Lastniški kapital

Vrednostni papirji

Izdajatelj: Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Vrednostni papirji:
Navadne delnice ISIN: SI0021117344
Oznaka delnice: NLBR
Borza vrednostnih papirjev: Ljubljanska borza (LJSE)
Globalna potrdila o lastništvu (GDR-ji)

GDR ISIN v skladu z »Regulation S«: US66980N2036

GDR ISIN v skladu z »Rule 144A«: US66980N1046

Oznaka: NLB
Borza vrednostnih papirjev: London Stock Exchange (LSE)
Povezani instrumenti: Osnovno premoženje predstavljajo navadne delnice uvrščene na Ljubljansko borzo. 5GDR-jev predstavlja 1 navadno delnico.
Velikost ponudbe 20.000.000 Delnic

Informacije o delnicah

Vir podatkov: Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana. Prikazani so zakasnjeni podatki, ki so namenjeni zgolj informiranju vlagateljev (za zasebne namene), nadaljnja obdelava podatkov ali njihovo posredovanje tretjim ni dovoljeno.

Lastniška struktura Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (NLB)

Osnovni kapital NLB je razdeljen na 20.000.000 delnic. Delnice so uvrščene v prvo kotacijo Ljubljanske borze  (ISIN SI0021117344, trgovalni simbol na Ljubljanski borzi: NLBR) in globalna potrdila o lastništvu (GDR), ki predstavljajo delnice, so uvrščena v trgovanje na glavnem trgu Londonske borze (ISIN: US66980N2036 in US66980N1046, trgovalni simbol GDR na Londonski borzi: NLB in 55VX). Pet GDR predstavlja eno delnico NLB.

V tabeli so navedeni glavni delničarji NLB na dan 31. 3. 2024(i).

Delničar Število delnic Odstotek delnic

Bank of New York Mellon za račun imetnikov GDR (ii)

10.357.070

51,79

  • od tega Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) (iii)

/

>5 in <10

Republika Slovenija

5.000.001

25,00

Drugi delničarji

4.642.929

23,21

Skupaj 20.000.000 100,00

Opombe:

(i) Informacije so pridobljene iz delniške knjige NLB, dostopne prek spletne storitve KDD (Centralna Klirinško depotna družba) in na voljo članom KDD. Podatki o pomembnih deležih temeljijo na samoprijavi posameznih imetnikov v skladu z veljavnimi določbami slovenskega prava, ki zahteva, da imetniki delnic družbe, ki kotirajo na borzi, obvestijo družbo, kadar njihovi neposredni in/ali posredni deleži prestopijo določene pragove, in sicer 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 1/3, 50 % ali 75 %. V tabeli so navedeni vsi samoprijavljeni imetniki pomembnih deležev, katerih obvestila so bila prejeta. Glede na omenjeno obveznost imetnikov pomembnih deležev Banka predpostavlja, da nobena druga pravna ali fizična oseba ni imetnik neposredno in/ali posredno deset ali več odstotkov delnic Banke. (ii) Bank of New York Mellon ima delnice v vlogi depozitarja (depozitar GDR) za imetnike GDR in ni upravičeni lastnik teh delnic. Imetniki GDR imajo pravico zamenjati GDR za delnice. Imetniki GDR lahko pravice iz naslova deponiranih delnic uveljavljajo samo prek depozitarja GDR in se nimajo pravice neposredno udeležiti skupščine delničarjev ali izvrševati glasovalne pravice iz naslova deponiranih delnic. (iii) Informacija o lastništvu GDR temelji na samoprijavi s strani posameznih imetnikov GDR na podlagi določil slovenskega prava.

Ključni kazalci na delnico

v EUR 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Knjigovodska vrednost 82,7 80,8 84,3 97,6 103,9 114,1 139,9
Izplačane dividende na delnico 13,53 7,13 - 0,60 / 0,64 / 3,37 5 5,5
Čisti dobiček na delnico (EPS)(1) 11,25 10,2 9,7 13,5 11,8 22,3 27,5

(1) Čisti dobiček NLB Skupine na delnico

Izplačilo dividende je prikazano v letu, v katerem je bil ustvarjen dobiček.

Informacije o izplačilu dividend

Višina predlagane dividende:

5,5 EUR

Izplačilo dividend:

Sreda, 26. 6. 2024

Presečni dan v delniški knjigi za upravičenost do dividende:

Ponedeljek, 24. 6. 2024

Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende:

Petek, 21. 6. 2024

Obdavčitev dividend - postopek vračila davčnega odtegljaja 

Lastniki delnic

Obrazci:

Zahtevek za zmanjšanje oz. oprostitev davka na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka  (pred izplačilom dividende se predloži izplačevalcu dividende) https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/kido_1.i.en.pdf

Navodilo za izpolnjevanje zahtevka: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/kido_1.n.sl.pdf

Zahtevek za vračilo davka od dividend na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki se predloži Finančni upravi Republike Slovenije: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/kido_9.i.en.pdf

Navodilo za izpolnjevanje zahtevka: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/kido_9.n.sl.pdf

Lastniki Globalnih potrdil o lastništvu (GDR)

Za namene slovenske davčne zakonodaje se depozitar GDR šteje kot posrednik. Zato so dividende, ki jih skrbnik plača depozitarju GDR, predmet odtegnitve in plačila slovenskega davka v višini 25 %. Imetnik, lastnik GDR ali dejanski lastnik lahko v dovoljenem obsegu zahteva vračilo plačanega davka. Zahtevek za vračilo se predloži Finančni upravi Republike Slovenije.

Postopki vračila davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov, izplačanih od osebe, ki jih je prejela za tuj račun (383. d člen ZDavP-2)

1. Postopek vračila s pisnim zahtevkom po prvem odstavku 383. d člena ZDavP-2obrazec in navodila najdete tukaj

2. Postopek vračila z zahtevkom za vračilo davka v primeru ugodnosti, določenih v mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega obdavčevanja; obrazce in navodila najdete tukaj

3. Postopek vračila z zahtevkom za vračilo davka v primeru ukrepa, določenega v ZDDPO-2, in sicer če prejemnik dohodka v državi rezidentstva ne more uveljavljati v Sloveniji plačanega davka na viru: navodila najdete tukaj (točka 1.4)

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

31. 3. 2024

NLB Skupina: 147,5 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z vlagatelji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Peter Jenčič
Odnosi z vlagatelji

T: +386 1 476 2620
E: peter.jencic@nlb.si

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!