Lastniški kapital

Vrednostni papirji

Izdajatelj: Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Vrednostni papirji:
Navadne delnice ISIN: SI0021117344
Oznaka delnice: NLBR
Borza vrednostnih papirjev: Ljubljanska borza (LJSE)
Globalna potrdila o lastništvu (GDR-ji)

GDR ISIN v skladu z »Regulation S«: US66980N2036

GDR ISIN v skladu z »Rule 144A«: US66980N1046

Oznaka: NLB
Borza vrednostnih papirjev: London Stock Exchange (LSE)
Povezani instrumenti: Osnovno premoženje predstavljajo navadne delnice uvrščene na Ljubljansko borzo. 5GDR-jev predstavlja 1 navadno delnico.
Velikost ponudbe 20.000.000 Delnic

Informacije o delnicah

Vir podatkov: Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana. Prikazani so zakasnjeni podatki, ki so namenjeni zgolj informiranju vlagateljev (za zasebne namene), nadaljnja obdelava podatkov ali njihovo posredovanje tretjim ni dovoljeno.

Lastniška struktura Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (NLB)

Osnovni kapital NLB je razdeljen na 20.000.000 delnic. Delnice so uvrščene v prvo kotacijo Ljubljanske borze  (ISIN SI0021117344, trgovalni simbol na Ljubljanski borzi: NLBR) in globalna potrdila o lastništvu (GDR), ki predstavljajo delnice, so uvrščena v trgovanje na glavnem trgu Londonske borze (ISIN: US66980N2036 in US66980N1046, trgovalni simbol GDR na Londonski borzi: NLB). Pet GDR predstavlja eno delnico NLB.

V tabeli so navedeni glavni delničarji NLB na dan 29. 11. 2018.

Delničar Število delnic Odstotek delnic
Bank of New York Mellon za račun imetnikov GDR (¹) 11.046.740 55,23
  • od tega Brandes Investment Partners, L.P. (²)
1.342.035 6,71
  • od tega Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) (²)
1.250.000 6,25
Republika Slovenija 7.000.000 35,00
Splitska Banka d.d.- račun stranke 550.000 2,75
Addiko Bank d.d. - Pension fund 1 – fiduciarni račun 267.500 1,34
Drugi delničarji 1.135.760 5,68
Skupaj 20.000.000 100,00

Opombi:
(¹) Bank of New York Mellon ima delnice v vlogi depozitarja (depozitar GDR) za imetnike GDR in ni upravičeni lastnik teh delnic. Imetniki GDR imajo pravico zamenjati GDR za delnice. Imetniki GDR lahko pravice iz naslova deponiranih delnic uveljavljajo samo preko depozitarja GDR in se nimajo pravice neposredno udeležiti skupščine delničarjev ali izvrševati glasovalne pravice iz naslova deponiranih delnic.
(²) Informacija o lastništvu GDR temelji na samoprijavi s strani posameznih imetnikov GDR na podlagi določil slovenskega prava.

Ključni kazalci na delnico

v EUR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Knjigovodska vrednost 79,1 86,5 106,8 135,0 132,7 111,2 86,8 58,4 54,7 60,3 62,1 63,2 69,1
Izplačane dividende 2,5 4,1 5,3 0,3 - - - - - - 2,195 3,189 13,53
Čisti dobiček na delnico (EPS) 6,2 10,3 15,4 5,9 - - - - - 4,08 2,19 3,2 9,5

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

30.09.2018

NLB Skupina: 92,2 EUR

NLB d.d.: 76,8 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Teja Žerjal
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2568
E: teja.zerjal@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si