Skupščine delničarjev v letu 2011

18. Skupščina

Sklic 18. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 23. septembra v časniku Delo in na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).

NLB d.d. ima izdanih skupno 11.061.125 delnic, od katerih je 34.924 v lasti NLB d.d., tako da je skupno število glasovalnih delnic 11.026.201.

Pravice delničarjev

Gradiva
Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe na naslovu Trg republike 2, 1520 Ljubljana, Oddelek sekretariata, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh www.nlb.si z vsemi obrazložitvami. Na spletni strani je objavljen čistopis veljavnega Statuta NLB d.d. kot tudi čistopis statuta, če bo sprejet v skladu s predlaganimi spremembami.

Pogoji udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je do 26.6.2010, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti Upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti v času od objave tega sklica dalje do vključno najkasneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Prijave so pravočasne, če na sedež družbe (na naslovu Trg republike 2, Ljubljana), naslovljene na Oddelek sekretariata, prispejo najkasneje do vključno tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Zakoniti zastopniki fizičnih ali pravnih oseb morajo na dan skupščine predložiti javno listino, iz katere izhaja njihova upravičenost za zastopanje delničarja, ki ni starejša od 3 (tri) dni.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 4.6.2010.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 4.6.2010, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.

Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščencu
Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi preko pooblaščenca, in sicer da podpišejo in pošljejo obrazec, ki je dostopen na spletnih straneh www.nlb.si, ki mora na sedež družbe prispeti v času od objave tega sklica dalje do vključno najkasneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Pooblastilo lahko posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku kot v pisni obliki, in sicer v "skenirani" obliki kot priponko, na elektronski naslov Skupscina2010@nlb.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Uporaba elektronskih sredstev za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda in objavo predlogov za objavo nasprotnih predlogov
Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku in z enako vsebino kot v pisni obliki, in sicer v "skenirani" obliki kot priponko, na elektronski naslov Skupscina2010@nlb.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pošiljatelja, ki posreduje dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge po elektronski pošti.

Gradivo za 18. redno skupščino delničarjev NLBBesedilo sprememb in dopolnitev statutaPooblastilo delničarja pooblaščencu za udeležbo in glasovanjeZahteva za dopolnitev dnevnega reda 18. skupščine delničarjev družbe NLBDodatna točka dnevnega reda in čistopis dnevnega reda 18. skupščine delničarjev družbe NLBSprejeti sklepi 18. skupščine NLB

17. Skupščina

Sklic 17. Skupščine NLB d.d. je bil objavljen 27. maja v Uradnem listu in 30. maja na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).

NLB d.d. ima izdanih skupno 11.061.125  delnic, od katerih je 34.924  v lasti NLB d.d., tako da je skupno število glasovalnih delnic 11.026.201.

Gradivo za 17. redno skupščino delničarjev NLBPooblastilo delničarja pooblaščencu za udeležbo in glasovanjeSprejeti sklepi 17. skupščine NLB

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

31. 3. 2024

NLB Skupina: 147,5 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z vlagatelji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Peter Jenčič
Odnosi z vlagatelji

T: +386 1 476 2620
E: peter.jencic@nlb.si

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!