41. Skupščina delničarjev NLB d.d. bo 11. decembra

27. oktober 2023

Na podlagi 130. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov, 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 11. člena Statuta NLB d.d., Uprava NLB d.d. sklicuje 41. Skupščino delničarjev NLB d.d.

NLB d.d. objavlja sklic 41. Skupščine delničarjev, ki bo 11. decembra letos z začetkom ob 11. uri. Skupščina bo potekala v živo (v Cankarjevem domu v Ljubljani) in kot elektronska skupščina prek spletnega portala. Vsem zainteresiranim deležnikom so predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostala gradiva in navodila za skupščino na voljo tukaj.  

Skupščina delničarjev NLB d.d. bo odločala o dodatni delitvi bilančnega dobička za leto 2022. Uprava in Nadzorni svet NLB d.d. bosta delničarjem predlagala izplačilo dividend v skupnem znesku 55 milijonov evrov, kar znaša 2,75 evra bruto na delnico, in sicer 19. decembra 2023 osebam, ki so kot delničarji NLB d.d. vpisane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.o.o. peti delovni dan po datumu, ko je skupščina sprejela ta sklep (18. december 2023, »presečni dan«).

To bo drugo izplačilo dividend letos po prvem izplačilu v skupnem znesku 55 milijonov evrov (2,75 evra bruto na delnico) 27. junija 2023. Izplačili dividend v skupni višini 110 milijonov evrov iz naslova dobička v letu 2022 nista vključeni v kapitalsko osnovo in tako ne bosta vplivali na kapitalske količnike NLB Skupine. S tema izplačiloma NLB d.d. ostaja trdno na poti uresničevanja svojih ambicij – skupnega kapitalskega donosa za izplačilo dividend v skupnem znesku 500 milijonov evrov do konca leta 2025, vključno z izplačili v letu 2022.  

Uprava in Nadzorni svet NLB d.d. bosta delničarjem predlagala tudi, da preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen in predstavlja zadržani dobiček.     

Delničarji bodo na skupščini glasovali tudi o odobritvi Politike prejemkov članov nadzornega sveta in članov uprave NLB d.d. Politika prejemkov je bila namreč posodobljena, tako da zagotavlja nagrajevanje članov uprave v skladu z dolgoročnimi strateškimi cilji NLB Skupine ter z interesi in usmeritvami delničarjev, ustrezno zakonodajo, smernicami in najboljšimi praksami. Revidirana Politika prejemkov predvideva uporabo uravnoteženega nabora kazalnikov uspešnosti, ki so opredeljeni, strukturirani in pripravljeni na podlagi jasnih mrež in uteži, vključno s finančnimi rezultati, operativno učinkovitostjo, strateškimi mejniki ter okoljskimi, družbenimi in upravljavskimi dejavniki (ESG). Dodatno se uvaja shema dolgoročnega nagrajevanja (LTI), vezana na relativen skupni donos delnic (TSR) in dolgoročne cilje, povezane s trajnostnim razvojem, organizacijsko kulturo in razvojem zaposlenih. Vse to s ciljem nagrajevanja članov uprave ne le za njihov prispevek k takojšnjemu finančnemu uspehu, temveč tudi k celotnemu trajnostnemu razvoju NLB Skupine, rasti ter ustvarjanju dolgoročne vrednosti za delničarje.   

Sklic 41. Skupščine delničarjev NLB d.d.

Odnosi z vlagatelji

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!