Informacije javnega značaja

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: NLB d.d.) je bila do 14.11.2018 zavezanec za dostop do informacij javnega značaja na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDIJZ) ter Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS št. 25/2014; v nadaljevanju: ZSDH-1). Oba zakona sta se z dnem 14.11.2018 prenehala uporabljati za NLB d.d.

Informacije, ki jih je bila NLB d.d. dolžna objaviti do 14.11.2018, ker je bila v večinski lasti Republike Slovenije, so prosilcu dostopne še v rokih, ki jih določa relevantna zakonodaja.

Postopek za pridobitev informacij:

Prosilec, ki želi pridobiti informacijo javnega značaja, mora postopati po postopku, ki ga predvideva ZDIJZ. Zahtevo za dostop do informacije lahko prosilec poda ustno ali pisno.

Ustna zahteva

Banka je prosilcu dolžna omogočiti dostop do informacije javnega značaja, razen v primeru, ko bi razkritje huje škodovalo njenemu konkurenčnemu položaju na trgu. Če zahteva informacijo na vpogled, mu je dolžna omogočiti vpogled tako, da ima prosilec dovolj časa za seznanitev z njeno vsebino.

Pravico do pravnega varstva ima le tisti prosilec, ki je zahtevo podal pisno (elektronska pošta se šteje za ustno zahtevo, razen če prosilec elektronskega sporočila ne podpiše z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom).

Pisna zahteva

Zahteva mora vsebovati navedbo banke, osebno ime oziroma naziv/firmo pravne osebe, prosilca za informacije in navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca.

V zahtevi mora prosilec opredeliti:

  • informacijo, s katero se želi seznaniti,
  • na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).

Če banka ne omogoči dostopa do informacije javnega značaja v 20 delovnih dneh od prejema popolne vloge ali ga omogoči samo delno, s pisnim odgovorom v obliki dopisa obvesti prosilca o razlogih, zaradi katerih zahtevanih informacij ne more posredovati. Če ne odgovori v navedenem roku, se šteje, da je bil dostop zavrnjen. Prosilec lahko vloži pritožbo na pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja v roku 15 dni od prejema pisnega odgovora.

Stroški

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije se zaračunajo materialni stroški.

Kontaktni podatki

Oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:

Mojca Strojan, Komuniciranje 

Prosimo vas, da nam zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete na elektronski naslov ijz@nlb.si ali preko navadne pošte na Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana s pripisom "Zahteva za dostop do informacij javnega značaja".

Objavljene informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja o članih nadzornega sveta NLB d.d. in uprave NLB d.d.: 2018201720162015  |  2014  |  2013

Informacije javnega značaja iz 11. odstavka 10.a člena ZDIJZ:  2018  |  2017  |  2016  | 

Objave na podlagi 64. člena in 60. člena ZSDH-1, ki se je z dnem 14. 11. 2018 za NLB d.d. prenehal uporabljati:

  1. Revizijska poročila: Nahajajo se v letnih poročilih, ki so objavljena na naši spletni strani http://www.nlb.si/financna-porocila
  2. Seznam subjektov, ki so se po ZSDH-1 do 14.11.2018 šteli za povezane z NLB d.d.
  3. Informacije o sestavi organov upravljanja  in informacije o sestavi organov nadzora so objavljene na strani http://www.nlb.si/upravljanje-druzbe
  4. Posli s povezanimi pravnimi osebami: NLB d.d. je do 14.11.2018 sklepala posle z SDH d.d., upoštevajoč zakonske zahteve in omejitve, ki so določene v 60. členu ZSDH-1.

         Že 4. leto zapored.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!