Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

3. marec 2017

40. redna seja Nadzornega sveta NLB 

NLB Skupina v letu 2016 – čisti dobiček v višini 110 milijonov EUR

Danes, 3. marca 2017, se je Nadzorni svet NLB d.d. sestal na svoji 40. redni seji, na kateri je osrednjo pozornost namenil nerevidiranim finančnim rezultatom NLB Skupine v letu 2016. Že tretje leto zapored je NLB Skupina v okolju zahtevnih obrestnih mer povečala čisti dobiček. V preteklem letu je ta znašal 110 milijonov evrov, kar predstavlja 20-odstotno povečanje od leta 2015 (91,9 milijonov evrov). Poleg matične banke so v letu 2016 tudi vse strateške bančne članice NLB Skupine poslovale dobičkonosno in k rezultatu skupine prispevale vse bolj pomemben del. Nekatere od članic skupine so dosegle rekordne rezultate.Nadzorni svet NLB d.d. je zadovoljen, da je banka v letu 2016 dosegla pomemben napredek na področju digitalizacije in modernizacije storitev, pozicioniranja na trgu in konkurenčnosti. Zelo pomembno je, da se je banka še bolj osredotočila na zagotavljanje najboljših storitev za stranke. Podrobnejše informacije o poslovanju NLB Skupine so na voljo v Nerevidiranih letnih računovodskih izkazih za leto 2016, objavljenih danes, 3. marca 2017.

Primož Karpe, predsednik Nadzornega sveta NLB d.d., je ob objavi rezultatov povedal: »Nadzorni svet je zadovoljen s finančnimi rezultati banke in dosežki NLB Skupine v letu 2016. Priča smo stabilni rasti čistega dobička in nenehnemu upadanju nedonosnih posojil. NLB je pripravljena na postopek privatizacije in bo ravnala v skladu z odločitvami in navodili lastnika. Nadzorni svet NLB d.d. je zelo zadovoljen, da se banka osredotoča na strateške posle, pozicioniranje na trgu, digitalizacijo, poenostavitev postopkov, uporabniško izkušnjo in predvsem na zagotavljanje inovativnih storitev, ki bodo najbolj koristile strankam. Ustreči strankam in poskrbeti za njihovo zadovoljstvo je, navsezadnje, glavna naloga banke. Izzivi pred NLB Skupino ostajajo nespremenjeni in nadaljujemo z implementacijo naše nove strategije..Banka verjame, da je položila trdne temelje za vzdržno dobičkonosno prihodnost, ki bo za njene deležnike ustvarjala dodano vrednost. Verjamemo, da so jasna vizija, finančna uspešnost in trdna kapitalska osnova dober temelj za prihodnje izzive.« Nadzorni svet je čestital upravi in celotni ekipi NLB za dosežene rezultate in stabilno pozitivno poslovanje.

Stranke na prvem mestu

V letu 2016 je NLB Skupina nadaljevala z izboljševanjem potrebam strank prilagojene ponudbe in uporabniške izkušnje, olajšala je dostopnost storitev in izpolnjevala svojo svetovalno vlogo. NLB se hitro prilagaja trendom bančne digitalizacije, ki je v središču pozornosti tako pri strateškem načrtovanju kot pri vsakodnevnem delu. V letu 2016 je NLB vpeljala več sodobnih digitalnih produktov, kot so denimo ePero (elektronski podpis v poslovalnicah), posodobitev aplikacije Klikin, osebni poslovni račun za samostojne podjetnike in zasebnike z manjšim obsegom poslovanja itn.

NLB ohranja svoj vodilni položaj ključne banke in svetovalca za slovenska podjetja vseh velikosti. Še posebej veliko vlaga v boljšo razpoložljivost in olajšanje dostopa do storitev za manjša in srednje velika podjetja. Z avtomatizacijo odobritvenega postopka, vključno s preverjanjem kreditne sposobnosti, je majhnim podjetjem v roku 24 ur na voljo »hitro financiranje« do 100.000 evrov. Uvedla je mobilno aplikacijo »NLB Klikpro«, ki podjetjem, podjetnikom in zasebnikom z majhnimi podjetji ponuja preproste storitve »preveri – plačaj – naroči«. Prva na slovenskem trgu je NLB uvedla »POS - vse na enem mestu«.

Na področju investicijskega bančništva je banka v tesnem sodelovanju z drugimi poslovnimi segmenti nadaljevala uspešno pokrivanje podjetij in institucij s storitvami svetovanja in kapitalskih trgov ter standardne ponudbe rešitev na področju zakladništva (vodilna vloga pri organiziranju domačih in mednarodnih sindiciranih posojil v skupnem obsegu 800 milijonov evrov, pomagala je zbrati 192 milijonov evrov v domačih finančnih instrumentih kapitalskih trgov, itn.).

Šest strateških bank na petih trgih JV Evrope – močna skupna rast

NLB Skupina s šestimi strateškimi bankami posluje na petih trgih (Srbija, Črna gora, Makedonija, Kosovo, Bosna in Hercegovina). Vse beležijo močno rast z vidika dejavnosti na trgu in dobičkonosnosti. Strateške banke so k dobičku NLB Skupine skupaj prispevale 57,7 milijona evrov (v primerjavi z 38,7 milijona evrov v letu 2015), kar predstavlja povečanje za 51 odstotkov.

To je posledica intenzivnega kreditiranja, zlasti v Srbiji, Makedoniji in na Kosovu, ter izjemno nizkih tveganj v vseh družbah. Vse družbe izkazujejo pozitivno dinamiko razvoja poslovanja – delovanje na trgih, ki izkazujejo tudi višji BDP in rast posojil v primerjavi s Slovenijo, poleg tega pa še vedno bistveno višje marže.

Vse članice so začele z izvajanjem aktivnosti za izboljšanje učinkovitosti poslovanja, prav tako pa intenzivno vlagajo v nove prodajne poti in ponudbo digitalnih storitev. Prenova blagovne znamke v vseh odvisnih družbah pod enotno znamko NLB Banka’ se je zaključila leta 2016 ter zdaj končno omogoča polno izkoriščanje sinergij blagovne znamke in aktivnosti na ravni skupine.

Močno zmanjšan obseg NPL

Leto 2016 je bilo uspešno tudi na področju zmanjševanja obsega slabih posojil, ki se je zmanjšal za več kot 30 odstotkov na raven pod 1,3 milijarde evrov (2015: 1,9 milijarde evrov) – zaradi česar se je količnik NPL zmanjšal na 13,8 odstotka (2015: 19,3 odstotka), mednarodno bolj primerljiv količnik NPE (ki temelji na smernicah EBA) pa se je že zmanjšal na 10 odstotkov (2014: 14,3 odstotka).

Tako učinkovito zmanjševanje obsega NPL so omogočili dobri rezultati na področju izterjave in nadaljnjih dezinvestiranj izpostavljenosti na ravni sredstev in portfelja. V letu 2016 se je zaključila primerljiva prodaja dela portfelja slabih kreditov (prodaja portfelja slabih kreditov) v višini 500 milijonov evrov bruto izpostavljenosti.

Likvidnostni in kapitalski količnik sta zelo močna

NLB Skupina je leto 2016 zaključila z zelo dobrim kapitalskim kazalnikom (CET1) v višini 17,0 odstotkov – ta podatek vključuje predvideno izplačilo dividend delničarjem v višini 63,8 milijonov evrov (100 odstotkov dobička banke v letu 2016 in 58 odstotkov dobička Skupine). Kazalnik presega mejo, ki jo je določil regulator. ROE Skupine znaša 7,4 odstotka, normirani RORAC Skupine po davkih (izračunan na podlagi 14,75 odstotka RWA) pa je 9,7 odstotka.

NLB Skupina je bila v preteklem letu pri premagovanju izzivov, kot so rekordno nizke obrestne mere in splošna presežna likvidnost, zmeraj večji pritisk regulative, močna konkurenca na tržišču itn. zelo uspešna. To so prepoznale tudi mednarodne bonitetne agencije, ki priznavajo pomemben napredek in so boniteto banke povišale na BB- (pozitiven izgled S&P).

Nova srednjeročna strategija

NLB Skupina je opredelila novo srednjeročno strategijo, da bi okrepila vodilni položaj regijskega specialista. Banka ima ambiciozne načrte za nadaljnjo dobičkonosno rast. Ti temeljijo na boljših storitvah za komitente, zagotovljenih s pomočjo uporabe digitalnih tržnih poti, večji učinkovitosti, boljši izkušnji za komitente, sinergijah NLB Skupine in zavezanosti k zagotavljanju inovativnih rešitev v regiji. Vse z namenom doseči 10-odstotni ROE in 50-odstotni CIR, pri tem pa ohraniti izplačilo dividend tudi v prihodnje v višini vsaj 70 odstotkov dobička NLB Skupine.

Nadzorni svet NLB