Skupščine delničarjev v letu 2020

35. Skupščina delničarjev NLB d.d.

35. Skupščina delničarjev NLB d.d. je sklicana v času, ko so v državi zaradi epidemije virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) v veljavi omejevalni ukrepi, zlasti ukrepi v zvezi s pravico združevanja in gibanja ljudi. Iz tega razloga vam svetujemo, da se s sklicem skupščine skupaj s predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostalimi skupščinskimi gradivi seznanite na tej spletni strani, na spletni strani SEONet, na spletni strani Londonske borze (Regulatory News Service) ali na spletni strani AJPES pa se seznanite s sklicem skupščine. Če bi se kljub temu želeli s sklicem skupščine in skupščinskimi gradivi seznaniti na sedežu družbe, to lahko storite vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, ob predhodni najavi na telefonsko številko 01 470 70 33, kjer bomo dosegljivi vsak delavnik med  9. in 11. uro ali na elektronski naslov Skupscina2020@nlb.si.

NLB d.d. ocenjuje, da bodo omenjeni ukrepi, ki bi lahko vplivali na izvedbo Skupščine delničarjev NLB d.d. do datuma zasedanja že odpravljeni ali omiljeni. V nasprotnem primeru bo NLB d.d. sklicano Skupščino delničarjev NLB d.d. preklicala skladno s Statutom Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana najkasneje 3 delovne dni pred dnem zasedanja na smiselno enak način kot je bila sklicana. Skladno z veljavnimi pravili bo NLB d.d. v kasnejšem času sklicala novo Skupščino delničarjev NLB d.d. ter s tem vsem delničarjem zagotovila izvajanje njihovih upravičenj.

NLB d.d. želi omogočiti delničarjem čim lažje izvrševanje njihovih pravic, zato jim v ta namen omogoča uresničevanje njihove glasovalne pravice s pomočjo organiziranega zbiranja pooblastil. Delničarji lahko izberejo enega izmed pooblaščencev predlaganih s strani NLB d.d., ki bo uresničeval njihove glasovalne pravice na skupščini.

Delničarje vljudno prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V objavi sklica 35. Skupščine delničarjev NLB d.d., ki bo dne 15.6.2020, je pri predlogu Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d. k 8. točki dnevnega reda z naslovom: »Določitev izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev« prišlo do redakcijske napake, zaradi katere je v predlogu sklepa pomotoma zapisano naslednje uvodno besedilo: »Nadzorni svet NLB d.d. predlaga, da …«. Redakcijska napaka se popravi tako, da se citirano pomotoma zapisano uvodno besedilo predloga sklepa črta.

Redakcijski popravek predloga sklepa k 8. točki dnevnega reda 35. Skupščine delničarjev NLB d.d.

Sklic 35. Skupščine delničarjev NLB d.d.

Gradivo za 35. Skupščino delničarjev NLB d.d. 

obvestilo o sprejetih sklepih in izid glasovanj 35. Skupščine delničarjev NLB d.d.

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Obvestilo o stroških organiziranega zbiranja pooblastil za 35. Skupščino delničarjev NLB d.d.

NLB d.d. je prejela nasprotne predloge dveh svojih delničarjev k predlogom sklepov 35. Skupščine delničarjev NLB d.d.

Nasprotni predlog delničarja VZMD

Nasprotni predlogi delničarke Gordane Vran

Priloge Gradiva za 35. Skupščina delničarjev NLB d.d.

  • k točki 2. sklica

Letno poročilo NLB Skupine za 2019

Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila NLB Skupine 2019

Informacije o prejemkih članov Uprave NLB d.d. v letu 2019

Informacije o prejemkih članov Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2019

Predstavitev prejemkov ter z njimi povezanih določb politik prejemkov

  • k točki 4. sklica

Poročilo Notranje revizije za leto 2019

Sklep Nadzornega sveta NLB d.d. z dne 20.2.2020

  • k točki 5. sklica

Sprememba Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana

  • k točki 7. sklica

Poročilo Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d. o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic NLB d.d.

  • k točki 9. sklica

Poslovnik o delu Skupščine Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana

Ostala dokumentacija v povezavi s 35. Skupščino delničarjev NLB d.d.:

Informacije o pravicah delničarjev

Prijava udeležbe na skupščino

Pooblastilo za zastopanje

Dokumentacija povezana z postopkom organiziranega zbiranja pooblastil za 35. Skupščino delničarjev NLB d.d. bo na voljo predvidoma v dveh tednih po objavi Sklica 35. Skupščine delničarjev  NLB d.d.

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d.

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

31. 3. 2024

NLB Skupina: 147,5 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z vlagatelji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Peter Jenčič
Odnosi z vlagatelji

T: +386 1 476 2620
E: peter.jencic@nlb.si

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!