Spodbujanje športa mladih in podpora vrhunskih športnikov

Podpiramo tako slovenske vrhunske športnike kot tudi mlade športne upe na regionalni ravni.

Poseben poudarek dajemo športu za mlade. Tako v okviru projekta NLB Šport mladim želimo krepiti dolgoročno družbeno odgovorno pobudo, da v vseh regijah Slovenije spodbujamo mlade rekreativce h gibanju in zdravemu načinu življenja. To delamo v sodelovanju z lokalnimi športnimi klubi. Pobuda podpira izobraževanje o pošteni igri, spodbuja odgovorno ravnanje in poudarja pomen vadbe na splošno. Obenem želimo usmerjati mlade, ki danes vse bolj živijo v virtualnem svetu, nazaj v naravo in v športne dejavnosti. 

"Če lahko uspe zgolj enemu, je vredno podpirati vse." To vodilo pa nas vodi do ponosnega podpornika slovenskega (profesionalnega) športa, ki je svojo paleto sponzorstev še povečal. Nogometu, rokometu, smučanju in namiznemu tenisu so se pridružili smučarski skoki, smučarski teki in odbojka s Svetovnim prvenstvom 2022. Vnovič pa smo stopili tudi na košarkarski parket in košarki na vozičku (ki jo podpiramo od leta 2009) – Ligi NLB Wheel – dodali podporo Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija ter regijsko tekmovanje v košarki Aba Liga j.t.d. Ta nas popelje po članicah NLB Skupine in skupni cilj regijskih prvakov še okrepi. 

V okviru projekta NLB Šport mladim 2022/2023 smo finančno podprli

65

  

  

lokalnih športnih klubov, ki načrtno delajo z mladimi in s tem

preko 11.000

  

  

otrokom in mladostnikom iz 40 krajev po Sloveniji omogočili tudi kakovostno preživljanje prostega čas.

Prošnja za sponzorstvo ali donacijo

Želimo vam pomagati in vas podpreti na ključnih področjih ter tako pomembno prispevati k skupnemu napredku. Skrbimo za promocijo podjetništva, spodbujamo dobrodelnost, šport in kulturo ter podpiramo dogodke strokovnih, poklicnih in interesnih organizacij.
Zaupajte nam svojo vizijo!

Prošnjo za sponzorstvo ali donacijo lahko oddate izključno prek spodnjega obrazca.

Oddaj prošnjo

Prošnja za podporo klubom v projektu NLB Šport mladim 2023/24

Mlade športnike spodbujamo na njihovi življenjski poti. Bodrimo športne vrednote in lastnosti fair-playa ter jih podpiramo, da postanejo odgovorne osebe tako do sebe, kot drugih tudi takrat, ko niso na igrišču.

Prijave za projekt NLB Šport mladim za sezono 2023/2024 so zaključene.

Zadnje objave

Skrita vsebina

Prošnja za sponzorstvo ali donacijo

Obravnavane bodo le prošnje oddane izključno prek tega obrazca. 

* Podatki so obvezni.

Prosilec za sponzorska sredstva ali donacijo

fizična oseba
pravna oseba / samostojni podjetnik / društvo
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Kontaktni podatki

Podatek je obvezen.
** - vnesite enega od spodnjih kontaktnih podatkov
Podatek je obvezen.

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Ali ste komitent NLB, če da, prosimo navedite tip sodelovanja z banko (npr.: številka transakcijskega računa).
Da
Ne
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Da
Ne
Podatek je obvezen.
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.
Podatek je obvezen.

Razvrstitev prošnje za sponzorska sredstva ali donacijo glede na vsebino

Humanitarnost
Šport
Podpora podjetništvu
Ostalo
Podatek je obvezen.
           
Zdravstvene ustanove
Izobraževanje otrok in mladine
Kultura
Ostalo
Podatek je obvezen.
           
Razstave
Predstave
Festivali
Ostalo*
Podatek je obvezen.
           
Smučanje
Nogomet
Rokomet
Namizni tenis
Odbojka
Košarka
Smučarski skoki
Tek na smučeh
Ostalo
Podatek je obvezen.
           
Tehnološki razvoj in zagon podjetij
Slovenske zbornice in gospodarska združenja
Oglaševalski festivali
Sodelovanje za spodbudo na mednarodnih bančnih trgih
Ostalo
Podatek je obvezen.
           

Varovanje zakonitosti

Korupcija je vsaka kršitev dolžnega ravnanja z namenom pridobiti korist zase ali za koga drugega, vključno z ravnanjem oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.

Če katera od pogodbenih strank na račun ali v imenu druge stranke ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

  • pridobitev posla ali
  • za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
  • za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
  • za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu NLB ali NLB povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku NLB, pooblaščencu organa NLB ali NLB, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je sponzorska pogodba ali pogodba o donaciji nična.

Prejemnik sredstev se zavezuje, da je pred sklenitvijo te pogodbe NLB razkril vse okoliščine, ki bi lahko predstavljale nasprotje interesov in je v soglasju z NLB sprejel ukrepe, potrebne za njihovo obvladovanje. Zavezuje se, da na njegovi strani ne obstaja nikakršno dejansko ali potencialno nasprotje interesov, ki bi lahko na kakršenkoli način vplivalo ali omejevalo objektivnost pri odločanju o dodelitvi sponzorskih sredstev s strani NLB (npr. povezane osebe z NLB). Zavezuje se, da bo NLB razkril vsako okoliščino, zaradi katere obstaja ali pa utegne nastati nasprotje interesov med njegovimi interesi ali interesi z njim povezanih oseb ter interesi NLB.

V primeru dejanskega nastopa okoliščin iz prejšnjega odstavka tega člena, obstoj katerih pogodbenima strankama v trenutku podpisa pogodbe ni bil znan ali so te okoliščine nastale po podpisu  pogodbe ali so bile te okoliščine ustrezno razkrite ob oddaji vloge za sredstva, se izvajalec zavezuje, da bo nemudoma prenehal z aktivnostmi, ki predstavljajo nasprotje interesov, oziroma bo v soglasju z NLB izvedel ustrezne ukrepe, da bi preprečil oziroma obvladoval nasprotje interesov.

V primeru iz prejšnjega odstavka se prejemnik sredstev zavezuje, da bo o tem ob oddaji vloge oziroma nemudoma, najkasneje pa v roku treh delovnih dni po nastanku okoliščin iz prejšnjega odstavka, pisno obvestil NLB o nastanku teh okoliščin. Na zahtevo NLB bo prejemnik sredstev najkasneje v treh delovnih dneh po prejemu zahteve, posredoval vso dokumentacijo, iz katere je razvidno nasprotje interesov.

Ali je kdo od zakonitih zastopniki oz drugih nosilcev funkcij (predsednik, namestnik predsednika, tajnik, blagajnik in druge oblike funkcij, odborov ali   nadzornih organov) povezan z NLB d.d. in kako?
Da
Ne
Podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo na www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov oziroma v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Hvala za vaš interes. Odgovor vam bomo posredovali v čim krajšem možnem času.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!