30. julij 2003

8. skupščina NLB

Bilančni dobiček v dividende in rezerve

Na 8. skupščini NLB, ki je bila na predlog delničarja Vlade RS sklicana danes, je bil sprejet predlog za uporabo bilančnega dobička, ob tem pa je bil razveljavljen sklep o delitvi bilančnega dobička, ki je bil sprejet na redni skupščini 23. junija 2003.

Na skupščini je bil tako sprejet predlog nadzornega sveta, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2002 v višini 3.195.766.643,93  SIT uporabi na sledeči način:
- del v višini 2.512.053.230,19 SIT se razdeli delničarjem banke, ki so vpisani v delniško knjigo konec dneva zaključka skupščine, kar znaša 327,00 SIT bruto na eno delnico,  
- del v višini 683.713.413,80 SIT bruto se nameni za druge rezerve iz dobička.
Za sprejem tega predloga je glasovalo 99,77 % prisotnih delničarjev ali 7.021.839 glasovalnih delnic. Dividende bodo delničarjem izplačane 10. septembra 2003.
Na skupščini je bilo od 7.682.015 glasovalnih delnic prisotnih 94,91 % delničarjev ali 7.290.979 prisotnih glasovalnih delnic. Za razveljavitev sklepa prejšnje skupščine je glasovalo 98,96 % prisotnih ali 7.215.261 delnic.

23. junij 2003

7. redna skupščina NLB

Solidno lansko poslovanje NLB

Predstavniki lastnikov NLB so se 23. julija zbrali na 7. redni skupščini. Na skupščini, ki ji je predsedoval Anton Ribnikar, so se lastniki seznanili z letnim poročilom NLB za preteklo poslovno leto in s poročilom nadzornega sveta NLB. Imenovali so tudi nadomestnega člana nadzornega sveta, EBRD bo zastopal Alain Pilloux.

Na skupščini so potrdili statut NLB v členu, ki se nanaša na mandat članov nadzornega sveta. Gre za uskladitev z Zakonom o gospodarskih družbah, tako da je članstvo v nadzornem svetu omejeno na štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.

Predstavniki delničarjev so se seznanili s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2002 in s poročilom nadzornega sveta NLB. Kot je na skupščini povedal predsednik Uprave NLB Marko Voljč, se je obseg poslovanja v letu 2002 močno povečal, z bilančno vsoto 1.981 milijard tolarjev (8,6 milijard evrov), ki se je povečala za več kot 14 odstotkov glede na leto 2001. O vstopu ključnega delničarja KBC je povedal, da pomeni za banko priložnost bolj dinamičnega razvoja in krepitve primerjalnih prednosti NLB, saj je banka s tem med drugim pridobila izkušene strokovnjake z različnih področij.
NLB uspešno uresničuje zastavljeno strategijo, je še poudaril Marko Voljč, kar dokazuje tako uspešna organska rast, povečevanje kapitalskih naložb kot ocene mednarodno priznanih rating agencij, ki NLB dodeljujejo najvišje bonitetne ocene v Srednji in Vzhodni Evropi.

Kot je povedal predsednik nadzornega sveta NLB Anton Žunič, je NLB uspešno sklenila program privatizacije z uvedbo specifičnega modela, ki je temeljil na iskanju ustreznega skupnega imenovalca med tradicijo delovanja banke v Sloveniji in širšem okolju JV Evrope ter vpeljavo nekaterih novih poslovnih usmeritev ter še bolj učinkovitega korporativnega upravljanje v banki in Skupini NLB. Strategija banke je obdržati vodilno vlogo v Sloveniji ter povečati prisotnost v širšem mednarodnem okolju, zlasti v jugovzhodni Evropi. Banka bo delovala v smeri izboljšanja svoje konkurenčnosti, med drugim tudi s programom zmanjševanja stroškov, ki bo omogočil dobičkonosnost poslovanja tudi v pogojih znižane marže. Poleg tega se bo banka osredotočila na poglabljanje odnosov s strankami, ki bodo temeljili na visoki kakovosti storitev in uvajanju novih storitev. Nadzorni svet je sproti spremljal delo uprave in ocenjuje, da je ena največjih prednosti NLB korporativni model upravljanja banke, ki je primerljiv z najboljšimi bankami v svetu.

Skupščina NLB je sprejela tudi predlog uprave in nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička. Bilančni dobiček NLB, d. d., Ljubljana, za poslovno leto 2002 znaša 3.195.766.643,93 tolarjev. Del bilančnega dobička v višini 2.512.053.230,19 se razdeli delničarjem banke, ki so vpisani v delniško knjigo konec dneva zaključka skupščine, kar znaša 327 tolarjev bruto na eno delnico.
Ostanek v višini 683.713.413,80 tolarja se nameni za:
- 51.023.250 tolarjev se razdeli članom nadzornega sveta v višini 43.759.482 tolarjev bruto in bivšima članoma uprave v višini 7.263.768 tolarjev bruto,
- del v višini 632.690.163,80 tolarja se nameni za druge rezerve iz dobička.

Z mesta člana uprave nadzornega sveta NLB so na Skupščini NLB razrešili Victorja Pastorja, predstavnika Evropske banke za obnovo in razvoj, na njegovo mesto pa imenovali novega člana, ki bo zastopal interese EBRD Alaina Pillouxa. Za revizorja NLB za leto 2003 so na skupščini NLB imenovali revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers, d. o. o.

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

31. 3. 2024

NLB Skupina: 147,5 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z vlagatelji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Peter Jenčič
Odnosi z vlagatelji

T: +386 1 476 2620
E: peter.jencic@nlb.si

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!