Skupščine delničarjev v letu 2021

37. Skupščina delničarjev NLB d.d. 

37. Skupščina delničarjev NLB d.d. je sklicana v času, ko so v državi zaradi virusa COVID-19 v veljavi omejevalni ukrepi. Iz tega razloga vam svetujemo, da se s sklicem skupščine skupaj s predlogi sklepov, z obrazložitvami ter ostalimi skupščinskimi gradivi seznanite na tej spletni strani, na spletni strani SEONet, spletni strani Londonske borze (Regulatory News Service) ali spletni strani AJPES pa se lahko seznanite s sklicem skupščine. Če bi se kljub temu želeli s sklicem skupščine in skupščinskimi gradivi seznaniti na sedežu družbe, to lahko storite vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, ob predhodni najavi na telefonsko številko + 386 (0)1 470 70 33, kjer bomo dosegljivi vsak delavnik med  9. in 11. uro ali na elektronski naslov Skupscina2021@nlb.si.

V primeru omejevalnih ukrepov, ki bi onemogočali izvedbo zasedanja Skupščine delničarjev NLB d.d., bo NLB d.d. sklicano Skupščino delničarjev NLB d.d. preklicala skladno s Statutom Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana najkasneje 3 delovne dni pred dnem zasedanja na smiselno enak način kot je bila sklicana. Skladno z veljavnimi pravili bo NLB d.d. v kasnejšem času sklicala novo Skupščino delničarjev NLB d.d. ter s tem vsem delničarjem zagotovila izvajanje njihovih upravičenj.

NLB d.d. želi omogočiti delničarjem čim lažje izvrševanje njihovih pravic, zato se bodo ti tokrat lahko udeležili elektronske skupščine preko spletnega portala https://skupscine.ixtlan.si/nlb.html.

Delničarje vljudno prosimo, da ob prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Vljudno opozarjamo, da bo Skupščina delničarjev NLB d.d. potekala v prostorih Cankarjevega doma v Ljubljani, kjer v času objave sklica za vstop v njihove prostore velja pogoj PCT.

Izid glasovanja 37. Skupščine NLB d.d.

Sklic 37. Skupščine delničarjev NLB d.d.Gradivo za 37. Skupščino delničarjev NLB d.d.

Priloge Gradiva za 37. Skupščino delničarjev NLB d.d.

  • k točki 3. sklica

Politika prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d.

Ostala dokumentacija v povezavi s 37. Skupščino delničarjev NLB d.d.:

Pravila za prijavo, udeležbo in glasovanje na elektronski skupščiniInformacije o pravicah delničarjev

Prijava udeležbe na skupščinoPooblastilo za zastopanje

36. Skupščina delničarjev NLB d.d.

36. Skupščina delničarjev NLB d.d. je sklicana v času, ko so v državi zaradi virusa COVID-19 v veljavi omejevalni ukrepi, zlasti ukrepi v zvezi s pravico združevanja in gibanja ljudi. Iz tega razloga vam svetujemo, da se s sklicem skupščine skupaj s predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostalimi skupščinskimi gradivi seznanite na tej spletni strani, na spletni strani SEONet, na spletni strani Londonske borze (Regulatory News Service) ali na spletni strani AJPES pa se seznanite s sklicem skupščine. Če bi se kljub temu želeli s sklicem skupščine in skupščinskimi gradivi seznaniti na sedežu družbe, to lahko storite vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, ob predhodni najavi na telefonsko številko + 386 (0)1 470 70 33, kjer bomo dosegljivi vsak delavnik med  9. in 11. uro ali na elektronski naslov Skupscina2021@nlb.si.

V primeru omejevalnih ukrepov, ki bi onemogočali izvedbo zasedanja Skupščine delničarjev NLB d.d., bo NLB d.d. sklicano Skupščino delničarjev NLB d.d. preklicala skladno s Statutom Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana najkasneje 3 delovne dni pred dnem zasedanja na smiselno enak način kot je bila sklicana. Skladno z veljavnimi pravili bo NLB d.d. v kasnejšem času sklicala novo Skupščino delničarjev NLB d.d. ter s tem vsem delničarjem zagotovila izvajanje njihovih upravičenj.

NLB d.d. želi omogočiti delničarjem čim lažje izvrševanje njihovih pravic, zato se bodo ti tokrat lahko udeležili skupščine tudi brez fizične prisotnosti, s pomočjo elektronskih sredstev preko spletnega portala https://skupscine.ixtlan.si/nlb.html (elektronska skupščina). Prav tako jim je omogočeno uresničevanje njihove glasovalne pravice s pomočjo organiziranega zbiranja pooblastil. Delničarji lahko izberejo enega izmed pooblaščencev predlaganih s strani NLB d.d., ki bo uresničeval njihove glasovalne pravice na Skupščini delničarjev NLB d.d.

Delničarje vljudno prosimo, da ob prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Sklic 36. Skupščine delničarjev NLB d.d.

Gradivo za 36. Skupščino delničarjev NLB d.d.

Obvestilo o sprejetih sklepih in izid glasovanj 36. Skupščine delničarjev NLB d.d.Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Obvestilo o stroških organiziranega zbiranja pooblastil za 36. Skupščino delničarjev NLB d.d.

NLB d.d. je prejela nasprotne predloge dveh svojih delničarjev k predlogom sklepov 36. Skupščine delničarjev NLB d.d.:

Nasprotni predlog delničarja Republike Slovenije

Nasprotni predlog delničarja VZMD

Priloge Gradiva za 36. Skupščino delničarjev NLB d.d.

  • k točki 2. sklica

Letno poročilo NLB Skupine za 2020Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine 2020

Informacija o prejemkih članov Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2020

Predstavitev prejemkov članov Nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprav NLB d.d., NLB Banke AD Skopje, NLB Banke a.d. Banja Luka in NLB Banke sh.a., Priština ter z njimi povezanih določb politik prejemkov navedenih družb za Skupščino delničarjev NLB d.d.

  • k točki 4. sklica

Poročilo Notranje revizije za leto 2020

Sklep Nadzornega sveta NLB d.d. z dne 18.2.2021

  • k točki 5. sklica

Čistopis Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana

  • k točki 8. sklica

Poročilo Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d. o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic NLB d.d.

Ostala dokumentacija v povezavi s 36. Skupščino delničarjev NLB d.d.:

Pravila za prijavo, udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini

Informacije o pravicah delničarjev

Prijava udeležbe na skupščino

Pooblastilo za zastopanje

Dokumentacija povezana z postopkom organiziranega zbiranja pooblastil za 36. Skupščino delničarjev NLB d.d. bo na voljo predvidoma v dveh tednih po objavi Sklica 36. Skupščine delničarjev  NLB d.d.

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d.

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

30. 9. 2023

NLB Skupina: 132,6 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Peter Jenčič
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2620
E: peter.jencic@nlb.si

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!