Delniški kapital

Delnice

Nova Ljubljanska banka je delniška družba, katere delnice ne kotirajo na organiziranem trgu kapitala.

Število delnic in delničarjev

Na dan 31. 12. 2017 je bil osnovni kapital banke sestavljen iz 20.000.000 kosovnih delnic, ki so bile v lasti 1 delničarja. Delnice so vknjižene v register Centralne klirinško-depotne družbe d.d. Vse delnice so navadne, imenske in istega razreda.

Gibanje števila delnic NLB

Gibanje števila delničarjev 

Ključni kazalci na delnico

v EUR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Knjigovodska vrednost 79,1 86,5 106,8 135,0 132,7 111,2 86,8 58,4 54,7 60,3 62,1 63,2 69,1
Izplačane dividende 2,5 4,1 5,3 0,3 - - - - - - 2,195 3,189
Čisti dobiček na delnico (EPS) 6,2 10,3 15,4 5,9 - - - - - 4,08 2,19 3,2 9,5

Lastniška struktura

Največji delničarji NLB na dan 31. 12. 2017

Naziv Število delnic Delež v %
1 Republika Slovenija 20.000.000 100,00
Skupaj vsi delničarji 20.000.000 100,00
KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE NLB

30.6.2018

75,4 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Teja Žerjal
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2568
E: teja.zerjal@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: vlagatelji@nlb.si

Odnosi z javnostmi
E: oj@nlb.si