29. junij 2005

10. redna skupščina NLB

NLB - največja slovenska mednarodna finančna skupina

Predstavniki lastnikov NLB so se 29. junija zbrali na 10. redni skupščini. Seznanili so se z letnim poročilom NLB za preteklo poslovno leto in s poročilom nadzornega sveta NLB, sprejeli predlagano delitev dobička in dividend v višini 358,28 tolarjev, kar je za četrtino bolje kot leto prej. Na skupščini je bilo prisotnih 95,60 % glasov delničarjev. Nasprotnih predlogov ni bilo, prisotni predstavniki delničarjev pa so na skupščini vse predloge soglasno sprejeli.
Na skupščini so potrdili spremembe Statuta NLB, s katerimi so nadzornemu svetu dali možnost, da že pred sklicem skupščine sprejme sklep o izplačilu dividend. Imenovali so člane nadzornega sveta NLB, ti so: Zvonko Ivanušič (Pozavarovalnica Sava), mag. Peter Ješovnik (GZS), mag. Žiga Lavrič (Ministrstvo RS za finance), Igor Marinšek (Adriatic), Marko Rus, mag. Andrijana Starina Kosem (Ministrstvo RS za gospodarstvo), André Bergen, Christian Defrancq, Riet Docx, Frans Florquin (vsi KBC) in Anne Fossemalle (EBRD).

Poročilo nadzornega sveta


Kot po skupščini povedal bivši predsednik Nadzornega sveta NLB Anton Žunič, je delo v nadzornem svetu bil še posebej velik izziv tudi zaradi posrečene mednarodne zasedbe članov nadzornega sveta: poleg predstavnikov RS, KAD, SOD tudi predstavniki iz KBC in EBRD, kar še bolj krepi učinkovitost in profesionalizacijo nadzora in preudarnost odločitev. Kot je poudaril, je nadzorni svet spoštoval sodobna načela korporativnega upravljanja, upoštevaje interese strank, lastnikov in zaposlenih, ki so najdragocenejši del premoženja banke.

V tem mandatu je bilo potrebno sprejeti kar nekaj ključnih odločitev, ki so sledile strategiji NLB d. d.: ohranjanju vodilnega položaja v Sloveniji in mednarodni  krepitvi v širši regiji. Gre za krepitev t. i. informacijskega kapitala, sinergije med vsemi bančnimi produkti pri poslovanju s podjetji, prebivalstvom in ostalimi strankami. Mnoga slovenska podjetja so namreč prevelika za slovenski trg, zato jih je potrebno skupaj z njihovimi poslovnimi partnerji spremljati tudi na mednarodnih trgih.  

NLB je danes precej večja tako po bilančni vsoti, kakor tudi po izven-bilančnem poslovanju. Tržne razmere so se zaostrovale še posebej po vstopu Slovenije v EU. Obrestne marže so padale, banka pa je zaradi svoje učinkovite politike na področju upravljanja stroškov, povečevanja neobrestnih prihodkov in upravljanja tveganj povečevala svojo uspešnost. Nadzorni svet je sprejel rezultat banke kot dober in od novega nadzornega sveta in uprave pričakujemo, da se bo v naslednjem obdobju še izboljševal. Dosedanji predsednik NS NLB se je za zaupanje zahvalil vsem delničarjem, članom nadzornega sveta, ki so sodelovali v tem mandatu, kakor tudi upravi in vsem zaposlenim v banki.

Poročilo uprave


Predsednik Uprave NLB Marjan Kramar je predstavil nekatere poudarke iz poslovanja banke v letu 2004 in poudaril, da je NLB lani dobro poslovala in uspešno realizirala zastavljene načrte. V nadaljevanju je delničarje seznanil z osnovnimi strateškimi usmeritvami NLB. Marjan Kramar je dejal, da Skupina NLB v Sloveniji in tujini postaja naša glavna prioriteta in velika priložnost za nadaljnji razvoj. Dosedanji rezultati, predvsem pa univerzalnost ponudbe za občane, gospodarstvo in za druge ustanove, so ob visokem ratingu in ugledu NLB zagotovilo, da bodo ambiciozni načrti tudi uresničeni.
To potrjujejo tudi letošnji tekoči rezultati, s katerimi NLB nadaljuje z dinamično rastjo obsega in tudi profitabilnosti poslovanja.

Bilančni dobiček lastnikom in v rezerve


Skupščina je sprejela delitev bilančnega dobička NLB za leto 2004. Sklenili so, da se bilančni dobiček NLB v višini 3.440.370.497,50 SIT deli na izplačilo delničarjem v višini 2.752.294.797,87, kar znaša 358,28 tolarjev bruto na delnico. Del v višini 688.075.699,63 tolarjev se odvede v druge rezerve iz dobička. Imenovali so tudi revizorja,  NLB bo za leto 2004 revidirala revizijska družba PricewaterhouseCoopers.

Odnosi z javnostmi NLB

O delničarjih

(iz delniške knjige 24. 6. 2005), 10 največjih delničarjev NLB:

Naziv delničarja Število delnic %
Republika Slovenija 2.720.234 35,41
KBC Bank NV 2.611.885 34,00
Slovenska odškodninska družba, d. d. 388.113 5,05
Kapitalska družba, d. d. 384.490 5,01
EBRD 384.101 5,00
Poteza naložbe d. o. o. 266.698 3,47
NFD 1 delniški investicijski sklad d. d. 128.077 1,67
Zavarovalnica Triglav - kritni sklad ŽZ 107.166 1,40
Triglav steber I, delniška ID, d. d. 93.445 1,22
Aktiva naložbe, d. d. 60.350 0,79

Nova Ljubljanska banka je delniška družba, katere delnice ne kotirajo na organiziranem trgu kapitala. Osnovni kapital banke je razdeljen na 7.682.015 navadnih delnic v nominalni vrednosti 2.000 tolarjev. Delnice so vknjižene v register Centralne klirinško-depotne družbe. Vse delnice so navadne, istega razreda in se glasijo na ime.
NLB je imela 24. 6. 2005 912 delničarjev, pri čemer je imelo največjih 10 v lasti natančno 93 % kapitalski delež NLB, ostalih 902 delničarjev pa 7 % kapitalski delež.

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

31. 3. 2024

NLB Skupina: 147,5 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z vlagatelji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Peter Jenčič
Odnosi z vlagatelji

T: +386 1 476 2620
E: peter.jencic@nlb.si

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!