Informacije javnega značaja

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: NLB d.d.) je po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDIJZ) poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava. V poslovnih subjektih pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava je informacija javnega značaja:

 • Informacija iz sklenjenega pravnega posla (pogodbe ali dodatka), ki se nanaša na pridobivanje, razpolaganje ali upravljanje s stvarnim premoženjem poslovnega subjekta ali izdatke poslovnega subjekta za naročilo blaga, gradenj, agentskih, svetovalnih ali drugih storitev ter sponzorskih, donatorskih in avtorskih pogodb in drugih pravnih poslov, s katerimi se dosega enak učinek. Banka lahko zavrne dostop do informacij iz sklenjenih poslov iz razlogov, ki jih določa ZDIJZ, dostop do osnovnih podatkov o teh poslih pa le, če bi razkritje huje škodovalo njenemu konkurenčnemu položaju na trgu. Skladno z ZDIJZ so osnovni podatki o sklenjenih pravnih poslih iz prve alineje prvega odstavka 4. a člena ZDIJZ, naslednji podatki: a) o vrsti posla, b) o pogodbenem partnerju, in sicer za pravno osebo: naziv ali firma, sedež, poslovni naslov in račun pravne osebe oziroma za fizično osebo: osebno ime in kraj bivanja, c) pogodbena vrednost in višina posameznih izplačil ter č) datum in trajanje posla. Skladno s spremembami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ZDIJZ-E (v nadaljevanju: ZDIJZ-E), ki se je začel uporabljati 8. 5. 2016, NLB d.d. na spletni strani ni več dolžna objavljati podatka o višini posameznih izplačil in računa pravne osebe. Ne glede na to banka javno, na tej spletni strani, objavlja osnovne podatke v zvezi s pravnimi posli, ki obsegajo donatorske, sponzorske, svetovalne, avtorske ali druge intelektualne storitve. Teh podatkov banka prosilcu ne posreduje, temveč mu posreduje le napotilo, kje se informacija nahaja.
 • Informacija o vrsti zastopnika oziroma članstvu v poslovodnem organu, organu upravljanja ali organu nadzora, informacija o višini dogovorjenega ali izplačanega prejemka ali bonitete člana poslovodnega organa, organa upravljanja, drugega zastopnika poslovnega subjekta, člana nadzornega organa in informacija v zvezi z zaposlitvijo ali imenovanjem navedenih oseb, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogojev in meril za zaposlitev ali imenovanje.

Republika Slovenija je edini delničar NLB d.d..  Skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS št. 25/2014; v nadaljevanju: ZSDH-1) mora NLB d.d. kot subjekt, v katerem ima, na podlagi državnega lastništva, prevladujoč vpliv Slovenski državni holding, na spletu objaviti podatke opredeljene v 64. členu ZSDH-1:

 • revizijska poročila (peta alineja prvega. odstavka 64. člena ZSDH-1),
 • seznam subjektov-povezanih oseb, s katerimi  banka  le izjemoma sklepa določene posle (šesta alineja prvega odstavka 64. člena ZSDH-1),
 • podatke o subjektih, za katere veljajo omejitve poslovanja s povezanimi osebami (šesta alineja prvega odstavka 64. člena ZSDH-1),
 • podatke o sestavi organov upravljanja in nadzora (sedma alineja prvega odstavka 64. člena ZSDH-1),
 • odločitve in utemeljitve Nadzornega sveta NLB d.d. o poslih s povezanimi osebami (četrti odstavek 60. člena ZSDH-1)

S subjekti, ki se po ZSDH-1 štejejo za povezane z banko, banka praviloma ne sme sklepati poslov nakupa in prodaje blaga in storitev, naročil in izvedbe gradenj, dodeljevanja donacij, prevzemanja sponzorstva in podobnih poslov. Omejitev ne velja za posle prodaje storitev banke (bančni in finančni posli banke), kadar je oseba odjemalec običajnih produktov in storitev po splošnih pogojih, ki veljajo za vse subjekte na trgu. Nadzorni svet banke lahko dovoli sklenitev posameznega posla s povezano osebo na podlagi obrazloženega predloga uprave banke, če presodi, da je posel v pomembnem ekonomskem interesu NLB d.d. in da so v povezavi s tem ustrezno obvladana tveganja za nasprotje interesov, korupcijo in zlorabo notranjih informacij ter zagotovljena integriteta NLB d.d.. Pisno obrazložena odločitev nadzornega sveta je informacija javnega značaja in se objavi na  tej spletni strani.

Za povezano osebo se šteje gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali drugi poslovni subjekt iz javnega ali zasebnega sektorja, v katerem je član uprave NLB ali njegov ožji družinski član zakoniti zastopnik, član organa vodenja ali nadzora ali prokurist,  nosilec podjema ali ima sam ali skupaj z ožjimi družinskimi člani več kot 5 % delež v osnovnem kapitalu in v katerem je član nadzornega sveta NLB d.d. ali njegov ožji družinski član nosilec podjema ali ima sam ali skupaj z ožjimi družinskimi člani več kot 5 % delež v osnovnem kapitalu.

Postopek za pridobitev informacij:

Prosilec, ki želi pridobiti informacijo javnega značaja, mora postopati po postopku, ki ga predvideva ZDIJZ. Zahtevo za dostop do informacije lahko prosilec poda ustno ali pisno.

Ustna zahteva

Banka je prosilcu dolžna omogočiti dostop do informacije javnega značaja, razen v primeru, ko bi razkritje huje škodovalo njenemu konkurenčnemu položaju na trgu. Če zahteva informacijo na vpogled, mu je dolžna omogočiti vpogled tako, da ima prosilec dovolj časa za seznanitev z njeno vsebino.

Pravico do pravnega varstva ima le tisti prosilec, ki je zahtevo podal pisno (elektronska pošta se šteje za ustno zahtevo, razen če prosilec elektronskega sporočila ne podpiše z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom).

Pisna zahteva

Zahteva mora vsebovati navedbo banke, osebno ime oziroma naziv/firmo pravne osebe, prosilca za informacije in navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca.

V zahtevi mora prosilec opredeliti:

 • informacijo, s katero se želi seznaniti,
 • na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).

Če banka ne omogoči dostopa do informacije javnega značaja v 20 delovnih dneh od prejema popolne vloge ali ga omogoči samo delno, s pisnim odgovorom v obliki dopisa obvesti prosilca o razlogih, zaradi katerih zahtevanih informacij ne more posredovati. Če ne odgovori v navedenem roku, se šteje, da je bil dostop zavrnjen. Prosilec lahko vloži pritožbo na pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja v roku 15 dni od prejema pisnega odgovora.

Stroški

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije se zaračunajo materialni stroški.

Kontaktni podatki

Oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:

Mojca Strojan, Komuniciranje 

Prosimo vas, da nam zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete na elektronski naslov ijz@nlb.si ali preko navadne pošte na Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana s pripisom "Zahteva za dostop do informacij javnega značaja".

Objavljene informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja o članih nadzornega sveta NLB d.d. in uprave NLB d.d.: 201720162015  |  2014  |  2013

Informacije javnega značaja iz 11. odstavka 10.a člena ZDIJZ:  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014

Objave na podlagi 64.člena in 60. člena ZSDH-1

 1. Revizijska poročila: Nahajajo se v letnih poročilih, ki so objavljena na naši spletni strani http://www.nlb.si/financna-porocila
 2. Seznam subjektov, ki se po ZSDH-1 štejejo za povezane z NLB d.d.
 3. Informacije o sestavi organov upravljanja  in informacije o sestavi organov nadzora so objavljene na strani http://www.nlb.si/upravljanje-druzbe
 4. Posli s povezanimi pravnimi osebami: NLB d.d. sklepa posle z SDH d.d., upoštevajoč zakonske zahteve in omejitve, ki so določene v 60. členu ZSDH-1.

Najboljša banka v Sloveniji
Že 12. leto zapored