Obveznice Nove Ljubljanske banke d.d. – NOVALJ 3.4 02/05/30

Izdajatelj

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana

Vrsta

Podrejene, nominirane v EUR, izdane v obliki globalne obveznice (»global note«)

Status in podrejenost

Obveznice predstavljajo neposredno, nezavarovano in podrejeno obveznost Izdajatelja, namenjeno vključitvi v dodatni kapital Izdajatelja v skladu s 63. členom Uredbe CRR II,

Oznaka

NOVALJ 3.4 02/05/30

ISIN koda

XS2113139195

Bonitetna ocena Obveznic

BB (S&P)

Skupni nominalni znesek  izdaje (glavnica)

120.000.000,00 EUR

Nominalni znesek vsake Obveznice

EUR 100,000.00

Datum Začetka Obrestovanja

5. februar 2020

Datum dospetja

5. februar 2030

Obrestna Mera

Obrestna mera pomeni letno obrestno mero, ki znaša:

(i) 3,40 % do 5. februarja 2025 (vendar brez 5. februarja 2025)

(ii) od vključno 5. februarja 2025 dalje, Referenčno Obrestno Mero, veljavno na Dan Določitve Obrestne Mere, povečano za Pribitek

Referenčna Obrestna Mera

Obrestna zamenjava (»mid-swap rate«) v evrih z ročnostjo 5 let

Dan Določitve

5. februar 2025

Dan Določitve Obrestne Mere

Pomeni dan, ki je dva TARGET Delovna Dneva pred Dnem Določitve

Pribitek

3.658 %

TARGET Delovni Dan

Pomeni katerikoli dan, ko posluje plačilni sistem TARGET 2

Dan izdaje

5. februar 2020

Način izračuna obresti

Če je treba izračunati znesek obresti iz naslova Obveznici za določeno časovno obdobje agent izračuna takšen znesek obresti: (i)  za vsako Obrestno obdobje, ki se konča na ali pred Dnevom Določitve po obrestni meri 3,40 % od zneska glavnice Obveznic; in (ii) za vsako Obrestno obdobje, ki se začne na ali po Dnevu Določitve po ustrezni Obrestni Meri od zneska glavnice Obveznic, pri čemer vsak znesek pomnoži z ustreznim ulomkom, ki odraža število dni (dejansko/dejansko) in rezultat zaokroži na najbližji polni cent, pri čemer se 0,005 EUR zaokroži navzgor.

Obrestno obdobje

Pomeni obdobje od vključno Datuma Začetka Obrestovanja, do prvega dne dospelosti plačila obresti (vendar brez prvega dne dospelosti plačila obresti) in vsako naslednje obdobje od vključno dneva dospelosti plačila obresti do naslednjega dneva dospelosti plačila obresti (vendar brez naslednjega dne dospelosti plačila obresti).

Dan Dospelosti Plačila Obresti

5. februarja vsakega leta, začenši s 5. februarjem 2021

Način izplačila glavnice

Ob dospelosti, pri čemer je izplačilo enako 100 % glavnice plus natečene obresti

Možnosti predčasnega izplačila obveznosti

Glavnica Obveznic ne more biti predčasno izplačana na zahtevo imetnika.

Izdajatelj lahko izplača Obveznice pred zapadlostjo (v celoti, vendar ne delno,  in sicer v višini glavnice skupaj z obračunanimi in neplačanih obresti do dne pred predčasnim izplačilom obveznosti, navedenim v obvestilu, če so izpolnjeni pogoji za predčasno izplačilo in odkup, določeni v pogojih Obveznic):

(a) če do 31. julija 2020 izdajatelj ne pridobi dovoljenja pristojnega organa za vključitev Obveznic v celoti v izračun dodatnega kapitala v skladu s 71. členom CRR II; in

(b) ob predhodnem soglasju pristojnega organa: (i) na peto obletnico datuma izdaje Obveznic; (ii) v kolikor pride do spremembe v regulatorni razvrstitvi Obveznic; in / ali (iii) v kolikor pride do spremembe davčne obravnave Obveznic

Uvrščene na borzo vrednostnih papirjev

Luksemburška borza, Euro MTF trg

Dan uvrstitve na borzo

5. februar 2020

Ponudbeni dokument (»Offering Circular«)

Ponudbeni dokument

»POMEMBNO OPOZORILO«

Zgornji opis bistvenih značilnosti obveznic ni pravno zavezujoč, podroben opis pravic in obveznosti iz obveznic je vsebovan v Ponudbenem dokumentu v poglavju »Terms and conditions of the notes«.

Amortizacijski načrt za eno obveznico (v EUR)*

Datum dospelosti obveznosti

Glavnica

Obresti

Skupaj

5.2.2020

-

-

-

5.2.2021

0,00

3.400,00

3.400,00

5.2.2022

0,00

3.400,00

3.400,00

5.2.2023

0,00

3.400,00

3.400,00

5.2.2024

0,00

3.400,00

3.400,00

5.2.2025

0,00

3.400,00

3.400,00

5.2.2026

0,00

3.400,00

3.400,00

5.2.2027

0,00

3.400,00

3.400,00

5.2.2028

0,00

3.400,00

3.400,00

5.2.2029

0,00

3.400,00

3.400,00

5.2.2030

100.000,00

3.400,00

103.400,00

* Izračun je informativen

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

31. 12. 2023

NLB Skupina: 139,9 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z vlagatelji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Peter Jenčič
Odnosi z vlagatelji

T: +386 1 476 2620
E: peter.jencic@nlb.si

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!