35. Skupščina delničarjev NLB d.d.

15. junij 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Uprava NLB d.d. objavlja obvestilo o sprejetih sklepih in izid glasovanj 35. Skupščine delničarjev NLB d.d.

Delničarji NLB d.d. so se danes, 15. junija, zbrali na 35. Skupščini delničarjev NLB d.d. na kateri je bilo prisotnih 56,85 % delnic z glasovalno pravico. Uvodoma so se seznanili s sprejetim Letnim poročilom NLB Skupine za leto 2019, poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve le-tega ter z Informacijo o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. v lanskem letu.  V nadaljevanju so delničarji odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 in podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d., spremembi Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, izvolitvi članov Nadzornega sveta NLB d.d. in drugih točkah dnevnega reda. Več podrobnosti je razvidnih iz sprejetih sklepov, ki jih je banka skupaj z izidom glasovanj 35. Skupščine delničarjev NLB d.d. objavila na svoji spletni strani.

Bilančni dobiček v višini 228 milijonov evrov ostane nerazporejen

Bilančni dobiček iz leta 2019 v višini 228.039.879,73 evra, ki vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2019 v višini 176.148.615,15 evra ter preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 51.891.264,58 evra, ostane nerazporejen ter predstavlja preneseni dobiček.

Sklep Banke Slovenije o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank namreč uvaja instrument, s katerim bankam in hranilnicam omejuje razdelitev dobička zaradi vpliva in posledic epidemije COVID-19. Namen ukrepa je ohranitev kapitala, da bo bančni sistem lažje prenesel potencialne izgube ter še naprej zagotavljal oskrbo gospodarstva in državljanov s krediti. Ukrep omejitve razdelitev dobičkov se nanaša na dobiček bank in hranilnic, ustvarjen v letih 2019 in 2020, ter na nerazporejene dobičke in rezerve iz preteklih let. Veljal bo predvidoma eno leto, pri čemer pa Banka Slovenije glede na razmere lahko ta ukrep tudi skrajša ali podaljša. V nadaljevanju je Skupščina delničarjev NLB d.d. članom organov vodenja in nadzora podelila razrešnico za poslovno leto 2019.

Imenovani člani Nadzornega sveta NLB d.d.

Ker se nekaterim članom Nadzornega sveta NLB d.d. izteče mandat, je Skupščina delničarjev NLB d.d. odločala tudi o izvolitvi njegovih članov. Nov mandat je podelila dosedanjima članoma nadzornega sveta Primožu Karpetu in Davidu Ericu Simonu. Za članico nadzornega sveta je bila izvoljena še Verica Trstenjak, doktorica pravnih znanosti, bivša generalna pravobranilka na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu ter profesorica za evropsko in civilno pravo, ki bo s svojim bogatim znanjem in mednarodnimi izkušnjami prispevala k celoviti raznolikosti Nadzornega sveta NLB d.d.  

Vsi trije so bili imenovani za štiriletni mandat, ki začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njihove izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem so bili imenovani.   

Banka je s strani Sveta delavcev Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana dne 15.6.2020 (v povezavi z dopisom z dne 9.6.2020) prejela informacijo, da je Svet delavcev banke izvolil za članice nadzornega sveta banke - predstavnice delavcev Sergejo Kočar, Bojano Šteblaj ter Petro Kakovič Bizjak, katerih mandat se prične z dnem vpisa sprememb statuta banke, sprejetih na 35. skupščini delničarjev banke, v sodni register in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njihove izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem so bile imenovane.

Spremenjen Statut Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana

Skupščina delničarjev NLB d.d. je sprejela predlagane spremembe Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, povezane z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, s katero je to ugotovilo neskladje četrtega odstavka 33. člena ZBan-2, ki je izključil sodelovanje delavcev pri upravljanju bank preko organov upravljanja. Spremembe statuta omogočajo Svetu delavcev, da imenuje štiri predstavnike v Nadzorni svet NLB d.d. in možnost imenovanja delavskega direktorja. Posledično se je Statut spremenil v delu, ki ureja število članov uprave banke. Poleg tega je bila sprejeta tudi sprememba, ki omogoča Upravi NLB d.d., da skliče skupščino s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti delničarjev.

Skupščina delničarjev NLB d.d. je odločala tudi o drugih točkah dnevnega reda. Vsi sprejeti sklepi, skupaj z izidom glasovanj, so zainteresiranim na voljo na spletni strani banke.

Izid glasovanja 35. Skupščine NLB d.d

Odnosi z vlagatelji