitalskimi zahtevami, določenimi v CRR in v Direktivi 2013/36/EU, za ohranitev dovoljenja.

Uvrščene na borzo vrednostnih papirjev

Luksemburška borza, Euro MTF trg

Dan uvrstitve na borzo

19. julij 2022

Ponudbeni dokument (»Offering Circular«)

Ponudbeni dokument

»POMEMBNO OPOZORILO«

Zgornji opis bistvenih značilnosti obveznic ni pravno zavezujoč, podroben opis pravic in obveznosti iz obveznic je vsebovan v Ponudbenem dokumentu v poglavju »Terms and conditions of the notes«.

Amortizacijski načrt za eno obveznico (v EUR)*

Datum dospelosti obveznosti

Glavnica

Obresti

Skupaj

19.7.2022

-

-

-

19.7.2023

0,00

6.000,00

6.000,00

19.7.2024

0,00

6.000,00

6.000,00

19.7.2025

100.000,00

6.000,00

106.000,00

* Izračun je informativen 

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

30. 9. 2023

NLB Skupina: 132,6 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Peter Jenčič
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2620
E: peter.jencic@nlb.si

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!