Nasprotje interesov

Nasprotje interesov obstaja, če so podane okoliščine, v katerih zasebni interes člana Nadzornega sveta vpliva ali bi lahko vplival ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njegove funkcije v razmerju do interesov in ciljev banke. Člani Nadzornega sveta se morajo izogibati nasprotjem interesov in  morajo izvesti vse ukrepe, potrebne za preprečevanje njihovega nastanka oziroma za njihovo obvladovanje.

Okoliščine, ki lahko povzročijo nasprotje interesov, kot so navedene v Politiki o upravljanju nasprotja interesov in preprečevanju korupcije v NLB d.d. in NLB Skupini, izhajajo iz poznanstev in sorodnih povezav, udeležbe v postopkih sklepanja pogodb, transakcij in drugih sporazumov, opravljanja funkcij znotraj in izven NLB Skupine ter ekonomskih, lastniških in upravljavskih povezav..

Skladno z določili Slovenskega kodeksa upravljanja javnih d.d. vsi člani Nadzornega sveta ob nastopu funkcije, ob vsaki spremembi oziroma enkrat letno podpišejo izjave o neodvisnosti (priloga B Slovenskega kodeksa upravljanja javnih d.d. – Neodvisnost in nasprotja interesov). V izjavi navedejo tudi, ali  se štejejo za neodvisne. Če imajo kakršno koli potencialno nasprotje interesov in se štejejo za neodvisne, v izjavi opredelijo, zakaj to nasprotje interesov ni trajno in relevantno. Podpisane izjave se objavijo na teh spletnih straneh banke. Načelo o izogibanju nasprotja interesov za vse zaposlene in člane organov upravljanja in nadzora v NLB in NLB Skupini  zapisano Kodeksu ravnanja v NLB Skupini (nlb.si/kodeks), podrobneje pa je urejeno v Statutu NLB d.d. (objavljenem na tej strani), v Poslovniku o delu Nadzornega sveta NLB d.d. ter Politiki o upravljanju nasprotij interesov in preprečevanju korupcije v NLB d.d. in NLB Skupini.

Vsi člani nadzornega sveta morajo biti neodvisni strokovnjaki. Osebe, ki v nadzornem svetu banke zastopajo interese delavcev, se kljub obstoju delovnega razmerja z banko, za namen tega člena, ob izpolnjevanju ostalih pogojev, štejejo za neodvisne osebe.

Podobna določila kot v primeru obsoja okoliščin, ki bi lahko vodile v nasprotje interesov za člane Nadzornega sveta obstajajo tudi za člane Uprave NLB. V primeru obstoja okoliščin, ki predstavljajo nasprotje interesov, mora član uprave predhodno ob obravnavi točk dnevnega reda te okoliščine razkriti predsedniku uprave in se v celoti izločiti iz postopka odločanja. Podrobnejša določila glede nasprotja interesov članov uprave so zapisana v zgoraj navedenih aktih ter v Poslovniku o delu Uprave NLB d.d.

Izjave o neodvisnosti članov Nadzornega sveta 

Skrita vsebina

Izjava o zavezanosti h Kodeksu enotnih standardov in načel deviznega trga

Nova Ljubljanska banka d.d. (v nadaljevanju: institucija) je pregledala vsebino Kodeksa enotnih standardov in načel deviznega trga (v nadaljevanju: Kodeks) in potrjuje, da Kodeks predstavlja nabor načel, ki so splošno priznana kot dobra praksa na svetovnem deviznem trgu. Institucija potrjuje, da deluje kot udeleženka na deviznem trgu, kot je opredeljeno v Kodeksu, in se zavezuje, da bo svoje dejavnosti na deviznem trgu izvajala na način, ki je v skladu z načeli Kodeksa. V ta namen je institucija sprejela ustrezne korake, glede na obseg, kompleksnost in naravo svojih dejavnosti na deviznem trgu, za uskladitev svojih dejavnosti z načeli Kodeksa.

NLB d.d.
Ljubljana, dne 22.6.2021

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!