Sestava in delovanje upravljalnega organa

Skladno z določili Statuta NLB d.d. je dolgoročni cilj banke prizadevanje za maksimiranje njene vrednosti. Banka z namenom dolgoročnega uspešnega poslovanja upošteva interese zaposlenih, strank, upnikov in drugih deležnikov ter banke kot celote. Banka upošteva okoljske in socialne vidike poslovanja, z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja banke.

Statut Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana 

Uprava banke

Uprava je sestavljena iz treh do sedmih članov, od katerih se eden imenuje za predsednika Uprave. Število članov Uprave določi Nadzorni svet Banke s sklepom. Predsednika in druge člane Uprave imenuje in razrešuje Nadzorni svet, pri čemer lahko predsednik Uprave predlaga Nadzornemu svetu v imenovanje ali razrešitev posameznega ali preostale člane Uprave.

Predsednik in člani Uprave se imenujejo za obdobje petih let in so lahko ponovno imenovani. Predsednik in člani Uprave so lahko predčasno razrešeni v skladu z veljavnimi zakoni in Statutom Banke. Vsak član Uprave se lahko predčasno odpove svojemu mandatu z odpovednim rokom treh mesecev.

Za člana Uprave je lahko imenovana samo oseba, ki izpolnjuje pogoje za člana Uprave po zakonu, ki ureja bančništvo, in ki je pridobila dovoljenje BS ali ECB, kadar izvaja pristojnosti in naloge nadzora iz člena 4(1)(e) Uredbe (EU) št. 1024/2013 za opravljanje funkcije člana Uprave Banke po zakonu, ki ureja bančništvo. Banka vsakega kandidata pred imenovanjem na položaj oceni na podlagi Politike ocenjevanja sposobnosti in primernosti.

Uprava banke lahko imenuje kolektivne organe in posvetovalna telesa kot npr. Kreditni odbor za pravne osebe, Odbor za upravljanje z bilanco NLB Skupine, Odbor za operativna tveganja NLB d.d., Odbor za preoblikovanje banke, Odbor za upravljanje naložbenih nepremičnin NLB Skupine, Kolegij prodaje, Kreditni odbor NLB d.d. za fizične osebe).

Predstavitev predsednika in članov uprave 

Nadzorni svet NLB d.d.

Nadzorni svet Banke je sestavljen iz skupaj 12 članov, od katerih jih osem zastopa interese delničarjev, štirje pa interese zaposlenih. Člane, ki zastopajo interese delničarjev, izvoli in razreši Skupščina Banke izmed oseb, ki jih predlagajo delničarji ali Nadzorni svet Banke; člane, ki zastopajo interese zaposlenih, izvoli in razreši Svet delavcev Banke. Člane Nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, izvolijo delničarji z navadno večino glasov.

Mandat članov Nadzornega sveta začne teči z dnem učinkovanja imenovanja (nastop mandata) in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njihovega nastopa mandata, če ni ob imenovanju posameznih članov določeno drugače. Pri tem se kot prvo leto upošteva poslovno leto, v katerem so člani Nadzornega sveta banke nastopili mandat.

Skupščina lahko tudi pred potekom mandata razreši posamezne ali vse člane Nadzornega sveta (predstavnike delničarjev). Sklep o razrešitvi je veljaven, če je sprejet z večino najmanj treh četrtin oddanih glasov.

Nadzorni svet na svoji prvi seji po imenovanju izvoli izmed svojih članov predsednika in najmanj enega namestnika predsednika Nadzornega sveta. Član, ki zastopa interese zaposlenih, ne more biti izvoljen za predsednika ali namestnika predsednika Nadzornega sveta Banke. Vsi člani Nadzornega sveta morajo biti neodvisni strokovnjaki, kot je določeno v Statutu.

Za člana Nadzornega sveta Banke je lahko imenovana samo oseba, ki izpolnjuje pogoje za člana nadzornega sveta po zakonu, ki ureja bančništvo, in ki je pridobila dovoljenje BS ali ECB, kadar izvaja pristojnosti in naloge nadzora iz člena 4(1)(e) Uredbe (EU) št. 1024/2013 za opravljanje funkcije člana Nadzornega sveta Banke po zakonu, ki ureja bančništvo. Banka vsakega kandidata pred imenovanjem na položaj oceni na podlagi Politike ocenjevanja sposobnosti in primernosti.

Aktivnosti Uprave in Nadzornega sveta so podrobneje predstavljene v Izjavi o upravljanju NLB d.d., ki je objavljena na teh spletnih straneh.

Predstavitev predsednika in članov nadzornega sveta

Skrita vsebina

Izjava o zavezanosti h Kodeksu enotnih standardov in načel deviznega trga

Nova Ljubljanska banka d.d. (v nadaljevanju: institucija) je pregledala vsebino Kodeksa enotnih standardov in načel deviznega trga (v nadaljevanju: Kodeks) in potrjuje, da Kodeks predstavlja nabor načel, ki so splošno priznana kot dobra praksa na svetovnem deviznem trgu. Institucija potrjuje, da deluje kot udeleženka na deviznem trgu, kot je opredeljeno v Kodeksu, in se zavezuje, da bo svoje dejavnosti na deviznem trgu izvajala na način, ki je v skladu z načeli Kodeksa. V ta namen je institucija sprejela ustrezne korake, glede na obseg, kompleksnost in naravo svojih dejavnosti na deviznem trgu, za uskladitev svojih dejavnosti z načeli Kodeksa.

NLB d.d.
Ljubljana, dne 22.6.2021

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!