Informacije javnega značaja o članih nadzornega sveta NLB d.d. in uprave NLB d.d. za leto 2014

Člani nadzornega sveta:

Ime in priimek Neto prejemki izplačani v letu 2014
(vključujoč povračilo stroškov) v EUR
Tit A. Erker 23.632,70
Uroš Ivanc 16.158,84
Goran Katušin 15.204,36
Miha Košak 29.127,26
Gorazd Podbevšek 17.371,12
dr. Sergeja Slapničar 16.929,62
France Arhar 5.955,15
Peter Groznik 1.900,07

Članom nadzornega sveta, skladno s sklepom skupščine delničarjev, pripadajo sejnina za udeležbo na seji in osnovno plačilo ter doplačilo za opravljanje funkcije, skladno s Statutom NLB d.d. so upravičeni tudi do povračila stroškov.

Za udeležbo na seji prejmejo člani nadzornega sveta sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine.

Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin vse dokler skupni znesek sejnin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta, poleg sejnin, prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 11.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta ter namestnik predsednika nadzornega sveta v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.
Člani komisije nadzornega sveta prejemajo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Posamezni član komisije nadzornega sveta je, in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta.

Člani uprave:

Ime in priimek Neto prejemki izplačani v letu 2014
(vključujoč povračilo stroškov) v EUR
Janko Medja 67.098,41
Blaž Brodnjak 65.064,77
Andreas Burkhardt 74.752,97
Archibald Kremser 72.210,39
Nima Motazed 75.345,67

Prejemke članov uprave kogentno ureja Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD). Mesečna plača člana uprave znaša pet povprečnih bruto mesečnih plač, izplačanih v družbah v skupini NLB, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, v preteklem poslovnem letu. Povprečna bruto mesečna plača, na podlagi katere je določena plača člana uprave, je v letu 2013 znašala 2.138,47 EUR, petkratnik tega zneska pa znaša 10.692,35 EUR in predstavlja mesečno bruto plačo člana uprave v letu 2014.

Znesek odpravnine člana uprave je omejen na 6 bruto mesečnih plač.

         Že 4. leto zapored.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!