7. julij 2004

9. redna skupščina NLB  

NLB - največja slovenska mednarodna univerzalna finančna skupina

Predstavniki lastnikov NLB so se 7. julija zbrali na 9. redni skupščini. Seznanili so se z letnim poročilom NLB za preteklo poslovno leto in s poročilom nadzornega sveta NLB. Potrdili so spremembe Statuta NLB in imenovali nadomestne člane nadzornega sveta NLB Boruta Jamnika, Andréja Bergna, Chrisa Defrancqa in Anne Fossemalle. Na skupščini je bilo prisotnih 94,64 % glasov delničarjev.

Na Skupščini delničarjev NLB so predčasno odpoklicali člana nadzornega sveta Davida Trumana in Alaina Pillouxa in na njuni mesti imenovali nadomestna člana Chrisa Defrancqa in Anne Fossemalle. Prav tako je zaradi predčasne odpovedi 30. julija 2003 prenehal mandat članu nadzornega sveta Jožetu Leniču, 31. decembra 2003 pa članu nadzornega sveta Hermanu Agneessensu. Na njuni mesti je skupščina banke imenovala nadomestna člana. Predstavnik KADa v Nadzornem svetu NLB bo poslej Borut Jamnik in KBCja André Bergen.
Na skupščini so potrdili spremembe in dopolnitve Statuta NLB.

Poročilo nadzornega sveta

Predstavniki delničarjev so se seznanili z letnim poročilom za poslovno leto 2003 in s poročilom nadzornega sveta NLB. Kot je na skupščini povedal predsednik NS NLB Anton Žunič, so na poslovanje v letu 2003 vplivali zunanji in notranji dejavniki. Najočitnejši zunanji vplivi so bili intenzivna konkurenca z agresivnim zniževanjem obrestnih mer za kredite in depozite, nadaljnje padanje obrestnih mer kot odraz prilagajanja mednarodnemu trgu in vključitve tolarja v ERM2. Med notranjimi pozitivnimi dejavniki je navedel povečevanje neto neobrestnih prihodkov, nadaljevanje procesa racionalizacije stroškov in več kot zadostne rezervacije (MRS 39). V letu 2003  je nadzorni svet aktivno spremljal odpravo težav z informacijsko tehnologijo, posledica česar sta bila predlog novega modela upravljanja IT in imenovanje novega direktorja centra za IT upravljanje. Kot je povedal Anton Žunič, se nadzorni svet  zaveda pogojev poslovanja, v katerih je delovala banka v preteklem letu, in v okviru teh sprejema rezultat banke kot zadovoljiv. Stabilnost in uspešnost poslovanja banke pa dokazuje tudi povišanje rating ocen dveh vodilnih mednarodnih rating agencij: Moody's na A2, Standard & Poor's na BBB+ prav danes ter izboljšanje korporativnega upravljanja NLB d. d. in Skupine NLB.

Poročilo uprave

Predsednik Uprave NLB Marjan Kramar je predstavil nekatere poudarke iz poslovanja banke v tekočem letu in seznanil delničarje z osnovnimi strateškimi usmeritvami NLB. Poslovanje NLB, ki z uvajanjem novih storitev uspešno tekmuje s konkurenco, je stabilno in skladno z načrti za leto 2004. Marjan Kramar je poudaril, da bo NLB kot največja slovenska mednarodna univerzalna finančna skupina ohranila vodilni tržni delež v Sloveniji ob nadaljnjem širjenju  njene mednarodne poslovne mreže, ki je že danes prisotna v 12 državah.

Bilančni dobiček lastnikom in v rezerve

Skupščina NLB je sprejela tudi predlog uprave in nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička. Bilančni dobiček NLB za poslovno leto 2003 znaša 2.746.713.745,05 tolarjev. Del bilančnega dobička v višini 2.197.363.570,60 tolarjev se razdeli delničarjem banke, ki so vpisani v delniško knjigo konec dneva zaključka skupščine, kar znaša 286 tolarjev bruto na eno delnico. Obveznost banke do delničarjev zapade v plačilo 30. septembra 2004. Ostanek v višini 549.350.175,15 tolarjev se odvede za druge rezerve iz dobička. Skupščina je tudi podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2003.
Imenovali so tudi revizorja,  NLB bo za leto 2004 revidirala revizijska družba PricewaterhouseCoopers.


Dodatek
Delničarji NLB 5. julija 2004:
Republika Slovenija 35,41
KBC bank NV 34,00
Slovenska odškodninska družba, d. d. 5,05
Kapitalska družba, d. d. 5,01
European bank for reconstruction and d. 5,00
Poteza naložbe d. o. o. 3,33
NFD 1 delniški investicijski sklad d. d. 1,67
Triglav steber 1, id, d. d. 1,22
Zavarovalnica Triglav, d. d. 0,83
Aktiva naložbe, d. d. 0,77
HSE d. o. o. 0,77

Tega dne je imela NLB 914 delničarjev, ki imajo skupaj 7.682.015 glasov delničarjev.

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

31. 3. 2024

NLB Skupina: 147,5 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z vlagatelji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Peter Jenčič
Odnosi z vlagatelji

T: +386 1 476 2620
E: peter.jencic@nlb.si

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!