36. Skupščina delničarjev NLB d.d.

14. junij 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Uprava NLB d.d. objavlja obvestilo o sprejetih sklepih in izid glasovanja 36. Skupščine delničarjev NLB d.d.

Delničarji NLB d.d. so se danes, 14. junija 2021, zbrali na 36. Skupščini delničarjev NLB d.d., na kateri je bilo prisotnih 77,19 % delnic z glasovalno pravico. Uvodoma so se seznanili s sprejetim Letnim poročilom NLB Skupine za leto 2020, poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve le-tega ter z Informacijo o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. v lanskem letu.  V nadaljevanju so delničarji odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 in podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d., spremembah in dopolnitvah Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, izvolitvi člana Nadzornega sveta NLB d.d. in drugih točkah dnevnega reda. Več podrobnosti je razvidnih iz sprejetih sklepov, ki jih je banka skupaj z izidom glasovanja 36. Skupščine delničarjev NLB d.d. objavila na svoji spletni strani.

Bilančni dobiček v višini 24.800.000,00 EUR se izplača delničarjem kot dividenda v dveh obrokih

Bilančni dobiček NLB d.d., ugotovljen na dan 31.12.2020 znaša 341.992.219,43 EUR in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2020 v višini 113.952.339,70 EUR ter preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 228.039.879,73 EUR.

V skladu s priporočilom ECB, sklepom Banke Slovenije in na podlagi sprejetega sklepa Skupščine delničarjev NLB d.d., bo NLB d.d. na dan 22.6.2021 izplačala prvi obrok dividend v skupnem znesku 12 milijonov EUR, kar znaša 0,60 EUR na delnico, in na dan 18.10.2021 drugi obrok dividend v skupnem znesku 12,8 milijonov EUR, kar znaša 0,64 EUR na delnico, pri čemer je Uprava NLB d.d. upravičena in dolžna delno ali v celoti preklicati izplačilo drugega obroka dividende, če bi bilo izplačilo v nasprotju s predpisi.

V nadaljevanju je Skupščina delničarjev NLB d.d. članom organov vodenja in nadzora podelila razrešnico za poslovno leto 2020.

Imenovan član Nadzornega sveta NLB d.d.

Ker se je članu Nadzornega sveta NLB d.d. iztekel mandat, je Skupščina delničarjev NLB d.d. odločala tudi o izvolitvi novega člana. Nov mandat je podelila Islamu Osami Zekryju.

Mandat novega člana Nadzornega sveta NLB d.d. začne teči z dnem učinkovanja imenovanja (nastop mandata) in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegovega nastopa mandata, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je nastopil mandat.    

Spremenjen in dopolnjen Statut Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana

Skupščina delničarjev NLB d.d. je sprejela predlagane spremembe in dopolnitve Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana.

Skupščina delničarjev NLB d.d. je odločala tudi o drugih točkah dnevnega reda. Vsi sprejeti sklepi, skupaj z izidom glasovanja, so zainteresiranim na voljo na spletni strani banke.

Izid glasovanja 36. Skupščine NLB d.d.

Odnosi z vlagatelji