Pravila in pogoji nagradne igre »Izziv z Ilko Štuhec«

1. ČLEN: SPLOŠNE DOLOČBE

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri »Izziv z Ilko Štuhec« (v nadaljevanju tudi: nagradna igra). Organizator: NLB d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka 5860571, davčna številka 91132550 (v nadaljevanju: organizator). Izvajalec nagradne igre za organizatorja: Grey Ljubljana d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana; matična številka: 5783372 davčna številka: 94332223 (v nadaljevanju izvajalec).

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno ponedeljka, 8. 2. 2021, do vključno nedelje, 14. 2. 2021, do 24:00. Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo.

2. NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je spodbuda in interakcija z uporabniki družbenega omrežja Facebook. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri potekata v skladu z veljavno zakonodajo.

3. Udeleženci

Nagradna igra poteka prek Facebook strani www.facebook.com/NLBdd.

V nagradni igri za nagrado lahko sodelujejo polnoletne osebe, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se na zgoraj opisan način strinjajo s temi pravili in pogoji ter pod objavo o nagradni igri na Facebook strani NLB - Nova Ljubljanska banka odgovorijo na nagradno vprašanje. Udeleženci v nagradni igri morajo poleg odgovora na nagradno vprašanje v komentar dodati še stavek »Strinjam se s pravili«.

Nakup ni pogoj za sodelovanje. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem imenu in za svoj račun ter s svojimi osebnimi podatki.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo stroške sodelovanja v nagradni igri (stroški, ki nastanejo z uporabo dostopa do svetovnega spleta, stroški prenosa podatkov z interneta itn.).

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri tako, da v komentar pod nagradno objavo zapišejo odgovor na nagradno vprašanje in hkrati v komentar oddajo tudi stavek ''Strinjam se s pravili'', s čimer soglašajo s Pravili in pogoji nagradne igre »Izziv z Ilko Štuhec« in se strinjajo z uporabo, upravljanjem in obdelavo naslednjih osebnih podatkov za izvedbo te nagradne igre:

- Facebook psevdonima

- imena in priimka

- e-poštni naslov (v primeru, da je udeleženec izbran kot nagrajenec).

Osebni podatki bodo uporabljeni izključno za izbor nagrajencev, objavo nagrajencev na Facebook strani NLB - Nova Ljubljanska banka ter obveščanje nagrajencev o datumu spletnega pogovora.

Udeleženci nagradne igre podajo privolitev za uporabo, upravljanje in obdelavo podatkov za namene te nagradne igre tako, da v komentar pod nagradno objavo v času trajanja nagradne igre poleg odgovora na nagradno vprašanje hkrati v komentar zapišejo tudi stavek ''Strinjam se s pravili''. Na ta način se strinjajo, da so vključeni v izbor nagrad. Svoje strinjanje za vključenost v nagradni žreb lahko udeleženci kadarkoli prekličejo na elektronskem naslovu naizi@nlb.si.

Pravila te nagradne igre bodo objavljena na NLB spletni strani (www.nlb.si). Udeleženci bodo do teh pravil lahko dostopali neposredno preko Facebook strani NLB – Nova Ljubljanska banka, kjer bo neposredna povezava do dokumenta tudi objavljena.

4. Način sodelovanja

Udeleženci nagradne igre sodelujejo tako, da na Facebook strani NLB - Nova Ljubljanska banka pod nagradno objavo odgovorijo na nagradno vprašanje: »Kakšen izziv naj Ilka opravi, če bo uspešna na svetovnem prvenstvu« hkrati pa v komentar zapišejo tudi ''Strinjam se s pravili''. Nagrade prejmejo trije (3) udeleženci nagradne igre po izboru Ilke Štuhec in njenega strokovnega tima, ki bo presojal tako izvirnost predloga, kot sprejemljivost izziva glede na okoliščine in status profesionalne športnice. Ilka Štuhec bo izbrani izziv (1) opravila, v kolikor doseže svoj cilj. V izboru za nagrado sodelujejo izključno udeleženci, ki pravočasno odgovorijo na vprašanje nagradne igre in v komentar hkrati zapišejo tudi ''Strinjam se s pravili''.

V primeru, ko uporabnik poleg odgovora na nagradno vprašanje ne bo zapisal »Strinjam se s pravili«, njegovo sodelovanje v nagradni igri ni veljavno.

Vsak udeleženec lahko v nagradni igri s predlogi sodeluje večkrat, a v primeru izbora kot nagrajenec prejme le 1 nagrado. 

Nakup storitev NLB ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Morebitne stroške sodelovanja (kot na primer stroški dostopa do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre.

5. Nagrade

V nagradnem skladu je:

  • Srečanje z Ilko Štuhec preko spleta (točen datum srečanja se določi po dogovoru z Ilko Štuhec, vezano na njene obveznosti glede na smučarsko sezono)

Nagrad ni mogoče zamenjati, niso prenosljive in ni mogoče zahtevati njihove denarne protivrednosti. 

6. Dodeljevanje nagrad in obveščanje o nagrajencu/ki

Izbor nagrajencev bo opravila Ilka Štuhec. Nagrajenci bodo o izboru obveščeni pod Facebook objavo nagradne igre, v roku 30 dni od zaključka nagradne igre.

7. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. in 4. člena, s čimer aktivno soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter v primeru, da so izbrani, organizatorju v e-sporočilu na naizi@nlb.si posredujejo svoje strinjanje s prevzemom nagrade in podatke, ki so potrebni za zagotovitev nagrade (ime in priimek, elektronska pošta).

Nagrajenci nagradne igre morajo svoje podatke in strinjanje s prevzemom nagrade poslati v roku 48 ur od javne objave nagrajencev.

V primeru, da nagrajenec ne posreduje pravočasno točnih in pravilnih zahtevanih podatkov, se šteje, da je nagrado zavrnil, organizator pa je prost svoje obveznosti glede zagotovitve nagrade takim nagrajencem.

Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane "pošiljke". Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na e-naslov, ki ga je navedel nagrajenec, organizator pa ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. se ta vrne organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;

- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;

- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre;

- v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

8. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- morebitno nedelovanje družbenega omrežja Facebook;

- morebitno nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve;

- kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju/izbiranju;

- kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek objave na Facebook strani obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

9. Varovanje informacij in osebnih podatkov

Organizator in izvajalec sta upravljavec (organizator) oziroma obdelovalec (izvajalec) osebnih podatkov, ki jih posredujejo uporabniki s sodelovanjem v nagradni igri oziroma nagrajenci nagradne igre na način, določen v teh pravilih. Zbrani osebni podatki se obdelujejo izključno za namen izvajanja nagradne igre ter izpolnjevanje obveznosti organizatorja v zvezi z nagradno igro, na podlagi odločitve uporabnika za sodelovanje v nagradni igri.

Posredovanje osebnih podatkov je pogoj za sodelovanje v nagradni igri in za podelitev nagrad. Osebni podatki, zbrani v nagradni igri za namen njenega izvajanja, bodo po zaključku nagradne igre in podelitve nagrad nagrajencem izbrisani, razen osebnih podatkov iz dokumentacije v zvezi z nagrajenci, kot je opredeljeno v točki teh pravil z nazivom: »Dokumentacija« (11. člen).

Organizator upravlja z osebnimi podatki v skladu z veljavnimi predpisi. Kontakt pooblaščene osebe organizatorja za varstvo osebnih podatkov je dpo@nlb.si.

Udeleženci nagradne igre lahko kadarkoli zahtevajo izbris svojih osebnih podatkov, pridobljenih pri pristopu k igri, ter odpovejo svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošljejo na elektronski naslov naizi@nlb.si. V takšnem primeru ne bodo udeleženi pri nagradnem žrebanju.

Več o varstvu osebnih podatkov in pravicah posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, je dostopnih na: https://www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov.

10. Dokumentacija

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer:

- dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja tri (3) leta v skladu z veljavno zakonodajo;

- dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

11. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Spremembe bodo objavljene na www.nlb.si in prek povezave na Facebook strani NLB - Nova Ljubljanska banka. Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna v pisni obliki pri organizatorju nagradne igre, na www.nlb.si/obvestila ter prek povezave na Facebook strani NLB - Nova Ljubljanska banka, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na naizi@nlb.si. Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Facebook ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju oz. naročniku in ne družbi Facebook.

Za vsa vprašanja povezana ali izhajajoča iz te nagradne igre se uporablja slovensko pravo.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Ljubljana, 5. 2. 2021